Zákon č. 180/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 06.07.2017
Účinnosť od 01.09.2017

OBSAH

01.09.2017

180

01.09.2017

ZÁKON

01.09.2017

zo 14. júna 2017,

01.09.2017

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

01.09.2017

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.09.2017

Čl. I

01.09.2017

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z. a zákona č. 359/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2017

1. V § 2 písm. zg) sa slová „§ 4a ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4a ods. 2“.

01.09.2017

2. V § 4a sa vypúšťa odsek 2.

01.09.2017

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

01.09.2017

3. V § 8 ods. 2 a § 9 ods. 1 sa slová „§ 4a ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4a ods. 2“.

01.09.2017

4. V § 15a sa vypúšťa odsek 4.

01.09.2017

5. Za § 18cb sa vkladá § 18cc, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.09.2017

㤠18cc

01.09.2017

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2017

01.09.2017

Ak finančné riaditeľstvo ukončilo používanie virtuálnej registračnej pokladnice podľa § 15a ods. 4 v znení účinnom do 31. augusta 2017, podnikateľ môže začať opätovne používať virtuálnu registračnú pokladnicu, pričom je povinný postupovať podľa § 7a ods. 1.“.

01.09.2017

6. V § 19 sa slovo „Zrušuje“ nahrádza slovom „Zrušujú“, text za dvojbodkou sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodmi 2 a 3, ktoré znejú:

01.09.2017

2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 371/2008 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov,

01.09.2017

3. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice.“.


01.09.2017

Čl. II

01.09.2017

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.


01.09.2017

Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.