Vyhláška č. 225/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Platnosť od 29.09.2017
Účinnosť od 01.01.2018
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2017 okrem prílohy č. 3 tretej časti tretieho oddielu tretieho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

01.10.2017

225

01.10.2017

VYHLÁŠKA

01.10.2017

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

01.10.2017

z 21. septembra 2017

01.10.2017

o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

01.10.2017

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4 tretej vety zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.10.2017

§ 1

01.10.2017

(1) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ambulantné zariadenie“) sú uvedené v prílohe č. 1.

01.10.2017

(2) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín (ďalej len „nemocnica“) sú uvedené v prílohe č. 2.

01.10.2017

(3) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie liečební v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „liečebne“) sú uvedené v prílohe č. 3.

01.10.2017

(4) Ambulantné zariadenie, nemocnica a liečebňa podľa odsekov 1 až 3 musí spĺňať podmienky ustanovené osobitnými predpismi v oblasti ochrany zdravia pri práci.1)

01.10.2017

(5) Na účely tejto vyhlášky sa dennou zmenou rozumie ranná zmena v pracovných dňoch pri dvojzmennej prevádzke, trojzmennej prevádzke a nepretržitej prevádzke a denná zmena pri jednozmennej prevádzke, v ktorých sa vykonáva prevažná časť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

01.10.2017

(6) Na účely tejto vyhlášky sa nočnou zmenou rozumejú ranná zmena v dňoch pracovného pokoja, odpoludňajšia zmena a nočná zmena vo všetkých dňoch a služobná pohotovosť a pracovná pohotovosť na pracovisku vo všetkých dňoch.

01.10.2017

(7) Na účely tejto vyhlášky sa službou rozumie ranná zmena v dňoch pracovného pokoja, odpoludňajšia zmena a nočná zmena vo všetkých dňoch a služobná pohotovosť2) a pracovná pohotovosť3) vo všetkých dňoch.

01.10.2017

§ 2

01.10.2017

(1) Ambulantné zariadenia, ktoré boli zriadené do 31. decembra 2016, nemusia spĺňať požiadavky na bezbariérový vstup s výnimkou ambulantných zariadení nemocnice a tých objektov ústavov na výkon väzby, ústavov na výkon trestu odňatia slobody a ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých (ďalej len „ústav“), v ktorých je umiestnený oddiel odsúdených so zdravotným postihnutím.

01.10.2017

(2) Minimálna ubytovacia plocha na izbe v nemocnici alebo v liečebni, ktoré boli vybudované do 31. decembra 2016, pripadajúca na jedno lôžko je 4 m2.

01.10.2017

§ 3

01.10.2017

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulantných zariadení, nemocnice a liečební podľa tejto vyhlášky, ak boli zriadené do 31. decembra 2016, sa uplatnia najneskôr do 31. decembra 2018 s výnimkou požiadavky na vybudovanie bezbariérového vstupu v ambulantných zariadeniach podľa § 2 ods. 1.


01.10.2017

§ 4

01.10.2017

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2017 okrem prílohy č. 3 tretej časti tretieho oddielu tretieho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


01.10.2017

Lucia Žitňanská v. r.


01.10.2017

01.10.2017

Príloha č. 1 k vyhláške č. 225/2017 Z. z.

01.10.2017

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE AMBULANTNÝCH ZARIADENÍ PRVÁ ČASŤ SPOLOČNÉ USTANOVENIA

01.10.2017

1. Ambulantné zariadenia tvoria jednotlivé funkčné priestory, ktoré spolu utvárajú prevádzkovo ucelený celok.

01.10.2017

2. Ambulantné zariadenia musia mať zabezpečený bezbariérový vstup a vo svojich priestoroch umožňujú pohyb pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vodorovnou komunikáciou, rampou alebo výťahom.4)

01.10.2017

3. Minimálne vybavenie jednotlivých ambulantných zariadení funkčnými priestormi je uvedené v príslušných oddieloch.

01.10.2017

4. Ambulantné zariadenie, v ktorom lekár poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť pre mladistvých obvinených a odsúdených, môže mať rovnaké minimálne personálne zabezpečenie a minimálne materiálno-technické vybavenie, ako má ambulantné zariadenie, v ktorom je poskytovaná špecializovaná zdravotná starostlivosť pre dospelých lekárom s príslušnou špecializáciou.

01.10.2017

5. Sklad v ambulantných zariadeniach je možné nahradiť vhodnými skriňami. Skladovanie materiálov musí byť zabezpečené tak, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii čistých materiálov znečistenými materiálmi.5)

01.10.2017

6. V ambulantných zariadeniach sa vyčleňuje vhodný priestor s výlevkou s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody na uloženie upratovacích potrieb a dezinfekčných potrieb.

01.10.2017

7. Čakáreň z prevádzkového hľadiska má priamo nadväzovať na prípravovňu alebo na vyšetrovňu.

01.10.2017

8. Ambulancia, v ktorej sa predpokladá epidemický alebo priebežne zvýšený výskyt infekčných ochorení, nesmie byť súčasne zriaďovaná na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v iných špecializačných odboroch a musí mať čakáreň nepriechodnú a stavebne odčlenenú od ostatných špecializovaných ambulancií. Táto požiadavka sa vzťahuje na všeobecnú ambulanciu pre dospelých, na všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, na infektologickú ambulanciu a pneumologicko-ftizeologickú ambulanciu.

01.10.2017

9. Všeobecná ambulancia pre dospelých môže mať priestory čakárne a toaliet, ktoré sú určené pre pacientov, spoločné s pneumologicko-ftizelogickou ambulanciou a pneumologicko-ftizeologická ambulancia môže využívať priestory všeobecnej ambulancie pre dospelých mimo jej ordinačných hodín. Ak pneumologicko-ftizeologická ambulancia využíva priestory všeobecnej ambulancie pre dospelých, vykonajú sa medzi ordinačnými hodinami všeobecnej ambulancie pre dospelých a pneumologicko- ftizeologickej ambulancie potrebné proti epidemické opatrenia na zabránenie šírenia infekčných ochorení.6)

01.10.2017

10. Ambulantné zariadenie má zabezpečený systém vykurovania. Tepelno-vlhkostná mikroklíma a výmena vzduchu vetraním vo vnútorných priestoroch musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.7) Miestnosti, ktoré nie je možné vetrať prirodzeným spôsobom, musia byť vybavené zariadením zabezpečujúcim dostatočnú výmenu vzduchu. Všetky miestnosti musia mať vyhovujúce denné osvetlenie i umelé osvetlenie podľa osobitného predpisu.7)

01.10.2017

11. Výška prevádzkových miestností je 3 m; ak to charakter už existujúcej stavby neumožňuje, možno pripustiť nižšiu výšku, minimálne však 2,5 m. Steny miestností sú svetlé a tam, kde je možnosť priameho znečistenia stien pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacienta, musí byť umývateľný povrch stien minimálne do výšky 180 cm. Steny chirurgických zákrokových miestností sú po celom obvode vrátane stropu hladké a majú ľahko umývateľný povrch.

01.10.2017

12. Podlaha miestností má byť ľahko umývateľná, dekontaminovateľná, má odolávať umývaniu namokro, chemickým vplyvom a mechanickým vplyvom a nesmie podporovať vznik statickej elektriny. Nábytok a ostatné zariaďovacie predmety v čakárni a na pracovisku musia mať ľahko umývateľnú a dekontaminovateľnú povrchovú úpravu.

01.10.2017

13. Ak sa zriaďuje laserové pracovisko, musí spĺňať požiadavky podľa osobitných predpisov.8)

01.10.2017

14. V ambulancii, prípravovni a zákrokovej miestnosti je zabezpečený oddelený zber nebezpečného odpadu a zber ostatného odpadu v súíade s osobitným predpisom.9) Použité ostré pomôcky sa odkladajú do špeciálnych nepriepustných, trvalé uzatvárateľných obalov so stenami odolnými proti prepichnutiu. Odpadové nádoby na biologicky kontaminovaný odpad musia byť náležité označené10) a uzamykateľné alebo umiestnené v uzamykateľnom skladovacom priestore.

01.10.2017

15. Okná ambulancií a vyšetrovni, ktoré sa využívajú na vetranie, musia mať vetracie otvory opatrené sieťkami proti hmyzu.

01.10.2017

16. V ambulancii, vyšetrovni, prípravovni a zákrokovej miestnosti musí byť k dispozícii tečúca zdravotne nezávadná studená pitná voda a teplá úžitková voda. Odpadové vody sú odvádzané hygienicky vyhovujúcim spôsobom.11)

01.10.2017

17. Toalety musia byť vybavené umývadlom s prívodom studenej pitnej vody. Toalety pre pacientov musia mať dvere otvárateľné smerom von a najmenej jedna záchodová kabína musí byť prístupná pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.4^ Toalety pre pacientov ambulancií poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v špecializačných odboroch so zvýšeným výskytom infekčných ochorení nesmú byť spoločné pre pacientov ostatných ambulancií.

01.10.2017

18. Pracovisko musí mať zriadenú vhodne odčlenenú, dostatočne odvetranú oddychovú miestnosť pre zdravotníckych pracovníkov vybavenú umývadlom alebo drezom; táto miestnosť môže byť spoločná pre viaceré pracoviská.

01.10.2017

19. Ďalšie požiadavky na základné priestorové vybavenie, vecné vybavenie a prístrojové vybavenie jednotlivých pracovísk vyplývajúce zo zamerania ambulantného zariadenia a z jeho prevádzky sú uvedené v jednotlivých oddieloch.

01.10.2017

20. Personálne zabezpečenie ambulantných zariadení sa na účely tejto vyhlášky vyjadruje v podobe počtu fyzických osôb v jednotlivých zdravotníckych povolaniach, ktoré zodpovedajú druhu poskytovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

01.10.2017

21. Ambulantné zariadenie je zabezpečené informačno-komunikačnou technológiou s pripojením na internet tak, aby systém umožňoval širokopásmový vysokorýchlostný prenos a spracovanie dát, hlasu a obrazu v elektronickej forme.

01.10.2017

22. V ústavoch jednotlivé ambulantné zariadenia tvoria samostatný celok.

01.10.2017

23. Personálne zabezpečenie ambulantného zariadenia v ústave okrem nemocnice tvoria

01.10.2017

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len „všeobecný lekár"), pričom minimálny počet lekárov v ambulantnom zariadení ústavu sa vypočíta podľa vzorca:

01.10.2017

počet lekárov AZ = 1.15 x [(1,78 x Obv x 20 + Ods x 20 + Prísl x 6,76) 11120)] , kde:

01.10.2017

AZ je ambulantné zariadenie ústavu,

01.10.2017

Obv je maximálna kapacita obvinených v ústave,

01.10.2017

Ods je maximálna kapacita odsúdených v ústave,

01.10.2017

Prísl je počet osôb registrovaných vo všeobecnej ambulancii pre dospelých pre príslušníkov

01.10.2017

ústavu.

01.10.2017

Výsledok sa zaokrúhľuje na celé číslo tak, že sa zaokrúhli najprv na jedno desatinné miesto podľa matematických pravidiel a následne sa zaokrúhli na celé číslo takto: ak je za desatinnou čiarkou číslo rovné alebo väčšie ako sedem, zaokrúhli sa smerom nahor. Smerom nadol sa zaokrúhli, ak je číslo za desatinnou čiarkou menšie ako sedem,

01.10.2017

b) sestra alebo sestra so špecializáciou, ) pričom minimálny počet sestier v ambulantnom zariadení ústavu sa vypočíta podľa vzorca:

01.10.2017

počet sestier AZ = 1.15 x [(1,78 x Obv x 20 + Ods x 20 + Prísl x 6,76) 11120)] +

01.10.2017

(Obv + Ods)/700 + UL + 0,9 ,

01.10.2017

kde:

01.10.2017

AZ je ambulantné zariadenie ústavu,

01.10.2017

UL je súčet úväzkov všetkých úväzkov lekárov, ktorí pracujú na úväzok,

01.10.2017

Obv je maximálna kapacita obvinených v ústave,

01.10.2017

Ods je maximálna kapacita odsúdených v ústave,

01.10.2017

Prišije počet osôb registrovaných vo všeobecnej ambulancii pre dospelých pre príslušníkov

01.10.2017

ústavu.

01.10.2017

Výsledok sa zaokrúhľuje na celé číslo podľa matematických pravidiel.

01.10.2017

Najnižší počet sestier v ambulantnom zariadení ústavu na všeobecnej ambulancii pre dospelých sú dve sestry.

01.10.2017

V ambulantnom zariadení ústavu sa vytvorí navyše jedno miesto vedúcej sestry v prípade, že počet sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov ambulantného zariadenia dosiahne počet tri.

01.10.2017

Ak je ústav členený na viacero samostatných objektov, ktoré sú dislokované v inej obci ako materský ústav, pričom však aspoň jeden z objektov má kapacitu 40 % materského ústavu, vytvorí sa navyše jedno miesto sestry.

01.10.2017

24. Súčasťou ambulantného zariadenia ústavu je spravidla aj izolačná miestnosť pre obvinených a odsúdených.

01.10.2017

DRUHA CAST AMBULANTNÉ ZARIADENIE

01.10.2017

1. Základné funkčné priestory ambulantného zariadenia majú minimálnu plochu miestnosti:

01.10.2017

a) ambulancia 15 m2,

01.10.2017

b) čakáreň 8 m ,

01.10.2017

c) toaleta pre pacientov 2,88 m okrem toaliet pre pacientov, ktoré boli vybudované do dátumu účinnosti vyhlášky, ktoré majú minimálnu plochu 2 m2,

01.10.2017

d) toaleta pre personál 2 m ,

01.10.2017

e) oddychová miestnosť alebo šatňa pre zdravotníckych pracovníkov, ktorá môže byť spoločná pre viaceré ambulancie 5,5m2,

01.10.2017

f) priestor na upratovanie svýlevkou; v prípade, že ambulantné zariadenie tvorí viacero ambulancií, postačuje jeden 2 m .

01.10.2017

2. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulantného zariadenia všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je:

01.10.2017

a) vyšetrovacie ležadlo s výškou minimálne 60 cm,

01.10.2017

b) umývadlo na ruky,

01.10.2017

c) drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov; ak je inštalovaný v prípravovni, v ambulancii sa nevyžaduje,

01.10.2017

d) písací stôl, stolička,

01.10.2017

e) počítač s príslušenstvom,

01.10.2017

f) telefón,

01.10.2017

g) stolička pre pacienta,

01.10.2017

h) nástenný teplomer,

01.10.2017

i) nádoba na odpad so šliapadlom - aj v prípravovni, ak je zriadená,

01.10.2017

j) emitná miska,

01.10.2017

k) poháriky na vodu na jednorazové použitie,

01.10.2017

l) uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,

01.10.2017

m) kartotečná uzamykateľná skriňa,

01.10.2017

n) chladnička na liečivá,

01.10.2017

o) osobná váha a výškomer,

01.10.2017

p) skrinka na nástroje a pomôcky,

01.10.2017

q) parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,

01.10.2017

r) obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,

01.10.2017

s) dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,

01.10.2017

t) pomôcky na odbery biologického materiálu,

01.10.2017

u) pomôcky na podávanie liekov,

01.10.2017

v) infúzny stojan,

01.10.2017

w) tlakomer, fonendoskop, teplomer,

01.10.2017

x) liečivá v rozsahu a sortimente podľa zamerania ambulancie.

01.10.2017

3. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie čakárne ambulantného zariadenia všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti tvorí nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky.

01.10.2017

4. Ambulancie, v ktorých sa v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonávajú odbery biologického materiálu, musia byť vybavené drezom na jeho vylievanie a na umývanie a dekontamináciu pomôcok. Ak je drez inštalovaný v prípravovni, v ambulancii sa nevyžaduje.

01.10.2017

5. Ambulancie používajúce väčšie množstvo opakovateľne použiteľného inštrumentária musia byť okrem umývadla na ruky vybavené aj dvoj drezom. Ak je dvoj drez nainštalovaný v prípravovni, v ambulancii sa nevyžaduje.

01.10.2017

6. Ak ambulancia poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť vo viacerých špecializačných odboroch, musí spĺňať požiadavky na vecné vybavenie a prístrojové vybavenie pre každý špecializačný odbor, v ktorom sa ambulantná zdravotná starostlivosť poskytuje.

01.10.2017

7. Každá ambulancia musí mať resuscitačný set, ktorý tvoria:

01.10.2017

a) T - tubus (ústny a nosový vzduchovod) v najmenej troch rôznych veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast,

01.10.2017

b) ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,

01.10.2017

c) kyslíková fľaša malá (0,5 1 - 0,6 1) a redukčný ventil,

01.10.2017

d) aplikátor kyslíka,

01.10.2017

e) odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach.

01.10.2017

8. Ambulancie sú vybavené protišokovou skrinkou, ktorá obsahuje tieto lieky a infúzne roztoky:

01.10.2017

I. lieky na injekčné podanie

01.10.2017

a) sympatomimetiká,

01.10.2017

b) aquaproinjectione,

01.10.2017

c) parasympatolytiká,

01.10.2017

d) kortikosteroidy,

01.10.2017

e) minerálne látky,

01.10.2017

f) antihistaminiká,

01.10.2017

g) bronchodilatanciá,

01.10.2017

h) anestetiká,

01.10.2017

i) anti astmatika,

01.10.2017

j) krvné náhrady a perfúzne roztoky,

01.10.2017

k) antiemetiká,

01.10.2017

l) anxiolytiká.

01.10.2017

II. infúzne roztoky

01.10.2017

Fl/1 400 ml, Fl/1 200 ml, G 5 % 200 ml.

01.10.2017

III. lieky na perorálne podanie

01.10.2017

a) aktívne uhlie,

01.10.2017

b) vazodilatanciá.

01.10.2017

Prvý oddiel Ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

01.10.2017

A. Všeobecná ambulancia pre dospelých

01.10.2017

1. Personálne zabezpečenie všeobecnej ambulancie pre dospelých tvoria:

01.10.2017

a) všeobecný lekár 1,

01.10.2017

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 1.

01.10.2017

2. Materiálno-technické vybavenie všeobecnej ambulancie pre dospelých tvoria

01.10.2017

a) priestory uvedené v druhej časti prvom bode,

01.10.2017

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie uvedené v druhej časti druhom bode,

01.10.2017

c) ďalšie vybavenie:

01.10.2017

1. nástroje na ušno-nosovo-krčné vyšetrenie (otoskop alebo čelový reflektor so spekulami),

01.10.2017

2. neurologické kladivko,

01.10.2017

3. nástroje a pomôcky na očné vyšetrenie (optotypy, tabuľky na vyšetrenie farbocitu, lupa),

01.10.2017

4. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,

01.10.2017

5. prístroj na stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP) s možnosťou stanovenia ďalších parametrov podľa použitých testov a možnosťou softvérového vybavenia na ďalšie testy, ak nieje výsledok vyšetrenia dostupný do 15 minút,

01.10.2017

6. germicídny žiarič,

01.10.2017

7. taška pre lekára všeobecnej ambulancie pre dospelých, ktorá obsahuje takéto vybavenie:

01.10.2017

I. lieky na perorálne podanie

01.10.2017

a) vazodilatanciá,

01.10.2017

b) hypotenzíva,

01.10.2017

c) antiagregancium,

01.10.2017

d) antiastmatiká,

01.10.2017

II. lieky na injekčné podanie

01.10.2017

a) krvné náhrady a perfúzne roztoky,

01.10.2017

b) kortikosteroidy,

01.10.2017

c) aquapro injectione,

01.10.2017

d) sympatomimetiká,

01.10.2017

e) parasympatolytiká,

01.10.2017

f) antiastmatiká,

01.10.2017

g) anxiolytiká,

01.10.2017

h) antiemetiká,

01.10.2017

i) spazmolytiká,

01.10.2017

j) antiflogistiká,

01.10.2017

k) analgetika,

01.10.2017

III. spotrebný materiál

01.10.2017

a) glukomer s testovacími papierikmi,

01.10.2017

b) škrtidlo,

01.10.2017

c) tlakomer,

01.10.2017

d) fonendoskop,

01.10.2017

e) baterka,

01.10.2017

f) teplomer,

01.10.2017

g) dezinfekčný roztok na alkoholovej báze,

01.10.2017

h) pinzeta,

01.10.2017

i) nožnice,

01.10.2017

j) tampóny,

01.10.2017

k) sterilná gáza,

01.10.2017

l) sterilné obväzy,

01.10.2017

m) leukoplast,

01.10.2017

n) sterilné a nesterilné rukavice,

01.10.2017

o) ústne lopatky,

01.10.2017

p) elastický obväz,

01.10.2017

q) vata,

01.10.2017

r) injekčné ihly a injekčné striekačky 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml,

01.10.2017

s) dve i. v. kanyly,

01.10.2017

t) spojovacia sterilná hadička na infúzie,

01.10.2017

u) sterilné chirurgické nástroje (pinzeta, nožnice, peán),

01.10.2017

v) dóza alebo vrecko na odpadový materiál,

01.10.2017

w) rukavice.

01.10.2017

8. taška pre sestru vo všeobecnej ambulancii pre dospelých, ktorá obsahuje takéto vybavenie:

01.10.2017

a) tlakomer,

01.10.2017

b) fonendoskop,

01.10.2017

c) ústne lopatky,

01.10.2017

d) Esmarchovo ovínadlo,

01.10.2017

e) tampóny na dezinfekciu kože,

01.10.2017

f) dezinfekčný roztok na báze alkoholu,

01.10.2017

g) sterilné a nesterilné štvorce,

01.10.2017

h) pinzeta,

01.10.2017

i) sterilné a nesterilné ovínadlá,

01.10.2017

j) preväzové nožnice,

01.10.2017

k) leukoplast,

01.10.2017

l) nesterilné jednorazové rukavice,

01.10.2017

m) tvárové ochranné rúško,

01.10.2017

n) dóza alebo vrecko na odpadový materiál,

01.10.2017

d) všeobecná ambulancia pre dospelých je ďalej vybavená aj týmito liekmi a infúznymi roztokmi, ktoré môžu byť uložené aj v taške pre lekára:

01.10.2017

I. lieky na injekčné podanie

01.10.2017

a) spazmolytiká,

01.10.2017

b) antireumatiká,

01.10.2017

c) antiflogistiká,

01.10.2017

d) bronchodilatanciá,

01.10.2017

e) analgetika,

01.10.2017

f) diuretika,

01.10.2017

g) kardiotoniká.

01.10.2017

II. lieky na perorálne podanie

01.10.2017

a) sympatolytiká,

01.10.2017

b) hypotenzíva.

01.10.2017

III. infúzne roztoky

01.10.2017

Fl/1 400 ml, Fl/1 200 ml, G 5 % 200 ml.

01.10.2017

e) ďalším priestorovým vybavením je vyšetrovňa, ktorá je zriadená v ambulantnom zariadení ústavu pri všeobecnej ambulancii pre dospelých v prípade, že v ústave vykonávajú konziliárne vyšetrenia na požiadanie všeobecného lekára jeden alebo viacerí lekári špecialisti, spravidla v špecializačných odboroch

01.10.2017

1. vnútorné lekárstvo,

01.10.2017

2. pneumológia a ftizeológia,

01.10.2017

3. dermatovenerológia,

01.10.2017

4. psychiatria,

01.10.2017

5. neurológia,

01.10.2017

6. gynekológia a pôrodníctvo,

01.10.2017

7. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

01.10.2017

8. materiálno-technické vybavenie vyšetrovne tvoria:

01.10.2017

a) základné priestorové vybavenie vyšetrovne je 12 m2,

01.10.2017

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie vyšetrovne je zhodné so základným vecným vybavením a prístrojovým vybavením všeobecnej ambulancie pre dospelých uvedené v písm. A druhom bode, pričom obsahuje navyše aj

01.10.2017

1. liečivá v rozsahu a sortimente podľa zamerania vykonávaných konziliárnych vyšetrení,

01.10.2017

2. negatoskop, ak nie je v ambulancii,

01.10.2017

3. germi cí dny ži ari č,

01.10.2017

c) v prípade interného vyšetrenia alebo pneumologicko-ftizeologického vyšetrenia vyšetrovňa má aj

01.10.2017

1. EKG prístroj,

01.10.2017

2. glukomer, ak nieje súčasťou všeobecnej ambulancie pre dospelých,

01.10.2017

3. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,

01.10.2017

d) v prípade gynekologického vyšetrenia vyšetrovňa má aj

01.10.2017

1. gynekologický vyšetrovací stôl,

01.10.2017

2. pošvové zrkadlá,

01.10.2017

3. pomôcky na malé chirurgické výkony,

01.10.2017

4. stetoskop,

01.10.2017

5. irigátor,

01.10.2017

6. pôrodný balíček,

01.10.2017

7. dvoj drez,

01.10.2017

e) v prípade neurologického vyšetrenia vyšetrovňa má aj

01.10.2017

1. svietidlo,

01.10.2017

2. neurologické kladivko,

01.10.2017

f) v prípade dermatovenerologického vyšetrenia vyšetrovňa obsahuje aj dermatoskop,

01.10.2017

g) v prípade psychiatrického vyšetrenia vyšetrovňa má aj neurologické kladivko,

01.10.2017

h) v prípade fyziatrického, balneologického alebo liečebno-rehabilitačného vyšetrenia vyšetrovňa má aj

01.10.2017

1. dve váhy,

01.10.2017

2. pásový centimeter,

01.10.2017

3. dynamom éter,

01.10.2017

4. uhlomer na meranie rozsahu kĺbovej funkcie,

01.10.2017

5. pravítkový uhlomer,

01.10.2017

i) odborné vyšetrenia vykonávané lekármi špecialistami v konziliárnej vyšetrovni musia byť vykonávané tak, aby sa predchádzalo šíreniu infekčných ochorení, ak sú v konziliárnej vyšetrovni vyšetrovaní pacienti trpiaci na ochorenie prenosné vzdušnou cestou, kontaktom alebo kontaminovanými predmetmi; v konziliárnej vyšetrovni sa vykonávajú odborné konziliárne vyšetrenia v odboroch vnútorné lekárstvo, dermatovenerológia, psychiatria, neurológia, gynekológia a pôrodníctvo, fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia, prípadne v inom odbore, ak sú na to vytvorené materiálno-technické predpoklady tak, že pacienti čakajúci na odborné konziliárne vyšetrenie vo vyšetrovni môžu využívať čakáreň všeobecnej ambulancie pre dospelých; konziliárne vyšetrenie pacientov v odbore pneumológia a ftizeológia je organizované tak, že pacienti všeobecnej ambulancie pre dospelých a pacienti čakajúci na iné odborné konziliárne vyšetrenie nečakajú spolu s pacientmi čakajúcimi na odborné pneumologicko-ftizeologické vyšetrenie v spoločnej čakárni,

01.10.2017

j) po ukončení konziliárneho vyšetrenia lekára musí byť priestor konziliárnej vyšetrovne, čakárne a toalety pre pacientov dôkladne dekontaminovaný, kontaminované plochy a priestor konziliárnej vyšetrovne musí byť vydezinfikovaný germicídnym žiaričom. 13) Nasledujúce konziliárne vyšetrenie iným odborným lekárom je možné vykonať až po vykonaní uvedených opatrení.

01.10.2017

B. Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

01.10.2017

1. Personálne zabezpečenie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast tvoria

01.10.2017

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria (ďalej len „pediater") 1,

01.10.2017

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 1.

01.10.2017

2. Materiálno-technické vybavenie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast tvoria

01.10.2017

a) základné priestorové vybavenie uvedené v druhej časti prvom bode.

01.10.2017

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie uvedené v druhej časti druhom bode,

01.10.2017

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria

01.10.2017

1. nástroje na ušno-nosovo-krčné vyšetrenie (otoskop alebo čelový reflektor so spekulami),

01.10.2017

2. nástroje a pomôcky na očné vyšetrenie (optotypy, tabuľky na vyšetrenie farbocitu, lupa),

01.10.2017

3. neurologické kladivko,

01.10.2017

4. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,

01.10.2017

5. taška pre lekára vybavená obdobne ako je uvedené v písm. A siedmom bode,

01.10.2017

6. taška pre sestru vybavená obdobne ako j e uvedené v písm. A ôsmom bode,

01.10.2017

7. germicídny žiarič v ambulancii,

01.10.2017

8. prístroj na stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP) s možnosťou stanovenia ďalších parametrov podľa použitých testov a možnosťou softvérového vybavenia na ďalšie testy, ak nieje výsledok vyšetrenia dostupný do 15 minút,

01.10.2017

d) ďalšie priestorové vybavenie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast tvorí vyšetrovňa, ktorá je zriadená v ambulantnom zariadení ústavu pri všeobecnej ambulancii pre deti a dorast v prípade, že v ústave vykonáva konziliárne vyšetrenia na požiadanie pediatra jeden alebo viacerí lekári špecialisti, spravidla v špecializačných odboroch

01.10.2017

1. pediatrická pneumológia a ftizeológia,

01.10.2017

2. dermatovenerológia,

01.10.2017

3. detská psychiatria,

01.10.2017

4. pediatrická neurológia alebo neurológia,

01.10.2017

5. pediatrická gynekológia alebo gynekológia a pôrodníctvo,

01.10.2017

6. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

01.10.2017

e) materiálno-technické vybavenie vyšetrovne

01.10.2017

1. základné priestorové vybavenie vyšetrovne je 12 m2,

01.10.2017

2. základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie vyšetrovne je zhodné so základným vecným vybavením a prístrojovým vybavením všeobecnej ambulancie pre dospelých uvedené v písm. A druhom bode, pričom obsahuje navyše aj

01.10.2017

a) liečivá v rozsahu a sortimente podľa zamerania vykonávaných konziliárnych vyšetrení,

01.10.2017

b) negatoskop, ak nieje v ambulancii,

01.10.2017

c) germicídny žiarič,

01.10.2017

f) v prípade interného vyšetrenia alebo pneumologicko-ftizeologického vyšetrenia vyšetrovňa má aj

01.10.2017

1. EKG prístroj,

01.10.2017

2. glukomer, ak nieje súčasťou všeobecnej ambulancie pre dospelých,

01.10.2017

3. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,

01.10.2017

g) v prípade gynekologického vyšetrenia vyšetrovňa má aj

01.10.2017

1. irigátor,

01.10.2017

2. pôrodný balíček,

01.10.2017

3. dvoj drez,

01.10.2017

4. gynekologický vyšetrovací stôl,

01.10.2017

5. pošvové zrkadlá,

01.10.2017

6. pomôcky na malé chirurgické výkony,

01.10.2017

7. stetoskop,

01.10.2017

h) v prípade neurologického vyšetrenia vyšetrovňa má aj

01.10.2017

1. svietidlo,

01.10.2017

2. neurologické kladivko,

01.10.2017

i) v prípade dermatovenerologického vyšetrenia vyšetrovňa obsahuje aj dermatoskop, j) v prípade psychiatrického vyšetrenia vyšetrovňa má aj neurologické kladivko,

01.10.2017

k) v prípade fyziatrického, balneologického alebo liečebno-rehabilitačného vyšetrenia vyšetrovňa má aj

01.10.2017

1. dve váhy,

01.10.2017

2. pásový centimeter,

01.10.2017

3. dynamom éter,

01.10.2017

4. uhlomer na meranie rozsahu kĺbovej funkcie,

01.10.2017

5. pravítkový uhlomer,

01.10.2017

l) odborné vyšetrenia vykonávané lekármi špecialistami v konziliárnej vyšetrovni musia byť vykonávané tak, aby sa predchádzalo šíreniu infekčných ochorení, ak sú v konziliárnej vyšetrovni vyšetrovaní pacienti trpiaci na ochorenie prenosné vzdušnou cestou, kontaktom alebo kontaminovanými predmetmi; v konziliárnej vyšetrovni sa vykonávajú odborné konziliárne vyšetrenia v odboroch vnútorné lekárstvo, dermatovenerológia, psychiatria, neurológia, gynekológia a pôrodníctvo, fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia, prípadne v inom odbore, ak sú na to vytvorené materiálno-technické predpoklady tak, že pacienti čakajúci na odborné konziliárne vyšetrenie vo vyšetrovni môžu využívať čakáreň všeobecnej ambulancie pre deti a dorast; konziliárne vyšetrenie pacientov v odbore pneumológia a ftizeológia je organizované tak, že pacienti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast a pacienti čakajúci na iné odborné konziliárne vyšetrenie nečakajú spolu s pacientmi čakajúcimi na odborné pneumologicko-ftizeologické vyšetrenie v spoločnej čakárni,

01.10.2017

m) po ukončení konziliárneho vyšetrenia lekára musí byť priestor konziliárnej vyšetrovne, čakárne a toalety pre pacientov dôkladne dekontaminovaný, kontaminované plochy a priestor konziliárnej vyšetrovne musí byť vydezinfikovaný germicídnym žiaričom1 , nasledujúce konziliárne vyšetrenie iným odborným lekárom je možné vykonať až po vykonaní uvedených opatrení.

01.10.2017

Druhý oddiel Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

01.10.2017

A. Ambulancia zubného lekárstva

01.10.2017

1. Personálne zabezpečenie ambulancie zubného lekára tvoria

01.10.2017

a) zubný lekár, pričom minimálny počet zubných lekárov v ambulantnom zariadení ústavu je jeden, ak súčet maximálnej kapacity obvinených a odsúdených v ústave je 500 alebo vyšší;

01.10.2017

ak súčet maximálnej kapacity obvinených a odsúdených v ústave je nižší ako 500, zubnolekárska starostlivosť sa môže zabezpečiť aj primeraným úväzkom zubného lekára, zubným lekárom pracujúcim na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo zubným lekárom z iného ústavu po dohode s riaditeľom iného ústavu na primeraný čas v týždni; ak súčet maximálnej kapacity obvinených a odsúdených v ústave je nižší ako 500, ale ústav zabezpečuje zubnolekársku starostlivosť aj v inom geograficky blízko dislokovanom ústave, zriadi sa v ústave aspoň jedno miesto zubného lekára.

01.10.2017

V ústave, v ktorom je zriadené pracovisko zubnej techniky, je vždy aspoň jedno miesto zubného lekára.

01.10.2017

V nemocnici sa môže zabezpečiť zubnolekárska starostlivosť primeraným úväzkom zubného lekára, zubným lekárom pracujúcim na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo zubným lekárom na primeraný čas v týždni z iného ústavu.

01.10.2017

b) sestra alebo zubný asistent 1.

01.10.2017

2. Materiálno-technické vybavenie ambulancie zubného lekárstva tvoria

01.10.2017

a) priestory v rozsahu uvedenom v druhej časti prvom bode, pričom ambulancia zubného lekárstva môže navyše disponovať aj ďalšími priestormi, ako je

01.10.2017

1. zriadená sterilizačná miestnosť, s minimálnou plochou 2 m2,

01.10.2017

2. v ústave zriadené pracovisko zubnej techniky s minimálnou plochou 8 m ,

01.10.2017

3. v ústave zriadené pracovisko zubnej techniky, miestnosť s prístrojovým vybavením pre pracovisko zubnej techniky a sádrovňa s minimálnou plochou 10 m2.

01.10.2017

Ak ide o umiestnenie viacerých zubnolekárskych súprav v jednej ambulancii, na každú ďalšiu súpravu sa požaduje navýšenie podlahovej plochy o 12 m2, vizuálne odčlenenia a inštalácia ďalšieho drezu na umývanie nástrojov a pomôcok a umývadla na umývanie rúk.

01.10.2017

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie

01.10.2017

1. zubnolekárska súprava s príslušenstvom (vrátane troch kusov svetelnej turbínky, dvoch kusov nesvetelnej turbínky, troch kusov kolienkových násadcov, dvoch kusov rovných násadcov), kreslom, svietidlom, pľuvadlom, prívodom stlačeného vzduchu a odsliňovačom,

01.10.2017

2. zubnolekárska súprava nástrojov,

01.10.2017

3. nástenné zrkadlo a ručné zrkadlo,

01.10.2017

4. resuscitačný set, ak nieje ambulancia súčasťou ambulantného zariadenia ústavu alebo ak nieje dostupný do jednej minúty,

01.10.2017

5. súbor základných chirurgických nástrojov (extrakčné kliešte, extrakčné páky, chirurgické pinzety, ihelce vrátane materiálov na šitie a zastavenie krvácania),

01.10.2017

6. súbor základných paradontologických nástrojov,

01.10.2017

7. ochranné pomôcky pre lekára (okuliare, rúška, ochranný štít na tvár, jednorazové rukavice),

01.10.2017

9. umývadlo na ruky,

01.10.2017

10. drez,

01.10.2017

11. písací stôl a stolička,

01.10.2017

12. počítač s príslušenstvom,

01.10.2017

13. zubnolekárska stolička,

01.10.2017

14. vešiak,

01.10.2017

15. nádoba na odpad so šliapadlom,

01.10.2017

16. poháriky na vodu na jednorazové použitie,

01.10.2017

17. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,

01.10.2017

18. kartotečná uzamykateľná skriňa,

01.10.2017

19. chladnička,

01.10.2017

20. skrinka na nástroje a pomôcky,

01.10.2017

21. parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie, alebo ak nie je súčasťou ambulantného zariadenia ústavu,

01.10.2017

22. sterilné štvorce a tampóny,

01.10.2017

23. dezinfekčné prostriedky a antiseptiká,

01.10.2017

24. tlakomer s fonendoskopom alebo digitálny tlakomer,

01.10.2017

25. nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky,

01.10.2017

26. germicídny žiarič,

01.10.2017

27. umývací a dezinfekčný automat s horúcovzdušným sušením, ak nemožno takto pripraviť zdravotnícku pomôcku dodávateľským spôsobom,

01.10.2017

28. polymerizačná lampa,

01.10.2017

29. separátor amalgámu s minimálnou účinnosťou 95 %.

01.10.2017

Ak ambulancia zubného lekárstva nemá vlastný RTG prístroj, má zabezpečené zhotovenie RTG snímkov na inom RTG pracovisku.

01.10.2017

B. Oftalmologická ambulancia

01.10.2017

1. Personálne zabezpečenie oftalmologickej ambulancie tvoria

01.10.2017

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia

01.10.2017

(ďalej len „oftalmológ") 1,

01.10.2017

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore

01.10.2017

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 1.

01.10.2017

2. Materiálno-technické vybavenie oftalmologickej ambulancie tvoria

01.10.2017

a) priestory uvedené v druhej časti prvom bode,

01.10.2017

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie, ktoré je uvedené v druhej časti druhom bode okrem písmen p) a u),

01.10.2017

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria

01.10.2017

1. oftalmoskop,

01.10.2017

2. skiaskopické lišty a zrkadlo,

01.10.2017

3. očný tónom éter,

01.10.2017

4. optotyp,

01.10.2017

5. zatemnenie okna,

01.10.2017

5. štrbinová lampa,

01.10.2017

6. perimeter,

01.10.2017

7. fotom éter,

01.10.2017

8. skúšobný rám,

01.10.2017

9. skúšobne sklá.

01.10.2017

C. Chirurgická ambulancia

01.10.2017

1. Personálne zabezpečenie chirurgickej ambulancie tvoria

01.10.2017

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia

01.10.2017

(ďalej len „chirurg") 1,

01.10.2017

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 1.

01.10.2017

2. Materiálno-technické vybavenie chirurgickej ambulancie tvoria

01.10.2017

a) priestory uvedené v druhej časti prvom bode,

01.10.2017

b) ďalšie priestorové vybavenie, ktorým je zákroková miestnosť s minimálnou plochou 20 m2,

01.10.2017

c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie uvedené v druhej časti druhom bode,

01.10.2017

d) ďalšie vybavenie chirurgickej ambulancie je negatoskop,

01.10.2017

e) v zákrokovej miestnosti

01.10.2017

1. vyšetrovací stôl so svietidlom,

01.10.2017

2. resuscitačný set,

01.10.2017

3. poj azdný stolík na nástroj e a pomôcky,

01.10.2017

4. sterilný chirurgický šijací materiál,

01.10.2017

5. chirurgická súprava nástroj ov,

01.10.2017

6. nádoba na odpadky so šliapadlom,

01.10.2017

7. skriňa na operačnú bielizeň,

01.10.2017

8. umývadlo,

01.10.2017

9. germicídny žiarič.

01.10.2017

D. Ambulancia vnútorného lekárstva

01.10.2017

1. Personálne zabezpečenie ambulancie vnútorného lekárstva tvoria

01.10.2017

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo

01.10.2017

(ďalej len „internista") 1,

01.10.2017

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore

01.10.2017

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 1.

01.10.2017

2. Materiálno-technické vybavenie ambulancie vnútorného lekárstva tvoria

01.10.2017

a) priestory uvedené v druhej časti prvom bode,

01.10.2017

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie uvedené v druhej časti druhom bode,

01.10.2017

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria

01.10.2017

1. EKG prístroj,

01.10.2017

2. negatoskop,

01.10.2017

3. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču.

01.10.2017

E. Gastroenterologická ambulancia

01.10.2017

1. Personálne zabezpečenie gastroenterologickej ambulancie tvoria

01.10.2017

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia

01.10.2017

(ďalej len „gastroenterológ") 1,

01.10.2017

b) sestra alebo sestra s certifikátom endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 1.

01.10.2017

2. Materiálno-technické vybavenie gastroenterologickej ambulancie tvoria

01.10.2017

a) priestory uvedené v druhej časti prvom bode,

01.10.2017

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie uvedené v druhej časti druhom bode,

01.10.2017

c) ďalšie vybavenie

01.10.2017

1. flexibilný gastroskop,

01.10.2017

2. flexibilný kolonoskop,

01.10.2017

3. elektrochirurgická jednotka k endoskopom,

01.10.2017

4. pomôcky na biopsiu sliznice tráviaceho traktu, endoskopické zastavovanie krvácania v tráviacom trakte elektrokoaguláciou a opichmi, sklerotizáciou, odstraňovanie polypov tráviaceho traktu,

01.10.2017

5. pomôcky na extrakciu cudzích telies,

01.10.2017

6. germicídny žiarič,

01.10.2017

7. zdroj studeného svetla a stlačeného vzduchu k endoskopom,

01.10.2017

8. rigidný rektoskop/anoskop,

01.10.2017

9. ultrazvuková čistička príslušenstva endoskopov,

01.10.2017

d) ďalšie priestorové vybavenie tvorí prípravovňa vybavená

01.10.2017

1. zariadením na manuálnu dekontamináciu alebo prístrojovú dekontamináciu endoskopov,

01.10.2017

2. umývadlom,

01.10.2017

3. drezom,

01.10.2017

4. germicídnym žiaričom.

01.10.2017

Ak gastroenterologická ambulancia nemá vlastnú elektrochirurgickú jednotku k endoskopom a pomôcky na extrakciu cudzích telies, má zabezpečený prístup k danému zariadeniu na inom pracovisku.

01.10.2017

F. Kardiologická ambulancia

01.10.2017

1. Personálne zabezpečenie kardiologickej ambulancie tvoria

01.10.2017

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore kardiológia

01.10.2017

(ďalej len „kardiológ") 1,

01.10.2017

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo sestra s certifikátom funkčné vyšetrovacie metódy 1.

01.10.2017

2. Materiálno-technické vybavenie kardiologickej ambulancie tvoria

01.10.2017

a) priestory uvedené v druhej časti prvom bode,

01.10.2017

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie uvedené v druhej časti druhom bode,

01.10.2017

c) ďalšie vybavenie

01.10.2017

1. EKG prístroj,

01.10.2017

2. defibrilátor,

01.10.2017

3. negatoskop,

01.10.2017

4. ECHO kardiografický prístroj.

01.10.2017

G. Pneumologicko-ftizeologická ambulancia

01.10.2017

1. Personálne zabezpečenie pneumologicko-ftizeologickej ambulancie tvoria

01.10.2017

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia (ďalej len „pneumoftizeológ") 1,

01.10.2017

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo sestra s certifikátom funkčné vyšetrovacie metódy 1.

01.10.2017

2. Materiálno-technické vybavenie pneumologicko-ftizeologickej ambulancie tvoria

01.10.2017

a) priestory uvedené v druhej časti prvom bode,

01.10.2017

b) ďalšie priestorové vybavenie tvorí miestnosť na spirometriu a inhaláciu s minimálnou plochou 12 m2 vybavená umývadlom,

01.10.2017

c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie uvedené v druhej časti druhom bode,

01.10.2017

d) ďalšie vybavenie

01.10.2017

1. inhalátor,

01.10.2017

2. prenosný spirometer,

01.10.2017

3. germicídny žiarič,

01.10.2017

4. negatoskop,

01.10.2017

5. kyslíková fľaša.

01.10.2017

H. Neurologická ambulancia

01.10.2017

1. Personálne zabezpečenie neurologickej ambulancie tvoria a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia

01.10.2017

(ďalej len „neurológ") 1,

01.10.2017

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo sestra s certifikátom vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike 1.

01.10.2017

2. Materiálno-technické vybavenie neurologickej ambulancie tvoria

01.10.2017

a) priestory uvedené v druhej časti prvom bode,

01.10.2017

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie uvedené v druhej časti druhom bode,

01.10.2017

c) ďalšie vybavenie

01.10.2017

1. neurologické kladivko,

01.10.2017

2. negatoskop,

01.10.2017

3. svietidlo.

01.10.2017

I. Psychiatrická ambulancia

01.10.2017

1. Personálne zabezpečenie psychiatrickej ambulancie tvoria

01.10.2017

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria

01.10.2017

(ďalej len „psychiater"), 1,

01.10.2017

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 1.

01.10.2017

2. Materiálno-technické vybavenie psychiatrickej ambulancie tvoria

01.10.2017

a) priestory uvedené v druhej časti prvom bode,

01.10.2017

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie uvedené v druhej časti druhom bode,

01.10.2017

c) ďalšie vybavenie, ktorým je neurologické kladivko.

01.10.2017

J. Ambulancia klinickej psychológie

01.10.2017

1. Personálne zabezpečenie ambulancie klinickej psychológie tvorí psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia (ďalej len „klinický psychológ") 1.

01.10.2017

2. Materiálno-technické vybavenie ambulancie klinickej psychológie tvoria

01.10.2017

a) priestory uvedené v prvej časti prvom bode s výnimkou ambulancie, ktorá má minimálnu plochu 12 m ,

01.10.2017

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie

01.10.2017

1. relaxačná pohovka alebo konferenčný stolík a dve kreslá,

01.10.2017

2. umývadlo,

01.10.2017

3. písací stôl, stolička,

01.10.2017

4. počítač s príslušenstvom,

01.10.2017

5. telefón,

01.10.2017

6. stolička pre pacienta,

01.10.2017

7. vešiak,

01.10.2017

8. nástenný teplomer,

01.10.2017

9. nádoba na odpad so šliapadlom,

01.10.2017

10. poháriky na vodu na jednorazové použitie,

01.10.2017

11. uzamykateľná skriňa,

01.10.2017

12. chladnička,

01.10.2017

13. skrinka na pomôcky,

01.10.2017

14. dezinfekčné prostriedky,

01.10.2017

15. prikrývka,

01.10.2017

16. psychodiagnostické testy,

01.10.2017

c) ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie, ak ide o ambulantné zariadenia so zameraním na psychoterapiu

01.10.2017

1. konferenčný stôl s viacerými stoličkami,

01.10.2017

2. kreslo s opierkou pre hlavu alebo pohovka.

01.10.2017

Ak ide o skupinovú psychoterapiu, základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie klinického psychológa tvoria aj miesta na sedenie pre najmenej šiestich pacientov.

01.10.2017

K. Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

01.10.2017

1. Personálne zabezpečenie ambulancie klinickej imunológie a alergológie tvoria

01.10.2017

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

01.10.2017

klinická imunológia a alergológia (ďalej len „imunoalergológ") 1,

01.10.2017

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom

01.10.2017

odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 1.

01.10.2017

2. Materiálno-technické vybavenie ambulancie klinickej imunológie a alergológie tvoria

01.10.2017

a) priestory uvedené v druhej časti prvom bode,

01.10.2017

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie uvedené v druhej časti druhom bode,

01.10.2017

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria testovacie sety.

01.10.2017

L. Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

01.10.2017

1. Personálne zabezpečenie ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie tvoria

01.10.2017

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (ďalej len „lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie") 1,

01.10.2017

b) fyzioterapeut alebo sestra 1.

01.10.2017

2. Materiálno-technické vybavenie ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie tvoria

01.10.2017

a) priestory uvedené v druhej časti prvom bode,

01.10.2017

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie uvedené v druhej časti druhom bode,

01.10.2017

c) ďalšie vybavenie

01.10.2017

1. váhy,

01.10.2017

2. pásový centimeter,

01.10.2017

3. dynamom éter,

01.10.2017

4. uhlomer na meranie rozsahu kĺbovej funkcie, pravítkový uhlomer.

01.10.2017

TRETIA CAST ZARIADENIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH A LIEČEBNÝCH ZLOŽIEK

01.10.2017

A. Rehabilitačné pracovisko

01.10.2017

1. Personálne zabezpečenie rehabilitačného pracoviska tvoria

01.10.2017

a) lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 1,

01.10.2017

b) fyzioterapeut 1.

01.10.2017

2. Materiálno-technické vybavenie rehabilitačného pracoviska tvoria

01.10.2017

a) základné funkčné priestory

01.10.2017

1. oddychová miestnosť pre personál s minimálnou plochou 6 m2,

01.10.2017

2. príručný sklad s minimálnou plochou 4 m2 alebo skriňa,

01.10.2017

3. šatňa,

01.10.2017

4. miestnosť s výlevkou,

01.10.2017

b) ďalšie priestorové vybavenie

01.10.2017

1. miestnosť na liečebnú telesnú výchovu s minimálnou plochou 6 m na jedného pacienta,

01.10.2017

2. box na elektroliečbu a teploliečbu s minimálnou plochou 4,5 m ,

01.10.2017

3. miestnosti určené na vodoliečbu

01.10.2017

a) miestnosť s minimálnou plochou 4,5 m na sedaciu vírivku,

01.10.2017

b) miestnosť s minimálnou plochou 8 m2 na vaňu,

01.10.2017

4. miestnosť pre zdravotníckych pracovníkov s minimálnou plochou 12 m2,

01.10.2017

c) základné vecné vybavenie

01.10.2017

1. vyšetrovacie ležadlo s výškou minimálne 60 cm,

01.10.2017

2. umývadlo,

01.10.2017

3. písací stôl, stolička,

01.10.2017

4. počítač s príslušenstvom,

01.10.2017

5. telefón,

01.10.2017

6. stolička pre pacienta,

01.10.2017

7. vešiak,

01.10.2017

8. nástenný teplomer,

01.10.2017

9. nádoba na odpad so šliapadlom,

01.10.2017

10. uzamykateľná skriňa na pomôcky,

01.10.2017

11. osobná váha a výškomer,

01.10.2017

12. dezinfekčné prostriedky,

01.10.2017

13. tlakomer, fonendoskop, teplomer,

01.10.2017

14. nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky,

01.10.2017

d) ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov

01.10.2017

1. na úseku elektroliečby a teploliečby

01.10.2017

a) ležadlo,

01.10.2017

b) polyfunkčný elektroliečebný prístroj s možnosťou aplikácie nízkofrekvenčných a strednofrekvenčných prúdov, prípadne iné prístroje podľa rozsahu liečby,

01.10.2017

c) umývadlo,

01.10.2017

d) prístroj na elektroliečbu s možnosťou aplikácie nízkofrekvenčných a strednofrekvenčných prúdov,

01.10.2017

e) prístroj na aplikáciu teploliečby,

01.10.2017

2. na úseku liečebnej telesnej výchovy

01.10.2017

a) žinenka,

01.10.2017

b) švédsky rebrík,

01.10.2017

c) stôl Kenny alebo polohovateľný stôl,

01.10.2017

d) bicykel na cvičenie,

01.10.2017

e) zrkadlo,

01.10.2017

f) barly,

01.10.2017

g) fit lopty,

01.10.2017

h) pomôcky pre reedukáciu jemnej motoriky, i) chodítka.

01.10.2017

B. Rádiologické pracovisko

01.10.2017

1. Personálne zabezpečenie rádiologického pracoviska tvoria

01.10.2017

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia

01.10.2017

(ďalej len „rádiológ") 1,

01.10.2017

b) rádiologický technik 2,

01.10.2017

c) sestra 1.

01.10.2017

2. Materiálno-technické vybavenie rádiologického pracoviska tvoria

01.10.2017

a) základné funkčné priestory, ktorým je vyšetrovňa

01.10.2017

1. pre klasickú rádiológiu s minimálnou plochou 20 m ,

01.10.2017

2. pre zubno-lekársku rádiológiu s minimálnou plochou 6 m2,

01.10.2017

3. priestor pre riadiaci pracovný panel s minimálnou plochou 4 m2,

01.10.2017

4. kabínky na prezliekanie dve, každá s minimálnou plochou 2 m ,

01.10.2017

5. svetlá komora - s minimálnou plochou 6 m2; nevyžaduje sa pri digitálnom spracovaní,

01.10.2017

6. pracovňa lekára - nie je nevyhnutne potrebná; ak je zriadená, musí byť s minimálnou plochou 6 m2,

01.10.2017

7. oddychová miestnosť pre personál s minimálnou plochou 6 m2,

01.10.2017

8. archív filmového a iného dokumentačného materiálu s minimálnou plochou 6 m ; nieje nevyhnutný v prípade digitálnej archivácie,

01.10.2017

9. sklad na dokumentačný materiál a náhradné diely s minimálnou plochou 2 m2,

01.10.2017

10. sklad chemikálií s minimálnou plochou 2 m2,

01.10.2017

11. toaleta pre pacientov,

01.10.2017

12. čakáreň s minimálnou plochou 12 m2,

01.10.2017

13. vyšetrovňa pre vyšetrenia ultrazvukom (ak sa zriaďuje) s minimálnou plochou 12 m,2

01.10.2017

b) základné vecné vybavenie

01.10.2017

1. umývadlo,

01.10.2017

2. písací stôl, stolička,

01.10.2017

3. počítač s príslušenstvom,

01.10.2017

4. telefón,

01.10.2017

5. nádoba na odpad so šliapadlom,

01.10.2017

6. nábytok na zdravotnícke pomôcky (police, skrine alebo závesné systémy),

01.10.2017

7. dezinfekčné prostriedky,

01.10.2017

8. tlakomer, fonendoskop,

01.10.2017

9. nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky,

01.10.2017

10. skrinka na lieky a pomôcky,

01.10.2017

c) ďalšie vybavenie v rôntgenovej vyšetrovni

01.10.2017

1. RTG prístroj s príslušenstvom,

01.10.2017

2. skrinky na nástroje a lieky,

01.10.2017

3. ochranné pomôcky a prostriedky pre personál a pacientov,

01.10.2017

4. umývadlo a drez,

01.10.2017

d) ďalšie vybavenie vyšetrovne pre vyšetrovania ultrazvukom 1. stôl a stolička, 2.ležadlo, 3. umývadlo,

01.10.2017

e) ďalšie vybavenie v svetlej komore

01.10.2017

1. pracovná plocha na spracovanie filmového materiálu,

01.10.2017

2. umývadlo,

01.10.2017

f) ďalšie vybavenie v popisovni

01.10.2017

1. negatoskop alebo pracovný monitor pre systém PACS,

01.10.2017

2. stôl a stolička,

01.10.2017

3. počítač s príslušenstvom.

01.10.2017

C. Pracovisko zubnej techniky

01.10.2017

1. Personálne zabezpečenie pracoviska zubnej techniky tvorí zubný technik 1.

01.10.2017

2. Materiálno-technické vybavenie pracoviska zubnej techniky tvoria

01.10.2017

a) základné funkčné priestory, ktorými sú:

01.10.2017

1. pracovná miestnosť s minimálnou plochou 8 m2,

01.10.2017

2. prístrojová miestnosť s minimálnou plochou 12 m2; iba ak sa spracovávajú kovy,

01.10.2017

3. oddychová miestnosť (jedálenský kút a šatňa) s minimálnou plochou 4 m2^

01.10.2017

4. toaleta pre personál s minimálnou plochou 2m ; ak nie je pracovisko zubnej techniky súčasťou ambulantného zariadenia,

01.10.2017

5. sklad,

01.10.2017

b) minimálne prístrojové vybavenie

01.10.2017

1. zubnotechnický stôl, samostatne pre každé pracovné miesto zubného technika,

01.10.2017

2. zubnotechnický mikromotor a kahan alebo elektricky ohrievaný nožík, samostatne pre každé pracovné miesto zubného technika,

01.10.2017

3. pracovný stôl pre prístroje,

01.10.2017

4. leštička na kovy,

01.10.2017

5. leštička na živicové náhrady,

01.10.2017

6. brúska na sadru,

01.10.2017

7. automatický polymerizátor,

01.10.2017

8. očný prístroj,

01.10.2017

9. lis na kyvety,

01.10.2017

10. vypaľovacia pec,

01.10.2017

11. pieskovač,

01.10.2017

12. liaci aparát,

01.10.2017

13. elektrická dvojplatnička alebo sporák,

01.10.2017

14. sádrovací stôl s nádobou na odpad,

01.10.2017

15. dres s odkalovacou nádobou,

01.10.2017

16. umývadlo,

01.10.2017

17. vzduchová pištoľ,

01.10.2017

18. zdroj svetla,

01.10.2017

19. digestor a odsávanie,

01.10.2017

20. zubnotechnický vibrátor,

01.10.2017

21. kompresor s rozvodom stlačeného vzduchu,

01.10.2017

c) minimálne nástrojové vybavenie

01.10.2017

1. nástroje na spracovanie sadry

01.10.2017

a) lopatka,

01.10.2017

b) kliešte,

01.10.2017

c) pílka,

01.10.2017

d) silikónová miska,

01.10.2017

2. artikulátory a okludory,

01.10.2017

3. model ovácie nástroje

01.10.2017

a) lecron,

01.10.2017

b) nože,

01.10.2017

c) modelovacia súprava,

01.10.2017

d) pinzety,

01.10.2017

e) nožnice, kliešte,

01.10.2017

f) kladivko,

01.10.2017

g) liace krúžky,

01.10.2017

h) liace kelímky,

01.10.2017

i) liace kliešte,

01.10.2017

j) kliešte na krúžky,

01.10.2017

k) kyvety dvojdielne,

01.10.2017

l) strmene na kyvety.

01.10.2017

01.10.2017

Príloha č. 2 k vyhláške č. 225/2017 Z. z.

01.10.2017

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE NEMOCNICE

01.10.2017

PRVÁ ČASŤ SPOLOČNÉ USTANOVENIA

01.10.2017

1. Personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie nemocnice umožňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti na lôžku. Ambulantné zariadenia nemocnice musia spĺňať podmienky personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia podľa prílohy č. 1.

01.10.2017

2. Nemocnica musí mať zabezpečený bezbariérový vstup a vo svojich priestoroch umožňovať pohyb pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vodorovnými komunikáciami, rampami alebo výťahmi.4)

01.10.2017

3. Nemocnica musí mať zabezpečené parametre tepelno-vlhkostnej mikroklímy vnútorných priestorov podľa osobitných predpisov.7)

01.10.2017

4. Nemocnica musí mať zabezpečený dostatok studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody.

01.10.2017

5. Všetky priestory nemocnice musia spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.5)

01.10.2017

6. Miestnosti nemocnice, ktoré nie je možné vetrať prirodzeným spôsobom, musia byť vybavené zariadením zabezpečujúcim dostatočnú výmenu vzduchu; všetky miestnosti musia mať zabezpečené vyhovujúce denné a umelé osvetlenie.7)

01.10.2017

7. Výška prevádzkových miestností nemocnice musí byť 3 m, ak to charakter existujúcej stavby neumožňuje, môže byť nižšia, minimálne však 2,5 m.

01.10.2017

8. Tam, kde je možnosť priameho znečistenia stien miestností nemocnice pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacienta, musia mať steny umývateľný povrch minimálne do výšky 180 cm. Steny chirurgických zákrokových miestností a miestností infektologických pracovísk musia byť po celom obvode vrátane stropu hladké a musia mať ľahko umývateľný povrch. Ďalšie špecializované pracoviská v závislosti od charakteru svojej činnosti vyžadujú špeciálne povrchové úpravy stien podľa osobitných predpisov.14)

01.10.2017

9. Podlahy miestností nemocnice okrem kancelárií a pracovní personálu musia byť ľahko umývateľné, dekontaminovateľné s protišmykovou povrchovou úpravou odolávajúcou umývaniu namokro, chemickým vplyvom a mechanickým vplyvom.

01.10.2017

10. Nábytok a ostatné zariadenie nemocnice okrem kancelárií a pracovní personálu musia mať ľahko umývateľnú a dekontaminovateľnú povrchovú úpravu.

01.10.2017

11. Funkčné priestory nemocnice tvoria

01.10.2017

a) ambulancie,

01.10.2017

b) oddelenia,

01.10.2017

c) šatňa pre personál,

01.10.2017

d) riadiaca časť.

01.10.2017

12. Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby v nemocnici sa zriaďuje v nemocnici, ktorá nemá centrálny príjem alebo urgentný príjem a v ktorej jej funkciu nezabezpečujú prijímacie ambulancie jednotlivých oddelení. Ambulancia pohotovostnej služby v nemocnici má minimálnu plochu 15 m2 a je vybavená umývadlom na ruky, dvoj drezom a germicídnym žiaričom.

01.10.2017

13. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancií v jednotlivých špecializačných odboroch sú uvedené v prílohe č. 1.

01.10.2017

14. Šatňa pre personál musí byť vybudovaná oddelene pre mužov a pre ženy. V šatni musia byť umiestnené uzamykateľné skrinky s členením na priestor na civilný odev a pracovný odev. Šatňa pre personál musí mať toaletu s umývadlom a sprchovací box. Počet toaliet, umývadiel a spŕch na počet zamestnancov určuje osobitný predpis.15)

01.10.2017

15. Nemocnica sa organizačne člení na oddelenia. Oddelenie pozostáva z jednotlivých funkčných priestorov, ktoré tvoria prevádzkovo ucelený celok. Ucelené sektory, vchody, východy, výťahy, schodištia a únikové cesty musia spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.16)

01.10.2017

16. Na oddelení sa musí zabezpečovať oddelený zber nebezpečného odpadu a ostatného odpadu podľa osobitného predpisu.9) Použité ostré pomôcky sa musia odkladať do špeciálnych nepriepustných, trvalé uzatvárateľných obalov so stenami odolnými proti prepichnutiu. Odpadové nádoby na biologicky kontaminovaný odpad musia byť náležité označené,10) uzamykateľné alebo umiestnené v označenom uzamykateľnom skladovacom priestore upravenom tak, aby sa zamedzilo prístupu živočíšnych škodcov vrátane túlavých zvierat. Nemocničný nebezpečný odpad sa musí zneškodňovať spaľovaním v spaľovni určenej na tento účel.

01.10.2017

17. Funkčné priestory oddelenia tvoria

01.10.2017

a) vyšetrovňa,

01.10.2017

b) zákroková miestnosť,

01.10.2017

c) miestnosť pre personál,

01.10.2017

d) izby pre pacientov,

01.10.2017

e) kuchynka,

01.10.2017

f) miestnosti určené na osobnú hygienu pacientov,

01.10.2017

g) sklad zdravotníckych pomôcok,

01.10.2017

h) sklad sterilných zdravotníckych pomôcok,

01.10.2017

i) čistiaca miestnosť a miestnosť na odkladanie prostriedkov určených na upratovanie.

01.10.2017

18. Na oddelení sa zriaďuje vyšetrovňa. Vyšetrovňa je miestnosť určená na vyšetrovanie a na ošetrovanie pacientov, na vykonávanie odberov biologického materiálu, na aplikáciu liekov a na vykonávanie preväzov. Vyšetrovňa musí mať minimálnu plochu 15 m2 a musí byť vybavená umývadlom na ruky s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody; jej vecné vybavenie a prístrojové vybavenie musí zodpovedať vybaveniu ambulancie v príslušnom špecializačnom odbore podľa prílohy č. 1. Vyšetrovňa, v ktorej sa v rámci poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vykonáva odber biologického materiálu, musí byť vybavená drezom na jeho vylievanie a na umývanie a dekontamináciu pomôcok; ak sa vo vyšetrovni používa väčšie množstvo opakovane použiteľného inštrumentária, musí byť okrem umývadla na ruky vybavená aj dvoj drezom. Drezy a umývadlá musia byť zabezpečené tak, aby sa kontaminovaný odpad nevyplavoval bez dekontaminácie do kanalizácie.

01.10.2017

19. Ak sa na oddelení zriaďuje zákroková miestnosť, musí mať minimálnu plochu 16 m2, musí byť vybavená filtrom, germicídnym žiaričom a priľahlými miestnosťami na umývanie rúk personálu a na umývanie a sterilizáciu inštrumentária. Čistota ovzdušia musí zodpovedať príslušnej triede čistoty podľa rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.17)

01.10.2017

20. Na oddelení sa musí zriadiť miestnosť pre personál. Miestnosť pre personál musí byť vybavená umývadlom na ruky, stolom a stoličkou.

01.10.2017

21. Na oddelení sú izby pre pacientov. Izba pre pacienta je nepriechodná miestnosť určená na pobyt pacienta počas trvania hospitalizácie v nemocnici. V jednej izbe pre pacienta okrem špecializovaných lôžkových častí určených na výkon ochranného alebo dobrovoľného liečenia sú najviac štyri lôžka. Súčasťou vybavenia priestoru izby pre pacienta musí byť umývadlo na ruky s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody. Minimálna plocha v izbe vymedzená na jedno lôžko je 7 m2. Minimálna plocha vymedzená pre jedno lôžko je na jednotke intenzívnej starostlivosti 7 m2. Súčasťou vybavenia izby pre pacientov musí byť aj nádoba na odpad.

01.10.2017

22. Ak je na oddelení zriadený jedálenský priestor s umývadlom a čajová kuchynka, musia spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.18)

01.10.2017

23. Toalety pre pacientov na oddelení v nemocnici sa majú nachádzať v izbe. Na oddelení je najmenej jeden sprchovací box prístupný pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo pre vozík s imobilným pacientom. Steny a podlahy miestností určených na osobnú hygienu pacientov musia mať ľahko umývateľný povrch po celom obvode minimálne do výšky 180 cm.

01.10.2017

24. Na oddelení sa musí zriadiť sklad na zdravotnícke pomôcky a sklad na sterilné zdravotnícke pomôcky podľa potreby a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Sklad možno nahradiť vhodnými uzamykateľnými skriňami. Skladovanie materiálov musí byť zabezpečené tak, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii čistých materiálov znečistenými materiálmi.5)

01.10.2017

25. Na oddelení musí byť zriadená čistiaca miestnosť a miestnosť na odkladanie prostriedkov určených na upratovanie. Čistiaca miestnosť musí byť vybavená výlevkou s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody, drezom alebo umývadlom a dezinfekčným automatom na misy a fľaše. Miestnosť na odkladanie prostriedkov na upratovanie musí byť vybavená výlevkou s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody a musí byť vetrateľná. Steny a podlahy miestností musia mať ľahko umývateľný povrch po celom obvode minimálne do výšky 180 cm.

01.10.2017

26. Pre všetky oddelenia, ktoré podávajú chemoterapiu, je zriadená jedna samostatná miestnosť na riedenie chemoterapie a cytostatík. Pohyb osôb z priestoru a do priestoru prípravy a riedenia cytostatík je riešený cez čistý vstupný a špinavý odchodový personálny filter, pohyb materiálu z priestoru a do priestoru prípravy a riedenia cytostatík sa vykonáva cez samostatný materiálový priepust. Priestor prípravy a riedenia cytostatík je vybavený germicídnym žiaričom. Je zriadená samostatná čistiaca miestnosť určená na umývanie, dekontamináciu a ukladanie močových fliaš a podložných mís a dočasné uskladnenie bielizne kontaminovanej cytostatikami. Pri práci s chemoterapeutikami a cytostatikami sa dodržujú požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym alebo mutagénnym faktorom pri práci a na predchádzanie týmto rizikám podľa osobitného predpisu.19) Cytostatické roztoky sa pripravujú v priestore len na to určenom vybavenom laminárnym boxom s dvoma vzduchovými okruhmi s odsávaním a ochranným štítom. Pracovná plocha musí byť pokrytá savým materiálom, ktorý sa po znečistení likviduje ako kontaminovaný odpad. Pri práci s cytostatickými liečivami a pri ošetrovaní pacientov sa používa jednorazový ochranný plášť cez pracovný odev, jednorazové rukavice, ústne rúško a pokrývka hlavy. Všetky kontaminované odpady, ako ihly, striekačky, rukavice, fľaštičky, ampulky, infúzne fľaše, buničina, gáza atď., použité pri príprave roztokov, aplikácii a upratovaní sa odkladajú do nepriepustných označených vriec z plastických hmôt. Vrecia sú uzatvorené pomocou zváračky a odovzdané do nemocničného skladu nebezpečného odpadu na spálenie. Ihly sa odkladajú do odpadu len v pevných obaloch rovnako ako všetky ostré predmety a črepy, aby sa plastový vak nepretrhol. Na pracovisku sa udržiava poriadok a čistota apo každej manipulácii si pracovník umyje ruky mydlom a teplou vodou a ruky vydezinfikuje.

