Nariadenie vlády č. 367/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017
01.01.2017

367

01.01.2017

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2017

Slovenskej republiky

01.01.2017

zo 14. decembra 2016,

01.01.2017

ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení neskorších predpisov

01.01.2017

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


01.01.2017

§ 1

01.01.2017

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 59/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2012 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2013 Z. z.

01.01.2017

§ 2

01.01.2017

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


01.01.2017

§ 3

01.01.2017

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


01.01.2017

Robert Fico v. r.


01.01.2017

01.01.2017

Príloha k nariadeniu vlády č. 367/2016 Z. z.

01.01.2017

Zoznam vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie

01.01.2017

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013 a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016).