Vyhláška č. 104/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 342/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov

Platnosť od 05.05.2017
Účinnosť od 15.05.2017

OBSAH

15.05.2017

104

15.05.2017

VYHLÁŠKA

15.05.2017

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

15.05.2017

z 25. apríla 2017,

15.05.2017

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení vyhlášky č. 48/2015 Z. z.

15.05.2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. ustanovuje:


15.05.2017

Čl. I

15.05.2017

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení vyhlášky č. 48/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

15.05.2017

1. V § 8 písmeno c) znie:

15.05.2017

c) identifikačné údaje o držiteľovi

15.05.2017

1. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,

15.05.2017

2. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

15.05.2017

3. názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, a meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu jej konateľa alebo členov jej štatutárneho orgánu,“.

15.05.2017

2. V § 8 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

15.05.2017

d) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kontaktnej osoby,“.

15.05.2017

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).

15.05.2017

3. V § 10 odsek 2 znie:

15.05.2017

(2) Doklad o premiestnení ošípaných potvrdený držiteľom chovu, z ktorého sa zviera premiestnilo, a držiteľom chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo, sa zasiela do siedmich dní odo dňa premiestnenia zvieraťa preukázateľným spôsobom poverenej osobe z chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo. Vzor dokladu o premiestnení ošípaných je uvedený v prílohe č. 5.“.

15.05.2017

4. Prílohy č. 3 a 5 znejú:

15.05.2017

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

15.05.2017

15.05.2017

Príloha č. 5 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

15.05.2017

15.05.2017

“.


15.05.2017

Čl. II

15.05.2017

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2017.


15.05.2017

Gabriela Matečná v. r.