Oznámenie č. 17/2017 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia z 31. januára 2017 č. 1/2017, ktorým sa dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2012 č. O-29/2012, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak

Platnosť od 07.02.2017
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2017.

17

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 35 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal

opatrenie z 31. januára 2017 č. 1/2017, ktorým sa dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2012 č. O-29/2012, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak.

Opatrenie ustanovuje spôsob výpočtu výšky opakovaných úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak v prípade tzv. bielych miest, v prípade testovania nových technológií a podobne.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2017.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 3/2017 Vestníka Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb www.teleoff.gov.sk.