16.02.2017

21

16.02.2017

VYHLÁŠKA

16.02.2017

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

16.02.2017

z 13. februára 2017,

16.02.2017

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

16.02.2017

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e) a h) až l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


16.02.2017

§ 1

16.02.2017

Základné pojmy

16.02.2017

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

16.02.2017

a) regulačným obdobím obdobie od roku 2017 do roku 2021,

16.02.2017

b) rokom t rok, na ktorý sa určuje alebo platí cena,

16.02.2017

c) rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,

16.02.2017

d) rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,

16.02.2017

e) objemovou jednotkou 1 m3 pitnej vody alebo 1 m3 odvedenej komunálnej odpadovej vody1) (ďalej len „odpadová voda“),

16.02.2017

f) skupinou odberateľov2) pitnej vody odberatelia v lokalite, pre ktorých dodávka pitnej vody má rovnaký alebo podobný charakter a ktorým sa fakturuje rovnaká cena za výrobu a dodávku pitnej vody,

16.02.2017

g) skupinou producentov3) odpadovej vody producenti v lokalite, od ktorých odvádzanie a čistenie odpadovej vody má rovnaký alebo podobný charakter a ktorým sa fakturuje rovnaká cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody,

16.02.2017

h) distribúciou pitnej vody predaj pitnej vody iným regulovaným subjektom, ktorí dodávajú pitnú vodu odberateľovi,

16.02.2017

i) opravou súhrn činností, ktorými sa odstraňujú následky poškodenia, opotrebenia celku, skupín alebo dielcov na účely uvedenia zariadenia do prevádzkyschopného stavu,

16.02.2017

j) údržbou súhrn činností zabezpečujúcich technickú spôsobilosť a hospodárnosť prevádzky zariadenia, ktorými sa spomaľuje fyzické opotrebenie, predchádza sa jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie chyby, spravidla bez demontáže dielov a bez výmeny súčiastok.

16.02.2017

§ 2

16.02.2017

Rozsah cenovej regulácie

16.02.2017

Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa tejto vyhlášky sa vzťahuje na

16.02.2017

a) výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom,

16.02.2017

b) výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom,

16.02.2017

c) dodávku pitnej vody verejným vodovodom,

16.02.2017

d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

16.02.2017

e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

16.02.2017

f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „čistenie odpadovej vody“).

16.02.2017

§ 3

16.02.2017

Spôsob vykonávania cenovej regulácie

16.02.2017

Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa § 2 sa vykonáva určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny.

16.02.2017

§ 4

16.02.2017

Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov

16.02.2017

(1) Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú

16.02.2017

a) náklady na obstaranie vody z podzemných, povrchových vodárenských zdrojov alebo nákupom; za ekonomicky oprávnené náklady sa považujú platby a poplatky za odbery a nákup vody vo výške množstva dodanej pitnej vody pre všetkých odberateľov2) a za množstvo vody na technologické účely, vlastnú spotrebu a straty vody vo výške maximálne 25 % z množstva dodanej pitnej vody rovnomerne rozdelené vo všetkých prípadoch obstarania,

16.02.2017

b) primerané technologické náklady,

16.02.2017

c) osobné náklady,4) a to priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca na rok t zohľadňujúce najviac výšku dosiahnutej priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v roku t-2 zverejnenej na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky,

16.02.2017

d) náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,5)

16.02.2017

e) odpisy hmotného majetku,6) okrem odpisov hmotného majetku podľa písmen f) a g), najviac vo výške ustanovenej osobitným predpisom7) z jeho obstarávacej ceny8) a odpisy nehmotného majetku,6) okrem odpisov nehmotného majetku podľa písmen f) a g), vo výške 25 % z obstarávacej ceny nehmotného majetku zahrnutého v účtovníctve,

16.02.2017

f) odpisy hmotného a nehmotného majetku,6) ktorý bol obstaraný z prostriedkov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu obce alebo nadobudnutý bezodplatným prevodom podľa osobitného predpisu,9) zaradeného do účtovníctva po 1. januári 2011, najviac vo výške 2 % jeho obstarávacej ceny,8)

16.02.2017

g) odpisy nadobudnutého už prevádzkovaného hmotného a nehmotného majetku,6) zaradeného do účtovníctva regulovaného subjektu po 1. júli 2009, vo výške rovnomerných odpisov7) z kúpnej ceny maximálne do výšky rovnomerných odpisov7) zo všeobecnej hodnoty hmotného majetku a nehmotného majetku10) stanovenej znaleckým posudkom,

16.02.2017

h) nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku, o ktorom účtuje vlastník a ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, preukázateľné zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho nájomcom, najviac do preukázanej výšky odpisov podľa písmen e) až g); ak prenajatý hmotný majetok podlieha dani z nehnuteľností, najviac vo výške súčtu odpisov podľa písmen e) až g) a dane z nehnuteľností,

16.02.2017

i) náklady na opravy a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti v rozsahu zabezpečujúcom výkon regulovanej činnosti v primeranej výške, okrem nákladov na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,11)

16.02.2017

j) úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky12) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť.

16.02.2017

(2) Na účely kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov sú oprávnené aj režijné náklady na regulované činnosti na rok t zvýšené oproti určeným nákladom na rok t-1 najviac o hodnotu jadrovej inflácie (JPI), ktorá je aritmetickým priemerom hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku t-2 a za január až jún roku t-1 zverejnených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v %“. Do ekonomicky oprávnených nákladov na účely určenia cien podľa § 8 a 9 sa zahrnie podiel režijných nákladov do jednotlivých položiek kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov podľa pomeru dosiahnutých tržieb z jednotlivých činností k celkovým tržbám z roku t-2.

16.02.2017

(3) Skutočná výška ekonomicky oprávnených nákladov sa zníži pri predaji hmotného majetku, ktorého odpisy boli uplatňované v cene, o kladný rozdiel predajnej ceny a zostatkovej ceny hmotného majetku podľa odseku 1 písm. e) až g). Ak sú náklady na výkony a služby, ktoré súvisia s regulovanou činnosťou uplatnené v kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladov, potom sa výška skutočných ekonomicky oprávnených nákladov zníži aj o tržby získané za tieto výkony a služby, a to vo výške uplatnených ekonomicky oprávnených nákladov v kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladov.

16.02.2017

(4) Výška plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na rok t za regulovanú činnosť sa určuje najviac do výšky plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na rok t v návrhu ceny regulovaného subjektu.

16.02.2017

(5) Ekonomicky oprávnenými nákladmi nie sú

16.02.2017

a) sankcie,

16.02.2017

b) náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,

16.02.2017

c) odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,13)

16.02.2017

d) odmeny členov štatutárneho orgánu a iných orgánov regulovaného subjektu za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,

16.02.2017

e) platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi iných orgánov regulovaného subjektu,

16.02.2017

f) príspevky na životné poistenie, príspevky na účelové sporenie zamestnanca a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie14) platené zamestnávateľom okrem príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 1 písm. d),

16.02.2017

g) odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,15)

16.02.2017

h) príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,16)

16.02.2017

i) cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,17)

16.02.2017

j) náklady na tvorbu sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,18)

16.02.2017

k) náklady na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,19)

16.02.2017

l) náklady na dobrovoľné poistenie osôb,

16.02.2017

m) manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,

16.02.2017

n) náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,

16.02.2017

o) náklady na reprezentáciu a dary,

16.02.2017

p) odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,

16.02.2017

q) náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,20)

16.02.2017

r) príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,21)

16.02.2017

s) náklady na údržbu a prevádzku vzdelávacích zariadení a rekreačných zariadení,

16.02.2017

t) daň z nehnuteľnosti platená za vzdelávacie zariadenia a rekreačné zariadenia,

16.02.2017

u) štipendiá poskytnuté študentom vysokých škôl a žiakom,

16.02.2017

v) odpis nedobytnej pohľadávky,

16.02.2017

w) tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,22)

16.02.2017

x) rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,23)

16.02.2017

y) tvorba opravných položiek,

16.02.2017

z) náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,

16.02.2017

aa) náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,

16.02.2017

ab) straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,

16.02.2017

ac) zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,

16.02.2017

ad) náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou podpory športových, kultúrnych a zábavných podujatí a iných činností,

16.02.2017

ae) spotreba pohonných látok nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,24)

16.02.2017

af) náklady na výkon regulovanej činnosti, ktorý je realizovaný iným ako regulovaným subjektom, v ktorom má regulovaný subjekt majetkovú účasť, zistené podľa § 31 ods. 3 písm. d) zákona,

16.02.2017

ag) straty z obchodov s finančnými a komoditnými derivátmi,

16.02.2017

ah) úrazové dávky poskytované podľa osobitného predpisu,25)

16.02.2017

ai) náklady súvisiace s vývozom a likvidáciou obsahu žúmp a septikov v čistiarni odpadových vôd,

16.02.2017

aj) odpisy hmotného majetku obstaraného nad rozsah preukázateľne a nevyhnutne potrebný na výkon regulovanej činnosti súvisiaceho s terénnymi úpravami,

16.02.2017

ak) náklady na opravy majetku súvisiace so spätnou úpravou povrchu nad rozsah preukázateľne a nevyhnutne zabezpečujúci úpravu do pôvodného stavu,

16.02.2017

al) náklady vynaložené na obstaranie materiálu, služieb a činností nesúvisiacich s výkonom regulovanej činnosti,

16.02.2017

am) ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.

16.02.2017

§ 5

16.02.2017

Spôsob určenia výšky primeraného zisku

16.02.2017

(1) Primeraný zisk zohľadňuje rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej spoľahlivej, bezpečnej a efektívnej prevádzky sústavy, primeranú návratnosť prevádzkových aktív a stimuláciu stabilného dlhodobého podnikania.

16.02.2017

(2) Výška primeraného zisku je určená ako miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením na regulačné obdobie, kde WACC je určená reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením v percentách zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta na regulačné obdobie a vypočítaná podľa vzorca

16.02.2017

16.02.2017

kde

16.02.2017

T je sadzba dane z príjmov na rok t,

16.02.2017

E je vlastné imanie v eurách k 31. decembru 2015,

16.02.2017

D sú cudzie zdroje v eurách k 31. decembru 2015,

16.02.2017

RD je reálna cena cudzích zdrojov (priemerná výška úverov poskytnutých nefinančným spoločnostiam na obdobie päť a viac rokov s výškou úveru nad 1 000 000 eur), ustanovuje sa vo výške 3,73 %,

16.02.2017

RE je reálna cena vlastného kapitálu a vlastných zdrojov vypočítaná podľa vzorca

16.02.2017

RE = RF + βLEV x (RM – RF),

16.02.2017

kde

16.02.2017

RF je výnosnosť bezrizikového aktíva, ustanovuje sa vo výške 3,03 %,

16.02.2017

βLEV je vážený koeficient β, ktorý definuje citlivosť akcie spoločnosti na riziko trhu so zohľadnením sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov vypočítaný podľa vzorca

16.02.2017

16.02.2017

kde

16.02.2017

βUNLEV je nevážený koeficient bez vplyvu sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov, ustanovuje sa vo výške 0,53,

16.02.2017

D/E je pomer cudzích zdrojov ku vlastnému imaniu, ustanovuje sa vo výške 60 % v prospech cudzieho kapitálu,

16.02.2017

(RM – RF) je celková riziková prémia, ustanovuje sa vo výške 4,54.

16.02.2017

(3) Reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív (WACC) pred zdanením sa na celé regulačné obdobie ustanovuje vo výške 6,47 %.

16.02.2017

(4) Miera výnosnosti je určená konštantne na celé regulačné obdobie. Ak bude v jednotlivých parametroch odchýlka vyššia ako 10 %, miera výnosnosti regulačných aktív sa prehodnotí a zmena sa zverejní na webovom sídle úradu do 30. júna kalendárneho roku.

16.02.2017

(5) Primeraný zisk pri výrobe, distribúcii a dodávke pitnej vody verejným vodovodom pre regulovaný subjekt, ktorého dodávka pitnej vody v roku t nepresiahne 1 000 000 m3, je ustanovený v § 8 ods. 4 a pri odvádzaní a čistení odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre regulovaný subjekt, ktorého množstvo odvedenej odpadovej vody v roku t nepresiahne 1 000 000 m3, je ustanovený v § 9 ods. 4.

16.02.2017

(6) Faktor efektivity X pre regulované činnosti na regulačné obdobie sa ustanovuje vo výške 3,5 %.

16.02.2017

§ 6

16.02.2017

Podklady návrhu ceny

16.02.2017

(1) Súčasťou návrhu ceny sú:

16.02.2017

a) výpočet a návrh maximálnych cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom alebo za dodávku pitnej vody verejným vodovodom (ďalej len „za výrobu a dodávku pitnej vody, za výrobu a distribúciu pitnej vody alebo za dodávku pitnej vody“) podľa § 8 ods. 1,

16.02.2017

b) výpočet a návrh maximálnych cien za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, za odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, za odvádzanie odpadovej vody“) alebo za čistenie odpadovej vody podľa § 9 ods. 1,

16.02.2017

c) údaje potrebné na výpočet cien podľa písmen a) a b) vyplnené v prílohách č. 1 až 3,

16.02.2017

d) údaje o hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do účtovníctva, ktorý sa používa na vykonávanie regulovaných činností podľa prílohy č. 12,

16.02.2017

e) prehľad plánovaných investícií a investičných výdavkov týkajúcich sa regulovaných činností na rok t až t+2 podľa prílohy č. 13,

16.02.2017

f) prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít vodárenského majetku v roku t-2 zaradeného do trvalej prevádzky podľa prílohy č. 15,

16.02.2017

g) ďalšie podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny úradom, ak podklady uvedené v písmenách a) až f) nie sú dostatočné na preukázanie nevyhnutnosti vynaloženia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.

16.02.2017

(2) Ak sa návrh ceny predkladá regulovaným subjektom prvýkrát, súčasťou návrhu ceny sú:

16.02.2017

a) výpočet priemernej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (ďalej len „za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody“) podľa § 8 ods. 3, návrh maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálnej ceny za dodávku pitnej vody podľa § 8 ods. 7 až 10,

16.02.2017

b) výpočet priemernej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „za odvádzanie a čistenie odpadovej vody“) podľa § 9 ods. 3 a návrh maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálnej ceny za odvádzanie odpadovej vody, maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody podľa § 9 ods. 7 až 10,

16.02.2017

c) údaje potrebné na výpočet cien podľa písmen a) a b) vyplnené v prílohách č. 1 až 4 a prílohách č. 7 až 11,

16.02.2017

d) náklady a ekonomicky oprávnené náklady na regulované činnosti podľa § 4 podľa prílohy č. 5,

16.02.2017

e) rozpis režijných nákladov podľa § 4 ods. 2 podľa prílohy č. 6,

16.02.2017

f) zoznam právnických osôb, ktorým regulovaný subjekt na základe zmluvného vzťahu plánuje prevádzkovať verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, s uvedením plánovaného množstva dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody na rok t,

16.02.2017

g) prehľad plánovaných fakturovaných cien a príslušných množstiev dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody,

16.02.2017

h) zoznam osôb, ktorým regulovaný subjekt plánuje distribuovať alebo čistiť vodu,

16.02.2017

i) údaje o hmotnom a nehmotnom majetku, ktorý sa bude používať na vykonávanie regulovaných činností podľa prílohy č. 12,

16.02.2017

j) prehľad investícií (investičnej výstavby) a prehľad investičných výdavkov týkajúcich sa regulovanej činnosti podľa prílohy č. 13,

16.02.2017

k) vecný a finančný prehľad opráv a údržby podľa prílohy č. 14,

16.02.2017

l) prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít vodárenského majetku v členení podľa rokov jeho zaradenia podľa prílohy č. 15,

16.02.2017

m) ďalšie podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny úradom, ak podklady uvedené v písmenách a) až l) nie sú dostatočné na preukázanie nevyhnutnosti vynaloženia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.

16.02.2017

(3) Ak sa regulovaným subjektom zabezpečuje prevádzka verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií iným právnickým osobám, ktoré sú vlastníkmi týchto verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií, ekonomicky oprávnené náklady sa uvádzajú v rozsahu podľa prílohy č. 9. V ekonomicky oprávnených nákladoch podľa prílohy č. 5 sa tieto náklady uplatnia priamo do celkových nákladov regulovaného subjektu a množstvo vody sa uvádza v údajoch podľa prílohy č. 3.

16.02.2017

§ 7

16.02.2017

Spôsob predkladania návrhu ceny

16.02.2017

(1) Návrh ceny sa predkladá v listinnej podobe a vyplnené tabuľky podľa príloh č. 1 až 16 sa predkladajú aj v elektronickej podobe v súboroch obsahujúcich tabuľky.

