Zákon č. 182/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 10.07.2017
Účinnosť od 01.09.2017 do31.12.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017 okrem čl. I bodov 1, 16, 19, 23 až 25 a 33, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018, čl. II bodu 13 a čl. III bodu 20, ktoré nadobúdajú účinnosť 24. mája 2018, čl. I bodu 29, čl. II bodov 6 a 10 a čl. III bodu 19, ktoré ...

01.09.2017

182

01.09.2017

ZÁKON

01.09.2017

z 20. júna 2017,

01.09.2017

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

01.09.2017

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.09.2017

Čl. I

01.09.2017

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2017

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

01.09.2017

7) § 64 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.09.2017

3. V § 2 ods. 1 písmeno e) znie:

01.09.2017

e) príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie16a) v materských školách, školských kluboch detí a centrách voľného času,“.

01.09.2017

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

01.09.2017

16a) § 28 ods. 3 až 7, § 114 ods. 3 až 7 a § 116 ods. 6 a 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2017

4. V § 2 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

01.09.2017

f) príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského stravovania,17)“.

01.09.2017

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).

01.09.2017

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

01.09.2017

17) § 117 ods. 5 až 8, § 126 a 127, § 140 ods. 8 až 13 a § 141 ods. 4 až 9 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2017

5. V § 2 ods. 4 písm. a) sa slová „g) a h)“ nahrádzajú slovami „h) a i)“.

01.09.2017

6. V § 2 ods. 4 písm. b) sa slová „e) a f)“ nahrádzajú slovami „e) až g)“.

01.09.2017

7. V § 3 ods. 2 písmeno a) znie:

01.09.2017

a) pre vyššie územné celky na

01.09.2017

1. výchovno-vzdelávací proces a prevádzku škôl,1) v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, podľa § 4,

01.09.2017

2. osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,20aa)

01.09.2017

3. príspevok na dopravu,

01.09.2017

4. príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode,

01.09.2017

5. príspevok na školu v prírode,

01.09.2017

6. príspevok na záujmové vzdelávanie,

01.09.2017

7. mimoriadne výsledky žiakov,

01.09.2017

8. riešenie havarijných situácií,

01.09.2017

9. rozvojové projekty,

01.09.2017

10. financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,

01.09.2017

11. odchodné,

01.09.2017

12. úhradu nákladov súvisiacich so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy,1) v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na úhradu vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B,

01.09.2017

13. dohodovacie konanie,“.

01.09.2017

Poznámka pod čiarou k odkazu 20aa znie:

01.09.2017

20aa) § 2 písm. k) zákona č. 245/2008 Z. z.“.

01.09.2017

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:

01.09.2017

20b) § 13 ods. 6 až 9 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2017

9. V § 3 odsek 3 znie:

01.09.2017

(3) V kapitole ministerstva vnútra sa rozpočtujú finančné prostriedky pre obce, štátom uznanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť, inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu a pre okresné úrady v sídle kraja na

01.09.2017

a) výchovno-vzdelávací proces a prevádzku škôl,1) v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, podľa § 4, verejných materských škôl a verejných školských zariadení podľa § 5,

01.09.2017

b) osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,

01.09.2017

c) príspevok na dopravu,

01.09.2017

d) príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode,

01.09.2017

e) príspevok na školu v prírode,

01.09.2017

f) príspevok na záujmové vzdelávanie,

01.09.2017

g) mimoriadne výsledky žiakov,

01.09.2017

h) riešenie havarijných situácií,

01.09.2017

i) rozvojové projekty,

01.09.2017

j) financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,

01.09.2017

k) príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl,

01.09.2017

l) kapitálové výdavky podľa § 7 ods. 9,

01.09.2017

m) odchodné,

01.09.2017

n) úhradu nákladov súvisiacich so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy na úhradu vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B,

01.09.2017

o) dohodovacie konanie,

01.09.2017

p) zabezpečenie okresných a krajských kôl súťaží a predmetových olympiád detí a žiakov škôl a školských zariadení.“.

01.09.2017

11. V § 4 ods. 5 tretej vete a ods. 6 tretej vete sa slová „možno zohľadniť“ nahrádzajú slovami „sa zohľadní“.

01.09.2017

12. § 4a vrátane nadpisu znie:

01.09.2017

㤠4a

01.09.2017

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.09.2017

(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa verejnej školy finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

01.09.2017

(2) Žiadosť zriaďovateľa o pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením obsahuje najmä

01.09.2017

a) počet žiakov so zdravotným znevýhodnením,

01.09.2017

b) druh, stupeň a mieru postihnutia žiakov,22b)

01.09.2017

c) počet asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, na ktorých sa požadujú finančné prostriedky.

