Zákon č. 355/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 22.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017
01.01.2017

355

01.01.2017

ZÁKON

01.01.2017

z 30. novembra 2016,

01.01.2017

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

01.01.2017

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2017

Čl. I

01.01.2017

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2017

1. V § 14 ods. 6 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo cystickej fibrózy s pľúcnymi a gastrointestinálnymi prejavmi“.

01.01.2017

2. V § 18 ods. 3 písmeno i) znie:

01.01.2017

i) jednorazové plnenia z poistenia osôb, ktoré nemajú charakter úrazovej renty, jednorazové plnenia zo starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia,“.

01.01.2017

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.

01.01.2017

3. V § 18 ods. 3 písmeno p) znie:

01.01.2017

p) peňažné dary poskytnuté

01.01.2017

1. v kalendárnom roku v úhrne do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,29)

01.01.2017

2. z prostriedkov nadácie, občianskeho združenia, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, alebo

01.01.2017

3. na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu,“.

01.01.2017

4. V § 18 ods. 3 písm. r) sa nad slovom „republiky“ odkaz „28a)“ nahrádza odkazom „29a)“ a poznámka pod čiarou k odkazu „28a“ sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu „29a)“.

01.01.2017

5. V § 18 ods. 3 písm. s) sa nad slovom „predpisu“ odkaz „28b)“ nahrádza odkazom „29b)“ a poznámka pod čiarou k odkazu „28b)“ sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu „29b)“.

01.01.2017

6. V § 18 ods. 19 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

01.01.2017

e) nehnuteľné vecialebo hnuteľné veci nadobudnuté z peňažného daru podľa odseku 3 písm. p) alebo nepeňažné dary poskytnuté

01.01.2017

1. v kalendárnom roku v úhrnnej hodnote do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,29)

01.01.2017

2. nadáciou, občianskym združením, neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, neinvestičným fondom, cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, alebo

01.01.2017

3. na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu,“.

01.01.2017

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

01.01.2017

7. V § 21 ods. 3 sa slová „denná pobytová sociálna služba“ nahrádzajú slovami „ambulantná forma sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb“.

01.01.2017

8. V § 31odsek 1 znie:

01.01.2017

(1) Pomôcky sa zaraďujú do zoznamu pomôcok a vyraďujú sa zo zoznamu pomôcok najmenej raz ročne k 31. decembru, ak bol návrh podaný podľa § 30 a odporučený kategorizačnou komisiou.“.

01.01.2017

9. V § 40 ods. 2 sa slová „denná pobytová sociálna služba“ nahrádzajú slovami „ambulantná forma sociálnej služby“ a slová „dennej pobytovej sociálnej služby“ sa nahrádzajú slovami „ambulantnej formy sociálnej služby“.

01.01.2017

10. V § 40 ods. 7 sa slová „111,32 %“ nahrádzajú slovami „125 %“ a slová „148,42 %“ sa nahrádzajú slovami „162,1 %“.

01.01.2017

11. V § 40 ods. 8 sa slová „98,33 %“ nahrádzajú slovami „112,01 %“, slová „139,15 %“ sa nahrádzajú slovami „152,83 %“ a slová „denná pobytová sociálna služba“ sa v celom texte nahrádzajú slovami „ambulantná forma sociálnej služby“.

01.01.2017

12. V § 40 ods. 9 sa slová „144,71 %“ nahrádzajú slovami „158,39 %“ a slová „denná pobytová sociálna služba“ sa v celom texte nahrádzajú slovami „ambulantná forma sociálnej služby“.

01.01.2017

13. V § 40 ods. 12 sa slová „1,4 násobku“ nahrádzajú slovom „1,7-násobok“.

01.01.2017

14. V § 41 ods. 4 sa slovo „zácvik“ v celom texte nahrádza slovom „výcvik“.

01.01.2017

15. Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:

01.01.2017

51) § 45, 48, 56, 60 a 103 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2015 Z. z.“.

01.01.2017

16. V § 64 odsek 1 znie:

01.01.2017

(1) Príslušný orgán na účely plnenia úloh podľa tohto zákona spracúva osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v súlade s osobitným predpisom.53)“.

01.01.2017

Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:

01.01.2017

53) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“.

01.01.2017

17. V § 64 odsek 2 znie:

01.01.2017

(2) Osobné údaje, ktoré príslušný orgán spracúva podľa tohto zákona, možno bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.“.