16.02.2017

(2) Ak sa návrh ceny predkladá prvýkrát, súčasťou návrhu ceny na rok t sú podklady podľa § 6 ods. 2.

16.02.2017

(3) Ak sa predkladá návrh ceny pre skupinu odberateľov alebo skupinu producentov, podklady sa predkladajú podľa § 6 ods. 1 alebo ods. 2 za každú lokalitu osobitne.

16.02.2017

(4) Ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona, ustanovenia o podkladoch návrhu ceny sa použijú primerane aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

16.02.2017

(5) Vypočítané hodnoty sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

16.02.2017

§ 8

16.02.2017

Spôsob výpočtu maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a výšky primeraného zisku

16.02.2017

(1) Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálna cena za dodávku pitnej vody alebo maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku sa vypočíta podľa vzorca

16.02.2017

16.02.2017

ak (JPIt – X) < 0, na účely výpočtu maximálnej ceny sa hodnota rozdielu JPIt a X rovná nule,

16.02.2017

kde

16.02.2017

MCVt je maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálna cena za dodávku pitnej vody alebo maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku na rok t,

16.02.2017

MCVt-1 je maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálna cena za dodávku pitnej vody alebo maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí na rok t-1, ktorá zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk,

16.02.2017

JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny predkladá, uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia - oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,

16.02.2017

X je faktor efektivity podľa § 5 ods. 6,

16.02.2017

Yt je faktor investičného rozvoja určeného na podporu investícií do vodárenského majetku využívaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku vypočítaný podľa odseku 2,

16.02.2017

NK je medziročná zmena faktora využitia kapacity vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku (Kt-1 – Kt),

16.02.2017

Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku, ktorá sa vo výpočte použije, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú prevádzkové náklady NV regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, za výrobu a distribúciu pitnej vody, za dodávku pitnej vody alebo za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku a odôvodňuje sa analýzami v predloženom návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.

16.02.2017

(2) Faktor investičného rozvoja Yt sa vypočíta podľa vzorca

16.02.2017

16.02.2017

kde

16.02.2017

POVt-1 je hodnota odpisov v eurách z nového hmotného a nehmotného majetku využívaného výhradne na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody skutočne zaradeného do účtovníctva od 1. januára 2016 do konca roka t-1 najviac vo výške 2 % jeho obstarávacej ceny; to platí aj pre prevádzkové spoločnosti, ktoré si takýto majetok prenajímajú,

16.02.2017

QVTt-1 je skutočné množstvo dodanej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých odberateľov v roku t-1 vrátane vlastnej spotreby.

16.02.2017

(3) Ak regulovaný subjekt prvýkrát predkladá návrh na určenie maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálnej ceny za dodávku pitnej vody alebo maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku, priemerná cena sa vypočíta podľa vzorca

16.02.2017

16.02.2017

kde

16.02.2017

PRVt je priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku,

16.02.2017

OVt sú odpisy hmotného a nehmotného majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku v eurách na rok t podľa § 4 ods. 1 písm. e) až h),

16.02.2017

NVt sú ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady v eurách na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v roku t okrem OVt,

16.02.2017

QVTt je množstvo dodanej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých odberateľov2) v roku t vrátane vlastnej spotreby,

16.02.2017

PZt je výška primeraného zisku v eurách vypočítaná podľa odseku 4, pričom najvyššia miera primeraného zisku je 0,08 eura na 1m3 množstva dodanej pitnej vody v roku t vrátane vlastnej spotreby, alebo podľa odseku 5; pri výpočte ceny za dodávku pitnej vody sa uplatní najviac polovica hodnoty PZt,

16.02.2017

Kt je faktor využitia kapacity vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody podľa odseku 6.

16.02.2017

(4) Výška primeraného zisku PZt v eurách sa vypočíta podľa vzorca

16.02.2017

PZt = RAB2015 × WACCt,

16.02.2017

kde

16.02.2017

RAB2015 je účtovná hodnota (zostatková cena) hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách v roku 2015 používaného na regulovanú činnosť podľa prílohy č.12.

16.02.2017

(5) Výška primeraného zisku PZt pre regulovaný subjekt, ktorého dodávka pitnej vody verejným vodovodom nepresiahne 1 000 000 m3, je maximálne 0,04 eura na 1m3 množstva dodanej pitnej vody v roku t vrátane vlastnej spotreby.

16.02.2017

(6) Hodnota faktora využitia vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku sa vypočíta podľa vzorca

16.02.2017

16.02.2017

kde

16.02.2017

n je koeficient využitia projektovanej kapacity vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody, ktorý sa vypočíta ako priemer podielov skutočne využívanej kapacity a celkovej projektovanej kapacity jednotlivého vodárenského majetku podľa prílohy č. 15; vypočítaná hodnota sa matematicky zaokrúhli na dve desatinné miesta.

16.02.2017

(7) Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody MCVt v eurách na objemovú jednotku sa navrhuje tak, aby vážený priemer maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody prepočítaný na objemovú jednotku neprekročil priemernú cenu na rok t vypočítanú podľa odseku 3. Maximálna cena za dodávku pitnej vody sa navrhuje najviac do výšky vypočítanej priemernej ceny. Pri návrhu maximálnej ceny sa prihliada na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby, ako aj na geografické podmienky a klimatické podmienky príslušného regiónu.

16.02.2017

(8) Ak sa regulovaným subjektom dodáva voda inému regulovanému subjektu, návrh maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody sa predkladá tak, že maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody je cena znížená o priemerné náklady spojené s dodávkou pitnej vody konečným odberateľom.2)

16.02.2017

(9) Návrh maximálnej ceny pre jednotlivé skupiny odberateľov2) sa predkladá tak, aby maximálne ceny zohľadňovali ekonomicky oprávnené náklady jednotlivých skupín odberateľov2) a výšku primeraného zisku.

16.02.2017

(10) Ak sa návrh na určenie maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálnej ceny za dodávku pitnej vody alebo maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) predkladá prvýkrát, vypočíta sa priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t podľa odseku 3, pričom sa na výpočet použijú plánované údaje na rok t a návrh maximálnej ceny sa predkladá podľa odsekov 7 až 9.

16.02.2017

§ 9

16.02.2017

Spôsob výpočtu maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody a výšky primeraného zisku

16.02.2017

(1) Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálna cena za odvádzanie odpadovej vody, maximálna cena za čistenie odpadovej vody alebo maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú jednotku sa vypočíta podľa vzorca

16.02.2017

16.02.2017

ak (JPIt – X) < 0, na účely výpočtu maximálnej ceny sa hodnota rozdielu JPIt a X rovná nule,

16.02.2017

kde

16.02.2017

MCSt je maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálna cena za odvádzanie odpadovej vody, maximálna cena za čistenie odpadovej vody alebo maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú jednotku na rok t,

16.02.2017

MCSt-1 je maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálna cena za odvádzanie odpadovej vody, maximálna cena za čistenie odpadovej vody alebo maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú jednotku, schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí na rok t-1, ktorá zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk,

16.02.2017

JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny predkladá, uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,

16.02.2017

X je faktor efektivity podľa § 5 ods. 6,

16.02.2017

Yt je faktor investičného rozvoja určeného na podporu investícií do vodárenského majetku využívaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku vypočítaný podľa odseku 2,

16.02.2017

NK je medziročná zmena faktora využitia kapacity vodárenského majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku (Kt-1 – Kt),

16.02.2017

Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku, ktorá sa vo výpočte použije, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú prevádzkové náklady NS regulovaného subjektu a z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, za odvádzanie odpadovej vody, za čistenie odpadovej vody alebo za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú jednotku a odôvodňuje sa analýzami v predloženom návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.

16.02.2017

(2) Faktor investičného rozvoja Yt sa vypočíta podľa vzorca

16.02.2017

16.02.2017

kde

16.02.2017

POSt-1 je hodnota odpisov v eurách z nového hmotného a nehmotného

16.02.2017

majetku využívaného výhradne na odvádzanie a čistenie odpadovej vody skutočne zaradeného do účtovníctva od 1. januára 2016 do konca roka t-1 najviac vo výške 2 % jeho obstarávacej ceny; to platí aj pre prevádzkové spoločnosti, ktoré si takýto majetok prenajímajú,

16.02.2017

QSTt-1 je skutočné množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody v objemových jednotkách pre všetkých producentov v roku t-1 vrátane vlastnej produkcie.