01.09.2017

(3) Žiadosť podľa odseku 2 na nový školský rok predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

01.09.2017

(4) Ministerstvo prideľuje zriaďovateľovi verejnej školy finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa

01.09.2017

a) počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením,

01.09.2017

b) druhu, stupňa a miery postihnutia žiakov so zdravotným znevýhodnením,

01.09.2017

c) skutočnosti, či boli zriaďovateľovi školy pridelené finančné prostriedky v predchádzajúcom kalendárnom roku,

01.09.2017

d) bariér, ktoré žiak nedokáže prekonať bez pomoci z dôvodu zdravotného znevýhodnenia; za bariéry sa považujú najmä dorozumievacie ťažkosti, problémy s orientáciou v priestore, stavebné prekážky a neschopnosť adaptácie.

01.09.2017

(5) Ak asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením skončil činnosť v škole pred uplynutím obdobia, na ktoré boli zriaďovateľovi poskytnuté finančné prostriedky, zriaďovateľ školy predloží okresnému úradu v sídle kraja zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov do desiatich dní od skončenia činnosti asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v škole a nevyčerpané finančné prostriedky vráti. Okresný úrad v sídle kraja do piatich dní od predloženia zúčtovania zriaďovateľom oznámi ministerstvu návrh na pridelenie vrátených finančných prostriedkov. Ministerstvo pridelí tieto finančné prostriedky ďalšiemu žiadateľovi podľa odseku 4.

01.09.2017

(6) Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, a výšku pridelených finančných prostriedkov na svojom webovom sídle najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka.“.

01.09.2017

Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:

01.09.2017

22b) § 3 a 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.“.

01.09.2017

Poznámka pod čiarou k odkazu 22c sa vypúšťa.

01.09.2017

13. Za § 4a sa vkladajú § 4aa až 4ae, ktoré vrátane nadpisov znejú:

01.09.2017

㤠4aa

01.09.2017

Príspevok na dopravu

01.09.2017

(1) Ministerstvo pridelí z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra príspevok na dopravu na žiadosť zriaďovateľa verejnej školy alebo zriaďovateľa cirkevnej školy; to neplatí, ak obec alebo vyšší územný celok zabezpečuje bezplatnú autobusovú dopravu žiaka formou zmluvy o službách vo verejnom záujme22ba) z dotácie na financovanie bezplatnej autobusovej dopravy žiakov základných škôl alebo žiakov stredných škôl poskytnutej podľa osobitného predpisu.22bb)

01.09.2017

(2) Škola, ktorú žiak navštevuje, mesačne uhrádza zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť vo výške najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave, ak zriaďovateľ nezabezpečí dopravu žiaka inak.

01.09.2017

(3) Zákonný zástupca žiaka verejnej školy alebo cirkevnej školy má právo na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiaka podľa odseku 2 z obce jeho trvalého pobytu do

01.09.2017

a) verejnej školy v spoločnom školskom obvode,22d) v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, a späť, ak obec, v ktorej má žiak trvalý pobyt, na účel zabezpečenia plnenia povinnej školskej dochádzky nezriadi základnú školu,

01.09.2017

b) najbližšej cirkevnej školy a späť, ak v obci, v ktorej má žiak trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola,

01.09.2017

c) najbližšej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním a späť, ak ide o žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a v obci, v ktorej má žiak trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním,

01.09.2017

d) najbližšej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny a späť, ak ide o žiaka základnej školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, a v obci alebo v školskom obvode, v ktorej má žiak patriaci k národnostnej menšine trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny,

01.09.2017

e) školy a späť do miesta jeho trvalého pobytu iným dopravným prostriedkom ako hromadnou dopravou za obdobie trvania zdravotného stavu žiaka, ktorý neumožňuje jeho prepravu do školy prostredníctvom hromadnej dopravy za podmienok podľa písmen a) až d).

01.09.2017

(4) Úhrada cestovných nákladov na dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do najbližšej školy a späť podľa odseku 3 písm. d) platí rovnako aj pre žiaka so slovenskou národnosťou, ak v obci alebo v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola s vyučovacím jazykom slovenským.

01.09.2017

(5) Doba trvania zdravotného stavu žiaka, ktorý neumožňuje jeho prepravu do školy hromadnou dopravou, sa preukazuje potvrdením lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast.

