Vyhláška č. 197/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 36/2017 Z. z.

Platnosť od 27.07.2017
Účinnosť od 01.08.2017

OBSAH

197

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 17. júla 2017,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 36/2017 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 a § 31 ods. 1 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 36/2017 Z. z. sa mení takto:

1. V prílohe č. 4 pri Colnom úrade Nitra v stĺpcoch „Textilný tovar a obuv“ a „Banány“ sa slová „Bratislavská ulica č. 3“ nahrádzajú slovami „Trnavská cesta 3561“.

2. V prílohe č. 4 pri Colnom úrade Trnava v stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa slová „Mliečany 61“ nahrádzajú slovami „Povodská cesta 169/14“.

3. V prílohe č. 4 pri Colnom úrade Žilina v stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa slová „P. O. Hviezdoslava 3“ nahrádzajú slovami „Bytčická 3810/76“.

4. V prílohe č. 5 pri Colnom úrade Nitra sa slová „Bratislavská ulica č. 3“ nahrádzajú slovami „Trnavská cesta 3561“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2017.


v z. Dana Meager v. r.