Vyhláška č. 51/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016
01.01.2016

51

01.01.2016

VYHLÁŠKA

01.01.2016

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

01.01.2016

z 21. decembra 2015,

01.01.2016

ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca

01.01.2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:


01.01.2016

§ 1

01.01.2016

Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca, sú uvedené v prílohe.


01.01.2016

§ 2

01.01.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


01.01.2016

Juraj Draxler v. r.


01.01.2016

01.01.2016

Príloha k vyhláške č. 51/2016 Z. z.

01.01.2016

A. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca

01.01.2016

1. anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)

01.01.2016

2. komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov

01.01.2016

3. vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)

01.01.2016

4. základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)

01.01.2016

5. spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)

01.01.2016

6. elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové

01.01.2016

7. vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment, biochemické vyšetrenie (glykémia, urea, kreatinín, kreatinkinázu, hepatálne testy, ionogram, železo a väzbová kapacita železa)

01.01.2016

8. ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo pohyblivom koberci) alebo spiroergometria

01.01.2016

9. vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu

01.01.2016

B. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky talentovaného športovca

01.01.2016

1. anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)

01.01.2016

2. komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov

01.01.2016

3. vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)

01.01.2016

4. základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)

01.01.2016

5. spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)

01.01.2016

6. elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové

01.01.2016

7. vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment

01.01.2016

8. ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo pohyblivom koberci)

01.01.2016

9. vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu