Zákon č. 378/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 29.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017
01.01.2017

378

01.01.2017

ZÁKON

01.01.2017

zo 6. decembra 2016,

01.01.2017

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

01.01.2017

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2017

Čl. I

01.01.2017

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z. a zákona č. 272/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2017

1. V § 3 písmeno c) znie:

01.01.2017

c) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky“.

01.01.2017

2. Nadpis § 8 znie: „Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky“.

01.01.2017

3. V § 8 ods. 1 a 2 sa slová „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky“.

01.01.2017

4. V § 8 sa vypúšťa odsek 3.

01.01.2017

5. V § 9 ods. 1 písmeno l) znie:

01.01.2017

l) regionálny rozvoj okrem koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja a okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.“.

01.01.2017

6. § 24 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.01.2017

(5) Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje prípravu politík regionálneho rozvoja.“.

01.01.2017

7. Za § 40ab sa vkladá § 40ac, ktorý znie:

01.01.2017

㤠40ac

01.01.2017

(1) Pôsobnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v oblasti regionálneho rozvoja podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Úrad vlády Slovenskej republiky.

01.01.2017

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Úrad vlády Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare. Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým okrem oblasti podľa odseku 1 „Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare.

01.01.2017

(3) V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2017 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 1. januára 2017 v správe Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. januára 2017 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Úradom vlády Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.

01.01.2017

Čl. II

01.01.2017

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2017

1. V § 4 ods. 1 písm. a) sa za slovo „prostriedkov“ vkladajú slová „z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) a“.

01.01.2017

2. V § 6 ods. 2 sa slová „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „Úrad vlády“.

01.01.2017

3. V § 13 odsek 7 znie:

01.01.2017

(7) O výške poskytnutej dotácie rozhoduje vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vedúci úradu vlády“) na základe hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie, ktorá je poradným orgánom vedúceho úradu vlády.“.

01.01.2017

4. Slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „úrad vlády“ v príslušnom tvare a slovo „minister“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „vedúci úradu vlády“ v príslušnom tvare.

01.01.2017

5. Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2017

㤠18b

01.01.2017

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017

01.01.2017

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2017 sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2017.“.

01.01.2017

Čl. III

01.01.2017

Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z. a zákona č. 201/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2017

Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.01.2017

(2) Poskytovanie dotácií v oblasti regionálneho rozvoja upravuje osobitný predpis.1)“.

01.01.2017

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.01.2017

1) Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2017

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1a.

01.01.2017

Čl. IV

01.01.2017

Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2017

1. V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.01.2017

f) regionálneho rozvoja.“.

01.01.2017

2. Nadpis pod § 4 sa umiestňuje nad § 4.

01.01.2017

3. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

01.01.2017

㤠4a

01.01.2017

Pôsobnosť na úseku regionálneho rozvoja podľa § 3 ods. 1 písm. f) vykonáva len okresný úrad v sídle okresu, ktorý je zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.1a)“.

01.01.2017

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

01.01.2017

1a) Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z.“.

01.01.2017

Čl. V

01.01.2017

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2017

1. V § 2 ods. 2 sa za slová „nachádzajúce sa v najmenej rozvinutom okrese“ vkladá čiarka a slová „iné právnické osoby“.

01.01.2017

2. V § 3 ods. 1 sa slová „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“)“ nahrádzajú slovami „Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“)“.

01.01.2017

3. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.01.2017

(4) Okresný úrad v sídle najmenej rozvinutého okresu

01.01.2017

a) podieľa sa na tvorbe regionálnej politiky,

01.01.2017

b) koordinuje prípravu podkladov k návrhu akčného plánu,

01.01.2017

c) plní úlohy súvisiace s realizáciou akčného plánu,

01.01.2017

d) spolupracuje

01.01.2017

1. s úradom vlády pri vykonávaní úloh uvedených v odseku 1 písm. a),

01.01.2017

2. s Radou pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „rada“) pri vykonávaní úloh uvedených v § 5 ods. 4 a

01.01.2017

3. s vyšším územným celkom, v ktorého územnom obvode má sídlo, a s obcami, ktoré sa nachádzajú v jeho územnom obvode, ako aj s ďalšími subjektmi územnej spolupráce pri príprave podkladov k návrhu akčného plánu a jeho realizácii,

01.01.2017

e) vedie agendu súvisiacu s realizáciou akčného plánu.“.

01.01.2017

4. V § 4 ods. 1 sa slová „Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „rada“)“ nahrádzajú slovom „rady“.

01.01.2017

5. V § 5 odsek 1 znie:

01.01.2017

(1) Rada je odborným poradným orgánom vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vedúci úradu vlády“) pre najmenej rozvinutý okres, ktorú tvoria zástupcovia úradu vlády, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a subjektov územnej spolupráce z najmenej rozvinutého okresu.“.

01.01.2017

6. V § 5 ods. 3 sa za slovo „predseda“ vkladá čiarka a slovo „tajomník“ a za druhú vetu sa vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Tajomníkom rady je prednosta okresného úradu.“.

01.01.2017

7. Slová „ministerstvo dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „úrad vlády“ v príslušnom tvare a slová „minister dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „vedúci úradu vlády“ v príslušnom tvare.


01.01.2017

Čl. VI

01.01.2017

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


01.01.2017

Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.