Vyhláška č. 185/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z.

Platnosť od 10.07.2017
Účinnosť od 01.09.2017

OBSAH

01.09.2017

185

01.09.2017

VYHLÁŠKA

01.09.2017

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

01.09.2017

z 29. júna 2017,

01.09.2017

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z.

01.09.2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.09.2017

Čl. I

01.09.2017

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2017

1. V § 4 sa vypúšťa odsek 2.

01.09.2017

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

01.09.2017

2. V prílohe č. 4 časti A sa písmeno E dopĺňa riadkami 2 a 3, ktoré znejú:

01.09.2017
"
2.2567 Mmultimédiá2)
3.2569 Minformačné a digitálne technológie2)
".
01.09.2017

3. V prílohe č. 4 časti A písmene G sa za riadok 2 vkladá nový riadok 3, ktorý znie:

01.09.2017
"
3.2847 Mtechnológia kozmetiky a chemických liečiv2)
".
01.09.2017

Doterajšie riadky 3 až 5 sa označujú ako riadky 4 až 6.

01.09.2017

4. V prílohe č. 4 časti A písmene P sa za riadok 22 vkladá nový riadok 23, ktorý znie:

01.09.2017
"
23.4227 M 05vinohradníctvo a ovocinárstvo – someliérstvo2)
".
01.09.2017

Doterajšie riadky 23 až 25 sa označujú ako riadky 24 až 26.

01.09.2017

5. V prílohe č. 4 časti A sa písmeno P dopĺňa riadkom 27, ktorý znie:

01.09.2017
"
27.4246 Mbioenergetika2)
".
01.09.2017

6. V prílohe č. 4 časti A sa písmeno X dopĺňa riadkom 61, ktorý znie:

01.09.2017
"
61.8299 Mdizajn interiéru2), 3)
".
01.09.2017

7. V prílohe č. 4 časti A písmene Y skupine študijných odborov 92 BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY riadku 10 študijnom odbore ochrana osôb a majetku poznámka znie: „2), 3), 4)“.

01.09.2017

8. V prílohe č. 4 časti B písmene C sa za riadok 2 vkladá nový riadok 3, ktorý znie:

01.09.2017
"
3.2684 Kbezpečnostné systémy v doprave a priemysle12101)
".
01.09.2017

Doterajší riadok 3 sa označuje ako riadok 4.

01.09.2017

9. V prílohe č. 4 časti B písmene N sa za riadok 1 vkladá nový riadok 2, ktorý znie:

01.09.2017
"
2.6425 Kkaderník – vizážista12101)
".
01.09.2017

Doterajšie riadky 2 až 6 sa označujú ako riadky 3 až 7.

01.09.2017

10. V prílohe č. 4 časti B písmene N skupine študijných odborov 64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II riadku 2 študijnom odbore kníhkupec sa v poznámke vypúšťa číslo „1),“.

01.09.2017

11. V prílohe č. 5 písmene D riadok 1 znie:

01.09.2017
"
1.2839 Qmanažérstvo kvality v chemickom laboratóriu1), 5)
".
01.09.2017

12. V prílohe č. 5 písmene I skupine študijných odborov 53 ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH riadku 4 študijnom odbore diplomovaný optometrista sa v poznámke vypúšťa čiarka a číslo „4)“.

01.09.2017

13. V prílohe č. 5 písmene M sa na začiatok vkladá nový prvý riadok, ktorý znie:

01.09.2017
"
1.8207 Qsklársky dizajn2), 4)
".
01.09.2017

Doterajšie riadky 1 až 16 sa označujú ako riadky 2 až 17.


01.09.2017

Čl. II

01.09.2017

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.


01.09.2017

Peter Plavčan v. r.