01.06.2017

135

01.06.2017

NARIADENIE VLÁDY

01.06.2017

Slovenskej republiky

01.06.2017

zo 17. mája 2017

01.06.2017

o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi

01.06.2017

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


01.06.2017

§ 1

01.06.2017

Predmet úpravy

01.06.2017

Toto nariadenie vlády upravuje v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov poskytovanie finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie1) a z prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi (ďalej len „pomoc“) pri výkone týchto opatrení:2)

01.06.2017

a) technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam (ďalej len „technická pomoc“),

01.06.2017

b) kontrola varroázy,

01.06.2017

c) racionalizácia sezónneho presunu včelstiev,

01.06.2017

d) podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu,

01.06.2017

e) podpora obnovenia stavu včelstiev,

01.06.2017

f) spolupráca s riešiteľskou organizáciou,

01.06.2017

g) monitorovanie trhu,

01.06.2017

h) zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu.

01.06.2017

§ 2

01.06.2017

Základné ustanovenia

01.06.2017

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

01.06.2017

a) včelárskym rokom včelársky rok podľa osobitného predpisu,3) ktorý sa začína v kalendárnom roku, v ktorom sa podáva žiadosť o poskytnutie pomoci (ďalej len „žiadosť o pomoc“) podľa § 3 ods.1,

01.06.2017

b) včelárom osoba registrovaná v centrálnom registri včelstiev (ďalej len „register“)4) ako vlastník včelstva,

01.06.2017

c) začínajúcim včelárom fyzická osoba, ktorá nechovala včely a nebola registrovaná v registri počas posledných piatich rokov

01.06.2017

1. pred začatím včelárskeho roka alebo

01.06.2017

2. pred začatím vzdelávacieho programu pre začínajúcich včelárov podľa § 4 ods. 1 písm. c) alebo pred začatím vzdelávacieho programu na strednej škole alebo študijného programu na vysokej škole podľa § 4 ods. 1 písm. j), ktorý úspešne ukončila a ktorý sa začal najskôr rok pred jeho ukončením.

01.06.2017

d) konečným prijímateľom pomoci osoba uvedená v písmenách b) a c) alebo včelárske združenie, ktoré vykonáva opatrenia podľa § 4 až 11.

01.06.2017

§ 3

01.06.2017

Žiadosť o pomoc

01.06.2017

(1) Žiadosť o pomoc podáva žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“) do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom sa začína včelársky rok, na obdobie včelárskeho roka.

01.06.2017

(2) Žiadateľom o poskytnutie pomoci je včelárske združenie5), ktoré združuje viac ako 10 % včelárov, na ktorých je v registri registrovaných viac ako 10 % včelstiev.

01.06.2017

(3) Žiadosť o pomoc sa podáva na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle.

01.06.2017

(4) Pomoc možno poskytnúť len žiadateľovi, ak

01.06.2017

a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

01.06.2017

b) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch pred podaním žiadosti o pomoc zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu6),

01.06.2017

c) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotnom poistení, nedoplatky poistného na sociálnom poistení alebo nedoplatky na povinných príspevkoch na starobnom dôchodkovom sporení,

01.06.2017

d) nie je v likvidácii alebo v reštrukturalizácii, na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nebolo na neho v predchádzajúcom roku pred podaním žiadosti zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo nebol v predchádzajúcom roku pred podaním žiadosti o pomoc pre nedostatok majetku zrušený konkurz,

01.06.2017

e) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,7)

01.06.2017

f) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie8),

01.06.2017

g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.9)

01.06.2017

(5) Žiadateľ, ktorému platobná agentúra schválila žiadosť o pomoc na včelársky rok (ďalej len „schválený žiadateľ“), je povinný na vykonanie opatrení podľa § 4 až 11 zabezpečiť uskutočňovanie výberu dodávateľa tovarov, stavebných prác a výber poskytovateľa služieb tak, aby bola zachovaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť10) výdavkov vynaložených na ich vykonanie.

01.06.2017

(6) Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok

01.06.2017

a) podľa odseku 4 písm. a) písomným čestným vyhlásením, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a originálom potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a colného úradu alebo jeho osvedčenou kópiou, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky alebo nedoplatok na cle,

01.06.2017

b) podľa odseku 4 písm. b) až d) originálom potvrdenia príslušného orgánu alebo inštitúcie nie staršieho ako tri mesiace,

01.06.2017

c) podľa odseku 4 písm. e) písomným čestným vyhlásením, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,

01.06.2017

d) podľa odseku 4 písm. f) a g) originálom výpisu z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

01.06.2017

(7) Prílohou k žiadosti o pomoc sú:

01.06.2017

a) potvrdenie osoby poverenej viesť počítačovú databázu pre register4) o počte včelárov a včelstiev podľa odseku 2,

01.06.2017

b) kópia stanov žiadateľa,

01.06.2017

c) ročný program rozvoja včelárstva, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle,

01.06.2017

d) čestné vyhlásenie žiadateľa, že mu na ten istý účel, na ktorý podáva žiadosť o pomoc, nebola poskytnutá iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie.