01.09.2017

(6) Žiadosť o príspevok na dopravu predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

01.09.2017

(7) Žiadosť o príspevok na dopravu obsahuje údaje o výške denných cestovných nákladov na dopravu žiakov do školy z miesta trvalého pobytu a späť v cene najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave a počte dochádzajúcich žiakov.

01.09.2017

(8) Výška príspevku na dopravu na žiaka na kalendárny rok sa určí ako súčin denných cestovných nákladov a počtu dní prítomnosti žiaka v škole; ak ide o žiaka školy, ktorej súčasťou je školský internát, a žiak býva v školskom internáte, vo výške dvoch ciest mesačne do školy z miesta trvalého pobytu a späť v cene najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave.

01.09.2017

§ 4ab

01.09.2017

Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode

01.09.2017

(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi verejnej školy príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva a ministerstva vnútra.

01.09.2017

(2) Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode môže verejná škola použiť na toho istého žiaka iba jedenkrát počas jeho štúdia v príslušnom druhu školy. Stredná škola s osemročným vzdelávacím programom môže použiť príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode na toho istého žiaka jedenkrát počas jeho štúdia v prvom až štvrtom ročníku a jedenkrát počas jeho štúdia v piatom až ôsmom ročníku.

01.09.2017

(3) Ministerstvo určuje a zverejňuje na svojom webovom sídle výšku a spôsob pridelenia príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode na žiaka.

01.09.2017

§ 4ac

01.09.2017

Príspevok na školu v prírode

01.09.2017

(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi verejnej školy príspevok na školu v prírode na žiaka prvého až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka prvého až štvrtého ročníka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva a ministerstva vnútra.

01.09.2017

(2) Príspevok na školu v prírode môže verejná škola použiť na toho istého žiaka iba jedenkrát počas jeho štúdia.

01.09.2017

(3) Ministerstvo určuje a zverejňuje na svojom webovom sídle výšku a spôsob pridelenia príspevku na školu v prírode na žiaka.

01.09.2017

§ 4ad

01.09.2017

Príspevok na učebnice

01.09.2017

(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi verejnej školy príspevok na učebnice, ktoré sú uvedené v registri schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc podľa osobitného predpisu.22da)

01.09.2017

(2) Príspevok na učebnice sa prideľuje podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy podľa stavu k 15. septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka a výšky príspevku na učebnice na žiaka príslušného ročníka a druhu školy určeného a zverejneného ministerstvom na webovom sídle ministerstva v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva.

01.09.2017

§ 4ae

01.09.2017

Príspevok na záujmové vzdelávanie

01.09.2017

(1) Ministerstvo pridelí z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra zriaďovateľovi školy a zriaďovateľovi školského zariadenia príspevok na záujmové vzdelávanie podľa počtu prijatých vzdelávacích poukazov a hodnoty vzdelávacieho poukazu. Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.1)

01.09.2017

(2) Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom základné školy a stredné školy najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a vzdelávacie poukazy prijímajú školy a školské zariadenia, ktoré tvoria sústavu škôl a sústavu školských zariadení podľa osobitného predpisu,24b) najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka.

01.09.2017

(3) Ministerstvo určuje a zverejňuje na svojom webovom sídle hodnotu vzdelávacieho poukazu na príslušný kalendárny rok.

01.09.2017

(4) Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam škôl, školských zariadení a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie.“.

01.09.2017

Poznámky pod čiarou k odkazom 22ba, 22bb, 22d a 22da znejú:

01.09.2017

22ba) § 21 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

01.09.2017

22bb) § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.09.2017

22d) § 8 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.09.2017

22da) § 13 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2017

14. V § 4c sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.09.2017

(2) Havarijnou situáciou nie je udalosť podľa odseku 1 písm. b), ktorá vznikla porušením povinnosti zriaďovateľa verejnej školy, zriaďovateľa verejného školského zariadenia, riaditeľa verejnej školy s právnou subjektivitou alebo riaditeľa verejného školského zriadenia s právnou subjektivitou, ak majetok, na ktorom vznikla havarijná situácia, je vo vlastníctve tejto školy alebo školského zariadenia, postupovať v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti pri riadnom hospodárení s majetkom školy alebo majetkom školského zariadenia podľa osobitných predpisov.22f)“.

