Vyhláška č. 197/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 36/2017 Z. z.

Platnosť od 27.07.2017
Účinnosť od 01.08.2017

OBSAH

01.08.2017

197

01.08.2017

VYHLÁŠKA

01.08.2017

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.08.2017

zo 17. júla 2017,

01.08.2017

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 36/2017 Z. z.

01.08.2017

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 a § 31 ods. 1 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.08.2017

Čl. I

01.08.2017

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 36/2017 Z. z. sa mení takto:

01.08.2017

1. V prílohe č. 4 pri Colnom úrade Nitra v stĺpcoch „Textilný tovar a obuv“ a „Banány“ sa slová „Bratislavská ulica č. 3“ nahrádzajú slovami „Trnavská cesta 3561“.

01.08.2017

2. V prílohe č. 4 pri Colnom úrade Trnava v stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa slová „Mliečany 61“ nahrádzajú slovami „Povodská cesta 169/14“.

01.08.2017

3. V prílohe č. 4 pri Colnom úrade Žilina v stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa slová „P. O. Hviezdoslava 3“ nahrádzajú slovami „Bytčická 3810/76“.

01.08.2017

4. V prílohe č. 5 pri Colnom úrade Nitra sa slová „Bratislavská ulica č. 3“ nahrádzajú slovami „Trnavská cesta 3561“.


01.08.2017

Čl. II

01.08.2017

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2017.


01.08.2017

v z. Dana Meager v. r.