01.06.2017

(8) Jedno písomné vyhotovenie ročného programu rozvoja včelárstva podľa odseku 7 písm. c) žiadateľ podáva Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom začína včelársky rok.

01.06.2017

§ 4

01.06.2017

Technická pomoc

01.06.2017

(1) Technickú pomoc možno poskytnúť na

01.06.2017

a) organizovanie prednášok alebo seminárov, ak

01.06.2017

1. sa vykonávajú za účasti najmenej 20 včelárov, žiakov základných škôl, žiakov stredných odborných škôl, ktoré poskytujú vzdelávanie v študijných odboroch alebo učebných odboroch zo skupín odborov 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II a 43 Veterinárske vedy,11) alebo osôb v rámci činnosti, ktorú im zabezpečujú centrá voľného času a

01.06.2017

2. majú rozsah najmenej dve vyučovacie hodiny a sú zamerané aspoň na jednu z tém uvedených v prílohe č. 1; vyučovacia hodina na účely tohto nariadenia vlády je 45 minút,

01.06.2017

b) vedenie včelárskych krúžkov za účasti najmenej piatich členov včelárskeho krúžku, ktorí sa zúčastnili viac ako 65 vyučovacích hodín za včelársky rok; vyučovacia hodina na účely tohto nariadenia vlády je 45 minút,

01.06.2017

c) organizovanie vzdelávacích programov, ak vzdelávací program

01.06.2017

1. jednodňový trvá najmenej desať vyučovacích hodín,

01.06.2017

2. viacdňový trvá najmenej 20 vyučovacích hodín,

01.06.2017

3. sa vykonáva za účasti najmenej 15 včelárov alebo začínajúcich včelárov alebo sa vykonáva za účasti najmenej siedmich včelárov na tému inseminácie včelích matiek a senzorického hodnotenia,

01.06.2017

4. vykonáva vzdelávacia inštitúcia, ktorá má akreditovaný vzdelávací program v oblasti včelárstva.12)

01.06.2017

d) organizovanie výstav, súťaží, národných podujatí a medzinárodných podujatí a exkurzií včelárskych krúžkov na školské včelnice a ukážkové včelnice v Slovenskej republike,

01.06.2017

e) účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích podujatiach, odborných podujatiach, národných podujatiach a medzinárodných prezentačných podujatiach,

01.06.2017

f) publikačnú činnosť, osvetovú činnosť a propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom,

01.06.2017

g) nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky, zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti13) a používanie verejnej elektronickej komunikačnej služby14) pre včelárske združenia,

01.06.2017

h) odplatu za koordináciu, služby a servis technickej pomoci a poradenstva na národnej úrovni na zabezpečenie programu pre sektor včelárstva Slovenskej republiky,15)

01.06.2017

i) zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích produktov,

01.06.2017

j) vybavenie školských včelníc pri vysokej škole, na ktorej sa vyučuje včelárstvo ako samostatný predmet, alebo na vybavenie školských včelníc pri strednej odbornej škole, na ktorej sa poskytuje výchova a vzdelávanie v oblasti včelárstva v samostatnom študijnom odbore alebo v samostatnom učebnom odbore,

01.06.2017

k) vybavenie ukážkových včelníc a ekologických včelníc,

01.06.2017

l) vybavenie pokusných včelníc,

01.06.2017

m) ochranu včelstiev pred voľne žijúcou zverou,

01.06.2017

n) technické pomôcky pre včelárske krúžky,

01.06.2017

o) organizovanie letných kurzov včelárstva pre účastníkov vo veku 6 až 19 rokov, ak

01.06.2017

1. sa vykonávajú za účasti najmenej 15 účastníkov,

01.06.2017

2. čas trvania letného kurzu je najmenej desať kalendárnych dní a

01.06.2017

3. vykonáva ich vzdelávacia inštitúcia, ktorá má akreditovaný vzdelávací program v oblasti včelárstva.11)

01.06.2017

(2) Technickú pomoc možno poskytnúť vo výške do

01.06.2017

a) 280 eur na prednášku alebo seminár podľa odseku 1 písm. a),

01.06.2017

b) 650 eur na vedenie každého včelárskeho krúžku podľa odseku 1 písm. b),

01.06.2017

c) 900 eur na jednodňový vzdelávací program podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu,

01.06.2017

d) 1 800 eur na viacdňový vzdelávací program podľa odseku 1 písm. c) druhého bodu,

01.06.2017

e) 70 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. d),

01.06.2017

f) 80 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. e),

01.06.2017

g) 80 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. f),

01.06.2017

h) 70 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. g),

01.06.2017

i) 70 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. h),

01.06.2017

j) 40 % oprávnených nákladov neprevyšujúcich 1 000 eur na činnosť podľa odseku 1 písm. i),

01.06.2017

k) 40 % oprávnených nákladov prevyšujúcich 1 000 eur na činnosť podľa odseku 1 písm. i) vykonanú konečným prijímateľom pomoci v rámci registrovanej prevádzkarne potravinárskeho podniku,16)

01.06.2017

l) 70 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. j),

01.06.2017

m) 50 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. k),

01.06.2017

n) 70 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. l),

01.06.2017

o) 50 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. m),

01.06.2017

p) 80 % z kúpnej ceny technických pomôcok pre včelárske krúžky podľa odseku 1 písm. n), najviac však 200 eur za včelársky rok na technické pomôcky pre vedúceho včelárskeho krúžku podľa odseku 1 písm. n),

01.06.2017

q) 1 000 eur na organizovanie letných škôl včelárstva podľa odseku 1 písm. o).

01.06.2017

(3) Za oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. e) sa považujú náklady na

01.06.2017

a) účastnícky poplatok,

01.06.2017

b) registračný poplatok,

01.06.2017

c) výstavbu, zariadenie alebo nájom výstavného stánku,

01.06.2017

d) zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,

01.06.2017

e) zavedenie prívodu vody, odtoku odpadovej vody alebo nájom a prevádzku sanitárnych zariadení,

01.06.2017

f) prenájom priestorov, v ktorých sa konajú výstavy, súťaže a iné podujatia,

01.06.2017

g) dopravu a poistenie exponátov,

01.06.2017

h) vzorky včelích a včelárskych produktov a materiálu určeného na ochutnávky,

01.06.2017

i) materiál potrebný na prípravu súťažných exponátov,

01.06.2017

j) ceny a reprezentačný materiál vo výške najviac 200 eur za podujatie,

01.06.2017

k) poštovné, pozvánky a kancelárske potreby priamo súvisiace s podujatím vo výške najviac 100 eur za podujatie,

01.06.2017

l) prepravné náklady na exkurzie včelárskych krúžkov na školské včelnice a ukážkové včelnice v Slovenskej republike,

01.06.2017

m) preukázané výdavky za ubytovanie a prepravu pozvaných hostí a delegátov.

01.06.2017

(4) Za oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. f) sa považujú náklady na

01.06.2017

a) registračný poplatok,

01.06.2017

b) cestovné náhrady a preukázané výdavky za ubytovanie a prepravu v rozsahu podľa osobitného predpisu,17)

01.06.2017

c) reprezentačný materiál,

01.06.2017

d) prenájom a vybavenie výstavných a reprezentačných priestorov.

01.06.2017

(5) Za oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. g) sa považujú náklady na

01.06.2017

a) tvorbu, vydanie a distribúciu publikácií, brožúr, letákov a odborných časopisov,

01.06.2017

b) tvorbu inštruktážnych, náučných, dokumentačných alebo propagačných filmov,

01.06.2017

c) tvorbu a správu webových stránok,

01.06.2017

d) získavanie, prípravu, udržiavanie, správu a prezentáciu priestorov, exponátov a predmetov súvisiacich s históriou včelárstva a osvetou o včelárstve,

01.06.2017

e) zabezpečenie etikiet a tabúľ na označenie predajného miesta,

01.06.2017

f) propagačné, prezentačné a reprezentačné materiály a predmety o slovenskom včelárstve, včelích produktoch a včelárskych organizáciách,

01.06.2017

g) digitalizáciu existujúcich vzdelávacích materiálov, historickej literatúry a odbornej literatúry o včelárstve.

01.06.2017

(6) Za oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. h) sa považujú náklady na

01.06.2017

a) výpočtovú a audiovizuálnu techniku,

01.06.2017

b) technické zariadenie a vybavenie vrátane príslušenstva,

01.06.2017

c) zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti a používanie verejnej elektronickej komunikačnej služby.

01.06.2017

(7) Za oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. i) sa považujú náklady na poskytovanie koordinácie, služieb a servisu, poradenských služieb a spracúvanie požiadaviek včelárov a včelárskych organizácií, poverených asistentov úradných veterinárnych lekárov18) (ďalej len „veterinárny asistent“) a pracovníkov zodpovedných za obsluhu prístrojov a zariadení na liečenie včelstiev.

