Zákon č. 269/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 13.11.2017
Účinnosť od 01.01.2018 do31.03.2018 (za 7 dní)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018, okrem čl. I bodov 21, 22, 23, 24, 25, 36 a 38, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2018, a okrem čl. I bodu 8, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2018.

01.01.2018

269

01.01.2018

ZÁKON

01.01.2018

z 11. októbra 2017,

01.01.2018

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

01.01.2018

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2018

Čl. I

01.01.2018

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 241/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z. a zákona č. 296/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2018

1. V § 3 sa vypúšťa posledná veta.

01.01.2018

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aac sa vypúšťa.

01.01.2018

2. V § 5 ods. 1 sa nad slovo „kilogramoch“ umiestňuje odkaz 2ac.

01.01.2018

Poznámka pod čiarou k odkazu 2ac znie:

01.01.2018

2ac) STN Metódy skúšania tabakových výrobkov. Stanovenie hmotnosti obsahu balíčkov tabaku (56 0280-6).“.

01.01.2018

3. V § 6 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pri označovaní spotrebiteľského balenia cigár podľa § 9 ods. 7, ak ide o cigary uvedené v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode.“.

01.01.2018

4. V § 9 ods. 1 sa slová „finančné riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“)“.

01.01.2018

5. V § 9 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Kontrolné známky určené na označovanie bezdymového tabakového výrobku je oprávnená odoberať aj osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku.“.

01.01.2018

6. V § 9 ods. 4 prvej vete sa za slová „sklad tabakových výrobkov“ vkladá čiarka a slová „oprávnený príjemca“.

01.01.2018

7. V § 9 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode uvedeného do daňového voľného obehu sa pri zmene sadzby dane môže použiť len kontrolná známka, na ktorej je uvedený znak pre platnosť novej sadzby spotrebnej dane tvorený dvomi veľkými písmenami abecedy rovnakými, ako má znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane pred účinnosťou novej sadzby dane.“.

01.01.2018

9. V § 9 ods. 12 písm. o) sa za slovo „cigary“ vkladajú slová „uvedené v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode“.

01.01.2018

10. V § 9 ods. 13 sa za slovo „cigár“ vkladajú slová „uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode“.

01.01.2018

11. § 9 sa dopĺňa odsekmi 15 až 18, ktoré znejú:

01.01.2018

(15) Odberateľ kontrolných známok, ktorý uviedol spotrebiteľské balenie cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode do daňového voľného obehu alebo ho označil kontrolnou známkou podľa odseku 5, môže pred zmenou sadzby dane, so súhlasom colného úradu, označiť toto spotrebiteľské balenie cigár novou kontrolnou známkou. Pri ďalšej zmene sadzby dane nie je možné cigary uvedené v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode, ktoré boli označené kontrolnou známkou podľa prvej vety, opätovne označiť novou kontrolnou známkou. Ak osoba, ktorá uviedla toto spotrebiteľské balenie cigár do daňového voľného obehu alebo ho označila kontrolnou známkou podľa odseku 5, už nie je odberateľom kontrolných známok, môže, so súhlasom colného úradu, označiť toto spotrebiteľské balenie cigár novou kontrolnou známkou iný odberateľ kontrolných známok; žiadosť o označenie už označeného spotrebiteľského balenia cigár v daňovom voľnom obehu musí obsahovať aj súhlas osoby, ktorá toto spotrebiteľské balenie cigár do daňového voľného obehu uviedla. Pôvodná kontrolná známka musí zostať na tomto spotrebiteľskom balení cigár nepoškodená a viditeľná. Nová kontrolná známka musí byť umiestnená viditeľne na spotrebiteľskom balení cigár a pri otvorení spotrebiteľského balenia cigár nemusí byť poškodená; ustanovenie odseku 9 druhej vety sa nepoužije.

01.01.2018

(16) Odberateľ kontrolných známok, ktorý chce označiť spotrebiteľské balenie cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode novou kontrolnou známkou podľa odseku 15, je povinný najneskôr tri mesiace pred účinnosťou novej sadzby dane požiadať colný úrad o vydanie súhlasu na označenie tohto spotrebiteľského balenia cigár novou kontrolnou známkou. Na žiadosť o vydanie súhlasu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode podanú po tejto lehote sa neprihliada. V žiadosti o vydanie súhlasu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode odberateľ kontrolných známok podľa prvej vety uvedie

01.01.2018

a) dôvody žiadosti o vydanie súhlasu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode,

01.01.2018

b) znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane uvedený na kontrolnej známke a počet spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode, ktoré chce označiť,

01.01.2018

c) miesto označenia spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode novou kontrolnou známkou v územnej pôsobnosti miestne príslušného správcu dane,

01.01.2018

d) lehotu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode.