01.10.2017

DRUHÁ ČAST VECNÉ A PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE NEMOCNICE

01.10.2017

1. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie prijímacej ambulancie tvorí

01.10.2017

a) vyšetrovacie lôžko,

01.10.2017

b) negatoskop,

01.10.2017

c) fonendoskop,

01.10.2017

d) teplomer,

01.10.2017

e) tlakomer,

01.10.2017

f) protišoková skrinka s minimálnym vybavením liekov a infúznych roztokov uvedených v prílohe č. 1 druhej časti ôsmom bode,

01.10.2017

g) lieková skrinka,

01.10.2017

h) ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,

01.10.2017

i) automatický externý defibrilátor,

01.10.2017

j) germicídny žiarič,

01.10.2017

k) odsávačka,

01.10.2017

l) kyslíková fľaša a redukčný ventil alebo centrálny zdroj kyslíka,

01.10.2017

m) set na hrudnú punkciu s odsávaním, n) infúzna pumpa.

01.10.2017

2. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia tvoria

01.10.2017

a) vyšetrovacie lôžko alebo kreslo,

01.10.2017

b) lôžka alebo polohovateľné lôžka,

01.10.2017

c) jedno lôžko pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu vrátane antidekubitného matraca,

01.10.2017

d) matrace,

01.10.2017

e) zábrany na lôžka,

01.10.2017

f) posteľná bielizeň,

01.10.2017

g) paplóny a podušky,

01.10.2017

h) vozík na prevoz pacientov, i) resuscitačný set, ktorý tvoria

01.10.2017

1. tubus (ústny a nosový vzduchovod),

01.10.2017

2. ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,

01.10.2017

3. kyslíková fľaša a redukčný ventil,

01.10.2017

4. aplikátor kyslíka,

01.10.2017

5. odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach, j) mobilný germicídny žiarič,

01.10.2017

k) automatický externý defibrilátor (nemusí byť súčasťou oddelenia, ak je súčasťou inej časti nemocnice a je možné zabezpečiť jeho dostupnosť na oddelení do 10 minút),

01.10.2017

l) odsávačka,

01.10.2017

m) EKG prístroj,

01.10.2017

n) parný sterilizátor,

01.10.2017

o) umývací a dezinfekčný automat, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,

01.10.2017

p) centrálna signalizácia (signalizačné zariadenie - pacient - personál),

01.10.2017

q) chladnička na lieky,

01.10.2017

r) skrinky na lieky a špeciálne zdravotnícke pomôcky a materiál,

01.10.2017

s) pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,

01.10.2017

t) infúzny stojan,

01.10.2017

u) infúzne pumpy a dávkovače liekov,

01.10.2017

v) kyslíková fľaša s redukčným ventilom,

01.10.2017

w) pomôcky na odbery biologického materiálu,

01.10.2017

x) pomôcky na podávanie liekov,

01.10.2017

y) tlakomer,

01.10.2017

z) fonendoskop,

01.10.2017

k) teplomer,

01.10.2017

l) osobná váha,

01.10.2017

m) podložná misa,

01.10.2017

n) močová fľaša,

01.10.2017

o) telefón.

01.10.2017

3. V rámci nemocnice má byť zabezpečený centrálny náhradný zdroj elektrickej energie.

01.10.2017

4. V nemocnici je zriadené pracovisko s informačno-komunikačnou technológiou s pripojením na internet tak, aby systém umožňoval širokopásmový vysokorýchlostný prenos a spracovanie dát, hlasu a obrazu v elektronickej forme.

01.10.2017

Prvý oddiel Oddelenia nemocnice

01.10.2017

A. Oddelenie vnútorného lekárstva

01.10.2017

1. Základné priestorové vybavenie oddelenia vnútorného lekárstva je uvedené v prvej časti prílohy č. 2.

01.10.2017

2. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia vnútorného lekárstva je uvedené v druhej časti prílohy č. 2.

01.10.2017

3. Ďalšie vybavenie jednotlivých miestností tvoria

01.10.2017

a) v lôžkovej časti

01.10.2017

1. infúzna pumpa,

01.10.2017

2. glukomer,

01.10.2017

3. kreslá pre kardiakov,

01.10.2017

4. negatoskop,

01.10.2017

5. pomôcky pre lokálnu prevenciu dekubitov,

01.10.2017

6. pomôcky na polohovanie pacientov,

01.10.2017

7. odsávačka chirurgická pojazdná,

01.10.2017

b) na jednotke intenzívnej starostlivosti

01.10.2017

1. monitorovací systém

01.10.2017

a) monitor pri lôžku s možnosťou monitorovania: EKG s možnosťou tlače, neinvazívneho TK, saturácie O2, dychovej frekvencie,

01.10.2017

b) centrálny monitor,

01.10.2017

2. odsávačka,

01.10.2017

3. infúzne pumpy,

01.10.2017

4. inj ekčné pumpy,

01.10.2017

5. glukomer,

01.10.2017

6. negatoskop,

01.10.2017

7. set na kanyláciu centrálnych žíl,

01.10.2017

8. set na evakuáciu pleurálneho výpotku,

01.10.2017

9. set na evakuáciu ascitu,

01.10.2017

10. set na perikardiocentézu,

01.10.2017

11. prívod kyslíka pri každom lôžku alebo oxygenátora

01.10.2017

12. externý defibrilátor s možnosťou dočasnej kardiostimulácie,

01.10.2017

13. ultrazvukový inhalátor s možnosťou podania medikamentóznej liečby.

01.10.2017

B. Oddelenie neurológie a iných špecializovaných odborov

01.10.2017

Oddelenie neurológie a iných špecializovaných odborov poskytuje zdravotnú starostlivosť hlavne v odbore neurológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ďalej v odboroch chirurgia, úrazová chirurgia, oftalmológia, otorinolaryngológia, ortopédia, dermatovenerológia, zubné lekárstvo, onkológia, urológia a gynekológia a pôrodníctvo. V prípadoch chirurgickej intervencie v uvedených odboroch je pacient hospitalizovaný na chirurgickom oddelení nemocnice, ktoré je dislokované vo Fakultnej nemocnici Trenčín (ďalej len „chirurgické oddelenie - väzenská časť").

01.10.2017

1. Základné priestorové vybavenie oddelenia neurológie a iných špecializovaných odborov je uvedené v prvej časti prílohy č. 2.

01.10.2017

2. Ďalšie priestorové vybavenie oddelenia neurológie a iných špecializovaných odborov tvoria

01.10.2017

a) vyšetrovňa (EEG, EMG),

01.10.2017

b) USG vyšetrovňa, pokiaľ nieje zriadená v inej časti nemocnice.

01.10.2017

3. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia neurológie a iných špecializovaných odborov je uvedené v druhej časti prílohy č. 2.

01.10.2017

4. Ďalšie materiálno-technické vybavenie v lôžkovej časti oddelenia neurológie a iných špecializovaných odborov tvorí

01.10.2017

a) elektroencefalografický prístroj s možnosťou 24-hodinového monitorovania pacienta,

01.10.2017

b) elektromyografícký prístroj s možnosťou snímania evokovaných potenciálov,

01.10.2017

c) prístroj na snímanie evokovaných potenciálov, ak nie je zabezpečený v zmluvnom ústavnom zariadení,

01.10.2017

d) USG na diagnostiku extracerebrálnych ciev, ak nieje dostupný v rámci nemocnice, USG na diagnostiku intrakraniálnych ciev, ak nie je toto vyšetrenie zabezpečené v rámci nemocnice alebo v zmluvnom ústavnom zdravotníckom zariadení,

01.10.2017

e) počítač s príslušenstvom,

01.10.2017

f) glukomer,

01.10.2017

g) negatoskop.

01.10.2017

C. Oddelenie pneumológie a ftizeológie

01.10.2017

1. Základné priestorové vybavenie oddelenia pneumológie a ftizeológie je uvedené v prvej časti prílohy č. 2.

01.10.2017

2. Vstup do lôžkovej časti, v ktorej sú hospitalizovaní pacienti s tuberkulózou, je vybavený vstupným/odchodovým filtrom, v ktorom je umiestnený germicídny žiarič.

01.10.2017

3. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia pneumológie a ftizeológie je uvedené v druhej časti prílohy č. 2.

01.10.2017

4. Ďalšie vybavenie v lôžkovej časti oddelenia pneumológie a ftizeológie tvoria

01.10.2017

a) negatoskop,

01.10.2017

b) ručný inhalátor,

01.10.2017

c) prístroj na funkčné vyšetrenie pľúc umožňujúci meranie úsilného výdychu a prietok objemovej slučky (presnosť do 3 %),

01.10.2017

d) prístroj na analýzy krvných plynov, ak nie je dostupný v zmluvnom ústavnom zdravotníckom zariadení,

01.10.2017

e) výdychomer,

01.10.2017

f) infúzne pumpy,

01.10.2017

g) fibrobronchoskop s príslušenstvom, h) odsávačka,

01.10.2017

i) pulzoxymeter,

01.10.2017

j) prístroj na bronchomotorické testy so softvérovým vybavením na vyhodnotenie,

01.10.2017

k) ultrazvukový inhalátor s možnosťou podania medikamentóznej liečby,

01.10.2017

l) prístroj na meranie vydýchnutého oxidu dusíka,

01.10.2017

m) germicídny žiarič stacionárny a mobilný,

01.10.2017

n) glukomer,

01.10.2017

o) oxygenátory,

01.10.2017

p) prístroj na rádiografiu hrudníka (v rámci nemocnice),

01.10.2017

q) ergometer (v rámci nemocnice).

01.10.2017

5. Oddelenie pneumológie a ftizeológie tvorí samostatnú ucelenú prevádzku a má špecifický režim pohybu osôb, nakladania s infekčným materiálom, nakladania s odpadom a systém dekontaminácie podľa požiadaviek osobitného predpisu,20) aby sa vylúčilo riziko šírenia my kob aktéri óz.

01.10.2017

6. Ak oddelenie pneumológie a ftizeológie nemá vlastný bronchofibroskop, má zabezpečený prístup k danému zariadeniu na inom zmluvnom zdravotníckom pracovisku.

01.10.2017

D. Psychiatrické oddelenie

01.10.2017

1. Základné priestorové vybavenie psychiatrického oddelenia je uvedené v prvej časti prílohy č. 2.

01.10.2017

2. Ďalšie priestorové vybavenie psychiatrického oddelenia tvoria

01.10.2017

a) miestnosť s umývadlom na ergoterapiu s minimálnou plochou 3 m2 na osobu,

01.10.2017

b) miestnosť pre psychoterapiu s minimálnou plochou 3 m2 na osobu.

01.10.2017

3. Pracovisko ochranných liečení nariadených súdom a medicíny drogových závislostí tvoria

01.10.2017

a) ambulancia klinického psychológa s umývadlom s minimálnou plochou 12 m2,

01.10.2017

b) miestnosť na laboratórne vyšetrenia s minimálnou plochou 12 m2 s umývadlom a drezom,

01.10.2017

c) terapeutická miestnosť na skupinovú psychoterapiu s minimálnou plochou 3 m na osobu,

01.10.2017

d) miestnosť na ergoterapiu s minimálnou plochou 3 m2 na osobu.

01.10.2017

4. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie psychiatrického oddelenia je uvedené v druhej časti prílohy č. 2.

01.10.2017

5. Ďalšie vybavenie psychiatrického oddelenia tvoria

01.10.2017

a) v lôžkovej časti

01.10.2017

1. prenosný EKG prístroj (v rámci nemocnice),

01.10.2017

2. alkotest na 3,5 promile (v rámci nemocnice),

01.10.2017

3. glukomer,

01.10.2017

4. audio súprava,

01.10.2017

b) v lôžkovej časti na pracovisku ochranných liečení nariadených súdom a medicíny drogových závislostí

01.10.2017

1. glukomer,

01.10.2017

2. prístroj na kvalitatívne toxikologické vyšetrenie, ak nie je dostupné v zmluvnom zdravotníckom zariadení,

01.10.2017

3. prístroj na dychovú skúšku prítomnosti alkoholu v organizme,

01.10.2017

4. mraznička,

01.10.2017

5. germi cí dny ži ari č,

01.10.2017

6. dvoj drez,

01.10.2017

7. kreslá do terapeutickej miestnosti,

01.10.2017

8. žinenky na relaxáciu,

01.10.2017

9. audiosúprava,

01.10.2017

10. televízor,

01.10.2017

11. videorekordér.

01.10.2017

E. Chirurgické oddelenie - väzenská časť

01.10.2017

1. Chirurgické oddelenie - väzenská časť tvorí samostatnú, uzavretú časť chirurgického oddelenia Fakultnej nemocnice v Trenčíne s dodržaním bezpečnostného hľadiska.

01.10.2017

2. Súčasťou chirurgického oddelenia - väzenskej časti je vyšetrovňa, miestnosť pre sestry, miestnosť pre lekára, miestnosť pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a najmenej dve izby, pričom každá obsahuje štyri lôžka.

01.10.2017

3. Základné priestorové vybavenie chirurgického oddelenia - väzenskej časti je uvedené v prvej časti prílohy č. 2.

01.10.2017

4. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie chirurgického oddelenia - väzenskej časti je uvedené v druhej časti prílohy č. 2.

01.10.2017

5. Ďalšie vybavenie chirurgického oddelenia - väzenskej časti v lôžkovej časti tvoria

01.10.2017

a) infúzna pumpa,

01.10.2017

b) EKG prístroj.