16.02.2017

(3) Ak regulovaný subjekt prvýkrát predkladá návrh na určenie maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálnej ceny za odvádzanie odpadovej vody, maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody alebo maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú jednotku, priemerná cena sa vypočíta podľa vzorca

16.02.2017

16.02.2017

kde

16.02.2017

PRSt je priemerná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku,

16.02.2017

OSt sú odpisy hmotného a nehmotného majetku a nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na rok t podľa § 4 ods. 1 písm. e) až h),

16.02.2017

NSt sú ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady v eurách na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v roku t okrem OSt,

16.02.2017

QSTt je množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody v objemových jednotkách pre všetkých producentov3) v roku t,

16.02.2017

PZt je výška primeraného zisku v eurách vypočítaná podľa odseku 4, pričom najvyššia miera primeraného zisku je 0,10 eura na 1 m3 množstva odvedenej odpadovej vody v roku t vrátane vlastnej produkcie, alebo podľa odseku 5; pri výpočte ceny za čistenie odpadovej vody sa uplatní najviac polovica hodnoty PZt,

16.02.2017

Kt je faktor využitia kapacity vodárenského majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody vypočítaný podľa odseku 6.

16.02.2017

(4) Výška primeraného zisku PZt sa vypočíta podľa vzorca

16.02.2017

PZt = RAB2015 × WACCt,

16.02.2017

kde

16.02.2017

RAB2015 je účtovná hodnota (zostatková cena) hmotného a nehmotného majetku v eurách v roku 2015 používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody podľa prílohy č. 12.

16.02.2017

(5) Výška primeraného zisku PZt pre regulovaný subjekt, ktorého odvedené a čistené množstvo odpadovej vody verejnou kanalizáciou nepresiahne 1 000 000 m3, je maximálne 0,05 eura za 1m3 množstva odvedenej odpadovej vody v roku t vrátane vlastnej produkcie.

16.02.2017

(6) Hodnota faktora využitia vodárenského majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku sa vypočíta podľa vzorca

16.02.2017

16.02.2017

kde

16.02.2017

n je koeficient využitia projektovanej kapacity vodárenského majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody, ktorý sa vypočíta ako priemer podielov skutočne využívanej kapacity a celkovej projektovanej kapacity jednotlivého vodárenského majetku podľa prílohy č. 15; vypočítaná hodnota sa matematicky zaokrúhli na dve desatinné miesta.

16.02.2017

(7) Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody MCSt sa navrhuje tak, aby vážený priemer maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody a maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody prepočítaný na objemovú jednotku neprekročil priemernú cenu na rok t vypočítanú podľa odseku 3. Maximálna cena za odvádzanie odpadovej vody alebo za čistenie odpadovej vody sa navrhuje najviac do výšky vypočítanej priemernej ceny. Pri návrhu maximálnej ceny sa prihliada na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby, ako aj na geografické podmienky a klimatické podmienky príslušného regiónu.

16.02.2017

(8) Ak sa regulovaným subjektom čistí odpadová voda odvádzaná od iného regulovaného subjektu, návrh maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody sa predkladá tak, že maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody je cena znížená o priemerné náklady spojené s odvádzaním odpadovej vody od konečných producentov.3)

16.02.2017

(9) Maximálne ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre jednotlivé skupiny producentov3) v eurách na objemovú jednotku sa navrhujú tak, aby zohľadňovali ekonomicky oprávnené náklady jednotlivých skupín producentov3) a výšku primeraného zisku.

16.02.2017

(10) Ak sa návrh na určenie maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, za odvádzanie odpadovej vody, za čistenie odpadovej vody alebo za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) predkladá prvýkrát, vypočíta sa priemerná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t podľa odseku 3, pričom sa na výpočet použijú plánované údaje na rok t a návrh maximálnej ceny sa predkladá podľa odsekov 7 až 9.

16.02.2017

§ 10

16.02.2017

Podmienky vykonávania regulovaných činností v súvislosti s uplatňovaním ceny

16.02.2017

(1) Ak sa množstvo dodanej pitnej vody alebo množstvo odvedenej odpadovej vody určuje podľa meradla,26) alebo ak sa množstvo odvedenej odpadovej vody určuje podľa meradla na dodávku pitnej vody, odpočet stavu meradiel sa vykoná najneskôr do 30 dní od zmeny ceny. Odpočet stavu meradla sa vykoná najmenej jedenkrát ročne, v bytových domoch27) do 31. decembra. Pri zmene ceny, ak sa cena schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí uplatní pred vykonaním odpočtu stavu meradla, na výpočet množstva dodanej pitnej vody alebo množstva odvedenej odpadovej vody pre uplatnenie maximálnej ceny sa použije údaj o priemernej dennej spotrebe vody v objemovej jednotke matematicky zaokrúhlenej na tri desatinné miesta za obdobie medzi posledným bezprostredne predchádzajúcim odpočtom stavu meradla a prvým odpočtom stavu meradla po zmene maximálnej ceny.

16.02.2017

(2) Ak pri ročnom vyúčtovaní za dodávku pitnej vody alebo za odvádzanie odpadovej vody regulovaným subjektom vznikne preplatok, odberateľovi alebo producentovi sa vráti do 14 dní odo dňa splatnosti vyúčtovacej faktúry, ak nie je zmluvne dohodnuté inak.

16.02.2017

§ 11

16.02.2017

Spôsob určenia ceny a obsah oznámenia obce o cene

16.02.2017

(1) Maximálna cena za regulovanú činnosť sa regulovaným subjektom, ktorým je obec podľa § 14 ods. 8 zákona, vypočíta postupom podľa § 8 ods. 1 a 2 alebo § 9 ods. 1 a 2.

16.02.2017

(2) Ak sa maximálna cena za regulovanú činnosť vypočítava regulovaným subjektom, ktorým je obec podľa § 14 ods. 8 zákona prvýkrát, postupuje sa podľa § 8 ods. 3, 5, 7 až 10 alebo § 9 ods. 3, 5, 7 až 10.

16.02.2017

(3) Oznámenie obce o cene podľa § 14 ods. 8 zákona obsahuje

16.02.2017

a) názov obce, jej sídlo a identifikačné číslo,

16.02.2017

b) číslo potvrdenia o registrácii podľa § 23 zákona,

16.02.2017

c) maximálnu cenu za regulovanú činnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2 v eurách na objemovú jednotku,

16.02.2017

d) dátum,

16.02.2017

e) meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby,

16.02.2017

f) podpis oprávnenej osoby.

16.02.2017

(4) K oznámeniu obce o cene sa prikladajú podklady podľa § 6 ods. 1 alebo 2 písm. a) až d) a i) až l).

16.02.2017

§ 12

16.02.2017

Rozsah, spôsob a termíny predkladania skutočných údajov

16.02.2017

(1) Do 31. mája sa predkladajú skutočné údaje za predchádzajúci rok osobitne za každú regulovanú činnosť, a to

16.02.2017

a) uvedené v tabuľkách podľa príloh č. 1 až 4 a 7 až 10,

16.02.2017

b) náklady a ekonomicky oprávnené náklady podľa § 4 v rozsahu podľa prílohy č. 5,

16.02.2017

c) rozpis režijných nákladov podľa § 4 ods. 2 v rozsahu podľa prílohy č. 6,

16.02.2017

d) prehľad výnosov za príslušné regulované činnosti podľa prílohy č. 11,

16.02.2017

e) údaje o hmotnom majetku a nehmotnom majetku, ktorý sa používal na vykonávanie každej regulovanej činnosti podľa príloh č. 12,

16.02.2017

f) prehľad realizovaných investícií a investičných výdavkov týkajúcich sa každej regulovanej činnosti podľa prílohy č. 13,

16.02.2017

g) vecný a finančný prehľad realizovaných opráv a údržby podľa prílohy č. 14,

16.02.2017

h) prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít vodárenského majetku podľa prílohy č. 15,

16.02.2017

i) zoznam právnických osôb, ktorým regulovaný subjekt na základe zmluvného vzťahu prevádzkoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu s uvedením množstva dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody,

16.02.2017

j) prehľad fakturovaných cien vrátane príslušných celkových množstiev dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody,

16.02.2017

k) zoznam regulovaných subjektov, ktorým regulovaný subjekt distribuoval pitnú vodu alebo čistil odpadovú vodu,

16.02.2017

l) prehľad nevyužívaného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku na každú regulovanú činnosť v členení podľa odpisových skupín vrátane ročných odpisov a v členení na obstarávaciu cenu, oprávky a zostatkovú cenu.

