Vyhláška č. 285/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii včelstiev

Platnosť od 23.11.2017
Účinnosť od 01.12.2017
01.12.2017

285

01.12.2017

VYHLÁŠKA

01.12.2017

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

01.12.2017

z 8. novembra 2017

01.12.2017

o identifikácii a registrácii včelstiev

01.12.2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.12.2017

§ 1

01.12.2017

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

01.12.2017

a) vlastníkom včelstva fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vlastní najmenej jedno včelstvo,

01.12.2017

b) stanovišťom včelstva miesto, na ktorom sa nachádza včelstvo počas znášky alebo na ktorom zimuje,

01.12.2017

c) kočovaním presun včelstva za znáškou rastlinného pôvodu alebo živočíšneho pôvodu na opeľovanie a produkciu medu alebo iných včelích produktov,

01.12.2017

d) presunom včelstva premiestnenie včelstva na prevod vlastníctva alebo premiestnenie včelstva medzi stanovišťami včelstva,

01.12.2017

e) centrálnym registrom centrálny register hospodárskych zvierat podľa § 19 ods. 1 zákona.

01.12.2017

§ 2

01.12.2017

(1) Centrálny register okrem údajov podľa § 19 ods. 2 zákona obsahuje

01.12.2017

a) registračné číslo vlastníka včelstva,

01.12.2017

b) údaj o počte včelstiev vlastníka včelstva,

01.12.2017

c) charakter chovu včelstva,

01.12.2017

d) názov katastrálneho územia, GPS súradnice a parcelné číslo pozemku, na ktorom sa stanovište včelstva nachádza,

01.12.2017

e) údaje o kočovaní včelstva evidované podľa § 4,

01.12.2017

f) počet vlastníkov včelstiev združených vo včelárskom združení.

01.12.2017

§ 3

01.12.2017

(1) Začatie a ukončenie chovu včelstva a vznik a zánik stanovišťa včelstva sa do siedmich dní oznamuje regionálnej veterinárnej a potravinovej správe miestne príslušnej podľa stanovišťa včelstva.

01.12.2017

(2) Začatie a ukončenie chovu včelstva a vznik a zánik stanovišťa včelstva sa do siedmich dní odo dňa oznámenia podľa odseku 1 nahlasuje do centrálneho registra na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

01.12.2017

(3) Na základe oznámenia o začatí chovu včelstva do centrálneho registra sa vlastníkovi včelstva pridelí registračné číslo.

01.12.2017

(4) Ročné hlásenie o stanovišti včelstva sa po prehliadke včelstva predkladá do 5. septembra do centrálneho registra na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.1)

01.12.2017

(5) Zmena údajov, ktoré sa uvádzajú v centrálnom registri, sa do siedmich dní nahlasuje do centrálneho registra na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

01.12.2017

(6) Premiestnenie včelstva z iného členského štátu Európskej únie2) a dovoz včelích matiek zo štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie,3) sa do centrálneho registra oznamuje písomne do 30 dní.

01.12.2017

(7) Oznámenie podľa odseku 6 obsahuje

01.12.2017

a) kód krajiny a adresu, z ktorej je včelstvo premiestnené alebo z ktorej je dovezená včelia matka,

01.12.2017

b) plemeno včiel, ak ide o dovoz do registrovaného chovu alebo ak ide o iné plemeno včiel ako kranské plemeno včely medonosnej,

01.12.2017

c) počet premiestnených včelstiev alebo počet dovezených včelích matiek,

01.12.2017

d) dátum premiestnenia včelstva alebo dátum dovozu včelích matiek.

01.12.2017

§ 4

01.12.2017

(1) Kočovanie sa nahlasuje do centrálneho registra v elektronickej podobe do 1. februára roku, v ktorom sa kočovanie uskutoční.

01.12.2017

(2) Plán kočovania na kalendárny rok sa do 14 dní pred prvým kočovaním, najneskôr však do 1. marca, v elektronickej podobe nahlasuje do centrálneho registra na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4, a oznamuje sa regionálnej veterinárnej a potravinovej správe miestne príslušnej podľa stanovišťa včelstva.

01.12.2017

(3) Prikočovanie a návrat z kočovania sa do dvoch dní v elektronickej podobe zaznamenáva v centrálnom registri.

01.12.2017

(4) Ak včelstvá nie sú po skončení kočovania presunuté na pôvodné stanovište včelstva, oznámi vlastník novovzniknuté stanovište včelstiev podľa § 3 ods. 1.

01.12.2017

§ 5

01.12.2017

(1) Včelnica a stanovište včelstva sa aspoň na jednom mieste označuje informačnou tabuľou, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 5.

01.12.2017

(2) Stanovište včelstva mimo zastavanej časti obce sa okrem označenia podľa odseku 1 označuje aj značkou, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 5.

01.12.2017

§ 6

01.12.2017

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.4)

01.12.2017

§ 7

01.12.2017

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 206/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev.


01.12.2017

§ 8

01.12.2017

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2017.


01.12.2017

v z. Anton Stredák v. r.

Poznámky pod čiarou

01.12.2017

1) Čl. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1366 z 11. mája 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v odvetví včelárstva (Ú. v. EÚ L 211, 8. 8. 2015).

01.12.2017

2) § 19 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

01.12.2017

3) Čl. 7 bod 3 písm. a) nariadenia Komisie (EÚ) č. 206/2010 z 12. marca 2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení (Ú. v. EÚ L 73, 20. 3. 2010) v platnom znení.

01.12.2017

4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015) v platnom znení.


01.12.2017

01.12.2017

Príloha č. 1 k vyhláške č. 285/2017 Z. z.

01.12.2017

OZNÁMENIE O CHOVE VČELSTIEV

01.12.2017

01.12.2017

01.12.2017

Príloha č. 2 k vyhláške č. 285/2017 Z. z.

01.12.2017

ROČNÉ HLÁSENIE O STANOVIŠTI VČELSTIEV

01.12.2017

01.12.2017

01.12.2017

Príloha č. 3 k vyhláške č. 285/2017 Z. z.

01.12.2017

HLÁSENIE ZMIEN

01.12.2017

01.12.2017

01.12.2017

Príloha č. 4 k vyhláške č. 285/2017 Z. z.

01.12.2017

VZOR ELEKTRONICKÉHO HLÁSENIA O PRIEBEHU KOČOVANIA

01.12.2017

01.12.2017

01.12.2017

Príloha č. 5 k vyhláške č. 285/2017 Z. z.

01.12.2017

Vzor informačnej tabule a stanovišťa včelstva

01.12.2017