01.06.2017

(8) Za oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. j) sa považujú náklady na

01.06.2017

a) zariadenie na odvčelovanie a manipuláciu s medníkmi a rámikmi pri medobraní,

01.06.2017

b) zariadenie na vytáčanie medu,

01.06.2017

c) odviečkovacie zariadenie,

01.06.2017

d) zariadenie a pomôcky na spracovanie melicitóznych medov,

01.06.2017

e) zariadenie na separáciu vosku od medu pri odviečkovancoch,

01.06.2017

f) zariadenie na čistenie medu,

01.06.2017

g) zariadenie a prístroje na kontrolu kvality včelích produktov,

01.06.2017

h) čerpadlo na med,

01.06.2017

i) zariadenie a pomôcky na manipuláciu v medárni,

01.06.2017

j) plničky medu a ich príslušenstvo,

01.06.2017

k) zariadenie na spracovanie medu a znižovanie obsahu vody v mede,

01.06.2017

l) zariadenie na zabezpečenie prípravy včelích produktov na spracovanie a ich skladovanie v tepelnej komore a chladiacej komore,

01.06.2017

m) nádoby na skladovanie medu,

01.06.2017

n) zariadenie na získavanie, spracovanie včelieho vosku a na výrobu medzistienok,

01.06.2017

o) zariadenie na získavanie, spracovanie a skladovanie včelieho obnôžkového peľu alebo plástového peľu,

01.06.2017

p) zariadenie na získavanie, spracovanie a skladovanie materskej kašičky a propolisu.

01.06.2017

(9) Za oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. l) až n) sa považujú náklady na

01.06.2017

a) projektovú dokumentáciu,

01.06.2017

b) vybavenie školských včelníc, ukážkových včelníc, pokusných včelníc a ekologických včelníc,

01.06.2017

c) technické pomôcky a zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích produktov,

01.06.2017

d) zariadenie na odstraňovanie včiel pri medobraní a kŕmení,

01.06.2017

e) ochranné včelárske pomôcky,

01.06.2017

f) zabezpečenie ochrany pozemku,

01.06.2017

g) výučbové a didaktické pomôcky.

01.06.2017

(10) Za oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. o) sa považujú náklady na signalizačné, ochranné a odpudzujúce zariadenia a oplotenie.

01.06.2017

§ 5

01.06.2017

Kontrola varroázy

01.06.2017

(1) Pomoc na vykonanie opatrenia kontrola varroázy možno poskytnúť na úhradu nákladov

01.06.2017

a) na nákup liekov alebo veterinárnych prípravkov povolených v Slovenskej republike19) na liečbu varroázy alebo na nákup prostriedkov na prevenciu varroázy,

01.06.2017

b) spojených s aplikáciou aerosólu alebo použitím iných technologických zariadení povolených v Slovenskej republike pri prevencii varroázy alebo liečení varroázy,

01.06.2017

c) na prehliadky včelstiev na trvalých stanovištiach a kočovných stanovištiach vykonané úradnými veterinárnymi lekármi20) alebo veterinárnymi asistentmi,

01.06.2017

d) na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy,

01.06.2017

e) na nákup úľových váh pre veterinárnych asistentov.

01.06.2017

(2) Pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť vo výške do

01.06.2017

a) 1 eura na jedno včelstvo na úhradu nákladov podľa odseku 1 písm. a),

01.06.2017

b) 0,64 eura na jedno včelstvo na úhradu nákladov podľa odseku 1 písm. b),

01.06.2017

c) 1 eura na jedno včelstvo na trvalom stanovišti a do 0,34 eur na jedno včelstvo na kočovnom stanovišti, v ktorom bola vykonaná prehliadka podľa odseku 1 písm. c),

01.06.2017

d) 50 % nákladov na nákup zariadenia podľa odseku 1 písm. d),

01.06.2017

e) 70 % nákladov na nákup zariadenia podľa odseku 1 písm. e).

01.06.2017

§ 6

01.06.2017

Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev

01.06.2017

(1) Pomoc na vykonanie opatrenia racionalizácia sezónneho presunu včelstiev možno poskytnúť na úhradu nákladov na

01.06.2017

a) zariadenie na sezónny presun včelstiev,

01.06.2017

b) sezónny presun včelstiev na stanovištia, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť,

01.06.2017

c) vypracovanie a realizáciu projektov na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín,

01.06.2017

d) nákup zariadenia na signalizáciu a ochranu pred krádežami úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu.

01.06.2017

(2) Návrh projektu podľa odseku 1 písm. c) podáva žiadateľ ministerstvu pôdohospodárstva do 30. apríla kalendárneho roka, v ktorom podáva žiadosť o pomoc podľa § 3 ods.1. Schválený žiadateľ podáva ministerstvu pôdohospodárstva do 31. mája včelárskeho roka priebežnú správu predloženého projektu.

