Vyhláška č. 162/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odmeňovaní členov disciplinárnych senátov, ktorí nie sú sudcami

Platnosť od 22.06.2017
Účinnosť od 01.07.2017

OBSAH

01.07.2017

162

01.07.2017

VYHLÁŠKA

01.07.2017

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

01.07.2017

zo 14. júna 2017,

01.07.2017

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odmeňovaní členov disciplinárnych senátov, ktorí nie sú sudcami

01.07.2017

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 119b ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.07.2017

§ 1

01.07.2017

(1) Členovi disciplinárneho senátu, ktorý nie je sudcom, patrí okrem náhrady výdavkov spojených s výkonom jeho funkcie člena disciplinárneho senátu podľa osobitného predpisu1) mesačná odmena za výkon funkcie člena disciplinárneho senátu v sume 100 eur.

01.07.2017

(2) Odmena podľa odseku 1 patrí členovi disciplinárneho senátu, ktorý nie je sudcom, ak disciplinárnemu senátu, do ktorého bol vybraný, bola pridelená aspoň jedna vec podľa osobitného predpisu.2)

01.07.2017

(3) Odmenu podľa odseku 1 vypláca Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky a je splatná pozadu za mesačné obdobie, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.


01.07.2017

§ 2

01.07.2017

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2017.


01.07.2017

Lucia Žitňanská v. r.

Poznámky pod čiarou

01.07.2017

1) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

01.07.2017

2) § 119d zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov