Nariadenie vlády č. 114/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

Platnosť od 25.05.2017
Účinnosť od 01.06.2017

OBSAH

01.06.2017

114

01.06.2017

NARIADENIE VLÁDY

01.06.2017

Slovenskej republiky

01.06.2017

z 3. mája 2017,

01.06.2017

ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

01.06.2017

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.06.2017

§ 1

01.06.2017

Štátnu službu môže vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky na štátnozamestnaneckom mieste

01.06.2017

a) v odbore štátnej služby

01.06.2017

1. 2.06 Justícia,

01.06.2017

2. 2.09 Obrana,

01.06.2017

3. 2.12 Priemyselné vlastníctvo,

01.06.2017

4. 2.17 Vnútro,

01.06.2017

5. 2.23 Ochrana utajovaných skutočností,

01.06.2017

6. 2.27 Kybernetická bezpečnosť,

01.06.2017

7. 2.28 Investície,

01.06.2017

8. 2.29 Informatizácia,

01.06.2017

b) v služobnom úrade, ktorým je

01.06.2017

1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,

01.06.2017

2. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,

01.06.2017

3. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, krajská prokuratúra,

01.06.2017

c) mimoriadnej významnosti,

01.06.2017

d) vyžadujúcom oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.1)


01.06.2017

§ 2

01.06.2017

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2017.


01.06.2017

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

01.06.2017

1) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.