01.06.2017

(3) Pomoc možno poskytnúť do

01.06.2017

a) 40 % z nákupnej ceny zariadenia podľa odseku 1 písm. a), najviac však 3 300 eur za včelársky rok,

01.06.2017

b) 3 eur na jeden sezónny presun včelstva podľa odseku 1 písm. b) za včelársky rok,

01.06.2017

c) 2 000 eur za vypracovanie a realizáciu projektu podľa odseku 1 písm. c),

01.06.2017

d) 50 % z nákupnej ceny zariadenia podľa odseku 1 písm. d), najviac však 330 eur za včelársky rok.

01.06.2017

§ 7

01.06.2017

Podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu

01.06.2017

(1) Pomoc na vykonanie opatrenia podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu možno poskytnúť na

01.06.2017

a) analýzu medu v rámci súťaže o najlepší med vykonanú v referenčnom laboratóriu,21)

01.06.2017

b) analýzu medu v rámci medzinárodnej súťaže vykonanú v referenčnom laboratóriu alebo v akreditovanom medzinárodnom laboratóriu,

01.06.2017

c) analýzu medu v rámci identifikácie kontaminovaného medu alebo falšovaného medu vykonanú v referenčnom laboratóriu alebo v akreditovanom medzinárodnom laboratóriu.

01.06.2017

(2) Pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť na analýzu vzoriek medu do

01.06.2017

a) 80 % oprávnených nákladov na analýzu medu podľa odseku 1 písm. a),

01.06.2017

b) 100 % oprávnených nákladov na analýzu medu podľa odseku 1 písm. b),

01.06.2017

c) 40 % oprávnených nákladov na analýzu medu podľa odseku 1 písm. c).

01.06.2017

(3) Oprávnenými nákladmi podľa odseku 2 sú náklady včelára na analýzu najviac troch vzoriek medu za včelársky rok pri každej analýze podľa odseku 1.

01.06.2017

§ 8

01.06.2017

Podpora obnovenia stavu včelstiev

01.06.2017

(1) Pomoc na vykonanie opatrenia podpora obnovenia stavu včelstiev možno poskytnúť na

01.06.2017

a) nákup včelích matiek slovenskej kranskej včely zo šľachtiteľského, rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely z uznanej línie,

01.06.2017

b) nákup najviac troch nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely pre začínajúceho včelára, ktorý počas včelárskeho roka úspešne ukončil vzdelávací program pre začínajúcich včelárov podľa § 4 ods. 1 písm. c) alebo vzdelávací program na strednej škole alebo študijný program na vysokej škole podľa § 4 ods. 1 písm. j),

01.06.2017

c) nákup najviac troch nových úľových zostáv pre začínajúceho včelára, ktorý počas včelárskeho roka úspešne ukončil vzdelávací program pre začínajúcich včelárov podľa § 4 ods. 1 písm. c) alebo vzdelávací program na strednej škole alebo študijný program na vysokej škole podľa § 4 ods. 1 písm. j),

01.06.2017

d) jednu testovanú matku a na založenie a prevádzku zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov22) na určenie plemennej hodnoty včiel (ďalej len „testačná stanica“).

01.06.2017

(2) Pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť do

01.06.2017

a) 10 eur na jednu kúpenú voľne spárenú včeliu matku,

01.06.2017

b) 15 eur na jednu kúpenú inseminovanú včeliu matku,

01.06.2017

c) 25 eur oprávnených nákladov na nákup včelstiev podľa odseku 1 písm. b),

01.06.2017

d) 45 eur oprávnených nákladov na nákup úľovej zostavy podľa odseku 1 písm. c),

01.06.2017

e) 150 eur na jednu testovanú matku a na založenie a prevádzku testačnej stanice.

01.06.2017

(3) Začínajúci včelár, ktorý nakúpil

01.06.2017

a) včelstvá podľa odseku 1 písm. b), je povinný nakúpené včelstvá chovať najmenej počas piatich rokov,

01.06.2017

b) úľové zostavy podľa odseku 1 písm. c), je povinný nakúpené úľové zostavy používať najmenej počas piatich rokov.

01.06.2017

§ 9

01.06.2017

Spolupráca s riešiteľskou organizáciou

01.06.2017

(1) Pomoc na vykonanie opatrenia spolupráca s riešiteľskou organizáciou sa poskytuje na realizáciu projektu rozvoja vedy a výskumu (ďalej len „výskumný projekt“) v oblasti

01.06.2017

a) šľachtenia a ochrany genetických zdrojov slovenskej kranskej včely a podpory založenia a vedenia plemenárskej evidencie včely medonosnej, chovateľov včiel a stanovíšť včelstiev,

01.06.2017

b) uplatňovania ozdravovacích metód a spôsobov ošetrovania včelstiev vedením evidencie stanovíšť včelstiev,