01.10.2017

TRETIA ČAST

01.10.2017

MINIMÁLNE POŽIADAVKY A PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ODDELENÍ NEMOCNICE ZABEZPEČUJÚCICH ÚSTAVNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOŤ

01.10.2017

Prvý oddiel Základné ustanovenia

01.10.2017

Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v zdravotníckom povolaní lekár, sestra, fyzioterapeut, zdravotnícky asistent alebo sanitár na jednotlivých oddeleniach nemocnice sa určuje osobitne pre dennú zmenu a osobitne pre nočnú zmenu.

01.10.2017

Druhý oddiel Lekári

01.10.2017

1. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie nemocnice zdravotníckymi pracovníkmi v zdravotníckom povolaní lekár sú určené počtom pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na jednotlivých oddeleniach nemocnice.

01.10.2017

2. V nemocnici je vytvorené miesto zástupcu riaditeľa pre nemocnicu.

01.10.2017

3. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na jednotlivých oddeleniach nemocnice pre dospelých v dennej zmene je uvedený v tabuľke č. 1. Ak počet pacientov na každého jedného lekára presahuje počet uvedený v tabuľke č. 1 v chirurgických odboroch o dvoch pacientov a v odboroch vnútorného lekárstva o štyroch pacientov, zvýši sa počet lekárov o ďalšieho lekára v dennej zmene. Z celkového počtu lekárov na každom z

01.10.2017

uvedených oddelení podľa tabuľky č. 1 je v dennej zmene najmenej jeden lekár s príslušným profesijným titulom zodpovedajúcim zameraniu oddelenia podľa tabuľky č. 2.

01.10.2017

4. V nočnej zmene sú pacienti prijímaní do nemocnice službukonajúcim lekárom na základe odborného vyšetrenia a odporučenia na hospitalizáciu príslušným lekárom špecialistom, ktoré bolo zrealizované v mieste ústavov.

01.10.2017

5. Ak ide o akútny alebo život ohrozujúci stav v ústave okrem nemocnice, pacient je vyšetrený lekárom špecialistom a podľa potreby hospitalizovaný v ambulantnom zariadení v mieste ústavu. Po stabilizácii stavuje pacient preložený do nemocnice.

01.10.2017

6. Ústavnú pohotovostnú službu v nemocnici v čase nočnej zmeny vykonávajú lekári nemocnice. Zdravotná starostlivosť je zabezpečená lekármi špecialistami nemocnice a v indikovaných prípadoch lekármi špecialistami s príslušnými profesijnými titulmi vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Ak ide o život ohrozujúci zdravotný stav, pacient je umiestnený na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny alebo na jednotke intenzívnej starostlivosti oddelení príslušných špecializovaných odborov Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

01.10.2017

7. Pri oddelení neurológie a iných špecializovaných odborov je zriadená ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, pod ktorou je zahrnutá vyšetrovňa v Liečebno- rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej ajustičnej stráže v Omšení. Personálne a materiálno-technické vybavenie ambulancie a vyšetrovne fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je uvedené v prílohe č. 1 druhej časti druhom oddiele písm. L.

01.10.2017

8. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára s príslušnou špecializáciou v nemocnici poskytujúcej zdravotnú starostlivosť v nočnej zmene je najviac 100 pacientov.

01.10.2017

9. Na oddelení, na ktorom je zriadená jednotka intenzívnej starostlivosti alebo izba na observáciu vitálnych funkcií, sa navýši počet lekárov o jedného naviac.

01.10.2017

10. V minimálnych personálnych požiadavkách je zahrnuté jedno lekárske miesto vedúceho lekára oddelenia.

01.10.2017

Tabuľka č. 1

01.10.2017

Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na oddeleniach pre dospelých

01.10.2017
Oddelenie Počet pacientov na lekára - denná zmena
Oddelenie vnútorného lekárstva 17
Oddelenie neurológie a iných špecializovaných odborov 17
Psychiatrické oddelenie 20*
Oddelenie pneumológie a ftizeológie 17
Chirurgické oddelenie -väzenská časť 12
01.10.2017

* vrátane ochranných liečení

01.10.2017

Tabuľka č. 2

01.10.2017

Príslušné profesijné tituly lekárov na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na jednotlivých oddeleniach pre dospelých

01.10.2017
č. Oddelenie Profesijný titul
1. Oddelenie vnútorného lekárstva internista, pneumoftizeológ, gastroenterológ, hepatológ, nefrológ, endokrinológ, kardiológ, angiológ, reumatológ, diabetológ, hematológ a transfuziológ, imunoalergológ, geriater
2. Oddelenie neurológie a iných špecializovaných odborov neurológ, internista, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
3. Psychiatrické oddelenie psychiater, sexuológ
4. Oddelenie pneumológie a ftizeológie pneumoftizeológ, internista
5. Chirurgické oddelenie -väzenská časť chirurg, hrudníkový chirurg, gastroenterologický chirurg, cievny chirurg, traumatológ, kardiochirurg, ortopéd, onkochirurg, plastický chirurg
01.10.2017

Tretí oddiel Sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci

01.10.2017

1. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie nemocnice zdravotníckymi pracovníkmi v zdravotníckych povolaniach sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent a sanitár sú určené počtom pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v uvedených zdravotníckych povolaniach na jednotlivé oddelenia nemocnice.

01.10.2017

2. V nemocnici je vytvorené miesto námestníčky nemocnice pre ošetrovateľskú starostlivosť, ktorej odbornou náplňou je aplikácia nových metód a poznatkov do ošetrovateľskej praxe, dohľad nad odbornou úrovňou, plynulosťou, sústavnosťou a dostupnosťou poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu; koordinácia a kontrola špecifických ošetrovateľských postupov a plánov starostlivosti o pacienta, aplikácia zmien v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti na základe potrieb pacientov podľa sesterských diagnóz.

01.10.2017

3. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v zdravotníckom povolaní sestra j e uvedený v tabuľke č. 3. Z celkového počtu sestier na každom z uvedených oddelení je v každej zmene najmenej jedna sestra s príslušným profesijným titulom podľa tabuľky č. 6.

01.10.2017

4. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent alebo sanitár na jednotlivých oddeleniach ústavných zariadení pre dospelých je uvedený v tabuľke č. 5. Ak sa počet pacientov na každého jedného zdravotníckeho asistenta alebo sanitára v dennej zmene zvýši o troch pacientov, v nemocnici sa navýši počet zdravotníckych asistentov alebo sanitárov o jedného.

01.10.2017

5. Pri zohľadnení počtu lôžok v nemocnici na jednotlivých oddeleniach je určený minimálny počet sestier zaradených v nepretržitej prevádzke s nerovnomerne rozvrhnutým časom služby v týždni takto:

01.10.2017

a) oddelenie vnútorného lekárstva: v dennej zmene dve sestry, v nočnej zmene dve sestry. Okrem uvedených minimálnych požiadaviek personálneho zabezpečenia musí byť v dennej zmene naviac jedno miesto vedúcej sestry,

01.10.2017

b) psychiatrické oddelenie: v dennej zmene dve sestry, v nočnej zmene dve sestry. Okrem uvedených minimálnych požiadaviek personálneho zabezpečenia musí byť v dennej zmene naviac jedno miesto vedúcej sestry, dve sestry zaradené v rovnomerne rozloženom čase služby,

01.10.2017

c) oddelenie neurológie a iných špecializovaných odborov: v dennej zmene jedna sestra, v nočnej zmene jedna sestra. Okrem uvedených minimálnych požiadaviek personálneho zabezpečenia musí byť v dennej zmene naviac jedno miesto vedúcej sestry,

01.10.2017

d) oddelenie pneumológie a ftizeológie: v dennej zmene jedna sestra, v nočnej zmene jedna sestra. Okrem uvedených minimálnych požiadaviek personálneho zabezpečenia musí byť v dennej zmene naviac jedno miesto vedúcej sestry,

01.10.2017

e) chirurgické oddelenie: v dennej zmene jedna sestra, v nočnej zmene jedna sestra. Okrem uvedených minimálnych požiadaviek personálneho zabezpečenia musí byť v dennej zmene naviac jedno miesto vedúcej sestry.

01.10.2017

6. Minimálny celkový počet sestier na jednom úseku ošetrovateľskej starostlivosti na zabezpečenie nepretržitej prevádzky je šesť.

01.10.2017

7. Okrem uvedených minimálnych požiadaviek personálneho zabezpečenia v zdravotníckom povolaní sestra sa na každom oddelení zriaďuje naviac jedno miesto vedúcej sestry oddelenia.

01.10.2017

8. Do uvedených minimálnych požiadaviek personálneho zabezpečenia musí byť na oddelení s počtom 25 a viac lôžok zahrnuté jedno miesto manažérky pre dennú zmenu.

01.10.2017

9. Počet sestier na chirurgickom oddelení - väzenská časť sa určuje podľa tabuľky č. 3.

01.10.2017

10. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v zdravotníckom povolaní klinický psychológ na psychiatrickom oddelení je uvedený v tabuľke č. 4.

01.10.2017

11. Na pracovisku ochranných liečení nariadených súdom a medicíny drogových závislostí psychiatrického oddelenia je v dennej zmene najmenej jeden klinický psychológ a v každej zmene najmenej jedna sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii.

01.10.2017

12. Na psychiatrickom oddelení je zriadené jedno miesto liečebného pedagóga a jedno miesto špeciálneho pedagóga.

01.10.2017

13. Na oddelení neurológie a iných špecializovaných odborov je v dennej zmene aspoň jeden fyzioterapeut.

01.10.2017

14. Počty zdravotníckych asistentov alebo sanitárov na chirurgickom oddelení - väzenská časť, ktorí sú v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu k Fakultnej nemocnici v Trenčíne, určuje tabuľka č. 5.

01.10.2017

15. Na oddelení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek je zriadené jedno miesto asistenta výživy a dve miesta rádiologických technikov, jedno miesto referenta materiálno-technického zabezpečenia.

01.10.2017

Tabuľka č. 3

01.10.2017

Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jednu sestru na oddeleniach

01.10.2017
Oddelenie Počet lôžok na jednu sestru
Denná zmena Nočná zmena
Oddelenie vnútorného lekárstva 13 19
Psychiatrické oddelenie 15 39*
Oddelenie pneumológie a ftizeológie 16 22
Oddelenie neurológie a iných špecializovaných odborov 13 28
Chirurgické oddelenie -väzenská časť 9 15
01.10.2017

* vrátane ochranných liečení

01.10.2017

Tabuľka č. 4

01.10.2017

Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného klinického psychológa na psychiatrickom oddelení

01.10.2017
č. Oddelenie Počet lôžok na jedného klinického psychológa
1. Psychiatrické oddelenie 25
01.10.2017

Tabuľka č. 5

01.10.2017

Počet zdravotníckych asistentov alebo sanitarov na jednotlivých oddeleniach nemocnice

01.10.2017
Oddelenie Počet obsadených lôžok na jedného sanitára
v dennej zmene v nočnej zmene
Vnútorné lekárstvo 22 lôžok 40 lôžok
Neurológia a iných špecializovaných odborov 20 lôžok 30 lôžok
Psychiatria 42 lôžok 82 lôžok*
Pneumológia a ftizeológia 10 lôžok 22 lôžok
Chirurgické oddelenie - väzenská časť 12 lôžok 12 lôžok
01.10.2017

*vrátane ochranných liečení

01.10.2017

Tabuľka č. 6

01.10.2017

Príslušné profesijné tituly sestier na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na jednotlivých oddeleniach pre dospelých

01.10.2017
č. Oddelenie Profesijný titul
1. Oddelenie vnútorného lekárstva sestra špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve
2. Oddelenie neurológie a iných špecializovaných odborov sestra špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve
3. Psychiatrické oddelenie sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
4. Oddelenie pneumológie a ftizeológie sestra špecialistka v ošetrovateľstve vo vnútornom lekárstve
5. Chirurgické oddelenie -väzenská časť sestra špecialistka v chirurgickom ošetrovateľstve
01.10.2017

01.10.2017

Príloha č. 3 k vyhláške č. 225/2017 Z. z.

01.10.2017

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE LIEČEBNÍ

01.10.2017

PRVÁ ČASŤ

01.10.2017

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

01.10.2017

1. Liečebňa sa zriaďuje v ústave na výkon trestu odňatia slobody ako oddiel špecializovaného zaobchádzania podľa osobitného predpisu.21) V liečebni sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť spravidla v špecializačných odboroch psychiatria, psychiatrická sexuológia a certifikovanej pracovnej činnosti medicína drogových závislostí a psychoterapia.

01.10.2017

2. Liečebňa má zabezpečené parametre tepelno–vlhkostnej mikroklímy vnútorných priestorov podľa osobitných predpisov.7)

01.10.2017

3. V liečebni je zabezpečený dostatok zdravotne nezávadnej studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody.22)

01.10.2017

4. Všetky priestory liečebne sa zriaďujú tak, aby spĺňali požiadavky podľa osobitného prepisu.5)

01.10.2017

5. Miestnosti liečebne, ktoré nie je možné vetrať prirodzeným spôsobom, musia byť vybavené zariadením zabezpečujúcim dostatočnú výmenu vzduchu; všetky miestnosti musia mať zabezpečené vyhovujúce denné osvetlenie a umelé osvetlenie7) s výnimkou kompenzačnej miestnosti, kde osvetlenie určuje osobitný predpis.23)

01.10.2017

6. Výška prevádzkových miestností liečebne musí byť 3 m, ak to charakter existujúcej stavby neumožňuje, môže byť nižšia, minimálne však 2,5 m.

01.10.2017

7. Tam, kde je možnosť priameho znečistenia stien miestností liečebne pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacienta, musia mať steny umývateľný povrch minimálne do výšky 180 cm.

01.10.2017

8. Podlahy miestností liečebne okrem kancelárií a pracovní personálu musia byť ľahko umývateľné, dekontaminovateľné s protišmykovou povrchovou úpravou odolávajúcou umývaniu namokro, chemickým vplyvom a mechanickým vplyvom.