01.01.2018

(17) Colný úrad preverí údaje uvedené v žiadosti o vydanie súhlasu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode a rozhodne o žiadosti o vydanie súhlasu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode a o prítomnosti zamestnanca colného úradu pri označovaní spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode novou kontrolnou známkou do 15 dní od podania žiadosti.

01.01.2018

(18) Daňová povinnosť vzniká odberateľovi kontrolných známok, ktorému colný úrad vydal súhlas na označenie spotrebiteľského balenia cigár podľa odseku 17, posledným dňom lehoty uvedenej v rozhodnutí o udelení súhlasu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode. Daň sa vypočíta ako súčin množstva cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode a rozdielu medzi pôvodnou sadzbou dane a novou sadzbou dane. Odberateľ kontrolných známok je povinný pri podaní daňového priznania a zaplatení dane postupovať podľa § 13 primerane.“.

01.01.2018

12. V § 9a ods. 2 prvej vete sa za slová „pred odberom kontrolných známok“ vkladajú slová „alebo pred dovozom tabakových výrobkov, ak dovozca neodoberá kontrolné známky,“.

01.01.2018

13. V § 9a ods. 3 písm. c), § 19 ods. 4 písm. e), § 20 ods. 16 písm. a) druhom bode, § 23 ods. 4 písm. d) a § 24 ods. 4 písm. d) sa slovo „príspevkoch“ nahrádza slovami „povinných príspevkoch“.

01.01.2018

14. V § 9b ods. 16 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Odberateľ kontrolných známok môže oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok aj identifikačné čísla týchto kontrolných známok. Ak sa kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo v prepravnom obale, odberateľ kontrolných známok môže colnému úradu oznámiť len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo v prepravnom obale.“.

01.01.2018

15. V § 9b ods. 23 sa vypúšťajú slová „písm. a) až c) a h) až j)“.

01.01.2018

16. § 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.01.2018

(4) Colný úrad môže rozhodnúť, že prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu tabakových výrobkov, môže tabakové výrobky vyrábať len v prítomnosti zamestnanca colného úradu alebo osoby poverenej colným úradom. Ak colný úrad rozhodol podľa prvej vety, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný

01.01.2018

a) strpieť prítomnosť zamestnanca colného úradu alebo osoby poverenej colným úradom,

01.01.2018

b) poskytnúť zamestnancovi colného úradu alebo osobe poverenej colným úradom nevyhnutnú súčinnosť,

01.01.2018

c) zabezpečiť primerané podmienky na výkon daňového dozoru.“.

01.01.2018

17. V § 19 ods. 7 sa písmeno d) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

01.01.2018

3. doplnenie zábezpeky na daň podľa § 20a, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote určenej colným úradom podľa § 20a ods. 2,“.

01.01.2018

18. V § 19 ods. 10 písm. b) sa vypúšťajú slová „podľa § 20“.

01.01.2018

19. V § 19a ods. 4 písm. c) a ods. 5 písm. c), § 19aa ods. 5 písm. d) a ods. 6 písm. d), § 41 ods. 1 písm. p) a w) a § 41a ods. 1 písm. e) a f) sa za slová „nevie preukázať“ vkladajú slová „v súlade s týmto zákonom“.

01.01.2018

20. V § 19a ods. 8 sa vypúšťa prvá veta.

01.01.2018

26. V § 19aa ods. 8 sa vypúšťa prvá veta.

01.01.2018

27. V § 19aa ods. 12 druhej vete sa za slová „colný úrad“ vkladajú slová „ho zaradí do evidencie držiteľov povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku,“.

01.01.2018

28. V § 19aa sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

01.01.2018

(13) Povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku zaniká dňom uplynutia lehoty podľa odseku 12, pričom kladný zostatok zábezpeky na daň colný úrad bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, ak sa colný úrad s touto osobou nedohodne inak.“.

01.01.2018

Doterajšie odseky 13 až 20 sa označujú ako odseky 14 až 21.

01.01.2018

29. V § 19aa odsek 14 znie:

01.01.2018

(14) Daň z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku preukázateľne zdanenom na daňovom území podľa § 14 ods. 3 možno vrátiť osobe podľa odseku 6 písm. a) a b), ak tento bezdymový tabakový výrobok

01.01.2018

a) dodala v rámci podnikania do iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému priznaniu priložila

01.01.2018

1. tretí diel zjednodušeného sprievodného dokumentu potvrdeného príjemcom (odberateľom) bezdymového tabakového výrobku,

01.01.2018

2. potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku v tomto členskom štáte,

01.01.2018

b) vyviezla v rámci podnikania na územie tretích štátov a uskutočnenie vývozu doložila colným dokladom potvrdzujúcim, že bezdymový tabakový výrobok opustil územie únie; na požiadanie colného úradu je potrebné vývoz bezdymového tabakového výrobku preukázať aj iným dokladom, najmä dokladom o preprave bezdymového tabakového výrobku na územie tretích štátov alebo dokladom o platbe,

01.01.2018

c) bol odobratý ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve alebo

01.01.2018

d) bol zničený colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj ak sa vlastníkom bezdymového tabakového výrobku stal štát podľa osobitného predpisu;3) k daňovému priznaniu je osoba podľa odseku 6 písm. a) a b) povinná priložiť úradný záznam o zničení kontrolných známok a úradný záznam o zničení spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku.“.

01.01.2018

30. V § 19aa odsek 20 znie:

01.01.2018

(20) Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, môže označovať spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku kontrolnou známkou. Na tlač a nakladanie s kontrolnými známkami sa použijú ustanovenia § 9b v rozsahu týkajúcom sa tlače a nakladania s kontrolnými známkami pre tabak primerane.“.

01.01.2018

31. V § 20 ods. 6 písm. b) text za bodkočiarkou znie: „to neplatí, ak colný úrad rozhodol o upustení od povinnosti zložiť zábezpeku na daň (ďalej len „upustenie od zábezpeky“) úplne, pričom ak rozhodol o upustení od zábezpeky čiastočne, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zvýšiť zábezpeku na daň vo výške zodpovedajúcej upusteniu od zábezpeky,“.

01.01.2018

32. V § 20 ods. 10 úvodnej vete sa slová „upustenie od povinnosti zložiť zábezpeku na daň (ďalej len „upustenie od zábezpeky“)“ nahrádzajú slovami „upustenie od zábezpeky“.

01.01.2018

33. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2018

㤠20a

01.01.2018

Doplnenie zábezpeky na daň v daňovom sklade

01.01.2018

(1) Colný úrad môže rozhodnúť o uložení povinnosti prevádzkovateľovi daňového skladu doplniť zábezpeku na daň zloženú podľa § 20 do výšky dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov skladovaných v pozastavení dane vo všetkých daňových skladoch, ktoré prevádzkuje, ak má odôvodnenú obavu, že nevyrubená alebo nesplatná daň bude v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami; to neplatí, ak colný úrad rozhodol o upustení od zábezpeky na daň úplne.

01.01.2018

(2) V rozhodnutí o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 colný úrad uvedie dôvody, na základe ktorých rozhodol o doplnení zábezpeky na daň, a určí lehotu na jej doplnenie. Colný úrad rozhodnutie o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 zruší, ak pominú dôvody, na základe ktorých toto rozhodnutie vydal, a v rovnakom čase vráti zloženú zábezpeku na daň osobe uvedenej v odseku 1.

01.01.2018

(3) Počas platnosti rozhodnutia o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 je prevádzkovateľ daňového skladu povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť zloženú zábezpeku na daň, ak daň pripadajúca na množstvo skladovaných tabakových výrobkov v pozastavení dane prevyšuje o viac ako 10 % daň, ktorá pripadá na množstvo skladovaných tabakových výrobkov v pozastavení dane, na ktoré je zložená zábezpeka na daň. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zvýšiť zábezpeku na daň o sumu dane, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň, a to v lehote do piatich pracovných dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.“.

01.01.2018

34. § 21 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

01.01.2018

(12) Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému uložiť príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov po začatí prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane povinnosť bezodkladne po prijatí tabakových výrobkov na mieste určenia oznámiť prijatie tabakových výrobkov prostredníctvom elektronického systému colnému úradu a počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronického systému tabakové výrobky nevyložiť alebo s týmito tabakovými výrobkami nenakladať.“.