16.02.2017

(2) Ak dodávka pitnej vody na rok t je väčšia ako 1 000 000 m3 alebo ak množstvo odvedenej odpadovej vody na rok t je väčšie ako 1 000 000 m3, predkladajú sa do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka aj údaje za predchádzajúci rok na sledovanie strát pitnej vody vo verejných vodovodoch podľa prílohy č. 16.

16.02.2017

(3) Skutočné údaje podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú v listinnej podobe a vyplnené tabuľky podľa príloh č. 1 až 16 sa predkladajú aj v elektronickej podobe v súboroch obsahujúcich tabuľky.

16.02.2017

§ 13

16.02.2017

Spôsob sledovania ekonomicky oprávnených nákladov v súvislosti s uplatňovaním ceny

16.02.2017

Ekonomicky oprávnené náklady sa sledujú v rozsahu podľa príloh č. 5 a 6 osobitne za každú regulovanú činnosť za obdobie kalendárneho roka bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka.


16.02.2017

§ 14

16.02.2017

Prechodné ustanovenia

16.02.2017

(1) Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2017.

16.02.2017

(2) Do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu na rok 2017 sa uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na roky 2014 až 2016; rovnako sa postupuje, ak cena nie je určená.

16.02.2017

(3) Návrhy cien na prvý rok regulačného obdobia podané podľa zákona do účinnosti tejto vyhlášky sa považujú za návrhy cien podané podľa tejto vyhlášky a posúdia sa v súlade s touto vyhláškou.

16.02.2017

§ 15

16.02.2017

Zrušovacie ustanovenie

16.02.2017

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

16.02.2017

§ 16

16.02.2017

Účinnosť

16.02.2017

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


16.02.2017

v z. Miroslav Čelinský v. r.

Poznámky pod čiarou

16.02.2017

1) § 2 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 230/2005 Z. z.

16.02.2017

2) § 4 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16.02.2017

3) § 4 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16.02.2017

4) § 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/25814/2006-74 z 12. decembra 2006 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.).

16.02.2017

5) Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 3 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

16.02.2017

6) § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

16.02.2017

7) § 27 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16.02.2017

8) § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 504/2009 Z. z.

16.02.2017

9) § 23 ods. 2 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16.02.2017

10) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

16.02.2017

11) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16.02.2017

12) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16.02.2017

13) § 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16.02.2017

14) Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16.02.2017

15) § 76 a 76a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

16.02.2017

16) § 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

16.02.2017

17) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

16.02.2017

18) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

16.02.2017

19) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

16.02.2017

20) Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

16.02.2017

21) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16.02.2017

22) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16.02.2017

23) § 59 ods. 13 opatrenia č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.).

16.02.2017

24) § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.

16.02.2017

25) § 13 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

16.02.2017

26) § 3 ods. 1 písm. a) a § 4 ods. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z.

16.02.2017

27) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.


16.02.2017

16.02.2017

Príloha č. 1 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

16.02.2017

Údaje potrebné na výpočet ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody

16.02.2017

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

16.02.2017
Ukazovateľ euro/m3PRVMCVVážený priemer cienMCVOMCV1MCV2MCV3MCV4
Rok t
PZNVOVPOVKYNKZ
Rok t
16.02.2017

Vysvetlivky:

16.02.2017

PRV - priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku

16.02.2017

MCV - maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody alebo za dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku

16.02.2017

Vážený priemer cien - vážený priemer maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody prepočítaný na objemovú jednotku

16.02.2017

MCVO - maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody podľa § 8 ods. 8 v eurách na objemovú jednotku

16.02.2017

MCV1 až MCV4 - maximálne ceny podľa skupín odberateľov v eurách na objemovú jednotku

16.02.2017

PZ - výška primeraného zisku v eurách

16.02.2017

NV — ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody podľa § 4 okrem OV v eurách

16.02.2017

OV - odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách podľa § 4

16.02.2017

POV - hodnota odpisov z nového dlhodobého majetku v eurách podľa § 8 ods. 2

16.02.2017

K - faktor využitia kapacity vodárenského majetku v eurách na objemovú jednotku

16.02.2017

Y - faktor investičného rozvoja v eurách na objemovú jednotku

16.02.2017

NK - medziročná zmena faktora využitia kapacity vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku

16.02.2017

Z — hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku

16.02.2017

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

16.02.2017

16.02.2017

Príloha č. 2 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

16.02.2017

Údaje potrebné na výpočet ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

16.02.2017

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

16.02.2017
Ukazovateľ euro/m3PRSMCSVážený priemer cienMCSOMCS1MCS2MCS3MCS4
Rok t
PZNSOSPOSKYNKZ
Rok t
16.02.2017

Vysvetlivky:

16.02.2017

PRS - priemerná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku

16.02.2017

MCS - maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku

16.02.2017

Vážený priemer cien - vážený priemer maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody a maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody prepočítaný na objemovú jednotku

16.02.2017

MCSO - maximálna cena za čistenie odpadovej vody podľa § 9 ods. 8 v eurách na objemovú jednotku

16.02.2017

MCS1 až MCS4 - maximálne ceny podľa skupín producentov v eurách na objemovú jednotku

16.02.2017

PZ - výška primeraného zisku v eurách

16.02.2017

NS - ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady za odvádzanie a čistenie odpadovej vody okrem OS v eurách

16.02.2017

OS - odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách podľa § 4

16.02.2017

POS - hodnota odpisov z nového dlhodobého majetku v eurách podľa § 9 ods. 2

16.02.2017

K - faktor využitia kapacity vodohospodárskeho majetku v eurách na objemovú jednotku

16.02.2017

Y - faktor investičného rozvoja v eurách na objemovú jednotku

16.02.2017

NK - medziročná zmena faktora využitia kapacity vodárenského majetku používaného na za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku

16.02.2017

Z - hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku

16.02.2017

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

16.02.2017

16.02.2017

Príloha č. 3 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

16.02.2017

Údaje potrebné na výpočet ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

16.02.2017

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

16.02.2017
Ukazovateľ m3QVTQVPQVAQVVQVOQVDQVXQVlQV2QV3QV4
Rok t
Ukazovateľ m3QSTQSPQSAQSCQSOQSZQSDQSXQSlQS2QS3
Rok t
16.02.2017

Vysvetlivky:

16.02.2017

QVT alebo QST - celkové množstvo dodanej pitnej vody, ktoré sa vypočíta podľa vzorca QVT = QVP+QVA+QW+QVO alebo celkové množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody, okrem množstva vody, ktoré súvisí s vývozom a likvidáciou obsahu žúmp a septikov v čistiarní odpadovej vody, ktoré sa vypočíta podľa vzorca QST = QSP + QSA + QSC + QSO + QSZ

16.02.2017

QVP alebo QSP - množstvo pitnej vody, ktoré regulovaný subjekt spotrebuje na inú ako regulovanú činnosť, napríklad v školiacich a rekreačných zariadeniach a pod. alebo množstvo vlastnej produkcie odpadovej vody regulovaného subjektu z inej ako regulovanej činnosti

16.02.2017

QVA alebo QSA - množstvo pitnej vody dodanej domácnostiam a ostatným odberateľom okrem QVO alebo množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody od domácností a ostatných producentov s výnimkou QSO a QSZ

16.02.2017

QVV - množstvo distribuovanej pitnej vody iným regulovaným subjektom

16.02.2017

QSC - množstvo čistenej odpadovej vody odvádzanej od iného regulovaného subjektu

16.02.2017

QVO - množstvo pitnej vody dodanej domácnostiam a ostatným odberateľom (vyčlenené z QVD a QVX), ak je verejný vodovod prevádzkovaný na základe zmluvného vzťahu regulovaného subjektu s vlastníkom verejného vodovodu (obcou)

16.02.2017

QSO - množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody (vyčlenené z QSD a QSX okrem QSZ) zodpovedajúce oprávneným nákladom uplatneným v kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladov (príloha č. 5 alebo príloha č.10) akje verejná kanalizácia prevádzkovaná na základe zmluvného vzťahu s iným vlastníkom (obcou)

16.02.2017

QSZ - množstvo fakturovanej odpadovej vody z povrchového odtoku vyčlenené z QSD a QSX