01.01.2017

18. V § 64 odsek 4 znie:

01.01.2017

(4) Osobné údaje, ktoré môže príslušný orgán spracúvať na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona o fyzickej osobe uvedenej v odseku 5 písm. a) až c), sú:

01.01.2017

a) meno, priezvisko a titul,

01.01.2017

b) adresa trvalého pobytu,

01.01.2017

c) adresa prechodného pobytu,

01.01.2017

d) adresa miesta, kde sa obvykle zdržiava,

01.01.2017

e) druh povolenia na pobyt,

01.01.2017

f) rodné číslo, ak je pridelené,

01.01.2017

g) dátum narodenia,

01.01.2017

h) dátum úmrtia,

01.01.2017

i) druh a číslo dokladu totožnosti,

01.01.2017

j) štátne občianstvo,

01.01.2017

k) rodinný stav,

01.01.2017

l) kontaktné údaje,

01.01.2017

m) bankové spojenie,

01.01.2017

n) údaje o zdravotnom stave na účely lekárskej posudkovej činnosti,

01.01.2017

o) údaje o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony,

01.01.2017

p) údaje o poskytovaní sociálnej služby,

01.01.2017

q) údaje o príjme,

01.01.2017

r) údaje o majetku,

01.01.2017

s) údaje o poskytnutých peňažných príspevkoch na kompenzáciu, o vyhotovených preukazoch a o vyhotovených parkovacích preukazoch,

01.01.2017

t) údaje o príbuzenskom vzťahu,

01.01.2017

u) ďalšie údaje, ktoré zodpovedajú účelu spracúvania a sú nevyhnutné na účel podľa odseku 1.“.

01.01.2017

19. V § 64 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.01.2017

d) o ďalšej fyzickej osobe v rozsahu, v akom sú uvedené v dôkazných prostriedkoch v konaní vo veciach peňažných príspevkov na kompenzáciu, preukazu a parkovacieho preukazu.“.

01.01.2017

20. Za § 67c sa vkladá § 67d, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2017

㤠67d

01.01.2017

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2017

01.01.2017

(1) O zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie, na ktorý vznikol nárok pred 1. januárom 2017 a trvá aj po 31. decembri 2016, príslušný orgán rozhodne do 31. marca 2017.

01.01.2017

(2) Príslušný orgán rozhodne o odňatí peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov, ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bol peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2009, poskytuje celoročná pobytová sociálna služba okrem sociálnej služby poskytovanej

01.01.2017

a) v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v zariadení podporovaného bývania,1a) alebo

01.01.2017

b) v zariadení sociálnych služieb1a) na určitý čas, najviac 30 po sebe nasledujúcich dní.“.

01.01.2017

21. V prílohe č. 16 sa za slovom „rodiny“ bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím pred podpísaním výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie zomrela, uvedie sa dátum jej úmrtia.“.

01.01.2017

Čl. II

01.01.2017

Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2017

1. Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.01.2017

(2) Za psa so špeciálnym výcvikom podľa tohto zákona sa považuje aj pes v špeciálnom výcviku v sprievode osoby odborne spôsobilej na výcvik psa so špeciálnym výcvikom podľa osobitného predpisu.4a)“.

01.01.2017

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

01.01.2017

4a) § 25 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2017

2. V § 2 ods. 1 písm. a) šiesty bod znie:

01.01.2017

6. so špeciálnym výcvikom,4a)“.

01.01.2017

3. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2017

㤠4a

01.01.2017

Sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom

01.01.2017

(1) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom má právo byť sprevádzaná psom so špeciálnym výcvikom na verejne prístupných miestach. Na fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom sa nevzťahuje zákaz vstupu so psom na miesta vymedzené podľa § 5 ods. 1 písm. b).

01.01.2017

(2) Nasadenie náhubku pre psa so špeciálnym výcvikom sa nevyžaduje pri výkone činnosti, na ktorú bol pes vycvičený.“.

01.01.2017

Čl. III

01.01.2017

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z. a zákona č. 310/2016 Z. z. sa mení takto:

01.01.2017

1. V § 15 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „v rozsahu najviac 12 rokov“, bodkočiarka sa nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „do obdobia 12 rokov dôchodkového poistenia sa započítava aj obdobie dôchodkového poistenia získané z dôvodu uvedeného v písmene d),“.

01.01.2017

2. V § 22 ods. 1 poslednej vete sa vypúšťajú slová „najneskôr dňom získania 12 rokov povinného dôchodkového poistenia podľa § 15 ods. 1 písm. e)“.

01.01.2017

Čl. IV

01.01.2017

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:

01.01.2017

V § 26 ods. 4 písm. a) sa slová „zrakovo postihnuté osoby aj v sprievode vodiaceho psa,“ nahrádzajú slovami „osoby so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom,“.


01.01.2017

Čl. V

01.01.2017

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


01.01.2017

Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.