01.01.2018

35. § 22 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

01.01.2018

(12) Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému uložiť príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov po začatí prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane povinnosť bezodkladne po prijatí tabakových výrobkov na mieste určenia oznámiť prijatie tabakových výrobkov prostredníctvom elektronického systému colnému úradu a počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronického systému tabakové výrobky nevyložiť, alebo s týmito tabakovými výrobkami nenakladať.“.

01.01.2018

37. V § 23 odsek 9 znie:

01.01.2018

(9) Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, chce prijať tabakové výrobky a neuhradená daň pripadajúca na celkové množstvo prijatých tabakových výrobkov je vyššia o viac ako 10 % ako zložená zábezpeka na daň, je povinný najneskôr v deň, keď neuhradená daň pripadajúca na súčet prijatého množstva tabakových výrobkov prevýši o viac ako 10 % zloženú zábezpeku na daň,

01.01.2018

a) oznámiť túto skutočnosť colnému úradu,

01.01.2018

b) zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, o ktorú neuhradená daň prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.“.

01.01.2018

39. V § 23 ods. 14 písmeno d) znie:

01.01.2018

d) desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 9 písm. b) alebo odseku 10, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa odseku 9 alebo odseku 10,“.

01.01.2018

40. V § 23 ods. 15 písm. b) sa slová „v odsekoch 4 a 5“ nahrádzajú slovami „v odseku 4“.

01.01.2018

41. V § 23 ods. 18 druhej vete sa za slovo „odseku“ vkladajú slová „15 písm. d) a odseku“.

01.01.2018

42. V § 39 ods. 1 a 2, ods. 3 písm. a) až e) a ods. 7 sa slová „tabakové výrobky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „tabakové výrobky, tabaková surovina alebo bezdymový tabakový výrobok“ v príslušnom tvare.

01.01.2018

43. V § 41 ods. 1 písm. j) sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 16“.

01.01.2018

44. V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:

01.01.2018

x) sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku presiahne 0,5 % za kalendárny mesiac.“.

01.01.2018

45. V § 41 odsek 2 znie:

01.01.2018

(2) Colný úrad uloží pokutu za správny delikt

01.01.2018

a) podľa odseku 1 písm. a), b), d) až i), p) alebo w) od 100 eur do 1 000 000 eur,

01.01.2018

b) podľa odseku 1 písm. c), j) až o), r) až v) alebo x) od 50 do 10 000 eur,

01.01.2018

c) podľa odseku 1 písm. q) do 50 000 eur.“.

01.01.2018

46. V § 41 ods. 3 sa vypúšťajú slová „písm. c)“.

01.01.2018

47. V § 41 odsek 4 znie:

01.01.2018

(4) Colný úrad pri podozrení zo spáchania správneho deliktu podľa odseku 1 písm. a), b), e), f), p) alebo w) spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, tabakovú surovinu alebo bezdymový tabakový výrobok zabezpečí.3)“.

01.01.2018

48. V § 41 ods. 5 a § 41a ods. 5 sa za slovo „výrobky“ vkladá čiarka a slová „tabakovú surovinu alebo bezdymový tabakový výrobok“ a za slovo „výrobkov“ sa vkladá čiarka a slová „tabakovej suroviny alebo bezdymového tabakového výrobku“.

01.01.2018

49. V § 41 ods. 8 sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.

01.01.2018

50. V § 41a ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 16“ nahrádzajú slovami „ods. 17“.

01.01.2018

51. V § 41a odsek 2 znie:

01.01.2018

(2) Colný úrad uloží pokutu za priestupok podľa odseku 1 od 50 eur do 50 000 eur.“.

01.01.2018

52. V § 41a ods. 3 sa vypúšťajú slová „písm. a) a c)“.

01.01.2018

53. V § 41a odsek 4 znie:

01.01.2018

(4) Colný úrad pri podozrení z dopustenia sa priestupku podľa odseku 1 písm. a) až c), e) a f) spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, tabakovú surovinu alebo bezdymový tabakový výrobok zabezpečí.3)“.