16.02.2017

QVD alebo QSD - množstvo pitnej vody dodanej domácnostiam alebo množstvo odpadovej vody odvedenej z domácností vrátane množstva fakturovanej odpadovej vody z povrchového odtoku

16.02.2017

QVX alebo QSX - množstvo pitnej vody dodanej ostatným odberateľom alebo množstvo odpadovej vody odvedenej od ostatných producentov vrátane množstva fakturovanej odpadovej vody z povrchového odtoku

16.02.2017

QV laž QV 4 alebo QSl až QS3 - množstvá zodpovedajúce určeným skupinám odberateľov alebo množstvá zodpovedajúce určeným skupinám producentov

16.02.2017

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

16.02.2017

16.02.2017

Príloha č. 4 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

16.02.2017

Spoločné údaje

16.02.2017

Názov a sídlo regulovaného subjektu: Tabuľka č. 1

16.02.2017
Priemerný počet zamestnancov Priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca za rok (v eurách/rok) Priemerná mesačná mzda na jedného zamestnanca (v eurách/mesiac) Produktivita práce (z tržieb) na jedného zamestnanca za rok (v eurách/rok) Objem odvedenej a čistenej odpadovej vody (v m3)
Pitná vodaOdpadová vodaPitná vodaOdpadová vodaPitná vodaOdpadová vodaPitná vodaOdpadová vodaZ povrchového odtoku fakturovanáNečistenáČistená
Rok t
16.02.2017

Vysvetlivky: V stĺpci "Priemerný počet zamestnancov" sa uvádza priemerný počet zamestnancov, ktorí zabezpečujú výlučne regulované činnosti a podiel režijných zamestnancov v pomere, v akom sú tržby z jednotlivých regulovaných činností k celkovým tržbám regulovaného subjektu.

16.02.2017

V stĺpcoch ,pitná voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú výroby, dodávky a distribúcie pitnej vody. V stĺpcoch „Odpadová voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú odvádzania a čistenia odpadovej vody.

16.02.2017

Tabuľka č. 2

16.02.2017
Celkový objem vody (odobratá z VZ a nakúpená v m3) Z toho Znížený objem na účely kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov Počet odberateľov (dodávka pitnej vody) Počet producentov (odvádzanie odpadovej vody)
Objem podzemnej vody (v m3)Objem povrchovej vody (v m3)Objem nakúpenej vody (v m3)Objem podzemnej vody (v m3)Objem povrchovej vody (v m3)Objem nakúpenej vody (v m3)DomácnostiOdberatelia okrem domácnostíDomácnostiProducenti okrem domácností
Rok t
16.02.2017

VZ — vodný zdroj

16.02.2017

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

16.02.2017

16.02.2017

Príloha č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

16.02.2017

Náklady a ekonomicky oprávnené náklady na regulované činnosti podľa § 4 v tisicoch eur

16.02.2017

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

16.02.2017
P.č. Ukazovateľ Náklady celkom Regulované činnosti spolu Ekonomicky oprávnené náklady Ostatné činnosti
Pitná vodaOdpadová voda
1.Spotreba materiálu
2.Platby a poplatky za odber vodyx
z toho: platby za odber povrchovej vodyx
poplatky za odber podzemnej vodyx
platba za nákup pitnej vodyx
3.Poplatky za vypúšťanie odpadových vôdx
4.Spotreba energií
5.Dodávateľské opravy
6.Ostatné služby
7.Osobné náklady
z toho: mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie
zákonné sociálne náklady
8.Dane a poplatky
9.Ostatné prevádzkové náklady
10.Odpisy DHM a DNM
11.Náklady podľa § 4 ods. 1 písm. f)
12.Finančné náklady
z toho: úroky z úveru
13.Náklady celkom (r. 1 až r. 12)
z toho: vlastné opravy
režijné náklady
16.02.2017

Vysvetlivky:

16.02.2017

V stĺpci „Pitná voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody. V stĺpci „Odpadová voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú odvádzania a čistenia odpadovej

16.02.2017

vody. V riadku „režijné náklady" sa uvádzajú náklady správnej réžie zahrnuté v jednotlivých položkách tabuľky. V stĺpci „Ostatné činnosti" sa uvádzajú náklady nad stanovený rozsah EON,

16.02.2017

ekonomicky neoprávnené náklady a náklady na ostatné činnosti regulovaného subjektu. V stĺpci „Náklady celkom" v riadku 13 sa uvádzajú celkové náklady regulovaného subjektu.

16.02.2017

DHM - dlhodobý hmotný majetok, DNM - dlhodobý nehmotný majetok, EON — ekonomicky oprávnené náklady.

16.02.2017

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

16.02.2017

16.02.2017

Príloha č. 6 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

16.02.2017

Rozpis režijných nákladov podľa § 4 ods. 2 v tisícoch eur

16.02.2017

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

16.02.2017
P.č. Ukazovateľ Regulované činnosti Ekonomicky oprávnené náklady
Pitná vodaOdpadová voda
1.Spotreba materiálu
2.Spotreba energií
3.Dodávateľské opravy
4.Ostatné služby
5.Osobné náklady
z toho: mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie
zákonné sociálne náklady
6.Dane a poplatky
7.Ostatné prevádzkové náklady
8.Odpisy DHM a DNM
9.Finančné náklady
z toho: úroky z úveru
10.Režijné náklady celkom (r. 1 až r. 9)
16.02.2017

V stĺpci „Pitná voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody. V stĺpci „Odpadová voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú odvádzania a čistenia odpadovej vody.

16.02.2017

Vysvetlivky:

16.02.2017

DHM - dlhodobý hmotný majetok, DNM - dlhodobý nehmotný majetok

16.02.2017

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

16.02.2017

16.02.2017

Príloha č. 7 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

16.02.2017

Ekonomicky oprávnené náklady na výrobu a distribúciu pitnej vody v tisicoch eur

16.02.2017

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

16.02.2017
P.č.UkazovateľRok t
1.Spotreba materiálu
2.Platby a poplatky za odber vody
z toho: platby za odber povrchovej vody
poplatky za odber podzemnej vody
platba za nákup pitnej vody
3.Spotreba energií
4.Dodávateľské opravy
5.Ostatné služby
6.Osobné náklady
z toho: mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie
zákonné sociálne náklady
7.Dane a poplatky
8.Ostatné prevádzkové náklady
9.Odpisy DHM a DNM
10.Náklady podľa § 4 ods. 1 písm. h)
11.Finančné náklady
z toho: úroky z úveru
12.Náklady celkom (r. 1 až r. 11)
13.Množstvo distribuovanej pitnej vody v m3/rok
14.Primeraný zisk podľa § 6 ods. 2 alebo 3
15.Cena za výrobu a distribúciu pitnej vody v eurách/m3
16.02.2017

Príslušné ekonomicky oprávnené náklady na distribúciu pitnej vody sa vyčlenia z prílohy č. 5 a množstvo distribuovanej pitnej vody (QVV) sa uvedie podľa prílohy c. 3.

16.02.2017

Cena za výrobu a distribúciu pitnej vody- súčet celkových ekonomicky oprávnených nákladov (r. 12) a výška primeraného zisku (r. 14) sa vydelí celkovým množstvom distribuovanej vody (r. 13).

16.02.2017

Vysvetlivky: DHM - dlhodobý hmotný majetok, DNM - dlhodobý nehmotný majetok

16.02.2017

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

16.02.2017

16.02.2017

Príloha č. 8 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

16.02.2017

Ekonomicky oprávnené náklady na čistenie odpadovej vody v tisícoch eur

16.02.2017

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

16.02.2017
P.č.UkazovateľRok t
1.Spotreba materiálu
2.Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd
3.Spotreba energií
4.Dodávateľské opravy
5.Ostatné služby
6.Osobné náklady
z toho: mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie
zákonné sociálne náklady
7.Dane a poplatky
8.Ostatné prevádzkové náklady
9.Odpisy DHM a DNM
10.Náklady podľa § 4 ods. 1 písm. h)
11.Finančné náklady
z toho: úroky z úveru
12.Náklady celkom (r. 1 až r. 11)
13.Množstvo čistenej odpadovej vody v m3/rok
14.Primeraný zisk podľa § 7 ods. 2 alebo 3
15.Cena za čistenie odpadovej vody v eurách/m3
16.02.2017

Vysvetlivky:

16.02.2017

Príslušné ekonomicky oprávnené náklady na čistenie odpadovej vody sa vyčlenia z prílohy č. 5 a množstvo čistenej odpadovej vody (QSC) sa uvádza podľa prílohy č. 3.