01.09.2017

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

01.09.2017

Poznámka pod čiarou k odkazu 22f znie:

01.09.2017

22f) Napríklad § 86 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), § 5 ods. 2 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2008 Z. z., § 10 ods. 9 a § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2017

15. V § 4c sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.09.2017

(4) Ak na základe popisu vzniknutej havarijnej situácie a príčin jej vzniku podľa odseku 3 písm. a) nie je možné určiť, či došlo k porušeniu povinnosti podľa odseku 2, ministerstvo vyzve zriaďovateľa prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja na predloženie

01.09.2017

a) dokladu o odbornom posúdení vzniknutej havarijnej situácie a príčin jej vzniku znalcom v príslušnom odbore alebo odvetví,22fa)

01.09.2017

b) dokladu o vykonaní technickej kontroly alebo servisu,

01.09.2017

c) dokladu o vykonaní opravy, údržby alebo obnovy majetku školy alebo majetku školského zariadenia, na ktorom vznikla havarijná situácia,

01.09.2017

d) iného dokladu preukazujúceho plnenie povinností pri riadnom hospodárení s majetkom školy alebo majetkom školského zariadenia, na ktorom vznikla havarijná situácia.22fb)“.

01.09.2017

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

01.09.2017

Poznámky pod čiarou k odkazom 22fa a 22fb znejú:

01.09.2017

22fa) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.09.2017

22fb) Napríklad § 415 a § 417 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 9 a § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2017

17. V § 4e ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu22g)“.

01.09.2017

18. V § 4e odsek 7 znie:

01.09.2017

(7) Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa poskytuje podľa počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí nie sú vzdelávaní v špeciálnej triede alebo formou školskej integrácie, na úhradu nákladov na

01.09.2017

a) osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo sociálneho pedagóga,

01.09.2017

b) vybavenie didaktickou technikou a učebnými pomôckami,

01.09.2017

c) účasť žiakov na aktivitách podľa osobitného predpisu,22g)

01.09.2017

d) výchovu a vzdelávanie žiakov v špecializovaných triedach,

01.09.2017

e) zabránenie prenosu nákazy prenosného ochorenia,

01.09.2017

f) príplatok za prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.22h)“.

01.09.2017

Poznámky pod čiarou k odkazom 22g a 22h znejú:

01.09.2017

22g) § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.

01.09.2017

22h) § 14d zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.“.

01.09.2017

20. § 4e sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

01.09.2017

(9) Výšku príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia každoročne zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.“.

01.09.2017

21. V § 6a ods. 1 sa slová „§ 4a ods. 2 písm. b), § 4b až 4e“ nahrádzajú slovami „§ 4a, § 4ab až 4e“.

01.09.2017

22. V § 6a sa vypúšťajú odseky 3 až 6.

01.09.2017

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 3.

01.09.2017

Poznámky pod čiarou k odkazom 23e a 23f sa vypúšťajú.

01.09.2017

26. V § 6c ods. 4 sa za slovo „písomne“ vkladajú slová „bez výzvy“.

01.09.2017

27. V § 6c ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „z výšky poskytnutej dotácie“.

01.09.2017

28. V § 6c sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:

01.09.2017

(14) Odseky 6 až 13 sa vzťahujú rovnako na obsah, vyhodnocovanie a rozhodovanie o žiadosti o poskytnutie dotácie bez výzvy a na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie bez výzvy.“.

01.09.2017

Doterajšie odseky 14 až 19 sa označujú ako odseky 15 až 20.

01.09.2017

30. V § 7 sa vypúšťa odsek 8.

01.09.2017

Doterajšie odseky 9 až 19 sa označujú ako odseky 8 až 18.

01.09.2017

31. V § 7 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „ods. 2 písm. b)“.

01.09.2017

32. V § 7 ods. 8 písm. d) sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „§ 4ae“.

01.09.2017

34. V § 7 ods. 10 sa za slovami „až 6b“ vypúšťa čiarka a slová „§ 7 ods. 8“.

01.09.2017

35. V § 7 ods. 11, ods. 12 písm. a) a ods. 13 sa za slovami „až 4d“ vypúšťa čiarka a slová „§ 7 ods. 8“.

01.09.2017

36. V § 7 ods. 16 sa slová „4c, 4d, § 7 ods. 8, 10 a 15“ nahrádzajú slovami „§ 4aa, § 4c, § 4d, § 7 ods. 9 a 14“.

01.09.2017

37. V § 7 odsek 17 znie:

01.09.2017

(17) Na školy pri zdravotníckych zariadeniach sa nevzťahujú § 4a až 4e.“.

01.09.2017

38. V § 7 odsek 18 znie:

01.09.2017

(18) Ministerstvo zníži zriaďovateľovi školy,1) v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, objem finančných prostriedkov pridelený podľa § 4 na príslušný kalendárny rok, ak v poslednej správe o výsledku školskej inšpekcie vykonanej Štátnou školskou inšpekciou

01.09.2017

a) bol zistený nesúlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom,

01.09.2017

b) bol zistený vyšší počet žiakov v triede, ako ustanovuje osobitný predpis,24fa) alebo

01.09.2017

c) bolo zistené nižšie ako 70 % zabezpečenie odbornosti vyučovania jednotlivých predmetov v rámci školského vzdelávacieho programu.“.

01.09.2017

Poznámka pod čiarou k odkazu 24fa znie:

01.09.2017

24fa) § 29 ods. 5, § 33 ods. 1, § 97 ods. 6, § 98 ods. 3, § 99 ods. 4 a § 100 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2017

39. § 7 sa dopĺňa odsekmi 19 a 20, ktoré znejú:

01.09.2017

(19) Ministerstvo zníži zriaďovateľovi školy normatívny príspevok na príslušný kalendárny rok o 15 % za zistené nedostatky podľa odseku 18 v závislosti od počtu mesiacov, počas ktorých neboli zistené nedostatky odstránené. Do počtu mesiacov sa započítavajú mesiace od mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli nedostatky zistené, do mesiaca, v ktorom boli nedostatky odstránené. Ak škola odstráni nedostatky v mesiaci, v ktorom boli nedostatky zistené, ministerstvo zníži zriaďovateľovi školy normatívny príspevok za jeden mesiac.

01.09.2017

(20) Štátna školská inšpekcia písomne oznámi zistené nedostatky podľa odseku 18 zriaďovateľovi školy a ministerstvu. Štátna školská inšpekcia začne následnú kontrolu odstránenia zistených nedostatkov do 15 dní od doručenia správy o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Odstránenie nedostatkov oznámi Štátna školská inšpekcia ministerstvu do 5 pracovných dní od prerokovania správy z vykonanej následnej kontroly odstránenia zistených nedostatkov.“.

01.09.2017

40. V § 7a ods. 1 písm. a) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „piatich“.

01.09.2017

41. V § 7a ods. 1 písmeno h) znie:

01.09.2017

h) žiakov v školských kluboch detí z nultého až piateho ročníka základnej školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,“.

01.09.2017

42. V § 7a ods. 1 písm. j) sa za slová „fyzickej osoby“ vkladá čiarka a slová „ak je na území obce zriadené zariadenie školského stravovania“.

01.09.2017

43. V § 7a sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

01.09.2017

l) žiakov základných škôl podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.“.

01.09.2017

44. V § 7a ods. 5 prvej vete sa za slovo „Ak“ vkladajú slová „dieťa školského klubu detí,“.

01.09.2017

45. V § 8 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 7 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 4ae“.

01.09.2017

46. V § 8b ods. 1 písm. a) piaty bod znie:

01.09.2017

5. predloženie zúčtovania podľa § 4a ods. 5,“.

01.09.2017

47. V § 8b ods. 1 písm. a) sa vypúšťa šiesty bod.

01.09.2017

Doterajší siedmy bod až jedenásty bod sa označujú ako šiesty bod až desiaty bod.

01.09.2017

48. V § 8b ods. 1 písm. a) šiestom bode a siedmom bode sa vypúšťajú slová „detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,“.

01.09.2017

49. V § 8b ods. 1 písm. a) desiatom bode sa slová „13 písm. a) a ods. 14“ nahrádzajú slovami „12 písm. a) a ods. 13“.

01.09.2017

50. V § 8b ods. 1 písmeno c) znie:

01.09.2017

c) súkromnej školy, súkromného školského zariadenia, cirkevnej školy alebo cirkevného školského zariadenia pokutu vo výške sumy, ktorá zodpovedá sume použitej inak, ako ustanovil zákon, za nedodržanie účelu použitia

01.09.2017

1. normatívnych finančných prostriedkov podľa § 2 ods. 3, § 6 ods. 3 alebo § 6a ods. 3,

01.09.2017

2. finančných prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,

01.09.2017

3. príspevku na dopravu,

01.09.2017

4. príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode,

01.09.2017

5. príspevku na školu v prírode,

01.09.2017

6. príspevku na učebnice,

01.09.2017

7. príspevku na záujmové vzdelávanie žiakov,

01.09.2017

8. finančných prostriedkov za mimoriadne výsledky žiakov,

01.09.2017

9. finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií,

01.09.2017

10. finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov,

01.09.2017

11. príspevku na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,

01.09.2017

12. finančných prostriedkov na odchodné,

01.09.2017

13. finančných prostriedkov na úhradu nákladov súvisiacich so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy,1) v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na úhradu vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B,“.