01.01.2018

54. V § 41a ods. 6 sa vypúšťajú slová „písm. a) a c)“ a slová „165,96 eura“ sa nahrádzajú slovami „500 eur“.

01.01.2018

55. V § 42 ods. 3 sa slová „§ 9a a 19a“ nahrádzajú slovami „§ 9a, § 19a a § 19aa“.

01.01.2018

56. V § 42 ods. 5 sa za slová „ods. 10 písm. a) a d),“ vkladajú slová „§ 20a ods. 1 a ods. 2 druhej vety,“.

01.01.2018

57. V § 42 ods. 6 sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 16“ a slová „ods. 12“ sa nahrádzajú slovami „ods. 11“.

01.01.2018

58. Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý znie:

01.01.2018

„§42a

01.01.2018

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.25f)“.

01.01.2018

Poznámka pod čiarou k odkazu 25f znie:

01.01.2018

25f) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).“.

01.01.2018

59. V § 44v ods. 6 sa slová „31. marca 2019“ nahrádzajú slovami „31. januára 2019“, slová „31. januára 2021“ sa nahrádzajú slovami „30. novembra 2020“ a slová „15. februára 2021“ sa nahrádzajú slovami „15. decembra 2020“.

01.01.2018

60. V § 44v ods. 8 sa slová „31. marca 2019“ nahrádzajú slovami „31. januára 2019“, slová „30. septembra 2019“ sa nahrádzajú slovami „31. júla 2019“ a slová „15. októbra 2019“ sa nahrádzajú slovami „15. augusta 2019“.

01.01.2018

61. Za § 44v sa vkladajú § 44w až 44y, ktoré vrátane nadpisov znejú:

01.01.2018

㤠44w

01.01.2018

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

01.01.2018

(1) Ak konanie o uložení pokuty podľa § 41 v znení účinnom do 31. decembra 2017 nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2017, ukončí sa podľa predpisu účinného od 1. januára 2018 a na pokutu sa vzťahuje § 41 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2018, ak je to pre osobu oprávnenú na podnikanie priaznivejšie.

01.01.2018

(2) Ak konanie o uložení pokuty podľa § 41a v znení účinnom do 31. decembra 2017 nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2017, ukončí sa podľa predpisu účinného od 1. januára 2018 a na pokutu sa vzťahuje § 41a ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2018, ak je to pre fyzickú osobu, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, priaznivejšie.

01.01.2018

§ 44x

01.01.2018

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018

01.01.2018

(1) Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane a ktorý má zloženú zábezpeku podľa § 23 v znení účinnom do 31. marca 2018 menej ako 5 000 eur, je povinný do 28. februára 2018 doplniť zábezpeku do tejto výšky. Oprávnenému príjemcovi, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, ktorý nedoplní zloženú zábezpeku na daň do požadovanej výšky, povolenie na prijímanie tabakových výrobkov z iného členského štátu v pozastavení dane zanikne 1. apríla 2018.

01.01.2018

(2) Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou podľa § 19a ods. 11 v znení účinnom do 31. marca 2018, sa považuje za držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou podľa § 19a ods. 12 v znení účinnom od 1. apríla 2018, ak colnému úradu preukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok podľa odseku 3. Držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou podľa § 19a ods. 11 v znení účinnom do 31. marca 2018, ktorý nepreukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok podľa odseku 3, povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou zanikne 1. apríla 2018.

01.01.2018

(3) Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou, musí spĺňať tieto podmienky:

01.01.2018

a) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)

01.01.2018

b) nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,

01.01.2018

c) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,7)

01.01.2018

d) vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami8) za dve predchádzajúce účtovné obdobia,

01.01.2018

e) nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo členmi kontrolných orgánov tejto osoby,

01.01.2018

f) nie je v likvidácii, nie je na ňu právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.

01.01.2018

(4) Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou zaniklo povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou 1. apríla 2018 a má zásoby tabakovej suroviny, môže so súhlasom colného úradu tabakovú surovinu predať inému držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou alebo osobe registrovanej podľa § 19. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predáva tabakovú surovinu.

01.01.2018

§ 44y

01.01.2018

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2018

01.01.2018

Spôsob označovania spotrebiteľského balenia cigariet podľa § 9 ods. 9 v znení účinnom do 30. júna 2018 možno používať do 19. mája 2019.“.


01.01.2018

Čl. II

01.01.2018

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018, okrem čl. I bodov 21, 22, 23, 24, 25, 36 a 38, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2018, a okrem čl. I bodu 8, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2018.


01.01.2018

Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.