Nariadenie vlády č. 363/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.12.2016
Účinnosť od 28.12.2016

OBSAH

28.12.2016

363

28.12.2016

NARIADENIE VLÁDY

28.12.2016

Slovenskej republiky

28.12.2016

zo 7. decembra 2016,

28.12.2016

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov

28.12.2016

Vláda Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


28.12.2016

Čl. I

28.12.2016

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 192/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 164/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 285/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

28.12.2016

1. V § 4 sa vypúšťa písmeno g).

28.12.2016

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).

28.12.2016

2. V § 4 písm. g) sa nad slovo „investícii“ umiestňuje odkaz 2.


28.12.2016

Čl. II

28.12.2016

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


28.12.2016

Robert Fico v. r.