23.01.2016

77

23.01.2016

NARIADENIE VLÁDY

23.01.2016

Slovenskej republiky

23.01.2016

z 20. januára 2016

23.01.2016

o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu

23.01.2016

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


23.01.2016

§ 1

23.01.2016

Predmet úpravy

23.01.2016

(1) Toto nariadenie vlády upravuje

23.01.2016

a) základné požiadavky na určené výrobky1) uvedené v odseku 2,

23.01.2016

b) postupy posudzovania zhody2) na určené výrobky uvedené v odseku 2,

23.01.2016

c) práva a povinnosti výrobcu,3) splnomocneného zástupcu,4) dovozcu,5) distribútora6) a súkromného dovozcu určeného výrobku uvedeného v odseku 2,

23.01.2016

d) autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody,7)

23.01.2016

e) práva a povinnosti notifikovanej osoby.8)

23.01.2016

(2) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na

23.01.2016

a) rekreačné plavidlá a čiastočne dokončené rekreačné plavidlá,

23.01.2016

b) vodné skútre a čiastočne dokončené vodné skútre,

23.01.2016

c) komponenty uvedené v prílohe č. 2, ak sa uvedú na trh9) samostatne (ďalej len „komponenty“),

23.01.2016

d) hnacie motory, ktoré sú namontované na plavidle alebo v ňom, alebo sú na takúto montáž určené výrobcom,

23.01.2016

e) hnacie motory namontované na plavidle alebo v ňom, na ktorých sa vykoná väčšia zmena motora,

23.01.2016

f) plavidlá, na ktorých sa vykonáva väčšia prestavba.

23.01.2016

(3) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje

23.01.2016

a) vzhľadom na požiadavky na návrh a konštrukciu ustanovené v prílohe č. 1 časti A na

23.01.2016

1. plavidlá určené výhradne na preteky vrátane pretekárskych veslíc a tréningových veslíc takto označených výrobcom,

23.01.2016

2. kanoe a kajaky navrhnuté výlučne na ľudský pohon, gondoly a šliapacie plavidlá,

23.01.2016

3. surfy navrhnuté výlučne na veterný pohon a na ovládanie stojacou osobou alebo stojacimi osobami na vykonávanie windsurfingu,

23.01.2016

1. surfy,

23.01.2016

2. pôvodné historické plavidlá a ich individuálne kópie navrhnuté pred rokom 1950 a postavené prevažne z pôvodných materiálov a takto označené výrobcom,

23.01.2016

3. experimentálne plavidlá, ak sa neuvedú na trh,

23.01.2016

4. plavidlá postavené na vlastné používanie, ak sa následne neuvedú na trh počas piatich rokov od uvedenia plavidiel do prevádzky,

23.01.2016

5. plavidlá určené výrobcom na obsadenie posádkou a prepravu cestujúcich na komerčné účely a bez ohľadu na počet cestujúcich; tým nie je dotknuté ustanovenie § 2 ods. 2,

23.01.2016

6. plavidlá schopné ponárania,

23.01.2016

7. vznášadlá,

23.01.2016

8. plavidlá na nosných krídlach,

23.01.2016

9. plavidlá s parným motorom s vonkajším spaľovaním, ktorého palivom je uhlie, koks, drevo, olej alebo plyn,

23.01.2016

10. obojživelné vozidlá,

23.01.2016

a) vzhľadom na požiadavky na výfukové emisie ustanovené v prílohe č. 1 časti B na

23.01.2016

1. hnacie motory namontované alebo konkrétne určené na montáž na

23.01.2016

la. plavidlá určené výlučne na preteky a takto označené výrobcom,

23.01.2016

lb. experimentálne plavidlá, ak sa neuvedú na trh,

23.01.2016

lc. plavidlá určené výrobcom na obsadenie posádkou a prepravu cestujúcich na komerčné účely a bez ohľadu na počet cestujúcich; tým nie je dotknuté ustanovenie § 2 ods. 2,

23.01.2016

ld. plavidlá schopné ponárania,

23.01.2016

le. vznášadlá,

23.01.2016

lf. plavidlá na nosných krídlach,

23.01.2016

lg. obojživelné vozidlá,

23.01.2016

2. pôvodné hnacie motory a ich individuálne kópie vychádzajúce z návrhov z obdobia pred rokom 1950, nevyrábané sériovo a montované na plavidlách uvedených v písmene a) piatom bode alebo siedmom bode,

23.01.2016

3. hnacie motory postavené na vlastné používanie, ak sa následne neuvedú na trh počas piatich rokov od uvedenia plavidiel do prevádzky,

23.01.2016

b) vzhľadom na požiadavky na emisie hluku uvedené v prílohe č. 1 časti C na

23.01.2016

1. všetky plavidlá uvedené v písmene b),

23.01.2016

2. plavidlá postavené na vlastné používanie, ak sa následne neuvedú na trh počas piatich rokov od uvedenia plavidiel do prevádzky.

23.01.2016

§ 2

23.01.2016

Základné ustanovenia

23.01.2016

(1) Na účely tohto nariadenia vlády je

23.01.2016

a) plavidlom akékoľvek rekreačné plavidlo alebo vodný skúter,

23.01.2016

b) rekreačným plavidlom akékoľvek plavidlo akéhokoľvek typu okrem vodného skútra určené na športové účely alebo na používanie vo voľnom čase s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m bez ohľadu na spôsob pohonu,

23.01.2016

c) vodným skútrom plavidlo určené na športové účely alebo na používanie vo voľnom čase s dĺžkou trupu menšou ako 4 m, ktoré používa hnací motor s vodným prúdovým čerpadlom ako primárny zdroj pohonu a je navrhnuté tak, aby mohlo byť ovládané osobou alebo osobami, ktoré sedia, stoja alebo kľačia na trupe a nie v ňom,

23.01.2016

d) plavidlom postaveným na vlastné používanie plavidlo, ktoré z prevažnej časti postavil jeho budúci používateľ na vlastné používanie,

23.01.2016

e) hnacím motorom akýkoľvek zážihový motor alebo vznetový motor používaný priamo alebo nepriamo na účely pohonu,

23.01.2016

f) väčšou zmenou motora zmena hnacieho motora, ktorá môže spôsobiť, že motor prekročí emisné limity ustanovené v prílohe č. 1 časti B alebo sa zvýši menovitý výkon motora o viac ako 15 %,

23.01.2016

g) väčšou prestavbou plavidla prestavba plavidla, ktorá mení spôsob pohonu plavidla, zahŕňa väčšiu zmenu motora alebo zmení plavidlo do takej miery, že nemusí spĺňať uplatniteľné základné požiadavky,

23.01.2016

h) spôsobom pohonu spôsob, ktorým je plavidlo poháňané,

23.01.2016

i) rodinou motorov výrobcom zostavená skupina motorov, ktoré vzhľadom na svoj návrh vykazujú podobné charakteristiky výfukových emisií alebo emisií hluku,

23.01.2016

j) dĺžkou trupu dĺžka trupu meraná podľa harmonizovanej technickej normy,10)

23.01.2016

k) uvedením do prevádzky prvé použitie určeného výrobku podľa tohto nariadenia vlády v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) jeho koncovým používateľom,

23.01.2016

l) súkromným dovozcom fyzická osoba s adresou trvalého pobytu alebo s adresou miesta podnikania v členskom štáte alebo právnická osoba so sídlom v členskom štáte, ktorá počas vykonávania inej ako podnikateľskej činnosti dováža určený výrobok zo štátu, ktorý nie je členským štátom, do členského štátu za účelom uviesť ho do prevádzky na vlastné používanie,

23.01.2016

m) obojživelným vozidlom kolesové motorové vozidlo alebo pásové motorové vozidlo schopné prevádzky na vode aj na pevnine.

23.01.2016

(2) Plavidlo uvedené na trh na rekreačné účely sa môže používať aj na prenájom alebo na športový výcvik a na výcvik vo voľnom čase.

23.01.2016

§ 3

23.01.2016

Základné požiadavky

23.01.2016

Základné požiadavky uvedené v prílohe č. 1 sú požiadavky na určené výrobky uvedené v § 1 ods. 2, ktoré musia určené výrobky uvedené v § 1 ods. 2 spĺňať pri ich sprístupnení na trhu11) alebo pri ich uvedení do prevádzky tak, aby pri správnom udržiavaní a používaní na účel určenia neohrozili zdravie a bezpečnosť osôb, majetok ani životné prostredie.

23.01.2016

§ 4

23.01.2016

Voľný pohyb

23.01.2016

(1) Ak určené výrobky uvedené v § 1 ods. 2 spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, nesmie sa brániť ich sprístupňovaniu na trhu a uvedeniu do prevádzky.

23.01.2016

(2) Čiastočne dokončené plavidlo možno sprístupniť na trhu, ak výrobca alebo dovozca vyhlási podľa prílohy č. 3, že plavidlo je určené na dokončenie inou fýzickou osobou alebo právnickou osobou.

23.01.2016

(3) Komponent, ktorý spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a je určený na zabudovanie do plavidla podľa vyhlásenia výrobcu alebo dovozcu podľa § 12, možno sprístupniť na trhu alebo uviesť do prevádzky.

23.01.2016

(4) Na trhu možno sprístupniť alebo uviesť do prevádzky hnací motor, ktorý

23.01.2016

a) spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády bez ohľadu na to, či je v plavidle namontovaný,

23.01.2016

b) je namontovaný v plavidle a typovo schválený podľa osobitného predpisu12) a ktorý spĺňa emisné limity etapy IIIA, etapy IIIB alebo etapy IV pre motory CI používané na iné účely ako na pohon plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy, lokomotív a motorových vozňov podľa bodu 4.1.2 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (Ú. v. ES L 59, 27. 2. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení, a ktorý spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády okrem požiadaviek na výfukové emisie ustanovených v prílohe č. 1 časti B, alebo

23.01.2016

c) je namontovaný v plavidle, typovo schválený podľa osobitného predpisu13) a ktorý spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády okrem požiadaviek na výfukové emisie ustanovených v prílohe č. 1 časti B.

23.01.2016

(5) Pri úprave motora na montáž do plavidla podľa odseku 4 písm. b) a c) osoba vykonávajúca úpravu zabezpečí, aby sa pri tejto úprave v plnej miere zohľadnili údaje a iné dostupné informácie od výrobcu motora s cieľom zabezpečiť, aby pri montáži podľa pokynov poskytnutých osobou upravujúcou motor daný motor naďalej spĺňal požiadavky na emisie výfukových plynov určené výrobcom podľa osobitného predpisu.14) Osoba upravujúca motor vydáva podľa § 12 EÚ vyhlásenie o zhode alebo vyhlásenie podľa prílohy č. 3, že motor spĺňa požiadavky na emisie výfukových plynov určené výrobcom podľa osobitného predpisu,14) ak sa namontuje podľa pokynov poskytnutých osobou upravujúcou motor.

23.01.2016

(6) Na obchodných veľtrhoch, výstavách a prezentáciách je možné vystavovať určené výrobky uvedené v § 1 ods. 2, ktoré nie sú v zhode s ustanoveniami tohto nariadenia vlády, len ak tieto určené výrobky majú viditeľné označenie, že nie sú v zhode s týmto nariadením vlády a nebudú sprístupnené na trhu ani uvedené do prevádzky dovtedy, kým nebudú v zhode s ustanoveniami tohto nariadenia vlády.

23.01.2016

§ 5

23.01.2016

Povinnosti výrobcu

23.01.2016

Výrobca je povinný

23.01.2016

a) zabezpečiť pri uvedení určeného výrobku uvedeného v § 1 ods. 2 na trh, aby bol určený výrobok navrhnutý a vyrobený podľa základných požiadaviek,

23.01.2016

b) vypracovať technickú dokumentáciu ustanovenú v § 15,

23.01.2016

c) zabezpečiť posúdenie zhody podľa § 14,

23.01.2016

d) vydať EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 12,

23.01.2016

e) umiestniť označenie CE15) podľa § 13,

23.01.2016

f) uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu určeného výrobku,

23.01.2016

g) zaviesť postupy na zachovanie zhody sériovej výroby určeného výrobku s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a zohľadniť zmeny návrhu určeného výrobku alebo vlastností určeného výrobku alebo zmeny v harmonizovanej technickej norme alebo v iných technických špecifikáciách,16) na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda určeného výrobku,

23.01.2016

h) vzhľadom na riziká, ktoré výrobok predstavuje, vykonať v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek výrobkov, ktoré sú sprístupnené na trhu,

23.01.2016

i) prešetriť podnety, ktoré sa týkajú nesúladu určených výrobkov s týmto nariadením vlády, viesť register týchto podnetov a určených výrobkov, ktoré boli spätne prevzaté,17) vzhľadom na riziká, ktoré určené výrobky predstavujú, a informovať o tom distribútora,

23.01.2016

j) umiestniť na určený výrobok typové číslo alebo sériové číslo, číslo šarže alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu určeného výrobku, alebo ak to rozmer alebo povaha určeného výrobku neumožňujú, uviesť požadované informácie na obale alebo v sprievodnej dokumentácii určeného výrobku,

23.01.2016

k) uviesť na určenom výrobku v štátnom jazyku svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, adresu miesta podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo s adresou miesta podnikania, a ak to nie je možné, požadované údaje uviesť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii určeného výrobku; sprievodnou dokumentáciou určeného výrobku sú doklady, ktoré sú nevyhnutné na prevzatie a používanie určeného výrobku,

23.01.2016

l) dodať k určenému výrobku návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre používateľa oprávneného manipulovať s určeným výrobkom,

23.01.2016

m) bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu určeného výrobku s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, a ak je to potrebné, určený výrobok stiahnuť z trhu18) alebo prevziať späť, ak sa dôvodne domnieva, že určený výrobok nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, alebo ak mu orgán dohľadu uložil opatrenie,

23.01.2016

n) bezodkladne informovať orgán dohľadu a orgány dohľadu členských štátov, v ktorých bol určený výrobok sprístupnený na trhu, o tom, že určený výrobok predstavuje riziko, a uviesť podrobnosti najmä o nesúlade určeného výrobku s týmto nariadením vlády a prijaté nápravné opatrenie podľa písmena m),

23.01.2016

o) bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody určeného výrobku a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré určený výrobok, ktorý uviedol na trh, predstavuje,

23.01.2016

p) uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte,19) ktorému určený výrobok dodal, najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania určeného výrobku a bezodkladne ich sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu.

23.01.2016

§ 6

23.01.2016

Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu

23.01.2016

(1) Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu na plnenie povinností podľa § 5 okrem povinností ustanovených v § 5 písm. a) a b).

23.01.2016

(2) Splnomocnený zástupca je povinný plniť povinnosti výrobcu v rozsahu uvedenom v splnomocnení podľa odseku 1. Obsahom splnomocnenia musí byť najmenej povinnosť

23.01.2016

a) uchovávať pre orgány dohľadu kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a vyhlásenie podľa prílohy č. 3 podľa § 12 a technickú dokumentáciu určeného výrobku desať rokov od uvedenia určeného výrobku na trh a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu,

23.01.2016

b) bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody určeného výrobku a

23.01.2016

c) poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri prijímaní opatrenia s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje určený výrobok, na ktorý sa vzťahuje plnomocenstvo.

23.01.2016

(3) Splnomocnený zástupca je ďalej povinný uchovávať najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania určeného výrobku a bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje

23.01.2016

1. hospodárskeho subjektu, ktorý mu určený výrobok dodal,

23.01.2016

2. hospodárskeho subjektu, ktorému určený výrobok dodal.

23.01.2016

§ 7

23.01.2016

Povinnosti dovozcu

23.01.2016

(1) Dovozca nesmie uviesť na trh určený výrobok uvedený v § 1 ods. 2, ak

23.01.2016

a) nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

23.01.2016

b) vie alebo by mal vedieť, že určený výrobok nespĺňa základné požiadavky,

23.01.2016

c) výrobca nesplnil svoje povinnosti podľa § 5 písm. b) až e), j) a k) alebo

23.01.2016

d) výrobca nedodal k určenému výrobku návod na použitie podľa prílohy č. 1 časti A druhého bodu písm. e), časti B štvrtého bodu a časti C druhého bodu.

23.01.2016

(2) Dovozca je povinný

23.01.2016

a) uviesť na určenom výrobku uvedenom v § 1 ods. 2 v štátnom jazyku svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, adresu miesta podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo s adresou miesta podnikania; ak to nie je možné, požadované údaje je povinný uviesť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii určeného výrobku,

23.01.2016

b) zabezpečiť, aby bol spolu s určeným výrobkom dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre používateľa oprávneného manipulovať s určeným výrobkom,

23.01.2016

c) zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia určeného výrobku a jeho prepravy neovplyvňovali súlad so základnými požiadavkami v čase, keď uskladnenie a prepravu zabezpečuje,

23.01.2016

d) vzhľadom na riziká, ktoré výrobok predstavuje, vykonať v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek výrobkov, ktoré sú sprístupnené na trhu,

23.01.2016

e) prešetriť podnety týkajúce sa nesúladu určeného výrobku s týmto nariadením vlády, viesť register týchto podnetov a určených výrobkov, ktoré boli spätne prevzaté, vzhľadom na riziko, ktoré určený výrobok predstavuje, a informovať o tom distribútora,

23.01.2016

f) bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu určeného výrobku s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, a ak je to potrebné, určený výrobok stiahnuť z trhu alebo prevziať späť, ak sa dôvodne domnieva, že určený výrobok nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, alebo ak mu orgán dohľadu uložil opatrenie,

23.01.2016

g) bezodkladne informovať výrobcu, orgán dohľadu a orgán dohľadu členského štátu, v ktorom bol určený výrobok sprístupnený na trhu, o tom, že určený výrobok predstavuje riziko, a uviesť podrobnosti najmä o nesúlade určeného výrobku s týmto nariadením vlády a prijať nápravné opatrenie podľa písmena f),

23.01.2016

h) uchovávať kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a vyhlásenie podľa prílohy č. 3 podľa § 12 počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku na trh a na žiadosť orgánu dohľadu sprístupniť technickú dokumentáciu k určenému výrobku,

23.01.2016

i) bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody určeného výrobku a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré určený výrobok, ktorý uviedol na trh, predstavuje,

23.01.2016

j) uchovávať najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania určeného výrobku a bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje

23.01.2016

1. hospodárskeho subjektu, ktorý mu určený výrobok dodal,

23.01.2016

2. hospodárskeho subjektu, ktorému určený výrobok dodal.

23.01.2016

§ 8

23.01.2016

Povinnosti distribútora

23.01.2016

(1) Distribútor nesmie sprístupniť určený výrobok uvedený v § 1 ods. 2 na trhu, ak

23.01.2016

a) nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

23.01.2016

b) vie alebo by mal vedieť, že určený výrobok nespĺňa základné požiadavky,

23.01.2016

c) výrobca nesplnil svoje povinnosti podľa § 5 písm. d) a e) a j) až l) a dovozca nesplnil svoje povinnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) alebo

23.01.2016

d) výrobca nedodal k určenému výrobku návod na použitie podľa prílohy č. 1 časti A druhého bodu písm. e), časti B štvrtého bodu a časti C druhého bodu a pokyny, ako aj informácie týkajúce sa bezpečnosti v štátnom jazyku.

23.01.2016

(2) Distribútor je povinný

23.01.2016

a) zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia určeného výrobku a jeho prepravy neovplyvňovali súlad so základnými požiadavkami v čase, keď uskladnenie a prepravu zabezpečuje,

23.01.2016

b) bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu určeného výrobku s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, a ak je to potrebné, určený výrobok stiahnuť z trhu alebo prevziať späť, ak sa dôvodne domnieva, že určený výrobok nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, alebo ak mu orgán dohľadu uložil opatrenie,

23.01.2016

c) bezodkladne informovať výrobcu alebo dovozcu, orgán dohľadu a orgán dohľadu členského štátu, v ktorom bol určený výrobok sprístupnený na trhu, o tom, že určený výrobok predstavuje riziko, a uviesť podrobnosti najmä o nezhode určeného výrobku s týmto nariadením vlády a o prijatom nápravnom opatrení podľa písmena b),

23.01.2016

d) bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody určeného výrobku a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré určený výrobok, ktorý uviedol na trh, predstavuje,

23.01.2016

e) uchovávať najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania určeného výrobku a bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje

23.01.2016

1. hospodárskeho subjektu, ktorý mu určený výrobok dodal,

23.01.2016

2. hospodárskeho subjektu, ktorému určený výrobok dodal.

23.01.2016

§ 9

23.01.2016

Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora

23.01.2016

Ak dovozca alebo distribútor uvedie určený výrobok na trh pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou alebo určený výrobok už uvedený na trh upraví spôsobom, ktorý môže ovplyvniť jeho zhodu s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu podľa § 5.

23.01.2016

§ 10

23.01.2016

Povinnosti súkromného dovozcu

23.01.2016

(1) Ak si výrobca neplní povinnosti, ak ide o zhodu určeného výrobku uvedeného v § 1 ods. 2 s týmto nariadením vlády, súkromný dovozca nesmie uviesť určený výrobok do prevádzky, ak

23.01.2016

a) nie je navrhnutý a vyrobený podľa základných požiadaviek a

23.01.2016

b) nesplní povinnosti výrobcu ustanovené v § 5 písm. b), c), e), f), l) a o) alebo ich splnenie nezabezpečí.

23.01.2016

(2) Ak nie je od výrobcu k dispozícii požadovaná technická dokumentácia, súkromný dovozca je povinný ju dať vypracovať osobe, ktorá má technickú prípravu alebo inú odbornú prípravu v oblasti návrhu a konštrukcie plavidiel.

23.01.2016

(3) Súkromný dovozca je povinný

23.01.2016

a) zabezpečiť, aby na určenom výrobku uvedenom v § 1 ods. 2, ktorý dováža, bolo uvedené obchodné meno a adresa notifikovanej osoby, ktorá vykonala posúdenie zhody určeného výrobku,

23.01.2016

b) bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu určeného výrobku s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, ak určený výrobok nespĺňa požiadavky podľa nariadenia vlády alebo ak mu orgán dohľadu uložil opatrenie,

23.01.2016

c) uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu určený výrobok dodal, najmenej desať rokov odo dňa dodania určeného výrobku,

23.01.2016

d) bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu určený výrobok dodal.

23.01.2016

(4) Súkromný dovozca nesmie uviesť určený výrobok uvedený v § 1 ods. 2 do prevádzky alebo ho používať v čase, keď určený výrobok nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, alebo v čase, keď mu orgán dohľadu uložil opatrenie.

23.01.2016

§ 11

23.01.2016

Predpoklad zhody

23.01.2016

Ak určený výrobok uvedený v § 1 ods. 2 spĺňa požiadavky harmonizovanej technickej normy alebo jej časti, považuje sa za určený výrobok, ktorý spĺňa základné požiadavky, na ktoré sa harmonizovaná technická norma alebo jej časť vzťahuje.

23.01.2016

§ 12

23.01.2016

EÚ vyhlásenie o zhode a vyhlásenie podľa prílohy č. 3

23.01.2016

(1) EÚ vyhlásenie o zhode potvrdzuje, že bolo preukázané splnenie základných požiadaviek alebo požiadaviek ustanovených v § 4 ods. 4 písm. b) alebo písm. c).

23.01.2016

(2) Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode je ustanovený v prílohe č. 4. EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody ustanovených v osobitnom predpise20) a v prílohe č. 5 a je pravidelne aktualizované. EÚ vyhlásenie o zhode pre určený výrobok uvedený v § 1 ods. 2, ktorý bol uvedený na trh alebo sprístupnený na trhu v Slovenskej republike, sa vyhotovuje v štátnom jazyku alebo sa do štátneho jazyka preloží.

23.01.2016

(3) Vydaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca, súkromný dovozca alebo osoba upravujúca hnací motor uvedený v § 4 ods. 4 písm. b) a c) preberá zodpovednosť za zhodu určeného výrobku s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.

23.01.2016

(4) EÚ vyhlásenie o zhode podľa odseku 3 pri sprístupňovaní na trhu alebo pri uvádzaní do prevádzky musí byť priložené k

23.01.2016

a) plavidlu,

23.01.2016

b) komponentom alebo

23.01.2016

c) hnacím motorom.

23.01.2016

(5) Vyhlásenie výrobcu alebo dovozcu uvedené v prílohe č. 3, ktoré sa týka čiastočne dokončeného plavidla, obsahuje náležitosti uvedené v prílohe č. 3 a prikladá sa k čiastočne dokončenému plavidlu. Toto vyhlásenie sa vyhotovuje v štátnom jazyku alebo sa do štátneho jazyka preloží.

23.01.2016

§ 13

23.01.2016

Označenie CE

23.01.2016

(1) Označenie CE sa umiestni podľa všeobecných zásad ustanovených osobitným predpisom21) na

23.01.2016

a) plavidlo,

23.01.2016

b) komponent alebo

23.01.2016

c) hnací motor.

23.01.2016

(2) Označenie CE sa na určené výrobky umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne pred uvedením určených výrobkov podľa odseku 1 na trh alebo do prevádzky. Pri komponentoch, pri ktorých to nie je možné z dôvodu veľkosti alebo z povahy určeného výrobku, sa označenie CE umiestni na obal a sprievodné dokumenty. Pri plavidlách sa označenie CE umiestni na štítok výrobcu plavidla pripevnený oddelene od identifikačného čísla plavidla. Pri hnacom motore sa označenie CE umiestni na motor.

23.01.2016

(3) Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak je zapojená do fázy kontroly výroby alebo do posúdenia po konštrukcii. Identifikačné číslo notifikovanej osoby umiestňuje na určený výrobok podľa odseku 1 notifikovaná osoba alebo na základe jej pokynov výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, alebo osoba uvedená v § 14 ods. 2, 3 alebo ods. 4.

23.01.2016

(4) Za označením CE a identifikačným číslom notifikovanej osoby, ak je zapojená do fázy kontroly výroby alebo do posúdenia po konštrukcii, môže nasledovať iná značka označujúca osobitné riziko alebo použitie určeného výrobku podľa odseku 1.

23.01.2016

§ 14

23.01.2016

Postupy posudzovania zhody

23.01.2016

(1) Na posúdenie zhody určeného výrobku uvedeného v § 1 ods. 2 s týmto nariadením vlády pred jeho uvedením na trh použije výrobca postup posudzovania zhody uvedený v odseku 5, 6, 7, 8, 9 alebo v odseku 10.

23.01.2016

(2) Ak výrobca nevykonal posúdenie zhody pre určený výrobok uvedený v § 1 ods. 2, súkromný dovozca použije postup posudzovania zhody uvedený v odseku 11 pred uvedením tohto určeného výrobku do prevádzky.

23.01.2016

(3) Osoba, ktorá uvedie na trh alebo do prevádzky hnací motor alebo plavidlo po väčšej zmene alebo po prestavbe, alebo osoba, ktorá mení účel určenia plavidla, na ktoré sa nevzťahovalo toto nariadenie vlády tak, že sa zaradí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vlády, použije postup posudzovania zhody uvedený v odseku 11 pred uvedením tohto určeného výrobku na trh alebo do prevádzky.

23.01.2016

(4) Osoba, ktorá uvedie na trh plavidlá postavené na vlastné používanie pred koncom päťročného obdobia uvedeného v § 1 ods. 3 písm. a) siedmom bode, použije postup posudzovania zhody uvedený v odseku 11 pred uvedením tohto určeného výrobku na trh.

23.01.2016

(5) Na návrh a konštrukciu rekreačných plavidiel sa uplatňujú tieto postupy posudzovania zhody ustanovené v osobitnom predpise20)

23.01.2016

a) pri kategórii návrhu A a pri kategórii návrhu B uvedených v prílohe č. 1 časti A prvom bode

23.01.2016

1. pre rekreačné plavidlá s dĺžkou trupu od 2,5 m do menej ako 12 m ktorýkoľvek z týchto modulov:

23.01.2016

la. modul A1 (vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom),

23.01.2016

lb. modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulom C, D, E alebo modulom F,

23.01.2016

lc. modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo

23.01.2016

ld. modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality),

23.01.2016

2. pre rekreačné plavidlá s dĺžkou trupu od 12 m do 24 m ktorýkoľvek z týchto modulov:

23.01.2016

la. modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulom C, D, E alebo modulom F,

23.01.2016

lb. modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo

23.01.2016

lc. modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality),

23.01.2016

b) pri kategórii návrhu C uvedenej v prílohe č. 1 časti A prvom bode

23.01.2016

1. pre rekreačné plavidlá s dĺžkou trupu od 2,5 m do menej ako 12 m ktorýkoľvek z týchto modulov:

23.01.2016

la. ak sú vyrobené podľa požiadaviek harmonizovaných technických noriem, ktoré sa vzťahujú na požiadavky uvedené v prílohe č. 1 časti A treťom bode písm. b) a c):

23.01.2016

laa. modul A (vnútorná kontrola výroby),

23.01.2016

lab. modul A1 (vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom),

23.01.2016

lac. modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulom C, D, E alebo modulom F,

23.01.2016

lad. modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo

23.01.2016

lae. modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality),

23.01.2016

lb. ak nie sú vyrobené podľa požiadaviek harmonizovaných technických noriem, ktoré sa vzťahujú na požiadavky uvedené v prílohe č. 1 časti A treťom bode písm. b) a c):

23.01.2016

lba. modul A1 (vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom),

23.01.2016

lbb. modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulom C, D, E alebo modulom F,

23.01.2016

lbc. modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo

23.01.2016

lbd. modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality),

23.01.2016

2. pre rekreačné plavidlá s dĺžkou trupu od 12 m do 24 m ktorýkoľvek z týchto modulov:

23.01.2016

2a. modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulom C, D, E alebo modulom F,

23.01.2016

2b. modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo 2c. modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality),

23.01.2016

c) pri kategórii návrhu D uvedenej v prílohe č. 1 časti A prvom bode

23.01.2016

1. pre rekreačné plavidlá s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m ktorýkoľvek z týchto modulov:

23.01.2016

la. modul A (vnútorná kontrola výroby),

23.01.2016

lb. modul A1 (vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom),

23.01.2016

lc. modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulom C, D, E alebo modulom F,

23.01.2016

ld. modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo

23.01.2016

le. modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality).

23.01.2016

(6) Na návrh a konštrukciu vodných skútrov sa uplatňuje ktorýkoľvek z týchto postupov posudzovania zhody ustanovených v osobitnom predpise:20)

23.01.2016

a) modul A (vnútorná kontrola výroby),

23.01.2016

b) modul A1 (vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom),

23.01.2016

c) modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulom C, D, E alebo modulom F,

23.01.2016

d) modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo

23.01.2016

e) modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality).

23.01.2016

(7) Na návrh a konštrukciu komponentov sa uplatňuje ktorýkoľvek z týchto postupov posudzovania zhody ustanovených v osobitnom predpise:20)

23.01.2016

a) modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulom C, D, E alebo modulom F,

23.01.2016

b) modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo

23.01.2016

c) modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality).

23.01.2016

(8) Na výfukové emisie výrobca motora pri výrobkoch uvedených v § 1 ods. 2 písm. d) a e) uplatňuje tieto postupy posudzovania zhody ustanovené v osobitnom predpise:20)

23.01.2016

a) ak sa skúšky vykonávajú podľa harmonizovanej technickej normy, ktorýkoľvek z týchto modulov:

23.01.2016

1. modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulom C, D, E alebo modulom F,

23.01.2016

2. modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo

23.01.2016

3. modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality),

23.01.2016

b) ak sa skúšky vykonávajú bez uplatnenia harmonizovanej technickej normy, ktorýkoľvek z týchto modulov:

23.01.2016

1. modul B (EÚ skúška typu) spolu s modulom C1 alebo

23.01.2016

2. modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku).

23.01.2016

(9) Na emisie hluku pri rekreačných plavidlách so závesnými hnacími motormi bez zabudovaných výfukových systémov alebo s vnútornými hnacími motorovými súpravami a pri rekreačných plavidlách so závesnými hnacími motormi bez zabudovaných výfukových systémov alebo s vnútornými hnacími motorovými súpravami, na ktorých sa vykoná väčšia prestavba plavidla a následne sa do piatich rokov po prestavbe uvedú na trh, uplatňuje výrobca tieto postupy posudzovania zhody ustanovené v osobitnom predpise:20)

23.01.2016

a) ak sa skúšky vykonávajú podľa harmonizovanej technickej normy na meranie hluku, ktorýkoľvek z týchto modulov:

23.01.2016

1. modul A1 (vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom),

23.01.2016

2. modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo

23.01.2016

3. modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality),

23.01.2016

b) ak sa skúšky vykonávajú bez uplatnenia harmonizovanej technickej normy na meranie hluku, modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku),

23.01.2016

c) ak sa na posúdenie použije postup s Froudovým číslom a pomerom medzi výkonom a výtlakom, ktorýkoľvek z nasledujúcich modulov:

23.01.2016

1. modul A (vnútorná kontrola výroby),

23.01.2016

2. modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo

23.01.2016

3. modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality).

23.01.2016

(10) Na emisie hluku pri vodných skútroch a vonkajších hnacích motoroch a závesných hnacích motoroch so zabudovanými výfukovými systémami určených na montáž na rekreačnom plavidle výrobca vodných skútrov alebo motorov uplatňuje tieto postupy posudzovania zhody ustanovené v osobitnom predpise:20)

23.01.2016

a) ak sa skúšky vykonávajú podľa harmonizovanej technickej normy na meranie hluku, ktorýkoľvek z týchto modulov:

23.01.2016

1. modul A1 (vnútorná kontrola výroby a skúška výrobku pod dohľadom),

23.01.2016

2. modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku) alebo

23.01.2016

3. modul H (zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality),

23.01.2016

b) ak sa skúšky vykonávajú bez uplatnenia harmonizovanej technickej normy na meranie hluku, modul G (zhoda založená na overovaní jednotlivého výrobku).

23.01.2016

(11) Posúdenie po konštrukcii uvedené v odsekoch 2 až 4 sa vykonáva podľa ustanovení prílohy č. 5.

23.01.2016

(12) Ak sa použije modul B podľa osobitného predpisu,20) EÚ skúška typu sa vykonáva spôsobom uvedeným v druhom bode druhej odrážke osobitného predpisu.20) Výrobný typ uvedený v module B sa môže vzťahovať na niekoľko verzií výrobku, ak

23.01.2016

a) rozdiely medzi verziami neovplyvňujú úroveň bezpečnosti a ostatné požiadavky týkajúce sa fungovania výrobku a

23.01.2016

b) verzie výrobku sa uvedú v príslušnom certifikáte EÚ skúšky typu s tým, že sa upraví pôvodný certifikát, ak je to potrebné.

23.01.2016

(13) Ak sa použije modul A1 podľa osobitného predpisu,20) kontroly výrobku sa vykonávajú na jednom plavidle alebo na viacerých plavidlách reprezentujúcich výrobu výrobcu a uplatňujú sa dodatočné požiadavky ustanovené v prílohe č. 6.

23.01.2016

(14) Možnosť využitia akreditovaných vnútropodnikových orgánov uvedená v module A1 a module C1 podľa osobitného predpisu20) sa zakazuje.

23.01.2016

(15) Ak sa použije modul F podľa osobitného predpisu,20) na posudzovanie zhody s požiadavkami na výfukové emisie sa uplatňuje štatistická metóda opísaná v prílohe č. 7.

23.01.2016

(16) Ak sa použije modul C podľa osobitného predpisu20) a ak ide o posudzovanie zhody s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády na výfukové emisie a výrobca nepracuje podľa príslušného systému kvality, ako je opísaný v module H podľa osobitného predpisu,20) notifikovaná osoba zvolená výrobcom vykonáva kontroly výrobku alebo ich dá vykonať v náhodných intervaloch, ktoré sama určí, aby sa overila kvalita vnútorných kontrol výrobku. Ak sa úroveň kvality javí neuspokojivá alebo je potrebné overiť platnosť údajov uvedených výrobcom, uplatňuje sa postup uvedený v prílohe č. 8.

23.01.2016

§ 15

23.01.2016

Technická dokumentácia

23.01.2016

Technická dokumentácia, ktorá zabezpečuje jednoznačnú zrozumiteľnosť návrhu, konštrukcie, prevádzky a posúdenia zhody, musí obsahovať všetky príslušné údaje a podrobnosti o prostriedkoch, ktoré výrobca použil s cieľom zabezpečiť, aby určený výrobok spĺňal základné požiadavky. Obsahuje najmä technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe č. 9.

23.01.2016

§ 16

23.01.2016

Autorizácia

23.01.2016

(1) Posudzovanie zhody podľa tohto nariadenia vlády môže vykonávať len orgán posudzovania zhody, ktorý bol autorizovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa osobitného predpisu22) na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tohto nariadenia vlády a notifikovaný Európskej komisii a ostatným členským štátom podľa osobitného predpisu.23)

23.01.2016

(2) Orgán posudzovania zhody podá úradu žiadosť o autorizáciu a notifikáciu spolu s opisom činností posudzovania zhody, postupov posudzovania zhody (modulov) a určeného výrobku alebo určených výrobkov, o ktorých orgán posudzovania zhody tvrdí, že je odborne spôsobilý na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tohto nariadenia vlády.

23.01.2016

(3) Prílohou k žiadosti o autorizáciu a notifikáciu je

23.01.2016

a) osvedčenie o akreditácii,24) ktoré osvedčuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa všetky požiadavky podľa odseku 4,

23.01.2016

b) osvedčenie o akreditácii, ktoré osvedčuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa niektoré požiadavky podľa odseku 4, a písomné doklady, ktoré sú potrebné na overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia požiadaviek podľa odseku 4, ak orgán posudzovania zhody nemôže predložiť osvedčenie o akreditácii podľa písmena a), alebo

23.01.2016

c) písomný doklad alebo písomné doklady, ktoré sú potrebné na overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia všetkých požiadaviek podľa odseku 4, ak orgán posudzovania zhody nevie preukázať ich splnenie predložením osvedčenia o akreditácii podľa písmena a) alebo písmena b).

23.01.2016

(4) Orgán posudzovania zhody je povinný preukázať v konaní podľa osobitného predpisu22) aj plnenie týchto požiadaviek:

23.01.2016

a) orgán posudzovania zhody je právnickou osobou,

23.01.2016

b) orgán posudzovania zhody je treťou stranou nezávislou od výrobcu alebo od určeného výrobku, ktorý posudzuje,

23.01.2016

c) orgán posudzovania zhody, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú návrhári, výrobcovia, dodávatelia, osoby, ktoré vykonávajú inštaláciu, nákupcovia, vlastníci, používatelia ani osoby, ktoré vykonávajú údržbu určených výrobkov, ani zástupcovia ktorejkoľvek z týchto strán, čo však nevylučuje možnosť použitia určených výrobkov, ktoré sú potrebné na výkon činností orgánu posudzovania zhody alebo na použitie určených výrobkov na osobné účely,

23.01.2016

d) orgán posudzovania zhody, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby alebo konštrukcie, uvedenia na trh, inštalácie, používania alebo údržby určených výrobkov, ani nezastupujú osoby zapojené do týchto činností,

23.01.2016

e) orgán posudzovania zhody, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody sa nepodieľajú na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré chcú byť notifikované, najmä ak ide o poradenské služby,

23.01.2016

f) orgán posudzovania zhody zabezpečil, aby činnosti tretích osôb, s ktorými uzavrel zmluvu o výkone činností spojených s posudzovaním zhody (ďalej len „subdodávateľ") alebo jeho organizačných zložiek neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu alebo nestrannosť jeho činností posudzovania zhody,

23.01.2016

g) orgán posudzovania zhody a jeho zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej odbornej úrovni a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nepodliehajú žiadnym tlakom ani stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodnutie alebo výsledky ich činností posudzovania zhody, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré majú záujem na výsledku týchto činností,

23.01.2016

h) orgán posudzovania zhody je schopný vykonávať všetky úlohy posudzovania zhody podľa § 14 v súvislosti, s ktorými chce byť notifikovaný, či už ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody, alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť,

23.01.2016

i) orgán posudzovania zhody má pre každý postup posudzovania zhody a pre každý typ alebo kategóriu určených výrobkov v súvislosti, s ktorými chce byť notifikovaný, k dispozícii

23.01.2016

1. personál s technickými znalosťami a skúsenosťami na vykonanie úloh posudzovania zhody,

23.01.2016

2. potrebný opis postupov, podľa ktorých sa vykonáva posudzovanie zhody, s cieľom zabezpečiť transparentnosť a schopnosť reprodukovateľnosti týchto postupov; musí mať zavedené zásady a postupy, ktoré rozlišujú medzi úlohami, ktoré bude vykonávať ako notifikovaná osoba, a inými činnosťami,

23.01.2016

3. potrebné postupy na vykonávanie svojej činnosti zohľadňujúce veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri určenom výrobku a hromadný charakter alebo sériový charakter výrobného procesu,

23.01.2016

j) orgán posudzovania zhody má prostriedky potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody a prístup k všetkým potrebným zariadeniam alebo k potrebnému vybaveniu,

23.01.2016

k) zamestnanec zodpovedný za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody má

23.01.2016

1. technické vzdelanie a iné odborné vzdelanie na všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými chce byť orgán posudzovania zhody notifikovaný,

23.01.2016

2. znalosti o požiadavkách posudzovania zhody, ktoré chce vykonávať, a oprávnenie vykonávať toto posudzovanie zhody,

23.01.2016

3. znalosti a pochopenie základných požiadaviek, uplatniteľných harmonizovaných technických noriem a príslušných ustanovení harmonizačných právnych predpisov Európskej únie25) a osobitných predpisov,26)

23.01.2016

4. schopnosti potrebné na vydanie certifikátov, záznamov a protokolov podľa tohto nariadenia vlády, ktorými sa preukáže, že sa vykonalo posudzovanie zhody,

23.01.2016

l) je zabezpečená nestrannosť orgánu posudzovania zhody, členov jeho riadiaceho orgánu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody,

23.01.2016

m) odmeňovanie členov riadiaceho orgánu posudzovania zhody a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody nezávisí od počtu vykonaných posúdení zhody ani výsledkov týchto posúdení,

23.01.2016

n) orgán posudzovania zhody uzavrel poistnú zmluvu pre poistenie zodpovednosti za škodu,

23.01.2016

o) zamestnanci orgánu posudzovania zhody dodržiavajú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri vykonávaní svojich úloh podľa § 14, alebo o obchodnom tajomstve; to sa nevzťahuje na poskytnutie informácií o obchodnom tajomstve počas kontroly notifikovanej osoby úradom,

23.01.2016

p) orgán posudzovania zhody sa bude zúčastňovať na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaných osôb zriadenej podľa príslušného harmonizačného právneho predpisu Európskej únie alebo zabezpečí, aby jeho zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody boli o nich informovaní a uplatňovali administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.

23.01.2016

(5) Ak orgán posudzovania zhody preukáže svoju zhodu s kritériami ustanovenými v príslušných harmonizovaných technických normách alebo v ich častiach, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky ustanovené v odseku 4 v takom rozsahu, v akom uvedené harmonizované technické normy tieto požiadavky pokrývajú.

23.01.2016

§ 17

23.01.2016

Notifikácia

23.01.2016

(1) Notifikácia je oznámenie úradu Európskej komisii a členským štátom podľa osobitného predpisu,23) že autorizovaná osoba bola rozhodnutím úradu oprávnená na posudzovanie zhody určených výrobkov a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády. Úrad v oznámení uvedie informácie o činnostiach posudzovania zhody, postupe posudzovania zhody a o určenom výrobku, ako aj doklady podľa § 16 ods. 3. Ak autorizovaná osoba nepredložila osvedčenie o akreditácii podľa § 16 ods. 3 písm. a), poskytne úrad Európskej komisii a členským štátom doklady, ktorými sa preukáže splnenie požiadaviek podľa § 16 ods. 4.

23.01.2016

(2) Autorizovaná osoba sa považuje za notifikovanú osobu a môže vykonávať činnosť notifikovanej osoby, keď ju Európska komisia zapíše do zoznamu notifikovaných osôb a pridelí jej identifikačné číslo.

23.01.2016

§ 18

23.01.2016

Práva a povinnosti notifikovanej osoby

23.01.2016

(1) Notifikovaná osoba vykonáva posudzovanie zhody podľa postupov posudzovania zhody uvedených v § 14.

23.01.2016

(2) Posudzovanie zhody sa vykonáva primeraným spôsobom tak, aby sa vyhlo zbytočnej záťaži výrobcu, dovozcu, distribútora, splnomocneného zástupcu alebo súkromného dovozcu. Notifikovaná osoba pri vykonávaní tejto činnosti zohľadňuje veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri určenom výrobku, hromadný charakter alebo sériový charakter výrobného procesu a dodržiava pritom mieru prísnosti a úroveň ochrany vyžadovanú na súlad určeného výrobku s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.

23.01.2016

(3) Ak notifikovaná osoba zistí, že výrobca alebo súkromný dovozca neuplatňuje základné požiadavky alebo neuplatňuje zodpovedajúce harmonizované technické normy, vyzve výrobcu alebo súkromného dovozcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevydá certifikát.

23.01.2016

(4) Ak po vydaní certifikátu podľa tohto nariadenia vlády notifikovaná osoba v rámci monitorovania zhody zistí, že určený výrobok nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, vyzve výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenie, a ak je to potrebné, pozastaví platnosť alebo zruší certifikát podľa tohto nariadenia vlády.

23.01.2016

(5) Notifikovaná osoba obmedzí rozsah, pozastaví platnosť alebo zruší všetky ňou vydané certifikáty podľa tohto nariadenia vlády, pri ktorých výrobca neprijal nápravné opatrenie podľa odseku 4 alebo ak prijaté nápravné opatrenie nemá požadovaný účinok.

23.01.2016

(6) Notifikovaná osoba môže so súhlasom žiadateľa o vykonanie posúdenia zhody zabezpečiť výkon niektorých činností spojených s posudzovaním zhody prostredníctvom svojej organizačnej zložky alebo prostredníctvom subdodávateľa; notifikovaná osoba pritom zodpovedá za to, že organizačná zložka alebo subdodávateľ spĺňa požiadavky podľa § 16 ods. 4, a informuje o tom úrad.

23.01.2016

(7) Za činnosť podľa odseku 6 voči žiadateľovi o vykonanie posúdenia zhody a voči orgánu dohľadu zodpovedá notifikovaná osoba.

23.01.2016

(8) Ak o to úrad požiada, notifikovaná osoba predloží

23.01.2016

a) dokumentáciu, ktorou sa preukáže, že subdodávateľ spĺňa požiadavky podľa § 16 ods. 4,

23.01.2016

b) zmluvu o výkone činností spojených s posudzovaním zhody,

23.01.2016

c) informácie, dokumentáciu a vysvetlenia týkajúce sa vykonaných činností spojených s posudzovaním zhody podľa § 14.

23.01.2016

(9) Notifikovaná osoba upraví vnútorným predpisom postup na prijímanie, prešetrovanie a rozhodovanie o odvolaniach proti svojim rozhodnutiam.

23.01.2016

(10) Notifikovaná osoba informuje úrad

23.01.2016

a) o zamietnutí žiadosti o vydanie certifikátu podľa tohto nariadenia vlády,

23.01.2016

b) o obmedzení, pozastavení platnosti alebo o zrušení certifikátu podľa tohto nariadenia vlády,

23.01.2016

c) o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo na podmienky notifikácie,

23.01.2016

d) o každej žiadosti o informácie o činnostiach posudzovania zhody, ktorú notifikovaná osoba dostala od orgánu dohľadu,

23.01.2016

e) ak o to požiada, o činnostiach posudzovania zhody vykonaných v rozsahu jej notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničnej činnosti a uzatvárania subdodávateľských zmlúv podľa odseku 6.

23.01.2016

(11) Notifikovaná osoba poskytne iným notifikovaným osobám, ktoré vykonávajú činnosti posudzovania zhody na rovnaké určené výrobky, informácie o tom, že určený výrobok nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, alebo ich spĺňa len čiastočne, a ak o to iná notifikovaná osoba požiada, aj o tom, že určený výrobok spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

23.01.2016

(12) Notifikovaná osoba je povinná uhradiť úradu náklady, ktoré preukázateľne vzniknú v súvislosti s vykonávaním kontroly podľa osobitného predpisu27) v priestoroch výrobcu.

23.01.2016

§ 19

23.01.2016

Dohľad nad trhom

23.01.2016

(1) Dohľad nad dodržiavaním povinností výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora ustanovených týmto nariadením vlády pri sprístupňovaní určených výrobkov uvedených v § 1 ods. 2 na trhu vykonáva orgán dohľadu podľa osobitného predpisu.28) Dohľad nad dodržiavaním povinností výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu, distribútora a súkromného dovozcu ustanovených týmto nariadením vlády pri uvedení určených výrobkov uvedených v § 1 ods. 2 do prevádzky vykonáva orgán dohľadu podľa osobitného predpisu.29)

23.01.2016

(2) Na výkon dohľadu nad trhom30) určených výrobkov uvedených v § 1 ods. 2 sa vzťahujú práva a povinnosti ustanovené osobitným predpisom.31)


23.01.2016

§ 20

23.01.2016

Spoločné ustanovenie

23.01.2016

Na ukladanie pokút orgánom dohľadu za porušenie povinností výrobcom, splnomocneným zástupcom, dovozcom, distribútorom alebo súkromným dovozcom ustanovených v tomto nariadení vlády sa vzťahuje osobitný predpis.32)

23.01.2016

§ 21

23.01.2016

Prechodné ustanovenia

23.01.2016

(1) Určené výrobky uvedené v § 1 ods. 2, ktoré sú uvedené na trh alebo do prevádzky do 17. januára 2017 a ktoré spĺňajú požiadavky právnych predpisov účinných do dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády, možno sprístupňovať na trhu alebo uvádzať do prevádzky aj po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády.

23.01.2016

(2) Vonkajšie zážihové hnacie motory s výkonom 15 kW alebo nižším, ktoré spĺňajú výfukové emisné limity etapy I ustanovené v prílohe č. 1 časti B druhom bode písm. a), ktoré sú vyrobené malým podnikom a stredným podnikom33) a ktoré sú uvedené na trh do 17. januára 2020, možno sprístupňovať na trhu alebo uvádzať do prevádzky aj po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády.

23.01.2016

Záverečné ustanovenia

23.01.2016

§ 22

23.01.2016

Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 10.

23.01.2016

§ 23

23.01.2016

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 417/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 86/2006 Z. z.

23.01.2016

§ 24

23.01.2016

Účinnosť

23.01.2016

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


23.01.2016

Robert Fico v. r.


23.01.2016

23.01.2016

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 77/2016 Z. z.

23.01.2016

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY

23.01.2016

A. Základné požiadavky na návrh a konštrukciu určených výrobkov uvedených v § 1 ods. 2

23.01.2016

1. KATEGÓRIE NÁVRHU PLAVIDIEL

23.01.2016
Kategória návrhuSila vetra (stupeň Beaufortovej stupnice)Prevládajúca výška vĺn (H V , meter)
Aviac ako 8viac ako 4
Bdo 8 vrátanedo 4 vrátane
Cdo 6 vrátanedo 2 vrátane
Ddo 4 vrátanedo 0,3 vrátane
23.01.2016

Vysvetlivky:

23.01.2016

A. Rekreačné plavidlo zaradené do kategórie návrhu A sa považuje za plavidlo navrhnuté na zvládnutie vetra, ktorého sila môže presiahnuť hodnotu 8 stupňov B (Beaufortovej stupnice), a vĺn, ktorých prevládajúca výška môže presiahnuť 4 m, okrem extrémnych podmienok, ako napríklad búrka, silná búrka, hurikán, tornádo a extrémne podmienky na mori alebo mimoriadne vlny.

23.01.2016

B. Rekreačné plavidlo zaradené do kategórie návrhu B sa považuje za plavidlo navrhnuté na zvládnutie vetra, ktorého sila dosahuje hodnotu 8 stupňov B a menej, a vĺn, ktorých prevládajúca výška dosahuje 4 m a menej.

23.01.2016

C. Plavidlo zaradené do kategórie návrhu C sa považuje za plavidlo navrhnuté na zvládnutie vetra, ktorého sila dosahuje hodnotu 6 stupňov B a menej, a vĺn, ktorých prevládajúca výška dosahuje 2 m a menej.

23.01.2016

D. Plavidlo zaradené do kategórie návrhu D sa považuje za plavidlo navrhnuté na zvládnutie vetra, ktorého sila dosahuje hodnotu 4 stupňov B a menej, a vĺn, ktorých prevládajúca výška dosahuje 0,3 m a menej s občasnými vlnami s maximálnou výškou 0,5 m.

23.01.2016

lavidlo v každej kategórii návrhu musí byť navrhnuté a konštruované tak, aby si zachovalo parametre z hľadiska stability, plávateľnosti a iných relevantných základných požiadaviek uvedených v tejto prílohe, a aby malo dobrú ovládateľnosť.

23.01.2016

2. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

23.01.2016

a) Identifikácia plavidla

23.01.2016

Každé plavidlo je označené identifikačným číslom obsahujúcim tieto informácie:

23.01.2016

1. kód krajiny výrobcu,

23.01.2016

2. jedinečný kód výrobcu,

23.01.2016

3. jedinečné sériové číslo,

23.01.2016

4. mesiac a rok výroby,

23.01.2016

5. rok, v ktorom bol model vytvorený.

23.01.2016

Podrobné požiadavky na identifikačné číslo sú ustanovené v príslušnej harmonizovanej technickej norme.

23.01.2016

b) Štítok výrobcu plavidla

23.01.2016

Na každé plavidlo sa natrvalo pripevní štítok, ktorý sa umiestni oddelene od identifikačného čísla plavidla, na ktorom sú uvedené najmenej tieto informácie:

23.01.2016

1. obchodné meno výrobcu alebo registrovaná ochranná známka, ako aj kontaktná adresa,

23.01.2016

2. označenie CE podľa § 13,

23.01.2016

3. kategória návrhu plavidla,

23.01.2016

4. výrobcom odporučené maximálne zaťaženie bez hmotnosti obsahu pevných nádrží, keď sú naplnené,

23.01.2016

5. počet osôb odporučený výrobcom, na ktorých prepravu bolo plavidlo navrhnuté.

23.01.2016

Pri posúdení po konštrukcii obsahuje štítok kontaktné údaje a požiadavky podľa prvého bodu a údaje o notifikovanej osobe, ktorá vykonala posúdenie zhody.

23.01.2016

c) Ochrana pred pádom cez palubu a prostriedky na opätovné nalodenie

23.01.2016

Plavidlá sú navrhnuté tak, aby sa minimalizovalo riziko pádu osoby cez palubu a uľahčil návrat na palubu. Prostriedky na opätovné nalodenie musia byť prístupné alebo osoba vo vode má mať možnosť ich bez pomoci použiť.

23.01.2016

d) Viditeľnosť z hlavného kormidlového miesta

23.01.2016

Hlavné kormidlové miesto (kokpit) rekreačných plavidiel umožňuje kormidelníkovi za normálnych podmienok používania (rýchlosť a zaťaženie) dobrú viditeľnosť na všetky strany.

23.01.2016

e) Návod na použitie

23.01.2016

Každý výrobok je vybavený návodom na použitie podľa § 5 písm. l) a § 7 ods. 2 písm. b). Uvedený návod poskytuje všetky informácie potrebné na bezpečné používanie výrobku a upozorňuje najmä na nastavenie, údržbu, správnu prevádzku, prevenciu rizík a riadenie rizík.

23.01.2016

3. CELISTVOSŤ A KONŠTRUKČNÉ POŽIADAVKY

23.01.2016

a) Konštrukcia

23.01.2016

Výber a kombinácia materiálov a konštrukcia majú zabezpečiť dostatočnú pevnosť plavidla. Osobitná pozornosť sa musí venovať kategórii návrhu podľa prvého bodu a maximálnemu zaťaženiu odporučenému výrobcom podľa písmena f).

23.01.2016

b) Stabilita a voľný bok

23.01.2016

Plavidlo má dostatočnú stabilitu a voľný bok vzhľadom na svoju kategóriu návrhu podľa prvého bodu a na maximálne zaťaženie odporúčané výrobcom podľa písmena f).

23.01.2016

c) Plávateľnosť a nadnášanie

23.01.2016

Plavidlo je konštruované tak, aby sa zabezpečilo, že vlastnosti plávateľnosti zodpovedajú kategórii návrhu podľa prvého bodu a maximálnemu zaťaženiu odporučenému výrobcom podľa písmena f). Všetky obývateľné viactrupové rekreačné plavidlá, ktoré sa môžu prevrátiť, majú dostatočnú plávateľnosť na to, aby sa nadnášali aj v prevrátenej polohe.

23.01.2016

Plavidlá kratšie ako 6 m, ktoré sú náchylné na zaplavenie, keď sa používajú vo svojej kategórii návrhu, sú vybavené primeranými prostriedkami na nadnášanie v takýchto podmienkach.

23.01.2016

d) Otvory v trupe, palube a nadstavbe

23.01.2016

Otvory v trupe, palube a nadstavbe nenarúšajú konštrukčnú celistvosť plavidla ani jeho odolnosť voči poveternostným podmienkam, keď sú uzavreté.

23.01.2016

Okná, bočné okná, dvere a poklopy na otvoroch odolávajú tlaku vody, ktorému budú pravdepodobne vystavené vo svojej typickej polohe, ako aj bodovej záťaži spôsobenej hmotnosťou osôb pohybujúcich sa po palube.

23.01.2016

Trupové priechodky, ktoré umožňujú vpúšťať vodu do trupu a vypúšťať ju z neho, umiestnené pod čiarou ponoru plavidla zodpovedajúceho maximálnemu zaťaženiu odporučenému výrobcom podľa písmena f), sú vybavené ľahko prístupnými uzávermi.

23.01.2016

e) Zaplavenie

23.01.2016

Všetky plavidlá sú navrhnuté tak, aby sa minimalizovalo riziko potopenia.

23.01.2016

Osobitná pozornosť sa venuje

23.01.2016

1. hlavnému kormidlovému miestu (kokpitu) a šachtám, ktoré sú samoodvodňovacie alebo majú iné prostriedky na udržanie vody mimo vnútorných priestorov plavidla,

23.01.2016

2. vetracím zariadeniam,

23.01.2016

3. odvádzaniu vody čerpadlami alebo inými prostriedkami.

23.01.2016

f) Maximálne zaťaženie odporučené výrobcom

23.01.2016

Maximálne zaťaženie odporučené výrobcom [palivo, voda, zásoby, rôzne zariadenia a osoby (v kg)], pre ktoré bolo plavidlo navrhnuté, sa určí podľa kategórie návrhu uvedenej v prvom bode, stabilitou a voľným bokom podľa písmena b) a plávateľnosťou a nadnášaním podľa písmena c).

23.01.2016

g) Uloženie záchranného člna

23.01.2016

Všetky rekreačné plavidlá kategórií návrhu A a B uvedené v prvom bode a rekreačné plavidlá kategórií návrhu C a D uvedené v prvom bode dlhšie ako šesť metrov sú vybavené jedným alebo viacerými úložnými miestami pre záchranné člny alebo nafukovacie záchranné ostrovčeky dostatočne veľké na to, aby uniesli výrobcom odporučený počet osôb, pre ktorý je dané rekreačné plavidlo navrhnuté. Tieto úložné miesta sú vždy ľahko prístupné.

23.01.2016

h) Únik

23.01.2016

Všetky obývateľné viactrupové rekreačné plavidlá, ktoré sa môžu prevrátiť, sú vybavené vhodnými únikovými prostriedkami použiteľnými pri prevrátení. Ak sú k dispozícii únikové prostriedky, ktoré možno použiť v prevrátenej polohe, tieto prostriedky nemajú nepriaznivý vplyv na konštrukciu plavidla uvedenú v písmene a), stabilitu plavidla uvedenú v písmene b) ani plávateľnosť plavidla uvedenú v písmene c) v bežnej ani prevrátenej polohe.

23.01.2016

Všetky obývateľné rekreačné plavidlá sú vybavené vhodnými únikovými prostriedkami pri požiari.

23.01.2016

i) Kotvenie, uväzovanie a vlečenie

23.01.2016

Všetky plavidlá s prihliadnutím na ich kategóriu návrhu a vlastnosti sú vybavené jedným pevným bodom alebo viacerými pevnými bodmi, alebo inými prostriedkami, ktoré sú schopné bezpečne zniesť kotevné, uväzovacie alebo vlečné zaťaženie.

23.01.2016

4. OVLÁDATEĽNOSŤ

23.01.2016

Výrobca zabezpečí, aby ovládateľnosť plavidla vyhovovala najvýkonnejšiemu hnaciemu motoru, pre ktorý je plavidlo navrhnuté a konštruované. Maximálny menovitý výkon motora je pre všetky hnacie motory uvedený v návode na použitie.

23.01.2016

5. POŽIADAVKY NA MONTÁŽ

23.01.2016

a) Motory a motorové priestory

23.01.2016

1. Vnútorný motor

23.01.2016

Všetky vnútorne zabudované motory sa umiestnia v uzavretom priestore oddelenom od obytných priestorov a montujú sa tak, aby sa minimalizovalo riziko požiaru alebo rozšírenia požiaru, ako aj nebezpečenstvo toxických výparov, tepla, hluku alebo vibrácií v obytných priestoroch.

23.01.2016

Časti motora a jeho príslušenstvo, ktoré si vyžadujú časté kontroly alebo údržbu, sú ľahko prístupné.

23.01.2016

Izolačné materiály vnútri motorových priestorov sú nehorľavé.

23.01.2016

2. Vetranie

23.01.2016

Motorový priestor je vetraný. Musí sa minimalizovať možnosť vniknutia vody do motorového priestoru cez otvory.

23.01.2016

3. Nechránené časti

23.01.2016

Ak nie je motor chránený krytom ani vlastným uzavretým priestorom, nechránené pohybujúce sa časti motora alebo zahriate časti motora, ktoré môžu spôsobiť zranenie osôb, sa účinne zakrývajú.

23.01.2016

4. Štartovanie vonkajšieho hnacieho motora

23.01.2016

Každý vonkajší hnací motor namontovaný na akomkoľvek plavidle má zariadenie, ktoré bráni naštartovaniu motora v zábere okrem toho, ak

23.01.2016

4a. motor vyvinie menší statický ťah ako 500 newtonov (N) alebo

23.01.2016

4b. motor má škrtiace zariadenie obmedzujúce ťah na 500 newtonov (N) v čase štartovania motora.

23.01.2016

5. Vodné skútre pohybujúce sa bez vodiča

23.01.2016

Vodné skútre sú navrhnuté buď s automatickým vypnutím hnacieho motora, alebo s automatickým zariadením, ktoré uvedie plavidlo do pomalého krúživého pohybu dopredu, keď z neho vodič úmyselne vystúpi alebo vypadne.

23.01.2016

6. Vonkajšie hnacie motory ovládané kormidlovou pákou sú vybavené zariadením núdzového zastavenia, ktoré môže byť spojené s osobou riadiacou plavidlo.

23.01.2016

b) Palivový systém

23.01.2016

1. Všeobecne

23.01.2016

Plniace, skladovacie, vetracie a prívodné palivové systémy a zariadenia sú navrhnuté a montované tak, aby sa minimalizovalo riziko požiaru a výbuchu.

23.01.2016

2. Palivové nádrže

23.01.2016

Palivové nádrže, potrubia a hadice sú zabezpečené a oddelené od významnejšieho zdroja tepla alebo pred takýmto zdrojom chránené. Materiál nádrží a ich konštrukcia zodpovedajú ich objemu a druhu paliva.

23.01.2016

Priestory, kde sa nachádzajú palivové nádrže na benzín, sú vetrané.

23.01.2016

Palivové nádrže na benzín nie sú súčasťou trupu a sú 2a. chránené proti požiaru z akéhokoľvek motora a zo všetkých ostatných zdrojov vznietenia;

23.01.2016

2b. oddelené od obytných priestorov.

23.01.2016

Palivové nádrže na naftu môžu byť súčasťou trupu.

23.01.2016

c) Elektrický systém

23.01.2016

Elektrické systémy sú navrhnuté a montované tak, aby sa zabezpečila správna prevádzka plavidla za normálnych podmienok používania a aby sa minimalizovalo riziko požiaru a zasiahnutia elektrickým prúdom.

23.01.2016

Všetky elektrické obvody okrem štartovacích obvodov motora napájaných z akumulátora zostávajú pri preťažení bezpečné.

23.01.2016

Obvody elektrického pohonu nesmú byť v interakcii s inými obvodmi tak, že niektorý z nich by nefungoval podľa určenia.

23.01.2016

Zabezpečí sa vetranie, aby sa zabránilo nahromadeniu výbušných plynov, ktoré sa môžu uvoľniť z akumulátorov. Akumulátory sú pevne uchytené a chránené pred vniknutím vody.

23.01.2016

d) Kormidlový systém

23.01.2016

1. Všeobecne

23.01.2016

Kormidlový systém a systém riadenia pohonu sú navrhnuté, konštruované a montované tak, aby umožňovali prenos kormidlových zaťažení za predvídateľných prevádzkových podmienok.

23.01.2016

2. Núdzové prostriedky

23.01.2016

Všetky rekreačné plavidlá poháňané plachtami a plavidlá s jedným hnacím motorom s diaľkovo riadenými kormidlovými systémami s kormidlovou plutvou sú vybavené núdzovými prostriedkami ovládania rekreačného plavidla pri zníženej rýchlosti.

23.01.2016

e) Plynový systém

23.01.2016

Plynové systémy na domáce použitie sú vybavené odsávaním výparov a navrhnuté a montované tak, aby sa zabránilo úniku plynu a riziku výbuchu, pričom majú umožniť vykonať skúšku ich tesnosti. Materiály a komponenty zodpovedajú konkrétnemu používanému plynu a odolávajú tlakom a vplyvom morského prostredia.

23.01.2016

Každý plynový spotrebič používaný na účely, na ktoré je podľa výrobcu určený, sa montuje podľa pokynov výrobcu. Každý plynový spotrebič musí byť zásobovaný samostatnou vetvou rozvodného systému a každý spotrebič musí byť ovládaný samostatným uzavieracím zariadením. Musí sa zabezpečiť primerané vetranie, aby sa zabránilo nebezpečenstvu vyplývajúcemu z únikov plynu a splodín horenia.

23.01.2016

Všetky plavidlá s trvalo montovaným plynovým systémom sú vybavené uzavretým priestorom na všetky plynové fľaše. Tento uzavretý priestor je oddelený od obytných priestorov, prístupný len zvonku a vetraný smerom von tak, že akýkoľvek unikajúci plyn bude prúdiť cez palubu.

23.01.2016

Každý trvalo montovaný plynový systém sa po montáži skúša.

23.01.2016

f) Protipožiarna ochrana

23.01.2016

1. Všeobecne

23.01.2016

Pri type montovaného zariadenia a usporiadaní plavidla sa zohľadňuje riziko vzniku a rozšírenia požiaru. Osobitná pozornosť sa venuje okoliu zariadení s otvoreným plameňom, horúcim plochám alebo motorom a pomocným strojom, preliatiu oleja alebo paliva, nekrytým olejovým a palivovým potrubiam a smerovaniu elektrického vedenia, najmä aby sa montovalo mimo zdrojov tepla a horúcich plôch.

23.01.2016

2. Protipožiarne zariadenie

23.01.2016

Rekreačné plavidlo je vybavené protipožiarnym zariadením primeraným nebezpečenstvu požiaru alebo sa označí umiestnenie a kapacita protipožiarneho zariadenia zodpovedajúceho nebezpečenstvu požiaru. Plavidlo sa neuvedie do prevádzky, kým nie je vybavené zodpovedajúcim protipožiarnym zariadením. Priestory zážihového motora sú chránené hasiacim systémom, vďaka ktorému nie je potrebné tento priestor pri požiari otvoriť. Keď je plavidlo vybavené prenosnými hasiacimi prístrojmi, tieto prístroje sú ľahko prístupné a jeden z nich je umiestnený tak, aby bol ľahko dosiahnuteľný z hlavného kormidlového miesta rekreačného plavidla.

23.01.2016

g) Navigačné svetlá, znaky a zvukové signály

23.01.2016

Keď je plavidlo vybavené navigačnými svetlami, znakmi a zvukovými signálmi, musia byť podľa dohovoru COLREG 1972 34) alebo Poriadku plavebnej bezpečnosti podľa osobitného predpisu.35)

23.01.2016

h) Predchádzanie úniku znečisťujúcich látok a zariadenia na uľahčenie dovezenia odpadu na breh

23.01.2016

Plavidlo je konštruované tak, aby sa zabránilo náhodnému úniku znečisťujúcich látok (oleja, paliva atď.) cez palubu.

23.01.2016

Každá toaleta montovaná na rekreačnom plavidle je napojená na zberný systém alebo na systém úpravy vody.

23.01.2016

Rekreačné plavidlá so zabudovanými zbernými nádržami sú vybavené štandardnou odpadovou prípojkou, ktorá umožní spojenie zberných zariadení s odpadovým potrubím rekreačného plavidla.

23.01.2016

Okrem toho každé potrubie vedúce cez trup plavidla určené na ľudský odpad je vybavené ventilmi, ktoré sa dajú zaistiť v uzavretej polohe.

23.01.2016

B. Základné požiadavky na výfukové emisie z hnacích motorov

23.01.2016

Hnacie motory spĺňajú základné požiadavky na výfukové emisie ustanovené v tejto časti.

23.01.2016

1. IDENTIFIKÁCIA HNACIEHO MOTORA

23.01.2016

a) Každý motor je zreteľne označený týmito údajmi:

23.01.2016

1. obchodné meno výrobcu motora alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa, ak je to potrebné, aj obchodné meno a kontaktná adresa osoby upravujúcej motor,

23.01.2016

2. typ motora alebo rodina motorov,

23.01.2016

3. jedinečné sériové číslo motora,

23.01.2016

4. označenie CE podľa § 13.

23.01.2016

b) Označenia uvedené v písmene a) musia pretrvávať počas normálnej životnosti motora a musia byť zreteľne čitateľné a nezmazateľné. Ak sa použijú nálepky alebo štítky, musia byť pripevnené tak, aby bolo ich pripevnenie trvalé počas normálnej životnosti motora a aby sa tieto nálepky alebo štítky nedali odstrániť bez ich zničenia alebo poškodenia.

23.01.2016

c) Označenia musia byť pripevnené na časť motora, ktorá je potrebná na normálnu prevádzku motora a ktorá si za normálnych okolností nevyžaduje počas životnosti motora výmenu.

23.01.2016

d) Tieto označenia musia byť pripevnené tak, aby boli ľahko viditeľné po namontovaní všetkých komponentov motora potrebných na jeho prevádzku.

23.01.2016

2. POŽIADAVKY NA VÝFUKOVÉ EMISIE

23.01.2016

Hnacie motory sú navrhnuté, konštruované a zmontované tak, aby po správnej montáži a pri normálnom používaní emisie nepresiahli limity uvedené v písmene a) tabuľke č. 1 a v písmene b) tabuľkách č. 2 a 3.

23.01.2016

a) Hodnoty platné na účely § 21 ods. 2 a písmena b) tabuľky č. 2:

23.01.2016

Tabuľka č. 1

23.01.2016
Typ motoraOxid uhoľnatý
CO = A + B/PNn
(g/kWh)
Uhľovodíky
HC = A + B/ PNn
(g/kWh)
Oxidy
dusíka NOx
(g/kWh)
Pevné
častice
PT
ABnABn
Dvojtaktný
zážihový
150,0600,01,030,0100,00,7510,0neuplatňuje
sa
Štvortaktný
zážihový
150,0600,01,06,050,00,7515,0neuplatňuje
sa
Vznetový5,0001,52,00,59,81,0
23.01.2016

Vysvetlivky:

23.01.2016

A, B a n sú konštanty, ktorých hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1,

23.01.2016

PN je menovitý výkon motora v kW.

23.01.2016

b) Hodnoty platné odo dňa účinnosti tohto nariadenia:

23.01.2016

Tabuľka č. 2

23.01.2016

Výfukové emisné limity pre vznetové (CI) motory

23.01.2016
Zdvihový objem
SV
(L/cyl)
Menovitý výkon
motora PN
(kW)
Tuhé častice
PT
(g/kWh)
Uhľovodíky +
oxidy dusíka
HC + NOx
(g/kWh)
SV < 0,9PN<37Hodnoty uvedené v tabuľke č. 1
37 ≤ PN < 750,304,7
75 ≤ PN < 37000,155,8
0,9 ≤ SV < 1,2PN < 37000,145,8
1,2 ≤ SV < 2,50,125,8
2,5 ≤ SV < 3,50,125,8
3,5 ≤ SV < 7,00,115,8
23.01.2016

Vznetový motor neprekročí emisný limit oxidu uhoľnatého (CO) 5,0 g/kWh.

23.01.2016

Vznetové motory s menovitým výkonom motora 37 kW a viac a nižším ako 75 kW a so zdvihovým objemom nižším ako 0,9 l/cyl neprekročia emisný limit PT 0,20 g/kWh a kombinovaný emisný limit HC + NOx 5,8 g/kWh.

23.01.2016

Tabuľka č. 3

23.01.2016

Výfukové emisné limity pre zážihové (SI) motory

23.01.2016
Typ motoraMenovitý výkon
motora Pn
(kW)
Oxid uhoľnatý
CO
(g/kWh)
Uhľovodíky + oxidy
dusíka
HC + NOx
(g/kWh)
Závesné a vnútorné motoryPN ≤ 373755
373 < P* ≤48535016
PN > 48535022
Vonkajšie motory a motory pre vodné skútrePN ≤ 4,3500 - (5,0 x PN)30
4,3 < PN ≤ 40500-(5,0 x PN)vzorec 01
PN > 40300vzorec 02
23.01.2016

c) Skúšobné cykly

23.01.2016

Uplatňované skúšobné cykly a váhové faktory:

23.01.2016

S ohľadom na hodnoty uvedené v tabuľke č. 4 sa použijú požiadavky podľa osobitného predpisu.36)

23.01.2016

Pri vznetových motoroch s premenlivými otáčkami sa uplatňuje skúšobný cyklus E1 alebo E5, pričom pri výkone presahujúcom 130 kW možno uplatňovať aj skúšobný cyklus E3. Pri zážihových motoroch s premenlivými otáčkami sa uplatňuje skúšobný cyklus E4.

23.01.2016

Tabuľka č. 4

23.01.2016
Cyklus E1, číslo režimu12345
Rýchlosťmenovitástrednánízka - voľnobeh
Krútiaci moment (%)1007575500
Váhový faktor0,080,110,190,320,3
Rýchlosťmenovitástrednánízka - voľnobeh
Cyklus E3, číslo režimu1234
Rýchlosť (%)100918063
Výkon (%)100755025
Váhový faktor0,20,50,150,15
Cyklus E4, číslo režimu12345
Rýchlosť (%)100806040voľnobeh
Krútiaci moment (%)10071,646,5025,30
Váhový faktor0,060,140,150,250,40
Cyklus E5, číslo režimu12345
Rýchlosť (%)100918063voľnobeh
Krútiaci moment (%)1007550250
Váhový faktor0,080,130,170,320,3
23.01.2016

Notifikované osoby môžu akceptovať aj skúšky vykonané na základe iných skúšobných cyklov, ktoré sa uvádzajú v harmonizovanej technickej norme a ktoré sa vzťahujú na daný činiteľ plnenia motora.

23.01.2016

d) Použitie rodiny hnacích motorov a výber základného hnacieho motora

23.01.2016

Výrobca motora zodpovedá za určenie tých motorov zo svojho sortimentu, ktoré sa majú zahrnúť do rodiny motorov.

23.01.2016

Základný motor sa vyberie z rodiny motorov tak, aby jeho emisné vlastnosti boli reprezentatívne pre všetky motory v danej rodine motorov. Zvyčajne sa za základný motor rodiny vyberá motor, ktorý má také charakteristiky, na základe ktorých sa dosahujú najvyššie konkrétne emisie (v g/kWh) merané pri príslušnom skúšobnom cykle.

23.01.2016

e) Skúšobné palivá

23.01.2016

Skúšobné palivo používané na výfukové emisné skúšky má tieto vlastnosti:

23.01.2016

Benzínové palivá Tabuľka č. 5

23.01.2016
VlastnosťRF-02-99
bezolovnatý
RF-02-03
bezolovnatý
min.max.min.max.
Oktánové číslo určené výskumnou
metódou
(RON)
9595
Oktánové číslo určené motorovou
metódou
(MON)
8585
Hustota pri 15 °C (kg/m3)748762740754
Počiatočný bod varu (°C)24402440
Hmotnostný podiel síry (mg/kg)10010
Obsah olova (mg/l)55
Tlak pár podľa Reida (kPa)5660
Tlak pár (DVPE) (kPa)5660
Nafta
VlastnosťRF-06-99RF-06-03
min.max.min.max.
Cetánové číslo52545254
Hustota pri 15 °C (kg/m3)833837833837
Konečný bod varu (°C)370370
Bod vzplanutia (°C)5555
Hmotnostný podiel síry (mg/kg)poskytne
sa neskôr
300 (50)10
Hmotnostný podiel popolčeka (%)poskytne
sa neskôr
0,010,01
23.01.2016

Notifikované osoby môžu akceptovať aj skúšky vykonané na základe iných skúšobných palív, ako sa uvádza v harmonizovanej technickej norme.

23.01.2016

3. TRVÁCNOSŤ

23.01.2016

Výrobca motora dodá pokyny na montáž a údržbu motora, ktorými sa pri ich dodržiavaní zabezpečuje, že motor bude pri normálnom používaní spĺňať limity uvedené v druhom bode písm. a) a b) počas normálnej životnosti motora a za normálnych podmienok používania.

23.01.2016

Tieto informácie získa výrobca motora prostredníctvom skúšky výdrže založenej na normálnych prevádzkových cykloch a prostredníctvom výpočtu únavy komponentov, na ich základe vypracuje potrebné pokyny na údržbu a priloží ich k všetkým novým motorom pri ich prvom uvedení na trh.

23.01.2016

Normálna životnosť motora je takáto:

23.01.2016

a) vznetové motory: 480 hodín prevádzky alebo desať rokov, podľa toho, čo nastane skôr,

23.01.2016

b) zážihové vnútorné motory alebo závesné motory so zabudovaným výfukovým systémom alebo bez neho:

23.01.2016

1. motory v kategórii PN ≤ 373 kW: 480 hodín prevádzky alebo desať rokov, podľa toho, čo nastane skôr,

23.01.2016

2. motory v kategórii 373 < PN ≤ 485 kW: 150 hodín prevádzky alebo tri roky, podľa toho, čo nastane skôr,

23.01.2016

3. kategória motorov PN > 485 kW: 50 hodín prevádzky alebo jeden rok, podľa toho, čo nastane skôr,

23.01.2016

c) motory pre vodné skútre: 350 hodín prevádzky alebo päť rokov, podľa toho, čo nastane skôr,

23.01.2016

d) vonkajšie motory: 350 hodín prevádzky alebo desať rokov, podľa toho, čo nastane skôr.

23.01.2016

4. NÁVOD NA POUŽITIE

23.01.2016

Ku každému motoru je priložený návod na použitie v štátnom jazyku.

23.01.2016

V návode na použitie sa uvádzajú

23.01.2016

a) pokyny na montáž, použitie a údržbu potrebné na zaručenie správneho fungovania motora podľa požiadaviek tretieho bodu (Trvácnosť),

23.01.2016

b) údaje o výkone motora meranom podľa harmonizovanej technickej normy.

23.01.2016

C. Základné požiadavky na emisie hluku

23.01.2016

Rekreačné plavidlá s vnútorným motorom alebo so závesným motorom bez zabudovaného výfukového systému, vodné skútre a vonkajšie motory a závesné motory so zabudovaným výfukovým systémom musia spĺňať základné požiadavky na emisie hluku uvedené v tejto časti.

23.01.2016

1. ÚROVNE EMISIÍ HLUKU

23.01.2016

a) Rekreačné plavidlá s vnútorným motorom alebo so závesným motorom bez zabudovaného výfukového systému, vodné skútre a vonkajšie motory a závesné motory so zabudovaným výfukovým systémom sú navrhnuté, konštruované a montované tak, aby ich emisie hluku nepresiahli limity uvedené v tabuľke č. 6.

23.01.2016

Tabuľka č. 6

23.01.2016
Menovitý výkon motor (jeden motor)
(kW)
Maximálna hladina akustického tlaku = LpASmax
(dB)
PN ≤ 1067
10 < PN ≤ 4072
PN>4075
23.01.2016

Vysvetlivky:

23.01.2016

PN je menovitý výkon jediného motora v kW pri menovitých otáčkach a LpASmax je maximálna hladina akustického tlaku v dB.

23.01.2016

Pri dvojmotorových a viacmotorových jednotkách všetkých typov motorov sa môže limit zvýšiť o 3 dB.

23.01.2016

b) Alternatívou skúšok merania hluku je, že rekreačné plavidlo s vnútorným motorom alebo so závesným motorom bez zabudovaného výfukového systému sa považuje za plavidlo, ktoré spĺňa požiadavky na hluk uvedené v písmene a), ak je jeho Froudovo číslo ≤ 1,1 a pomer medzi výkonom a výtlakom ≤ 40 a ak je motor a výfukový systém namontovaný podľa špecifikácií výrobcu motora.

23.01.2016

c) „Froudovo číslo“ Fn sa vypočíta vydelením maximálnej rýchlosti rekreačného plavidla V (m/s) druhou odmocninou dĺžky čiary ponoru lwl (m), vynásobenou danou konštantou gravitačnej akcelerácie, g = 9,8 m/s2.

23.01.2016

vzorec 03

23.01.2016

Pomer medzi výkonom a výtlakom sa vypočíta ako podiel menovitého výkonu motora PN (v kW) a výtlaku rekreačného plavidla D (v tonách).

23.01.2016

Pomer medzi výkonom a výtlakom = PN /D

23.01.2016

2. NÁVOD NA POUŽITIE

23.01.2016

Pri rekreačných plavidlách s vnútorným motorom alebo so závesným motorom bez zabudovaného výfukového systému a pri vodných skútroch obsahuje návod na použitie požadovaný podľa časti A druhého bodu písm. e) informácie potrebné na udržanie rekreačného plavidla a výfukového systému v stave, ktorý, ak možno, zabezpečí pri normálnom používaní dodržanie ustanovených limitov hluku.

23.01.2016

Pri vonkajších motoroch a závesných motoroch so zabudovaným výfukovým systémom návod na použitie požadovaný podľa časti B štvrtého bodu obsahuje pokyny potrebné na udržanie motora v stave, ktorý, ak možno, zabezpečí pri normálnom používaní dodržanie ustanovených limitov hluku.

23.01.2016

3. TRVÁCNOSŤ

23.01.2016

Ustanovenia o trvácnosti v časti B treťom bode sa primerane uplatňujú na splnenie požiadaviek na emisie hluku ustanovených v prvom bode tejto časti.

23.01.2016

23.01.2016

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 77/2016 Z. z.

23.01.2016

Komponenty plavidiel

23.01.2016

1. Zariadenie chránené pred vznietením pre vnútorné a závesné zážihové motory a priestory benzínovej nádrže.

23.01.2016

2. Ochrana proti naštartovaniu v zábere pre vonkajšie motory.

23.01.2016

3. Kormidlá, kormidlové mechanizmy a káblové zostavy.

23.01.2016

4. Palivové nádrže určené na pevné zabudovanie a palivové hadice.

23.01.2016

5. Prefabrikované poklopy a prístavné svetlá.

23.01.2016

23.01.2016

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 77/2016 Z. z.

23.01.2016

Vyhlásenie výrobcu alebo dovozcu čiastočne dokončeného plavidla (§ 4 ods. 2)

23.01.2016

Vyhlásenie výrobcu alebo dovozcu so sídlom v Európskom hospodárskom priestore uvedené v § 4 ods. 2 obsahuje tieto údaje:

23.01.2016

a) obchodné meno a adresu výrobcu,

23.01.2016

b) obchodné meno a adresu zástupcu výrobcu so sídlom v Európskom hospodárskom priestore alebo osoby zodpovednej za uvedenie na trh,

23.01.2016

c) opis čiastočne dokončeného plavidla,

23.01.2016

d) vyhlásenie, že čiastočne dokončené plavidlo spĺňa základné požiadavky, ktoré sa uplatňujú v danej fáze výroby; vyhlásenie obsahuje aj odkazy na použité harmonizované technické normy alebo na špecifikácie, ktorých dodržanie sa vyhlasuje v danej fáze výroby; vyhlásenie, že plavidlo je určené na dokončenie inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa tohto nariadenia vlády.

23.01.2016

23.01.2016

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 77/2016 Z. z.

23.01.2016

EÚ vyhlásenie o zhode (vzor)

23.01.2016

1. Číslo........ (výrobok: číslo výrobku, číslo šarže, číslo typu alebo číslo série).

23.01.2016

2. Obchodné meno a adresa miesta podnikania výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu (splnomocnený zástupca musí tiež uviesť obchodné meno a adresu výrobcu) alebo súkromného dovozcu.

23.01.2016

3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu alebo súkromného dovozcu, alebo osoby uvedenej v § 14 ods. 3 alebo ods. 4.

23.01.2016

4. Predmet vyhlásenia (identifikácia výrobku umožňujúca jeho sledovateľnosť; ak je to potrebné, môže obsahovať aj fotografiu).

23.01.2016

5. Predmet vyhlásenia opísaný v štvrtom bode je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie.

23.01.2016

6. Odkazy na príslušné použité harmonizované technické normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda.

23.01.2016

7. Ak je do procesu posudzovania zhody zapojená aj notifikovaná osoba, uvedú sa jej identifikačné údaje (názov, číslo), postup posudzovania zhody a číslo certifikátu.

23.01.2016

8. Identifikácia osoby oprávnenej konať v mene výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu.

23.01.2016

9. Doplňujúce informácie:

23.01.2016

EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje vyhlásenie výrobcu hnacieho motora a osoby upravujúcej motor podľa § 4 ods. 4 písm. b) alebo písm. c) o tom, že motor pri montáži do plavidla podľa pripojených pokynov spĺňa:

23.01.2016

a) požiadavky podľa tohto nariadenia vlády na emisie výfukových plynov,

23.01.2016

b) limity podľa osobitného predpisu,12) ak ide o motory, ktoré boli typovo schválené podľa osobitného predpisu,12) a ktorý spĺňa emisné limity etapy IIIA, etapy IIIB alebo etapy IV pre vznetové motory používané na iné účely, ako je pohon plavidiel na vnútrozemské vodné cesty, rušňov a motorových vozňov, ako sa ustanovuje v bode 4.1.2 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (Ú. v. ES L 59, 27. 2. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení, alebo

23.01.2016

c) limity podľa osobitného predpisu,13) ak ide o motory, ktoré boli typovo schválené podľa osobitného predpisu.13)

23.01.2016

10. Motor sa nesmie uviesť do prevádzky dovtedy, kým sa plavidlo, na ktoré má byť namontovaný, nevyhlási za plavidlo, ktoré je v zhode s príslušnými ustanoveniami tohto nariadenia vlády, ak je takéto vyhlásenie povinné.

23.01.2016

11. Ak bol motor uvedený na trh počas dodatočného prechodného obdobia ustanoveného v § 21 ods. 2, táto skutočnosť sa uvedie v EÚ vyhlásení o zhode.

23.01.2016

12. Miesto a dátum vydania.

23.01.2016

13. Podpis osoby oprávnenej podpísať EÚ vyhlásenie o zhode.

23.01.2016

23.01.2016

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 77/2016 Z. z.

23.01.2016

Rovnocenná zhoda založená na posúdení po konštrukcii (postup posudzovania zhody po konštrukcii)

23.01.2016

1. Zhoda na základe posúdenia po konštrukcii je rovnocenný postup posudzovania zhody výrobku, v súvislosti s ktorým výrobca neprevzal zodpovednosť za súlad výrobku s týmto nariadením vlády, a fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v § 14 ods. 2, 3 alebo ods. 4, ktorá uvádza určený výrobok na trh alebo do prevádzky na vlastnú zodpovednosť, preberá týmto postupom zodpovednosť za rovnocennú zhodu určeného výrobku. Táto osoba plní povinnosti ustanovené v druhom a štvrtom bode, pričom zabezpečuje a vyhlasuje na svoju výlučnú zodpovednosť, že dotknutý určený výrobok, ktorý podlieha ustanoveniam tretieho bodu, spĺňa uplatniteľné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

23.01.2016

2. Osoba, ktorá uvádza určený výrobok na trh alebo do prevádzky, podáva žiadosť o posúdenie určeného výrobku po konštrukcii notifikovanej osobe a musí poskytnúť notifikovanej osobe dokumenty a technickú dokumentáciu, ktoré umožnia notifikovanej osobe posúdiť súlad určeného výrobku s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, a akékoľvek dostupné informácie o použití určeného výrobku po jeho prvom uvedení do prevádzky.

23.01.2016

Osoba, ktorá uvádza takýto určený výrobok na trh alebo do prevádzky, uchováva tieto dokumenty a informácie k dispozícii pre orgány dohľadu desať rokov od posúdenia rovnocennej zhody výrobku podľa postupu posudzovania zhody po konštrukcii.

23.01.2016

3. Notifikovaná osoba skontroluje konkrétny určený výrobok a vykoná výpočty, skúšky a ďalšie posúdenia v rozsahu potrebnom na zaručenie preukázania rovnocennej zhody výrobku s príslušnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.

23.01.2016

Notifikovaná osoba vypracuje a vydá certifikát a súvisiacu správu o zhode týkajúce sa vykonaného posúdenia a ponechá si kópiu certifikátu a súvisiacej správy o zhode, aby boli k dispozícii úradu desať rokov od vydania týchto dokumentov.

23.01.2016

Notifikovaná osoba umiestni svoje identifikačné číslo na schválený určený výrobok vedľa označenia CE alebo ho dá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.

23.01.2016

Ak je posudzovaným výrobkom plavidlo, notifikovaná osoba dá umiestniť na svoju zodpovednosť identifikačné číslo plavidla uvedené v prílohe č. 1 časti A druhom bode písm. a), pričom kód krajiny výrobcu je nahradený kódom krajiny notifikovanej osoby, jedinečný kód výrobcu je nahradený identifikačným kódom notifikovanej osoby, po ktorom sa uvedie sériové číslo certifikátu o posúdení po konštrukcii, a mesiac a rok výroby, v ktorom model vznikol, sa nahradí mesiacom a rokom posúdenia po konštrukcii.

23.01.2016

4. Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

23.01.2016

a) osoba, ktorá uvádza určený výrobok na trh alebo do prevádzky, umiestni označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v treťom bode identifikačné číslo notifikovanej osoby na určený výrobok, ktorý notifikovaná osoba posudzovala a osvedčovala rovnocennú zhodu s príslušnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády,

23.01.2016

b) osoba, ktorá uvádza určený výrobok na trh alebo do prevádzky, vypracuje EÚ vyhlásenie o zhode a uchováva ho k dispozícii orgánu dohľadu desať rokov odo dňa vydania certifikátu o posúdení po konštrukcii; vo vyhlásení o zhode sa identifikuje určený výrobok, pre ktorý bolo EÚ vyhlásenie o zhode vypracované, kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupní orgánu dohľadu,

23.01.2016

c) ak je posudzovaným výrobkom plavidlo, osoba uvádzajúca plavidlo na trh alebo do prevádzky umiestni podľa ustanovenia tretieho bodu na plavidlo štítok výrobcu opísaný prílohe č. 1 časti A druhom bode písm. b), ktorý obsahuje slová „posúdenie po konštrukcii“ a identifikačné číslo plavidla opísané v prílohe č. 1 časti A druhom bode písm. a).

23.01.2016

5. Notifikovaná osoba informuje osobu, ktorá uvádza určený výrobok na trh alebo do prevádzky, o jej povinnostiach v rámci postupu posudzovania zhody po konštrukcii.

23.01.2016

23.01.2016

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 77/2016 Z. z.

23.01.2016

Doplňujúce požiadavky pri použití vnútornej kontroly výroby a skúšok výrobku pod dohľadom ustanovených v module A1 (§ 14 ods. 13)

23.01.2016

Návrh a konštrukcia

23.01.2016

Na jednom plavidle alebo na viacerých plavidlách reprezentujúcich výrobu výrobcu vykoná výrobca alebo ním poverená osoba v jeho mene jednu skúšku alebo viac skúšok, ekvivalentných výpočtov alebo kontrol:

23.01.2016

a) skúška stability podľa prílohy č. 1 časti A tretieho bodu písm. b),

23.01.2016

b) skúška vlastností plávateľnosti podľa prílohy č. 1 časti A tretieho bodu písm. c).

23.01.2016

Emisie hluku

23.01.2016

Pri rekreačných plavidlách s vnútorným motorom alebo so závesným motorom bez zabudovaného výfukového systému a pri vodných skútroch vykoná výrobca plavidla alebo niekto v jeho mene na jednom plavidle alebo na viacerých plavidlách reprezentujúcich výrobu výrobcu plavidiel skúšky emisií hluku vymedzené v prílohe č. 1 časti C, za ktoré je zodpovedná notifikovaná osoba vybraná výrobcom.

23.01.2016

Pri vonkajších motoroch a závesných motoroch so zabudovaným výfukovým systémom vykoná výrobca motora alebo niekto v jeho mene na jednom motore alebo na niekoľkých motoroch každej rodiny motorov reprezentujúcich výrobu výrobcu motorov skúšky emisií hluku vymedzené v prílohe č. 1 časti C, za ktoré je zodpovedná notifikovaná osoba vybraná výrobcom.

23.01.2016

Keď sa skúša viac ako jeden motor z rodiny motorov, na potvrdenie zhody vzorky sa použije štatistická metóda opísaná v prílohe č. 7.

23.01.2016

23.01.2016

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 77/2016 Z. z.

23.01.2016

Posúdenie zhody výroby z hľadiska výfukových emisií a emisií hluku (štatistická metóda)

23.01.2016

1. Na overenie zhody rodiny motorov sa zo série vyberie vzorka motorov. O veľkosti (n) vzorky rozhodne výrobca po dohode s notifikovanou osobou.

23.01.2016

2. Za každý regulovaný prvok výfukových emisií a emisií hluku sa z výsledkov získaných zo vzorky vypočíta aritmetický priemer X. Výroba danej série spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády („kladné rozhodnutie“), ak sú splnené tieto podmienky:

23.01.2016

X + k. S ≤ L

23.01.2016

S je štandardná odchýlka, kde:

23.01.2016

S2 = ∑ (x-X)2 /(n - 1)

23.01.2016

X = aritmetický priemer výsledkov získaných zo vzorky

23.01.2016

x = jednotlivé výsledky získané zo vzorky

23.01.2016

L = príslušný limit

23.01.2016

n = počet motorov vo vzorke

23.01.2016

k = štatistický koeficient závisiaci od n (pozri tabuľku)

23.01.2016
n2345678910
k0,9730,6130,4890,4210,3760,3420,3170,2960,279
n111213141516171819
k0,2650,2530,2420,2330,2240,2160,2100,2030,198
Ak je n ≥ 20, potom k = 0,860 / √n
23.01.2016

23.01.2016

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 77/2016 Z. z.

23.01.2016

Doplňujúci postup, ktorý sa uplatní v rámci posudzovania zhody s typom na základe vnútornej kontroly výroby (modul C)

23.01.2016

Podľa § 14 ods. 16, keď je úroveň kvality neuspokojivá, uplatňuje sa tento postup:

23.01.2016

Zo série sa vyberie motor a podrobí sa skúške opísanej v prílohe č. 1 časti B. Skúšobné motory sú čiastočne alebo úplne zabehnuté podľa špecifikácií výrobcu. Ak konkrétne výfukové emisie motora vybraného zo série prekročia limity podľa prílohy č. 1 časti B, môže výrobca požiadať, aby sa merania uskutočnili na vzorke motorov vybraných zo série, v ktorej sa nachádza aj pôvodne zvolený motor. Na potvrdenie toho, aby vzorka motorov spĺňala požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, sa použije štatistická metóda opísaná v prílohe č. 7.

23.01.2016

23.01.2016

Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 77/2016 Z. z.

23.01.2016

Technická dokumentácia

23.01.2016

Ak je to potrebné na posúdenie, technická dokumentácia uvedená v § 5 písm. b) a § 15 obsahuje:

23.01.2016

a) všeobecný opis typu,

23.01.2016

b) koncepčný návrh, výrobné výkresy a schémy komponentov, podzostáv, obvodov a ďalšie relevantné údaje,

23.01.2016

c) opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a schém a fungovania určeného výrobku,

23.01.2016

d) zoznam harmonizovaných technických noriem uplatnených podľa § 11 úplne alebo čiastočne a opis riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek, ak sa tieto normy neuplatnili,

23.01.2016

e) výsledky výpočtov návrhu, vykonaných skúšok a ďalšie relevantné údaje,

23.01.2016

f) protokoly zo skúšok alebo výpočty stability podľa prílohy č. 1 časti A tretieho bodu písm. b) a plávateľnosti podľa prílohy č. 1 časti A tretieho bodu písm. c),

23.01.2016

g) protokoly zo skúšok výfukových emisií, ktorými sa preukáže súlad s prílohou č. 1 časťou B druhým bodom,

23.01.2016

h) protokoly zo skúšok emisií hluku, ktorými sa preukáže súlad s prílohou č. 1 časťou C prvým bodom.

23.01.2016

23.01.2016

Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 77/2016 Z. z.

23.01.2016

ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

23.01.2016

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20, Ú. v. ES L 59, 27. 2. 1998) v znení smernice Komisie 2001/63/ES zo 17. augusta 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26, Ú. v. ES L 227, 23. 8. 2001), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/88/ES z 9. decembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31, Ú. v. EÚ L 35, 11. 2. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/26/ES z 21. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34, Ú. v. EÚ L 146, 30. 4. 2004), smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009), smernice Komisie 2010/26/EÚ z 31. marca 2010 (Ú. v. EÚ L 86, 1. 4. 2010), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/88/EÚ zo 16. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 305, 23. 11. 2011), a smernice Komisie 2012/46/EÚ zo 6. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 353, 21. 12. 2012).

23.01.2016

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).

23.01.2016

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ z 20. novembra 2013 o rekreačných plavidlách a vodných skútroch a o zrušení smernice 94/25/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013).

Poznámky pod čiarou

23.01.2016

1) § 9 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

23.01.2016

2) Čl. 2 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).

23.01.2016

3) Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.

23.01.2016

4) Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.

23.01.2016

5) Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.

23.01.2016

6) Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.

23.01.2016

7) Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 765/2008.

23.01.2016

8) § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.

23.01.2016

9) Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.

23.01.2016

10) Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.

23.01.2016

11) Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008.

23.01.2016

12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení neskorších predpisov.

23.01.2016

13) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009) v platnom znení.

23.01.2016

14) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z.
Nariadenie (ES) č. 595/2009 v platnom znení.

23.01.2016

15) Čl. 2 ods. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.

23.01.2016

16) Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 765/2008.

23.01.2016

17) Čl. 2 ods. 14 nariadenia (ES) č. 765/2008.

23.01.2016

18) Čl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 765/2008.

23.01.2016

19) Čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 765/2008.

23.01.2016

20) Príloha II rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).

23.01.2016

21) Čl. 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

23.01.2016

22) § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

23.01.2016

23) § 8 ods. 3 písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z.

23.01.2016

24) § 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

23.01.2016

25) Čl. 2 ods. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.

23.01.2016

26) Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

23.01.2016

27) § 11 ods. 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.

23.01.2016

28) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

23.01.2016

29) § 9 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

23.01.2016

30) Čl. 2 ods. 17 nariadenia (ES) č. 765/2008.

23.01.2016

31) § 30 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.

23.01.2016

32) § 32 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

23.01.2016

33) Článok 2 prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).

23.01.2016

34) Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori. (Piaty bod oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).

23.01.2016

35) § 22 ods. 17 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

23.01.2016

36) ISO 8178-4 (2007).