01.06.2017

c) kvalitatívnej charakteristiky včelích produktov,

01.06.2017

d) zdravotného účinku včelích produktov,

01.06.2017

e) opeľovacej činnosti včiel a jej vplyvu na zvyšovanie úrod poľnohospodárskych plodín,

01.06.2017

f) hľadania alternatívnych liečiv proti včeliemu klieštiku (Varroa destructor) s cieľom vytvoriť návrh metodiky postupu pre alternatívne liečenie,

01.06.2017

g) monitoringu výskytu včelej pastvy v Slovenskej republike,

01.06.2017

h) monitoringu výskytu inváznych druhov23) parazitov alebo škodcov včely medonosnej alebo plástov,

01.06.2017

i) alternatívnych liečiv proti inváznym druhom parazitov alebo škodcov včely medonosnej alebo plástov.

01.06.2017

(2) Žiadateľ podáva návrh výskumného projektu s predpokladaným rozpočtom na jeho realizáciu a s návrhom zmluvy s riešiteľskou organizáciou, ktorá upravuje podmienky spolupráce, financovania, využitia a odovzdania výsledkov výskumného projektu, ministerstvu pôdohospodárstva do 30. apríla kalendárneho roka, v ktorom podáva žiadosť o pomoc podľa § 3 ods. 1.

01.06.2017

(3) Schválený žiadateľ je povinný do 31. mája včelárskeho roka predložiť ministerstvu pôdohospodárstva priebežnú správu o realizácii výskumného projektu.

01.06.2017

(4) Pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť vo výške do 80 % nákladov na realizáciu výskumného projektu.

01.06.2017

§ 10

01.06.2017

Monitorovanie trhu

01.06.2017

Pomoc na vykonanie opatrenia monitorovanie trhu možno poskytnúť vo výške 80 % nákladov na vytvorenie centrálne spravovanej mapovej databázy regionálnych včelárov a dodávateľov včelích produktov.

01.06.2017

§ 11

01.06.2017

Zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu

01.06.2017

Pomoc na vykonanie opatrenia zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu možno poskytnúť vo výške 80 % nákladov súvisiacich s propagáciou

01.06.2017

a) používania nezapísaného označenia24) „Certified bee friendly“ alebo

01.06.2017

b) farmárskej praxe priateľskej ku včelám.

01.06.2017

§ 12

01.06.2017

Žiadosť o vyplatenie pomoci

01.06.2017

(1) Žiadosť o vyplatenie pomoci podáva schválený žiadateľ na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle.

01.06.2017

(2) Žiadosť o vyplatenie pomoci podáva schválený žiadateľ platobnej agentúre do 31. júla včelárskeho roka pre opatrenia podľa § 1 vykonané počas včelárskeho roka.

01.06.2017

(3) Rozhodujúci dátum na posúdenie dátumu vykonania opatrenia je dátum vyhotovenia účtovného dokladu alebo dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia účtovného dokladu.

01.06.2017

(4) Prílohou k žiadosti o vyplatenie pomoci sú:

01.06.2017

a) dokumenty podľa § 3 ods. 6,

01.06.2017

b) kópie účtovných dokladov vrátane dokladov o úhrade oprávnených výdavkov, ktoré konečný prijímateľ pomoci vynaložil na opatrenia podľa § 4 až 11,

01.06.2017

c) čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci, že nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo kópia osvedčenia o registrácii konečného prijímateľa pomoci pre daň z pridanej hodnoty, ak konečný prijímateľ pomoci je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

01.06.2017

d) kópia zmluvy o vedení účtu schváleného žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o vedení účtu schváleného žiadateľa s uvedením medzinárodného bankového čísla účtu, na ktorý žiada poukázať finančné prostriedky pomoci,

01.06.2017

e) zoznam vzdelávacích aktivít, ak ide o opatrenie podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) a o),

01.06.2017

f) prezenčná listina vzdelávacej aktivity s odtlačkom pečiatky organizácie alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala, a s podpisom osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla, a správa zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém, ak ide o technickú pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) a o), a kópia dokladu o akreditácii v oblasti včelárstva inštitúcie organizujúcej vzdelávací program, ak ide o technickú pomoc podľa § 4
ods. 1 písm. c) a o),

01.06.2017

g) informácia o počte výtlačkov, názov publikovaného materiálu a jeden kus z každej vydanej publikácie, ak ide o technickú pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. f),

01.06.2017

h) informácia o počte a druhu použitých prostriedkov a prípravkov, ak ide o pomoc podľa § 5
ods. 1 písm. a),

01.06.2017

i) informácia o počte včelstiev ošetrených aerosólom alebo iným technologickým zariadením, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. b), a kópia osvedčenia o školení osoby, ktorá ošetrenie vykonala,

