Vyhláška č. 41/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o základnom bankovom produkte

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

01.01.2016

41

01.01.2016

VYHLÁŠKA

01.01.2016

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.2016

z 10. decembra 2015

01.01.2016

o základnom bankovom produkte

01.01.2016

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 27c ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 405/2015 Z.z. ustanovuje:


01.01.2016

§ 1

01.01.2016

V rámci základného bankového produktu sa poskytujú tieto bankové služby:

01.01.2016

a) zriadenie platobného účtu, vedenie platobného účtu a zrušenie platobného účtu,

01.01.2016

b) neobmedzený počet platobných operácií v mene euro na území Slovenskej republiky vykonávaných

01.01.2016

1. vkladom finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť,

01.01.2016

2. výberom finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu

01.01.2016

2a. bez použitia medzinárodnej debetnej platobnej karty v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť,

01.01.2016

2b. medzinárodnou debetnou platobnou kartou prostredníctvom bankomatov príslušnej banky alebo pobočky zahraničnej banky,

01.01.2016

3. bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet, úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso

01.01.2016

3a. v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť,

01.01.2016

3b. prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu,

01.01.2016

4. bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov prostredníctvom medzinárodnej debetnej platobnej karty u osoby, ktorá prijíma platobné karty,

01.01.2016

c) vydanie jednej medzinárodnej debetnej platobnej karty a každá automatická obnova po skončení jej platnosti .

01.01.2016

§ 2

01.01.2016

Výška poplatku za základný bankový produkt je 0 eur mesačne.

01.01.2016

§ 3

01.01.2016

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 247/2012 Z. z. o základnom bankovom produkte.


01.01.2016

§ 4

01.01.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


01.01.2016

Peter Kažimír v. r.