01.09.2017

51. Za § 9e sa vkladá § 9f, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.09.2017

㤠9f

01.09.2017

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2017

01.09.2017

(1) Žiadosť podľa § 4a na školský rok 2017/2018 predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja najneskôr do 30. septembra 2017. Ministerstvo zverejní zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na účely podľa § 4a na obdobie od 1. januára 2018 do 31. augusta 2018, a výšku pridelených finančných prostriedkov na svojom webovom sídle najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte na rok 2018.

01.09.2017

(2) Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode v stredných školách s osemročným vzdelávacím programom podľa § 4ab ods. 2 druhej vety sa prvýkrát poskytne od 1. januára 2018.

01.09.2017

(3) Na účely poskytovania príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa od 1. septembra 2017 do 31. decembra 2018 považuje za žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia aj žiak, ktorý je členom domácnosti,5b) ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi5c) a zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť preukáže riaditeľovi základnej školy.“.

01.09.2017

Čl. II

01.09.2017

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 177/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2017

1. V § 3 ods. 2 sa slová „písm. a) až c) a e)“ nahrádzajú slovami: „písm. a), c) a e)“.

01.09.2017

2. V § 6 ods. 2 písm. c) sa na konci pripája čiarka a slová „ktoré sú súčasťou základnej školy“.

01.09.2017

3. V § 6 ods. 12 písm. h) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a príplatok za výkon špecializovanej činnosti a jeho výšku,“.

01.09.2017

4. V § 6 ods. 12 sa písmeno h) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

01.09.2017

8. potrebu zabezpečenia pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole alebo v školskom klube detí,“.

01.09.2017

5. V § 6 ods. 12 písm. j) sa za slovo „poskytne“ vkladajú slová „finančné prostriedky“ a v časti vety pred bodkočiarkou sa slová „finančné prostriedky“ nahrádzajú slovami „z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a)“.

01.09.2017

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

01.09.2017

30a) Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2017

7. V § 8 sa vypúšťajú odseky 6 až 9.

01.09.2017

8. V § 14 sa odsek 6 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:

01.09.2017

p) vydáva a zverejňuje výchovno-vzdelávacie programy pre školy a školské zariadenia,

01.09.2017

q) schvaľuje učebnice, učebné texty a pracovné zošity a odporúča učebnice na používanie v školách.“.

01.09.2017

9. V § 17 ods. 1 písmeno b) znie:

01.09.2017

b) okresný úrad v sídle kraja, ak

01.09.2017

1. zistí závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,

01.09.2017

2. zistí závažné nedostatky v oblasti materiálno-technického zabezpečenia alebo

01.09.2017

3. škola alebo školské zariadenie neposkytuje výchovu a vzdelávanie, poradenstvo alebo služby spojené s výchovou a vzdelávaním žiadnemu dieťaťu alebo žiakovi,“.

01.09.2017

11. V § 38 ods. 4 sa za slová „písm. b)“ vkladajú slová „a f)“.

01.09.2017

12. Za § 39ha sa vkladá § 39hb, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.09.2017

㤠39hb

01.09.2017

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2017

01.09.2017

(1) Ak školský klub detí zriadený do 31. augusta 2017 nie je súčasťou základnej školy, zriaďovateľ zabezpečí všetky úkony smerujúce k tomu, aby bol školský klub detí najneskôr od 1. septembra 2018 súčasťou základnej školy, inak ministerstvo rozhodne o vyradení školského klubu detí zo siete.

01.09.2017

(2) Od 1. septembra 2017 do 31. decembra 2018 sa do siete nezaraďujú školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. O žiadostiach o zaradení školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do siete, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo pred 1. septembrom 2017, sa rozhodne podľa predpisov účinných do 31. augusta 2017.“.

01.09.2017

Čl. III

01.09.2017

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z. a zákona č. 178/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2017

1. V § 7 ods. 4 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem materských škôl“.

01.09.2017

2. V § 7 ods. 4 sa vypúšťa písmeno j).

01.09.2017

Doterajšie písmená k) až o) sa označujú ako písmená j) až n).

01.09.2017

3. V § 7 ods. 4 sa vypúšťa písmeno k).

01.09.2017

Doterajšie písmená l) až n) sa označujú ako písmená k) až m).

01.09.2017

4. V § 7 ods. 4 sa vypúšťa písmeno m).

01.09.2017

5. V § 8 ods. 4 sa vypúšťa písmeno g).

01.09.2017

Doterajšie písmená h) až l) sa označujú ako písmená g) až k).

01.09.2017

6. V § 8 ods. 4 sa vypúšťa písmeno h).

01.09.2017

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).

01.09.2017

7. V § 8 ods. 4 sa vypúšťa písmeno j).

01.09.2017

8. V § 13 ods. 3 sa vypúšťa druhá a tretia veta.

01.09.2017

9. V § 13 odseky 4 až 10 znejú:

01.09.2017

(4) Pre školy v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva schvaľuje učebnice, učebné texty, pracovné zošity a učebné pomôcky pre odborné predmety v zdravotníckych odboroch vzdelávania a vydáva schvaľovaciu doložku ministerstvo zdravotníctva. Pre školy v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy podľa § 109 schvaľuje učebnice, učebné texty, pracovné zošity a učebné pomôcky pre odborné predmety a vydáva schvaľovaciu doložku príslušný ústredný orgán štátnej správy.

01.09.2017

(5) Súčasťou schvaľovacej doložky podľa odsekov 3 a 4 je aj určenie lehoty platnosti schvaľovacej doložky. Ministerstvo školstva, ministerstvo zdravotníctva a príslušný ústredný orgán štátnej správy podľa § 109 jeden rok pred uplynutím určenej lehoty platnosti schvaľovacej doložky zabezpečia odborné posúdenie učebnice, učebného textu, pracovného zošita a učebnej pomôcky podľa odsekov 3 a 4 a vydajú novú schvaľovaciu doložku alebo zabezpečia vydanie novej učebnice, učebného textu, pracovného zošita a učebnej pomôcky.

01.09.2017

(6) Schválené učebnice, schválené učebné texty a schválené pracovné zošity vrátane učebníc, učebných textov a pracovných zošitov v prepise do Braillovho písma, s implementáciou posunkovej reči nepočujúcich alebo v inej vhodnej forme pre žiakov so zdravotným znevýhodnením ministerstvo školstva bezodplatne prevedie do správy alebo do vlastníctva podľa odseku 7 alebo poskytne finančné prostriedky na ich zakúpenie podľa osobitného predpisu14a) školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. K prevodu správy alebo vlastníctva schválených učebníc, schválených učebných textov a schválených pracovných zošitov dochádza dňom ich odovzdania a prevzatia. Na nakladanie so schválenými učebnicami, schválenými učebnými textami a schválenými pracovnými zošitmi sa nevzťahuje osobitný predpis.14b)

01.09.2017

(7) Schválené učebnice, schválené učebné texty a schválené pracovné zošity vrátane učebníc, učebných textov a pracovných zošitov v prepise do Braillovho písma, s implementáciou posunkovej reči nepočujúcich alebo v inej vhodnej forme pre žiakov so zdravotným znevýhodnením ministerstvo školstva na základe objednávky školy podľa edičného plánu na príslušný školský rok bezodplatne prevedie do

01.09.2017

a) správy základnej školy alebo strednej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu miestnej štátnej správy v školstve,

01.09.2017

b) vlastníctva

01.09.2017

1. obce alebo vyššieho územného celku a do správy nimi zriadenej základnej školy alebo strednej školy, ktorá je právnickou osobou,

01.09.2017

2. základnej školy alebo strednej školy, ktorá je právnickou osobou a nie je zriadená obcou, vyšším územným celkom alebo orgánom miestnej štátnej správy,

01.09.2017

3. zriaďovateľa základnej školy, ktorá nie je právnickou osobou.

01.09.2017

(8) Pri prevode správy alebo vlastníctva schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a schválených učebných pomôcok pre odborné predmety v zdravotníckych odboroch vzdelávania a pre odborné predmety v školách podľa § 109 postupuje ministerstvo zdravotníctva a príslušný ústredný orgán štátnej správy podľa odsekov 6 a 7.

01.09.2017

(9) Na vzdelávanie v školách, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, možno používať aj učebnice odporúčané ministerstvom školstva. Ministerstvo školstva môže v priebehu kalendárneho roka poskytnúť školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, finančné prostriedky na zakúpenie učebníc odporúčaných ministerstvom školstva podľa osobitného predpisu.14a)

01.09.2017

(10) Ministerstvo školstva vedie register schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc a zverejňuje ho na svojom webovom sídle. Ministerstvo zdravotníctva a príslušný ústredný orgán štátnej správy podľa § 109 vedú register schválených učebných pomôcok. Ministerstvo zdravotníctva a príslušný ústredný orgán štátnej správy poskytujú priebežne do registra schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc údaje o schválených učebniciach, schválených učebných textoch a schválených pracovných zošitoch podľa odsekov 4 a 5.“.

01.09.2017

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 14b znejú:

01.09.2017

14a) § 4ad zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 182/2017 Z. z.

01.09.2017

14b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2017

10. § 13 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

01.09.2017

(11) Ministerstvo školstva vypracúva a schvaľuje edičný plán na príslušný školský rok, ktorý obsahuje podľa ročníkov a druhu školy

01.09.2017

a) zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, na zakúpenie ktorých poskytne ministerstvo školstva školám finančné prostriedky,

01.09.2017

b) zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, ktoré ministerstvo školstva prevedie bezplatne do správy alebo do vlastníctva podľa odseku 7.“.

01.09.2017

11. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.09.2017

„§13a

01.09.2017

Používanie učebníc, pracovných zošitov a učebných textov

01.09.2017

(1) Školy podľa § 27 ods. 3 vedú evidenciu schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc bezodplatne prevedených podľa § 13 ods. 7 a 8 alebo na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytlo finančné prostriedky podľa osobitného predpisu,14a) zodpovedajú za účelné a hospodárne nakladanie s nimi a poskytujú údaje z evidencie ministerstvu školstva.

01.09.2017

(2) Údaje z evidencie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc sú podkladom pre školu na objednávanie učebníc podľa edičného plánu na príslušný školský rok.

01.09.2017

(3) Školy podľa § 27 ods. 3 poskytujú žiakom učebnice, učebné texty, pracovné zošity a učebné pomôcky do bezplatného užívania na jeden školský rok.

01.09.2017

(4) Žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka zodpovedá za učebnice, učebné texty, pracovné zošity a učebné pomôcky, ktoré mu škola poskytla do bezplatného užívania, a je povinný nahradiť škole ich stratu, zničenie alebo poškodenie.

01.09.2017

(5) Finančné prostriedky, ktoré škola získa ako náhradu za stratené, zničené alebo poškodené učebnice, učebné texty, pracovné zošity alebo učebné pomôcky, použije na zakúpenie učebníc, učebných textov, pracovných zošitov alebo učebných pomôcok.

01.09.2017

(6) Ak žiak prestupuje do inej školy, je povinný vrátiť škole učebnice, učebné texty, pracovné zošity a učebné pomôcky poskytnuté do bezplatného užívania.

01.09.2017

(7) Podrobnosti o spôsobe používania schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, o ich evidencii, spôsobe a výške náhrady za ich stratu, zničenie alebo poškodenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.“.

01.09.2017

12. V § 16 ods. 2 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ktoré sa vydáva na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia“.

01.09.2017

13. § 94 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.09.2017

(4) V základných školách a stredných školách, ktoré nie sú špeciálnou školou, pôsobí školský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd alebo školský psychológ, ak vzdelávajú viac ako 20 žiakov so zdravotným znevýhodnením okrem žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných v špeciálnych triedach.“.

01.09.2017

14. V § 107 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

01.09.2017

Poznámka pod čiarou k odkazu 61 sa vypúšťa.

01.09.2017

15. V § 114 ods. 1 prvej vete sa za slovo „detí“ vkladajú slová „je súčasťou školy, ktorá“.

01.09.2017

16. V § 114 ods. 2 sa vypúšťajú slová „riaditeľ školského klubu detí alebo“ a v odseku 4 sa slová „Riaditeľ školského klubu detí alebo riaditeľ“ nahrádzajú slovom „Riaditeľ“.

01.09.2017

17. V § 114 ods. 3 sa vypúšťajú slová „riaditeľ školského zariadenia alebo“.

01.09.2017

18. V § 130 ods. 6 druhej vete sa za slovo „preskúma“ vkladajú slová „osobný spis dieťaťa vedený v poradenskom zariadení a“.


01.09.2017

Čl. IV

01.09.2017

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017 okrem čl. I bodov 1, 16, 19, 23 až 25 a 33, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018, čl. II bodu 13 a čl. III bodu 20, ktoré nadobúdajú účinnosť 24. mája 2018, čl. I bodu 29, čl. II bodov 6 a 10 a čl. III bodu 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018, a čl. I bodu 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


01.09.2017

Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.