Opatrenie č. 173/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Platnosť od 30.06.2017
Účinnosť od 01.07.2017

OBSAH

01.07.2017

173

01.07.2017

OPATRENIE

01.07.2017

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.07.2017

z 26. júna 2017

01.07.2017

o úprave súm životného minima

01.07.2017

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 184/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.07.2017

§ 1

01.07.2017

Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:

01.07.2017

a) suma podľa § 2 písm. a) zákona je 199,48 eura,

01.07.2017

b) suma podľa § 2 písm. b) zákona je 139,16 eura,

01.07.2017

c) suma podľa § 2 písm. c) zákona je 91,06 eura.


01.07.2017

§ 2

01.07.2017

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2017.


01.07.2017

Ján Richter v. r.