Vyhláška č. 232/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá

Platnosť od 03.10.2017
Účinnosť od 15.10.2017
15.10.2017

232

15.10.2017

VYHLÁŠKA

15.10.2017

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

15.10.2017

z 13. septembra 2017

15.10.2017

o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá

15.10.2017

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


15.10.2017

§ 1

15.10.2017

(1) Táto vyhláška upravuje požiadavky na extrakčné rozpúšťadlá používané alebo určené na používanie pri výrobe potravín a zložiek potravín, ich maximálne reziduálne limity v potravinách a spôsob ich používania.

15.10.2017

(2) Táto vyhláška sa vzťahuje na extrakčné rozpúšťadlá používané alebo určené na používanie pri výrobe potravín a zložiek potravín dovážaných do členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“).

15.10.2017

(3) Táto vyhláška sa nevzťahuje na extrakčné rozpúšťadlá a potraviny určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú členským štátom. Táto vyhláška sa ďalej nevzťahuje na extrakčné rozpúšťadlá používané pri výrobe prídavných látok do potravín, vitamínov a ostatných látok na úpravu výživovej hodnoty, ak takéto prídavné látky do potravín, vitamíny alebo látky na úpravu výživovej hodnoty nie sú uvedené v prílohe č. 1.

15.10.2017

(4) Rozpúšťadlom sa rozumie látka určená na rozpúšťanie potraviny alebo jej zložky vrátane kontaminantov nachádzajúcich sa v potravine alebo na potravine.

15.10.2017

(5) Extrakčným rozpúšťadlom sa rozumie rozpúšťadlo, ktoré sa používa na extrakciu potravinových surovín, potravín a pri extrakcii zložiek potravín, ktoré sa počas ďalšieho postupu výroby odstránia; po ich použití môžu v potravinovej surovine alebo v potravine pretrvávať len rezíduá týchto látok alebo ich derivátov v nevyhnutnom množstve, ktorých prítomnosť nie je zámerná, ale technologicky nevyhnutná.

15.10.2017

§ 2

15.10.2017

(1) Pri výrobe potravín a ich zložiek možno použiť ako extrakčné rozpúšťadlá len látky a materiály uvedené v tejto vyhláške, a to podľa podmienok a pri dodržiavaní maximálnych reziduálnych limitov uvedených v prílohe č. 1.

15.10.2017

(2) Hexán pre potraviny musí pochádzať z destilačných frakcií získaných pri teplote 64 °C až
70 °C a musí pozostávať z acyklických nasýtených uhľovodíkov obsahujúcich šesť atómov uhlíkov.

15.10.2017

(3) Hexán a etylmetylketón nemožno používať spoločne.

15.10.2017

(4) Prítomnosť n-hexánu v etylmetylketóne nesmie byť väčšia ako 50 mg.kg-1.

15.10.2017

(5) Používanie iných látok a materiálov ako extrakčných rozpúšťadiel a za iných podmienok a povoľovanie iných maximálnych reziduálnych limitov extrakčných rozpúšťadiel, ako sú uvedené v tejto vyhláške, sa zakazuje.

15.10.2017

(6) Podľa správnej výrobnej praxe možno pri výrobe potravinových surovín, potravín a zložiek potravín všeobecne použiť extrakčné rozpúšťadlá propán, bután, etylacetát, etanol, oxid uhličitý, acetón, okrem jeho používania pri rafinácii olivového oleja, a oxid dusný. Podmienky na používanie extrakčných rozpúšťadiel, ktoré možno použiť len na špecifické účely, a ich maximálne reziduálne limity sú uvedené v prílohe č.1 tabuľke č.1.

15.10.2017

(7) Voda, do ktorej boli pridané látky regulujúce kyslosť alebo zásaditosť, potraviny vyznačujúce sa vlastnosťami rozpúšťadla a etanol sú povolené ako extrakčné rozpúšťadlá pri výrobe potravín alebo ich zložiek.

15.10.2017

(8) Extrakčné rozpúšťadlá nesmú obsahovať viac ako 1 mg.kg-1 arzénu ani olova.

15.10.2017

(9) Ak sa zistí na základe nových informácií alebo overením existujúcich informácií, že použitie doteraz schválenej látky alebo jej maximálny reziduálny limit uvedený v prílohe č.1 môže ohrozovať zdravie ľudí, príslušný orgán úradnej kontroly potravín (§ 21 zákona) postupuje podľa § 18 a 19 zákona, pričom o tom informuje ostatné členské štáty a Európsku komisiu.

15.10.2017

(10) Extrakčné rozpúšťadlá sa uvádzajú označením na obaloch, kontajneroch alebo etiketách čitateľne, zreteľne a nezmazateľne

15.10.2017

a) obchodným názvom podľa odseku 6 a prílohy č. 1,

15.10.2017

b) označením, že látka má kvalitu vhodnú na použitie na extrakciu potravín alebo ich zložiek,

15.10.2017

c) označením výrobnej dávky,

15.10.2017

d) obchodným menom a adresou výrobcu, baliarne, dovozcu alebo distribútora,

15.10.2017

e) uvedením netto množstva v objemových jednotkách,

15.10.2017

f) osobitnými podmienkami skladovania a použitia, ak je to potrebné.

15.10.2017

(11) Údaje uvedené v odseku 10 písm. c) až f) možno uvádzať len v sprievodnej dokumentácii výrobnej dávky, ktorá sa musí dodať spolu s dodávkou alebo ešte skôr.

15.10.2017

(12) Extrakčné rozpúšťadlá nemožno uviesť na trh, ak údaje podľa odseku 10 nie sú uvedené vo všeobecne zrozumiteľnej forme pre spotrebiteľa. Tieto údaje možno uviesť aj v inom ako štátnom jazyku.

15.10.2017

(13) Na extrakciu prírodných aromatických látok možno použiť len extrakčné rozpúšťadlá uvedené v prílohe č. 1 tabuľke č. 2. Podmienky na ich použitie musia byť upravené tak, aby podľa odporúčaného dávkovania neboli presiahnuté ich maximálne reziduálne limity uvedené v prílohe č. 1 tabuľke č. 2.

15.10.2017

§ 3

15.10.2017

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

15.10.2017

§ 4

15.10.2017

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/6/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca extrakčné rozpúšťadlá (oznámenie č. 196/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a rozvoja vidieka a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. marca 2011 č. 02445-OL-2011 (oznámenie č. 113/2011 Z. z.).


15.10.2017

§ 5

15.10.2017

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2017.


15.10.2017

Tomáš Drucker v. r.


15.10.2017

15.10.2017

Príloha č. 1 k vyhláške č. 232/2017 Z. z.

15.10.2017

Podmienky používania extrakčných rozpúšťadiel

15.10.2017

Tabuľka č. 1

15.10.2017
LátkaPovolený účel použitiaMaximálny reziduálny limit extrakčného rozpúšťadla v extrahovanej potravine
v mg . kg-1
Hexánvýroba alebo frakcionácia tukov a olejov a výroba kakaového masla1
v tuku, v oleji alebo kakaovom masle
príprava bielkovinových produktov a odtučnených mlynských výrobkov10
v potravinách obsahujúcich bielkovinové produkty a odtučnené mlynské výrobky

30
v sójových produktoch predávaných konečnému spotrebiteľovi
príprava odtučnených obilných klíčkov5
v odtučnených obilných klíčkoch
Metylacetátvyextrahovanie kofeínu alebo odstránenie senzoricky
nežiaducich látok a horčín z kávy a z čaju
20
v káve alebo v čaji
výroba cukru z melasy1
v cukre
Etylmetylketónfrakcionácia tukov a olejov5
v tuku alebo v oleji
vyextrahovanie kofeínu alebo odstránenie senzoricky nežiaducich látok a horčín
z kávy a z čaju
20
v káve alebo v čaji
Dichlórmetánvyextrahovanie kofeínu alebo odstránenie senzoricky nežiaducich látok a horčín z kávy a z čaju2
v praženej káve a
5
v čaji
Metanolvýroba potravín všeobecne10
Propán-2-olvýroba potravín všeobecne10
Dimetyléterpríprava odtučnených výrobkov obsahujúcich živočíšne bielkoviny vrátane želatíny1)0,009
v odtučnených výrobkoch obsahujúcich bielkoviny vrátane želatíny
príprava kolagénu1) a derivátov kolagénu okrem želatíny3
kolagén a deriváty kolagénu okrem želatíny
15.10.2017

Tabuľka č. 2

15.10.2017
NázovMaximálny reziduálny limit extrakčného rozpúšťadla v potravine
v mg . kg-1
Dietyléter
Hexán
Metylacetát
Bután-1-ol
Bután-2-ol
Etylmetylketón
Dichlórmetán
1,1,1,2-tetrafluóretán
Propanol
Cyklohexán
Metanol
Propán-2-ol
2
1
1
1
1
1
0,02
0,02
1
1
1,5
1
15.10.2017

15.10.2017

Príloha č. 2 k vyhláške č. 232/2017 Z. z.

15.10.2017

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

15.10.2017

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/32/ES z 23. apríla 2009 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o extrakčných rozpúšťadlách používaných pri výrobe potravín a zložiek potravín (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 141, 6. 6. 2009) v znení smernice Komisie 2010/59/EÚ z 26. augusta 2010 (Ú. v. EÚ L 225, 27. 8. 2010) a smernice Komisie (EÚ) 2016/1855 z 19. októbra 2016 (Ú. v. EÚ L 284, 20. 10. 2016).

Poznámky pod čiarou

15.10.2017

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. ES L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení.