Vyhláška č. 50/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016
01.01.2016

50

01.01.2016

VYHLÁŠKA

01.01.2016

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

01.01.2016

z 21. decembra 2015,

01.01.2016

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia

01.01.2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 10 ods. 12 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.01.2016

§ 1

01.01.2016

Oznámenie podmienok pre poskytnutie vládneho štipendia na akademický rok obsahuje

01.01.2016

a) názvy študijných odborov, v ktorých sa uskutočňujú študijné programy, na ktorých štúdium je možné poskytnúť vládne štipendium,

01.01.2016

b) počet fyzických osôb, ktorým je možné poskytnúť vládne štipendium,

01.01.2016

c) lehotu na podanie žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia (ďalej len „žiadosť“),

01.01.2016

d) lehotu pre ministerstvo zahraničných vecí partnerskej krajiny uvedenej v zameraní podľa § 3 ods. 3 zákona na oznámenie uchádzačov, ktorým táto krajina navrhuje poskytnúť vládne štipendium, a

01.01.2016

e) adresu webového sídla, prostredníctvom ktorého sa v elektronickej podobe predkladá žiadosť a jej prílohy.

01.01.2016

§ 2

01.01.2016

(1) Vzor žiadosti je uvedený v prílohe.

01.01.2016

(2) Prílohami žiadosti sú

01.01.2016

a)doklad o najvyššom získanom vzdelaní,

01.01.2016

b) vysvedčenia zo strednej školy, ak ide o žiadosť, ktorá sa vzťahuje na jazykovú prípravu na štúdium študijného programu prvého stupňa alebo študijného programu spájajúceho prvý stupeň a druhý stupeň alebo na štúdium takého študijného programu, inak výpis výsledkov štúdia na vysokej škole,

01.01.2016

c) rozhodnutie o prijatí na štúdium, ak ide o žiadosť, ktorá sa vzťahuje na štúdium na vysokej škole,

01.01.2016

d) rodný list,

01.01.2016

e) fotografia s rozmermi 3,5 cm x 4 cm zobrazujúca skutočnú podobu tváre osoby bez okuliarov s tmavými sklami, s výškou tvárovej časti hlavy od očí po bradu minimálne 13 mm; v elektronickej podobe s rozmermi najmenej 350 x 400 pixelov,

01.01.2016

f) odporúčanie

01.01.2016

1. dvoch pedagogických zamestnancov strednej školy, ktorá vydala doklad podľa písmena b), ak ide o žiadosť, ktorá sa vzťahuje na jazykovú prípravu na štúdium študijného programu prvého stupňa alebo študijného programu spájajúceho prvý stupeň a druhý stupeň alebo na štúdium takého študijného programu, alebo

01.01.2016

2. dvoch vysokoškolských učiteľov vysokej školy, ktorá vydala výpis výsledkov štúdia podľa písmena b), ak ide o žiadosť, ktorá sa vzťahuje na jazykovú prípravu na štúdium študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu tretieho stupňa alebo na štúdium takého študijného programu,

01.01.2016

g) podpísaný štruktúrovaný životopis,

01.01.2016

h) bibliografické údaje o publikačnej činnosti v rozsahu názov, autor a vydavateľské údaje, ak ide o jazykovú prípravu na štúdium študijného programu tretieho stupňa alebo o štúdium takého študijného programu,

01.01.2016

i) kópia strany cestovného dokladu, ktorá obsahuje osobné údaje držiteľa.

01.01.2016

(3) Ak uchádzač získal najvyššie vzdelanie mimo územia Slovenskej republiky, vyžaduje sa aj overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom štátu vydania dokladu alebo štátu sídla školy, ktorý je príslušný na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Ak je doklad o najvyššom získanom vzdelaní alebo rodný list vyhotovený v inom ako v slovenskom jazyku, českom jazyku, anglickom jazyku, francúzskom jazyku alebo španielskom jazyku, vyžaduje sa aj úradne overený preklad do niektorého z týchto jazykov.1)

01.01.2016

(4) Uchádzač predkladá žiadosť spolu s požadovanými prílohami v elektronickej forme každoročne do 30. mája prostredníctvom webového sídla určeného ministerstvom.

01.01.2016

(5) Prílohy žiadosti

01.01.2016

a) podľa odseku 2 písm. a) až e), g) a i) sa predkladajú v niektorom z týchto podporovaných formátov

01.01.2016

1. Portable Document Format (.pdf),

01.01.2016

2. Joint Photographic Experts Group (.jpg),

01.01.2016

3. Portable Network Graphics (.png) alebo

01.01.2016

4. Graphics Interchange Format (.gif),

01.01.2016

b) podľa odseku 2 písm. f) a h) sa predkladajú v niektorom z týchto podporovaných formátov

01.01.2016

1. Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8 podľa technických noriem2) alebo

01.01.2016

2. Office Open XML (.docx) vo verzii podľa technickej normy.3)

01.01.2016

§ 3

01.01.2016

(1) Oznámenie o poskytnutí vládneho štipendia alebo o neposkytnutí vládneho štipendia doručuje ministerstvo uchádzačom v elektronickej forme do 15. júla na adresu elektronickej pošty, ktorú uchádzač uviedol v žiadosti.

01.01.2016

(2) Oznámenie o poskytnutí vládneho štipendia doručuje ministerstvo uchádzačovi, ktorému bolo poskytnuté, aj v písomnej forme na korešpondenčnú adresu, ktorú uchádzač uviedol v žiadosti, a to do piatich pracovných dní odo dňa jeho vstupu na územie Slovenskej republiky.

01.01.2016

(3) Oznámenie o odňatí vládneho štipendia a oznámenie o pozastavení poskytovania vládneho štipendia ministerstvo doručuje elektronickými prostriedkami aj v písomnej forme.

01.01.2016

§ 4

01.01.2016

Vládne štipendium poskytuje ministerstvo mesačne prostredníctvom vysokej školy, na ktorej je príslušná fyzická osoba študentom alebo účastníkom jazykovej prípravy. Vysoká škola vyplatí vládne štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorého číslo oznámi študent príslušnej vysokej škole.


01.01.2016

§ 5

01.01.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


01.01.2016

Juraj Draxler v. r.


01.01.2016

Príloha k vyhláške č. 50/2015 Z. z.

01.01.2016

príloha 01

Poznámky pod čiarou

01.01.2016

1) § 21 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 10a ods. 1 písm. j) zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 325/2014 Z. z.

01.01.2016

2) RFC 2046: Formát Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). Časť 2: Typy médií, RFC 3629:UTF-8 transformácia UCS (univerzálnej znakovej sady), ISO/IEC 10646 - Informačné technológie. Univerzálna znaková sada (UCS).

01.01.2016

3) ISO/IEC 29500 Formáty súborov Office Open XML.