01.06.2017

j) informácia o počte včelstiev, v ktorých poverený úradný veterinárny lekár alebo poverený veterinárny asistent vykonal prehliadku a kópia poverenia tohto veterinárneho asistenta,25) ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. c),

01.06.2017

k) informácia o počte a druhu zariadení, prostriedkov a technických pomôcok určených na liečenie varroázy, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. d),

01.06.2017

l) informácia o počte a druhu zariadení určených na kontrolu prínosu medu do úľov, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. e),

01.06.2017

m) informácia o počte a druhu zariadení na sezónny presun včelstiev, ak ide o pomoc podľa § 6 ods. 1 písm. a),

01.06.2017

n) kópia kočovného preukazu potvrdeného príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou alebo kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, ak ide o pomoc podľa § 6 ods. 1 písm. b),

01.06.2017

o) záverečná správa projektu predloženého ministerstvu pôdohospodárstva podľa § 6 ods. 2, ak ide o pomoc podľa § 6 ods. 1 písm. c),

01.06.2017

p) informácia o druhu analýz medu, kópia protokolov o rozboroch z referenčného laboratória, ak ide o pomoc podľa § 7 ods. 1 písm. a),

01.06.2017

q) informácia o druhu analýz medu, kópia protokolov o rozboroch z referenčného laboratória alebo akreditovaného medzinárodného laboratória, ak ide o pomoc podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c),

01.06.2017

r) kópia dokladov o zakúpení včelích matiek zo šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely, ak ide o pomoc podľa § 8 ods. 1 písm. a),

01.06.2017

s) informácia o počte zakúpených nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely, kópia dokladu o tom, že zakúpené včelstvá sú osadené matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely, kópia dokladu o absolvovaní vzdelávacieho programu pre začínajúcich včelárov, školy alebo vysokej školy podľa § 4 ods. 1 písm. j), potvrdenie z registra, že žiadateľ počas piatich rokov nebol registrovaný včelár a čestné vyhlásenie začínajúceho včelára, že počas posledných piatich rokov pred podaním žiadosti o pomoc nechoval včely, ak ide o pomoc podľa § 8 ods. 1 písm. b).

01.06.2017

(5) Pre opatrenia podľa § 1, vykonané do 31. marca včelárskeho roka, je schválený žiadateľ povinný podať platobnej agentúre doklady podľa odseku 4 do 31. mája včelárskeho roka.

01.06.2017

(6) Pomoc na opatrenia podľa § 1, vykonané do 31. marca včelárskeho roka, možno vyplatiť schválenému žiadateľovi, ktorý splnil povinnosť podľa odseku 5.

01.06.2017

Prechodné a záverečné ustanovenia

01.06.2017

§ 13

01.06.2017

(1) Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa § 2 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 107/2014 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi (ďalej len „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 107/2014 Z. z.“), podaná platobnej agentúre do 31. mája 2017 na podporné obdobie od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018, sa posudzuje podľa tohto nariadenia vlády.

01.06.2017

(2) Rozhodnutie o schválení žiadosti podľa odseku 1, vydané do 31. mája 2017, sa považuje za rozhodnutie o schválení žiadosti o pomoc vydané podľa tohto nariadenia vlády.

01.06.2017

(3) Žiadosť o vyplatenie pomoci podľa § 9 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 107/2014 Z. z., podaná do 30. júna 2017, za opatrenia podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 107/2014 Z. z., vykonané počas včelárskeho roka, ktorý trvá od 1. augusta 2016 do 31. júla 2017, sa posudzuje podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 107/2014 Z. z.

01.06.2017

(4) Žiadosť o vyplatenie pomoci podľa § 9 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 107/2014 Z. z., za opatrenia podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 107/2014 Z. z., vykonané počas včelárskeho roka, ktorý trvá od 1. augusta 2016 do 31. júla 2017, sa podáva do 31. júla 2017; táto žiadosť sa posudzuje podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 107/2014 Z. z.

01.06.2017

(5) Pomoc, o vyplatenie ktorej žiadateľ o poskytnutie pomoci podľa § 2 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 107/2014 Z. z. žiada na základe žiadosti podľa odseku 3, možno vyplatiť za opatrenia podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 107/2014 Z. z., vykonané do 31. mája 2017 včelárskeho roka, ktorý trvá od 1. augusta 2016 do 31. júla 2017.

01.06.2017

(6) Pomoc, o vyplatenie ktorej žiadateľ o poskytnutie pomoci podľa § 2 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 107/2014 Z. z. žiada na základe žiadosti podľa odseku 4, možno vyplatiť za opatrenia podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 107/2014 Z. z., vykonané počas včelárskeho roka, ktorý trvá od 1. augusta 2016 do 31. júla 2017.

01.06.2017

(7) Návrh projektu podľa § 6 ods. 2 a návrh výskumného projektu podľa § 9 ods. 2 na obdobie včelárskeho roka, ktorý bude trvať od 1. augusta 2017 do 31. júla 2018, žiadateľ podáva ministerstvu pôdohospodárstva do 30. júna 2017.

01.06.2017

§ 14

01.06.2017

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

01.06.2017

§ 15

01.06.2017

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 107/2014 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi.


01.06.2017

§ 16

01.06.2017

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2017.


01.06.2017

Robert Fico v. r.


01.06.2017

01.06.2017

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 135/2017 Z. z.

01.06.2017

TÉMY PREDNÁŠOK A SEMINÁROV PODĽA § 4 ods. 1 písm. a)

01.06.2017

1. Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka.

01.06.2017

2. Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka – apiterapia.

01.06.2017

3. Včelárstvo na Slovensku a vo svete – jeho história a vývoj.

01.06.2017

4. Fyziológia, anatómia a biológia včely medonosnej.

01.06.2017

5. Začínajúci včelári.

01.06.2017

6. Všeobecné včelárstvo.

01.06.2017

7. Chov včelích matiek, inseminácia a šľachtenie včiel.

01.06.2017

8. Asistenti úradného veterinárneho lekára.

01.06.2017

9. Včelie produkty, ich spracovanie a senzorické hodnotenie.

01.06.2017

10. Nové smery vo včelárstve.

01.06.2017

11. Ekonomicky orientovaný chov včiel.

01.06.2017

12. Aplikácia aerosólu.

01.06.2017

13. Právne predpisy súvisiace so včelárstvom.

01.06.2017

14. Botanika vo včelárstve, využitie znášky a kočovanie.

01.06.2017

15. Prevencia a tlmenie chorôb včiel.

01.06.2017

16. Technológia včelárenia.

01.06.2017

17. Propagácia včelích produktov, marketing a ochranná známka.

01.06.2017

18. Správna výrobná prax.

01.06.2017

19. Ekologický chov včiel.

01.06.2017

20. Využitie výpočtovej techniky vo vzdelávaní včelárov a včelárskej evidencii.

01.06.2017

21. Laboratórne metódy určenia kvality včelích produktov.

01.06.2017

22. Laboratórna diagnostika chorôb včiel.

01.06.2017

23. Seminár pre funkcionárov včelárskych organizácií.

01.06.2017

24. Seminár pre prednášajúcich odborníkov vo včelárstve.

01.06.2017

25. Seminár pre vedúcich včelárskych krúžkov.

01.06.2017

26. Dezinfekcia vo včelárstve.

01.06.2017

27. Seminár zameraný na včelársku turistiku.

01.06.2017

28. Kočovanie so včelstvami – základná cesta k zvýšeniu efektívnosti včelárenia.

01.06.2017

01.06.2017

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 135/2017 Z. z.

01.06.2017

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.06.2017

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení nariadenia (EÚ) č. 1310/2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013), v znení delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1166 (Ú. v. EÚ L 193, 19. 7. 2016), v znení delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1226 (Ú. v. EÚ L 202, 28. 7. 2016).

01.06.2017

2. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1366 z 11. mája 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v odvetví včelárstva
(Ú. v. EÚ L 211, 8. 8. 2015).

01.06.2017

3. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1368 zo 6. augusta 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v sektore včelárstva (Ú. v. EÚ L 211, 8. 8. 2015).

Poznámky pod čiarou

01.06.2017

1) Čl. 55 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.

01.06.2017

2) Čl. 55 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

01.06.2017

3) Čl. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1368 zo 6. augusta 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v sektore včelárstva
(Ú. v. EÚ L 211, 8. 8. 2015).

01.06.2017

4) § 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z.

01.06.2017

5) Napríklad § 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

01.06.2017

6) § 3 ods. 2 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.06.2017

7) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.06.2017

8) § 10 písm. f) zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.06.2017

9) § 10 písm. g) zákona č. 91/2016 Z. z.

01.06.2017

10) § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 323/2007 Z. z.

01.06.2017

11) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z.

01.06.2017

12) § 6 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.06.2017

13) § 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 247/2015 Z. z.

01.06.2017

14) § 3 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení zákona č. 247/2015 Z. z.

01.06.2017

15) Čl. 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

01.06.2017

16) § 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

01.06.2017

17) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

01.06.2017

18) § 10 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 342/2011 Z. z.

01.06.2017

19) § 84 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 459/2012 Z. z.

01.06.2017

20) § 10 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.06.2017

21) Hlava III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45; Ú. v. EÚ L 165, 30. 4. 2004) v platnom znení.

01.06.2017

22) § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.06.2017

23) § 2 ods. 2 písm. r) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 506/2013 Z. z.

01.06.2017

24) § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

01.06.2017

25) § 8 ods. 3 písm. y) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.