16.02.2017

Cena za čistenie odpadovej vody - súčet celkových ekonomicky oprávnených nákladov (r. 12) a výška primeraného zisku (r. 14) sa vydelí celkovým množstvom čistenej odpadovej vody (r. 13).

16.02.2017

DHM - dlhodobý hmotný majetok, DNM - dlhodobý nehmotný majetok

16.02.2017

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

16.02.2017

16.02.2017

Príloha č. 9 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

16.02.2017

Ekonomicky oprávnené náklady vyčlenené z prílohy č. 5, ktoré sa týkajú prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií na základe zmluvného vzťahu medzi regulovaným subjektom a ich vlastníkom v tisicoch eur

16.02.2017

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

16.02.2017
P.č. UkazovateľPitná vodaOdpadová voda
Rok tRok t
1.Náklady celkom (r. 2 - r. 6)
z toho
2.Platby a poplatky za odber vodyx
3.Poplatky za vypúšťanie odpadových vôdx
4.Spotreba energií
5.Dodávateľské opravy
6.Ostatné náklady
16.02.2017

Vysvetlivky:

16.02.2017

V stĺpci „Pitná voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody.

16.02.2017

V stĺpci „Odpadová voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú odvádzania a čistenia odpadovej vody.

16.02.2017

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

16.02.2017

16.02.2017

Príloha č. 10 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

16.02.2017

Údaje potrebné na výpočet podielu režijných nákladov započítaných do ekonomicky oprávnených nákladov podľa pomeru dosiahnutých tržieb z jednotlivých regulovaných činností k celkovým tržbám podľa § 4 ods. 2 v tisícoch eur

16.02.2017

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

16.02.2017
Ukazovateľ Celkové tržby Tržby z regulovaných činností spolu Z toho Tržby z ostatných činností Celkové režijné náklady Režijné náklady na regulované činností Z toho Ostatné činnosti
Pitná vodaOdpadová vodaPitná vodaOdpadová voda
Rok t
16.02.2017

Vysvetlivky:

16.02.2017

V stĺpcoch „Pitná voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody. V stĺpcoch „Odpadová voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú odvádzania a čistenia odpadovej vody.

16.02.2017

V stĺpcoch pre režijné náklady sa uvádzajú náklady správnej réžie.

16.02.2017

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

16.02.2017

16.02.2017

Príloha č. 11 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

16.02.2017

Prehľad výnosov za príslušné regulované činnosti v tisícoch eur

16.02.2017

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

16.02.2017
P.č. Ukazovateľ Výnosy z regulovaných činností celkom Z toho
Pitná vodaOdpadová voda
1.Tržby za dodávku pitnej vodyx
2.Tržby za distribúciu pitnej vodyx
3.Tržby za distribúciu a dodávku pitnej vody, opravy z minulých rokov zahrnuté od 1. januára do 31. decembrax
4.Tržby za odvádzame a čisteme odpadovej vodyx
5.Tržby za odvádzame a čisteme odpadovej vody, opravy z minulých rokov zahrnuté od 1. januára do 31. decembrax
6.Výkony z regulovaných činností spolu
16.02.2017

Vysvetlivky:

16.02.2017

V stĺpcoch „Pitná voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody. V stĺpcoch „Odpadová voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú odvádzania a čistenia odpadovej vody.

16.02.2017

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

16.02.2017

16.02.2017

Príloha č. 12 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

16.02.2017

Údaje o hmotnom a nehmotnom majetku v tisícoch eur

16.02.2017

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

16.02.2017

Tabuľka č. 1

16.02.2017
Ukazovateľ VEREJNÉ VODOVODY
Majetok Odpisová skupina Obstarávacia cena z toho Oprávky Zostatková cena Ročný odpis do roku 2010 Ročný odpis od roku 2011 Ročný odpis
Vlastné zdrojeZdroje z úveruDotácie ŠR, EÚVlastné zdroje a zdroje z úveruDotácie ŠR, EÚ
DHM1
2
3
4
5
6
DHM spolu
DNMDNM spolu
DHM a DNM spolu
16.02.2017

Tabuľka č.2

16.02.2017
Ukazovateľ VEREJNÉ KANALIZÁCIE
Majetok Odpisová skupina Obstarávacia cena z toho Oprávky Zostatková cena Ročný odpis do roku 2010 Ročný odpis od roku 2011 Ročný odpis
Vlastné zdrojeZdroje z úveruDotácie ŠR, EÚVlasttié zdroje a zdroje z úveruDotácie ŠR, EÚ
DHM1
2
3
4
5
6
DHM spolu
DNMDNM spolu
DHM a DNM spolu
16.02.2017

Vysvetlivky:

16.02.2017

Do tabuliek sa uvádzajú hodnoty majetku zaradeného do účtovníctva regulovaného subjektu, ktorý sa využíva na regulovanú činnosť; ak je regulovaným subjektom prevádzková vodárenská spoločnosť, aj do účtovníctva spoločností, ktoré sú vlastníkmi tohto majetku.

16.02.2017

V stĺpci "Ročný odpis do roku 2010" sa uvedú odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa § 4 ods. 1 písm. e) vyhlášky.

16.02.2017

V stĺpci "Ročný odpis od roku 2011" sa uvedú odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa § 4 ods. 1 písm. f) vyhlášky.

16.02.2017

V stĺpci "Ročný odpis" sa uvedú odpisy hmotného a nehmotného majetku zaradeného do účtovníctva regulovaného subjektu vo výške rovnomerných odpisov podľa § 27 zákona č. 595/2003 Z z. rozdelené podľa zdrojov,
z ktorých bol majetok obstaraný.

16.02.2017

Skratky: DHM - dlhodobý hmotný majetok, DNM - dlhodobý nehmotný majetok, SR - štátny rozpočet ,EÚ - Európska únia

16.02.2017

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

16.02.2017

16.02.2017

Príloha č. 13 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

16.02.2017

Prehľad investícií (investičnej výstavby) a prehľad investičných výdavkov v eurách

16.02.2017

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

16.02.2017

Tabuľka č. 1

16.02.2017
Názov stavby verejného vodovodu RN stavby celkom Termín začatia a ukončenia stavby Investičné výdavky do 31.12. predchádzaj úc eho roka Investičné výdavky od 1.1. do 31.12. Zostatok investičných nákladov z celkových RN stavby Zdroje financovania stavby
ŠR Vlastné zdroje Zdroje EÚ Úvery Iné zdroje
do 31.12.v rokudo 31.12.v rokudo 31.12.v rokudo31.12.v rokudo31.12.v roku
1.
2
n.
Spolu
16.02.2017

Tabuľka č. 2

16.02.2017
Názov stavby verejnej kanalizácie RN stavby celkom Termín začatia a ukončenia stavby Investičné výdavky do 31.12. predchádzaj úc eho roka Investičné výdavky od 1.1. do 31.12. Zostatok investičných nákladov z celkových RN stavby Zdroje financovania stavby
ŠR Vlastné zdroje Zdroje EÚ Úvery Iné zdroje
do 31.12.v rokudo 31.12.v rokudo 31.12.v rokudo31.12.v rokudo31.12.v roku
1.
2
n.
Spolu
16.02.2017

Tabuľka č. 3

16.02.2017
Názov stavby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie RN stavby celkom Termín začatia a ukončenia stavby Investičné výdavky do 31.12. predchádzaj úc eho roka Investičné výdavky od 1.1. do 31.12. Zostatok investičných nákladov z celkových RN stavby Zdroje financovania stavby
ŠR Vlastné zdroje Zdroje EÚ Úvery Iné zdroje
do 31.12.v rokudo 31.12.v rokudo 31.12.v rokudo31.12.v rokudo31.12.v roku
1.
2.
n.
Spolu
16.02.2017
Spolu (tab. 1, 2, 3)
16.02.2017

Vysvetlivky:

16.02.2017

RN - rozpočtový náklad stavby celkom, EÚ - Európska únia, ŠR - štátny rozpočet vrátane finančných prostriedkov štátu k dotáciám EÚ

16.02.2017

V tabuľke č. 3 sa uvedú iba tie stavby verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií, ktoré sú realizované v rámci jednej projektovej dokumentácie a nieje možné ich investičné náklady rozčleniť, to znamená, že nieje možné ich uviesť samostatne v tabuľke č. 1 a 2.

16.02.2017

Ak sa údaje predkladajú podľa § 6 ods. 1 písm. e) alebo podľa odseku 2 písm. j), vypĺňajú sa údaje „do 31.12." do roku t-1, „od 1.1 do 31.12." - za rok t, „v roku" — za rok t.