01.10.2017

9. Nábytok a ostatné zariadenie liečebne okrem kancelárií a pracovní personálu musia mať ľahko umývateľnú a dekontaminovateľnú povrchovú úpravu.

01.10.2017

10. Liečebňa sa člení na

01.10.2017

a) psychiatrickú vyšetrovňu,

01.10.2017

b) oddelenie, pričom oddelenie tvoria tieto funkčné priestory:

01.10.2017

1. oddychová miestnosť pre personál,

01.10.2017

2. miestnosť s umývadlom na ergoterapiu s minimálnou plochou 3 m2 na osobu,

01.10.2017

3. terapeutická miestnosť s minimálnou plochou spravidla 3 m2 na osobu,

01.10.2017

4. izby pre pacientov,

01.10.2017

5. jedálenský priestor a čajová kuchynka, ak ústav nezabezpečí stravovanie v iných priestoroch ústavu,

01.10.2017

6. miestnosti určené na osobnú hygienu pacientov,

01.10.2017

7. sklad zdravotníckych pomôcok,

01.10.2017

8. čistiaca miestnosť a miestnosť na odkladanie prostriedkov určených na upratovanie,

01.10.2017

9. miestnosť na výkon činnosti klinického psychológa alebo liečebného pedagóga,

01.10.2017

10. v liečebni poskytujúcej liečbu sexuálnych deviácií aj miestnosť s falopletyzmografom.

01.10.2017

11. Oddychová miestnosť pre personál musí byť

01.10.2017

a) vybudovaná osobitne pre mužov a osobitne pre ženy, pokiaľ nie je zriadená v zariadení v rámci ústavu,

01.10.2017

b) vybavená uzamykateľnými skrinkami s členením na priestor na civilný odev a pracovný odev, umývadlom na ruky, stolom a stoličkou,

01.10.2017

c) vybavená toaletou s umývadlom a sprchovacím boxom pre ženy a toaletou s umývadlom a sprchovacím boxom pre mužov; počet toaliet na počet zamestnancov určuje osobitný predpis.15)

01.10.2017

12. V liečebni sa musí zabezpečovať oddelený zber nebezpečného odpadu a ostatného odpadu podľa osobitného predpisu.9) Použité ostré pomôcky sa musia odkladať do špeciálnych nepriepustných trvale uzatvárateľných obalov so stenami odolnými proti prepichnutiu. Odpadové nádoby na biologicky kontaminovaný odpad musia byť náležite označené,10) uzamykateľné alebo umiestnené v označenom uzamykateľnom skladovacom priestore upravenom tak, aby sa zamedzilo prístupu živočíšnych škodcov vrátane túlavých zvierat. Nebezpečný odpad sa musí zneškodňovať spaľovaním v spaľovni určenej na tento účel.

01.10.2017

13. V liečebni sú izby pre pacientov. Izba pre pacienta je nepriechodná miestnosť určená na pobyt pacienta počas trvania hospitalizácie v liečebni. Súčasťou vybavenia priestoru izby pre pacienta musí byť umývadlo na ruky s prívodom pitnej vody. Súčasťou vybavenia izby pre pacientov musí byť aj nádoba na odpad. V liečebniach je minimálna plocha vymedzená pre jedno lôžko na izbe 7 m2.

01.10.2017

14. Toalety pre pacientov v liečebni, pokiaľ nie sú umiestnené priamo na izbe pre pacientov, musia byť rozdelené podľa pohlavia osobitne pre mužov a osobitne pre ženy. Toalety musia byť vybavené umývadlom s prívodom studenej pitnej vody. Na toaletách musí byť zabezpečené účinné prirodzené vetranie alebo umelé vetranie.

01.10.2017

15. V liečebni vykonávajúcej ochranné liečenie musí byť najmenej jeden sprchovací box prístupný pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo pre vozík s imobilným pacientom.

01.10.2017

16. Steny a podlahy miestností určených na osobnú hygienu pacientov musia mať ľahko umývateľný povrch po celom obvode minimálne do výšky 180 cm.

01.10.2017

17. V liečebni sa musí zriadiť sklad na zdravotnícke pomôcky a sklad na sterilné zdravotnícke pomôcky podľa potreby a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Sklad možno nahradiť vhodnými uzamykateľnými skriňami. Skladovanie materiálov musí byť zabezpečené tak, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii čistých materiálov znečistenými materiálmi.

01.10.2017

18. Čistiaca miestnosť musí byť vybavená výlevkou s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody, drezom alebo umývadlom. Miestnosť na odkladanie prostriedkov na upratovanie musí byť vetrateľná. Steny a podlahy miestností musia mať ľahko umývateľný povrch po celom obvode minimálne do výšky 180 cm.

01.10.2017

19. Ak je v liečebni zriadený jedálenský priestor s umývadlom, musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.18)

01.10.2017

20. Liečebňa je napojená na centrálny náhradný zdroj elektrickej energie príslušného ústavu, pokiaľ nie je napojená na elektrickú sieť ústavu, má samostatný náhradný zdroj elektrickej energie.

01.10.2017

DRUHÁ ČASŤ

01.10.2017

VECNÉ A PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE LIEČEBNE

01.10.2017

1. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie vyšetrovne v liečebni tvoria:

01.10.2017

a) vyšetrovacie ležadlo s výškou minimálne 60 cm,

01.10.2017

b) písací stôl, stolička,

01.10.2017

c) počítač s príslušenstvom (počítač s klávesnicou, myšou, monitorom a tlačiarňou),

01.10.2017

d) liečivá v rozsahu a sortimente podľa zamerania ambulancie,

01.10.2017

e) resuscitačný set, ktorý tvoria

01.10.2017

1. tubus (ústny a nosový vzduchovod),

01.10.2017

2. ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,

01.10.2017

3. kyslíková fľaša a redukčný ventil,

01.10.2017

4. aplikátor kyslíka,

01.10.2017

5. odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach.

01.10.2017

Ak je resuscitačným setom vybavená iná časť liečebne a ten je možné v prípade potreby bezprostredne presunúť do vyšetrovne, postačuje resuscitačný set v liečebni; resuscitačný set v takom prípade je umiestnený na ľahko dostupnom mieste liečebne. Vo vyšetrovni je umiestnená na viditeľnom mieste informácia o mieste uloženia resuscitačného setu. V prípade zriadenia viac ako jednej vyšetrovne v liečebni, v ktorej sú podávané lieky parenterálnym spôsobom, je potrebné resuscitačným setom vybaviť každú takúto vyšetrovňu; vybavenie resuscitačného setu vyšetrovne je totožné s vybavením resuscitačného setu oddelenia;

01.10.2017

f) telefón,

01.10.2017

g) stolička pre pacienta,

01.10.2017

h) vešiak,

01.10.2017

i) nástenný teplomer,

01.10.2017

j) nádoba na odpad so šliapadlom – aj v prípravovni, ak je zriadená,

01.10.2017

k) emitná miska,

01.10.2017

l) poháriky na vodu na jednorazové použitie,

01.10.2017

m) uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,

01.10.2017

n) kartotečná uzamykateľná skriňa,

01.10.2017

o) chladnička na liečivá,

01.10.2017

p) osobná váha a výškomer,

01.10.2017

q) skrinka na nástroje a pomôcky,

01.10.2017

r) parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,

01.10.2017

s) obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,

01.10.2017

t) dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,

01.10.2017

u) pomôcky na odbery biologického materiálu,

01.10.2017

v) pomôcky na podávanie liekov,

01.10.2017

w) infúzny stojan,

01.10.2017

x) tlakomer, fonendoskop, teplomer, protišoková skrinka, ktorá obsahuje lieky a infúzne roztoky,

01.10.2017

y) vyšetrovňa v liečebni je vybavená protišokovou skrinkou, ktorá obsahuje tieto lieky a infúzne roztoky:

01.10.2017

I. lieky na injekčné podanie

01.10.2017

a) sympatomimetiká,

01.10.2017

b) aqua pro injectione,

01.10.2017

c) parasympatolytiká,

01.10.2017

d) kortikosteroidy,

01.10.2017

e) minerálne látky,

01.10.2017

f) antihistaminiká,

01.10.2017

g) bronchodilatanciá,

01.10.2017

h) anestetiká,

01.10.2017

i) antiastmatiká,

01.10.2017

j) krvné náhrady a perfúzne roztoky,

01.10.2017

k) antiemetiká,

01.10.2017

l) anxiolytiká.

01.10.2017

II. infúzne roztoky

01.10.2017

F1/1 400 ml, F1/1 200 ml, G 5 % 200 ml.

01.10.2017

III. lieky na perorálne podanie

01.10.2017

a) aktívne uhlie,

01.10.2017

b) vazodilatanciá.

01.10.2017

2. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia tvoria

01.10.2017

a) lôžka alebo polohovateľné lôžka,

01.10.2017

b) zábrany na lôžka,

01.10.2017

c) posteľná bielizeň,

01.10.2017

d) telové prikrývky a podhlavníky,

01.10.2017

e) resuscitačný set,

01.10.2017

f) defibrilátor, pokiaľ nie je dostupný v rámci ústavu, ktorého súčasťou je liečebňa,

01.10.2017

g) EKG prístroj, pokiaľ nie je dostupný v rámci zdravotníckeho zariadenia ústavu, ktorého súčasťou je liečebňa,

01.10.2017

h) parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie, zdravotníckym zariadením ústavu alebo materiál na jednorazové použitie,

01.10.2017

i) umývací a dezinfekčný automat, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie, zdravotníckym zariadením ústavu alebo materiál na jednorazové použitie,

01.10.2017

j) chladnička na lieky,

01.10.2017

k) skrinky na lieky a špeciálne zdravotnícke pomôcky a materiál,

01.10.2017

l) pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,

01.10.2017

m) infúzny stojan a dávkovače liekov,

01.10.2017

n) pomôcky na odbery biologického materiálu,

01.10.2017

o) pomôcky na podávanie liekov,

01.10.2017

p) tlakomer,

01.10.2017

q) fonendoskop,

01.10.2017

r) teplomer,

01.10.2017

s) osobná váha,

01.10.2017

t) alkotest na meranie do 3,5 promile, ak nie je dostupný rámci ústavu, ktorého súčasťou je liečebňa,

01.10.2017

u) glukomer, ak nie je dostupný v rámci ústavu, ktorého súčasťou je liečebňa,

01.10.2017

v) testovacia súprava na kvalitatívne toxikologické vyšetrenie (v rámci liečebne),

01.10.2017

w) falopletyzmograf (v liečebniach určených na výkon sexuologického ochranného liečenia),

01.10.2017

x) stoličky v terapeutickej miestnosti,

01.10.2017

y) podložky na relaxáciu,

01.10.2017

z) videorekordér,

01.10.2017

aa) audiosúprava.

01.10.2017

TRETIA ČASŤ

01.10.2017

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE LIEČEBNE

01.10.2017

Prvý oddiel

01.10.2017

Základné ustanovenia

01.10.2017

Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v zdravotníckom povolaní lekár, sestra sa určuje v liečebni osobitne pre dennú zmenu a osobitne pre službu.

01.10.2017

Druhý oddiel

01.10.2017

Lekári

01.10.2017

1. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie liečebne zdravotníckymi pracovníkmi v zdravotníckom povolaní lekár sú určené počtom pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára.

01.10.2017

2. Najvyšší počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára v dennej zmene je 23. Z celkového počtu lekárov je v dennej zmene najmenej jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria. Služba môže byť v liečebni zabezpečená aj bez lekára.

01.10.2017

3. V minimálnych personálnych požiadavkách je zahrnuté jedno lekárske miesto vedúceho lekára liečebne so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria.

01.10.2017

Tretí oddiel

01.10.2017

Sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci

01.10.2017

1. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie v liečebniach zdravotníckymi pracovníkmi v zdravotníckom povolaní sestra sú určené počtom pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v uvedených zdravotníckych povolaniach.

01.10.2017

2. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v zdravotníckom povolaní sestra je v dennej zmene 25 pacientov a v službe 46 pacientov. Najnižší počet sestier v liečebni v dennej zmene sú dve sestry.

01.01.2018

3. Z celkového počtu sestier na oddelení je v každej zmene najmenej jedna sestra sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii.

01.10.2017

4. Najvyšší počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v zdravotníckom povolaní klinický psychológ v liečebni je 23 pacientov. V dennej zmene je vždy najmenej jeden klinický psychológ. V liečebni určenej na výkon súdom nariadeného sexuologického ochranného liečenia sú v dennej zmene aspoň dvaja klinickí psychológovia. V liečebni je v dennej zmene aspoň jeden liečebný pedagóg.

01.10.2017

5. Okrem uvedených minimálnych požiadaviek personálneho zabezpečenia v zdravotníckom povolaní sestra musí byť v počte sestier uvedenom v druhom bode jedno miesto vedúcej sestry oddelenia.

Poznámky pod čiarou

01.10.2017

1) Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 555/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.

01.10.2017

2) § 69 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 513/2007 Z. z.

01.10.2017

3) § 96 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

01.10.2017

4) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

01.10.2017

5) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 192/2015 Z. z.

01.10.2017

6) § 10 ods. 8 a 9 a príloha č. 4 vyhlášky č. 553/2007 Z. z.

01.10.2017

7) § 20 zákona č. 355/2007 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 206/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 210/2016 Z. z .

01.10.2017

8) § 35 zákona č. 355/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu.

01.10.2017

9) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.10.2017

10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 104/2015 Z. z.

01.10.2017

11) Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

01.10.2017

12) Príloha č. 3 časť D písm. a) k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

01.10.2017

13) Príloha č. 3 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z.

01.10.2017

14) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 85/2007 Z. z.

01.10.2017

15) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

01.10.2017

16) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.požiadavkách na pracovisko.

01.10.2017

17) Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z.

01.10.2017

18) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

01.10.2017

19) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.10.2017

20) Vyhláška č. 553/2007 Z. z. Nariadenie vlády č. 83/2013 Z. z.

01.10.2017

21) § 80 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.10.2017

22) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov.

01.10.2017

23) § 18 ods. 6 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 93/2008 Z. z.