16.02.2017

Ak sa údaje predkladajú podľa § 12 ods. 1 písm. f), vypĺňajú sa údaje „do 31.12."- do roku t-3," od 1.1 do 31.12." za rok t-2 a „v roku" za rok t-2.

16.02.2017

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

16.02.2017

16.02.2017

Príloha č. 14 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

16.02.2017

Vecný a finančný prehľad opráv a údržby v eurách

16.02.2017

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

16.02.2017

PITNÁ VODA

16.02.2017

Tabuľka č. 1- oprava a údržba verejného vodovodu realizovaná dodávateľským spôsobom

16.02.2017
Plán Skutočnosť
Názov, popis a miesto plánovanej opravy a údržbyPlánovaný náklad v euráchNázov, popis a miesto skutočne vykonanej opravy a údržbySkutočný náklad v euráchTermín realizácie opravy alebo údržbyDodávateľ
1.
2
3.
n
Soolu
16.02.2017

Tabuľka č. 2- oprava a údržba verejného vodovodu realizovaná vlastnými zamestnancami

16.02.2017
Plán Skutočnosť
Názov, popis a miesto plánovanej opravy a údržbyPlánovaný náklad v euráchNázov, popis a miesto skutočne vykonanej opravy a údržbySkutočný náklad v euráchTermín realizácie opravy alebo údržby
1.
2
3.
n
Snolu
16.02.2017

Tabuľka č. 3- oprava a údržba verejného vodovodu realizovaná dodávateľským spôsobom a vlastnými zamestnancami spolu

16.02.2017
Opravy a údržbaPlánSkutočnosť
Dodávateľsky VV
Vlastné VV
Spolu VV
16.02.2017

Vysvetlivky:

16.02.2017

VV - verejný vodovod

16.02.2017

V tabuľkách č. 1 a 2 do stĺpca "Názov, popis a miesto opravy a údržby" (plánovanej aj skutočne vykonanej) sa uvádzajú informácie o oprave a údržbe majetku, ako napríklad pri náteroch - plocha náterov, pri výmene obkladov - plocha obkladov a materiál alebo pri výmene čerpadiel - ich počet a typ a podobne.

16.02.2017

ODPADOVÁ VODA

16.02.2017

Tabuľka č. 4- oprava a údržba verejnej kanalizácie realizovaná dodávateľským spôsobom

16.02.2017
Plán Skutočnosť
Názov, popis a miesto plánovanej opravy a údržbyPlánovaný náklad v euráchNázov, popis a miesto skutočne vykonanej opravy a údržbySkutočný náklad v euráchTermín realizácie opravy alebo údržbyDodávateľ
1.
2.
3.
n
Srjolu
16.02.2017

Tabuľka č. 5- oprava a údržba verejnej kanalizácie realizovaná vlastnými zamestnancami

16.02.2017
Plán Skutočnosť
Názov, popis a miesto plánovanej opravy a údržbyPlánovaný náklad v euráchNázov, popis a miesto skutočne vykonanej opravy a údržbySkutočný náklad v euráchTermín realizácie opravy alebo údržby
1.
2.
3.
n
Srjolu
16.02.2017

Tabuľka č. 6- oprava a údržba verejnej kanalizácie realizovaná dodávateľským spôsobom a vlastnými zamestnancami spolu

16.02.2017
Opravy a údržbaPlánSkutočnosť
Dodávateľsky VK
Vlastné VK
Spolu VK
16.02.2017

Vysvetlivky:

16.02.2017

VK - verejná kanalizácia,

16.02.2017

V tabuľkách č. 4 a 5 do stĺpca "Názov, popis a miesto opravy a údržby" (plánovanej aj skutočne vykonanej) sa uvedú informácie o oprave a údržbe majetku, ako napr. pri náteroch - plocha náterov, pri výmene obkladov - plocha obkladov a materiál alebo pri výmene čerpadiel - ich počet a typ a podobne.

16.02.2017

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

16.02.2017

16.02.2017

Príloha č. 15 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

16.02.2017

Prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít vodárenského majetku v členení podľa rokov jeho zaradenia

16.02.2017

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

16.02.2017
Názov VVCelková projektovaná kapacita (počet prípojok)Skutočne využitá kapacita (počet prípojok)Percentuálny podiel využitej kapacity z celkovej kapacityPodiel využitej kapacity z celkovej kapacity
spolux
priemer (n)
16.02.2017
Názov VKCelková projektovaná kapacita (počet prípojok)Skutočne využitá kapacita (počet prípojok)Percentuálny podiel využitej kapacity z celkovej kapacityPodiel využitej kapacity z celkovej kapacity
spolux
priemer (n)
16.02.2017
Názov ČOVCelková projektovaná kapacita (v m3/rok)Skutočne využitá kapacita (v m3/rok)Percentuálny podiel využitej kapacity z celkovej kapacityPodiel využitej kapacity z celkovej kapacity
spolux
priemer (n)
16.02.2017

Vysvetlivky:

16.02.2017

Podiel využitej kapacity z celkovej kapacity jednotlivého vodárenského majetku sa určuje ako využitie v percentách/100 a hodnota sa uvádza zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Hodnota rovná 1 sa uvádza, ak

16.02.2017

a)je projektovaná kapacita využívaná na 100 % a viac,

16.02.2017

b)nieje možné zistiť alebo doložiť projektovanú (plánovanú) kapacitu hlavne u starších vodovodov a kanalizácií (v tom prípade v stĺpci „Názov VV", „Názov VK" sa za názvom označí „X" a stĺpec „Celková projektovaná kapacita" sa nevypĺňa, v stĺpci „Skutočne využívaná kapacita" sa vyplní skutočný počet),

16.02.2017

c)majetok bol vybudovaný z prevádzkových dôvodov (kvalitatívne ukazovatele, možnosť zásobovania a prevádzkovania pri vzniku poruchy, a podobne). Do výpočtu Kt podľa § 9 ods. 6 sa použije koeficient n, ktorý je priemerom koeficientov n - VK a n - ČOV. VV- verejný vodovod, VK- verejná kanalizácia, ČOV- čistiareň odpadových vôd

16.02.2017

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

16.02.2017

16.02.2017

Príloha č. 16 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

16.02.2017

Údaje potrebné na sledovanie strát pitnej vody vo verejných vodovodoch

16.02.2017

Názov a sídlo regulovaného subjektu :

16.02.2017
Celkový objem (m3/rok)
Voda dopravovaná z vodárenského zdroja po distribučný systémVoda v distribučnom systéme Celkové straty vody a voda nefakturovaná
VZSVPSVOVVTVSDVVVSVPVOVRVFVSSVSVCVNF
Rok t
16.02.2017
Podiel vody nefakturovanej z objemu vody v percentách Podiel celkových strát z objemu vody v percentách
Surovej VZUrčenej na realizáciuSurovej VZUrčenej na realizáciu
Rok t
16.02.2017

Vysvetlivky :

16.02.2017

VZ - celkový objem surovej vody z vodárenských zdrojov VZ = VV + TV + SDV + SVO — SVP

16.02.2017

SVP - objem surovej vody prevzatej

16.02.2017

SVO - objem surovej vody odovzdanej

16.02.2017

VV - celkový objem vody vyrobenej vo vlastných zariadeniach VV = VZ — TV — SDV — SVO + SVP

16.02.2017

TV - celkový objem technologických vôd ( na prevádzku vodárenského zdroja a úpravne vody )

16.02.2017

SDV - objem strát vody od zdroja po distribučný systém SDV = VZ - VV - TV - SVO + SVP

16.02.2017

VVS - voda na vstupe do distribučného systému VVS = VV

16.02.2017

VP - objem vody prevzatej

16.02.2017

VO - objem vody odovzdanej

16.02.2017

VR - objem vody určenej na realizáciu VR = VVS + VP - VO = VF + VS + SV

16.02.2017

VF - celkový objem fakturovanej vody vrátane množstva vody na inú ako regulovanú činnosť

16.02.2017

VS - celkový objem vlastnej spotreby

16.02.2017

SV - straty vody v distribučnom systéme SV = VR — VF — VS

16.02.2017

SVC - celkový objem strát vo verejnom vodovode SVC = SDV + SV = VZ - VF - VS - TV + ( VP + SVP ) - ( VO + SVO )

16.02.2017

VNF - celkový objem nefakturovanej vody VNF = VS + TV + SVC

16.02.2017

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum: