Zákon č. 354/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Platnosť od 22.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017
01.01.2017

354

01.01.2017

ZÁKON

01.01.2017

z 29. novembra 2016,

01.01.2017

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

01.01.2017

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2017

Čl. I

01.01.2017

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2017

1. V § 3 písm. c) prvom bode sa za slovo „zväzu“ vkladajú slová „alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 58 písm. k)“.

01.01.2017

2. § 3 sa dopĺňa písmenami t) a u), ktoré znejú:

01.01.2017

t) športom všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej účasti alebo organizovanej účasti vedú k preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo umožňujú dosahovať výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach,

01.01.2017

u) zoznam športovcov top tímu zoznam športových reprezentantov v kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe dosiahnutých športových výsledkov na významnej súťaži.“.

01.01.2017

3. V § 4 ods. 5 sa číslovka „18“ nahrádza číslovkou „23“ a vypúšťa sa časť vety za bodkočiarkou.

01.01.2017

4. V § 4 odsek 6 znie:

01.01.2017

(6) Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.“.

01.01.2017

5. V § 5 ods. 8 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o talentovaného športovca, aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.“.

01.01.2017

6. V § 6 odsek 3 znie:

01.01.2017

(3) Športový odborník podľa odseku 1 písm. a) až d) vykonáva činnosť športového odborníka

01.01.2017

a) ako podnikanie,

01.01.2017

b) na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

01.01.2017

c) ako dobrovoľník6a) alebo

01.01.2017

d) bez zmluvy.“.

01.01.2017

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

01.01.2017

6a) § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.“.

01.01.2017

7. § 6 sa dopĺňa odsekmi 4 až 10, ktoré znejú:

01.01.2017

(4) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom zápisu oprávnenia na podnikanie do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa odseku 2, môže písomne požiadať ministerstvo školstva o zápis oprávnenia na podnikanie. Žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie možno podať aj prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.6b) Súčasťou žiadosti podanej prostredníctvom jednotného kontaktného miesta je potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11. Jednotné kontaktné miesto doručí žiadosť ministerstvu školstva.

01.01.2017

(5) Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie športového odborníka na podnikanie do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Vykonanie zápisu ministerstvo školstva bezodkladne oznámi športovému odborníkovi alebo jednotnému kontaktnému miestu, ak bola žiadosť podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.

01.01.2017

(6) Športový odborník môže oznámiť ministerstvu školstva alebo jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania ministerstvu školstva, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

01.01.2017

(7) Po pozastavení podnikania športový odborník nadobudne oprávnenie na podnikanie uplynutím obdobia pozastavenia podnikania alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene obdobia pozastavenia podnikania. Pozastavenie podnikania nemôže trvať kratšie ako tri mesiace a dlhšie ako tri roky; pozastavenie podnikania je možné aj opakovane.

01.01.2017

(8) Oprávnenie športového odborníka podnikať zaniká

01.01.2017

a) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,

01.01.2017

b) stratou odbornej spôsobilosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka,

01.01.2017

c) stratou bezúhonnosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka,

01.01.2017

d) oznámením športového odborníka o ukončení podnikania.

01.01.2017

(9) Športový odborník môže oznámiť ministerstvu školstva alebo jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania ministerstvu školstva, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

01.01.2017

(10) Za odbornú činnosť v športe sa nepovažuje záchrana života a špecializované činnosti v oblasti záchrany života.“.

01.01.2017

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

01.01.2017

6b) § 66b ods. 2 písm. b) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2017

8. V § 9 odsek 1 znie:

01.01.2017

(1) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov,7) vyberá od osôb s jej príslušnosťou podľa § 3 písm. k) prvého až šiesteho bodu, okrem osôb s príslušnosťou založenou zmluvným vzťahom na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a zmluvy o amatérskom vykonávaní športu a dobrovoľníckym vzťahom, ročný príspevok na svoju športovú činnosť; za tento príspevok sa považuje aj členský príspevok. Ak v rámci jedného druhu športu vznikne osobe povinnosť uhrádzať členský príspevok viacerým športovým organizáciám, ku ktorým má príslušnosť na základe členského vzťahu, členský príspevok uhrádza iba jednej športovej organizácii, ku ktorej má príslušnosť, a národnému športovému zväzu.“.

01.01.2017

9. V § 9 ods. 4 sa vypúšťajú slová „má právnu formu občianskeho združenia a“.

01.01.2017

10. V § 9 ods. 5 písmeno h) znie:

01.01.2017

h) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia,“.

01.01.2017

11. V § 11 ods. 3 druhej vete sa slová „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)“ nahrádzajú slovami „hlavný kontrolór športu“.

01.01.2017

12. V § 11 ods. 3 tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je kontrolór opätovne zvolený alebo inak ustanovený na ďalšie funkčné obdobie.“ a v poslednej vete sa slovo „dva“ nahrádza slovom „štyri“.

01.01.2017

13. V § 12 ods. 2 druhej vete sa slovo „vykonáva“ nahrádza slovami „môže vykonávať“.

01.01.2017

14. § 14 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

01.01.2017

(11) Ak pri výkone kontrolnej činnosti kontrolóra hrozí konflikt záujmov, kontrolór postúpi podanie hlavnému kontrolórovi športu.“.

01.01.2017

15. V § 17 ods. 1 písmeno e) znie:

01.01.2017

e) zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou najneskôr 25 dní odo dňa konania zasadnutia,“.

01.01.2017

16. V § 17 ods. 1 písm. f) sa číslovka „15“ nahrádza číslovkou „25“.

01.01.2017

17. V § 19 ods. 3 písm. a) sa za slovo „športovcov“ vkladajú slová „a úroveň súťaže, v ktorej súťažia,“ a slovo „súťaží“ sa nahrádza slovom „súťažia“.

01.01.2017

18. V § 21 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

01.01.2017

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

01.01.2017

19. V § 21 ods. 2 úvodná veta znie: „Zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu obsahuje“.

01.01.2017

20. V § 21 ods. 3 sa slová „zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2“ a číslovka „15“ sa nahrádza číslovkou „25“.

01.01.2017

21. V § 24 odsek 2 znie:

01.01.2017

(2) Ustanovenia § 17 ods. 1 a 2 sa na národnú športovú organizáciu vzťahujú rovnako.“.

01.01.2017

22. § 26 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.01.2017

(5) Slovenský paralympijský výbor má na účely vzdelávania v športe podľa § 83 až 85 postavenie národného športového zväzu.“.

01.01.2017

23. V § 31 ods. 2 sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.

01.01.2017

24. V § 40 ods. 4 písm. b) sa slová „e) až n)“ nahrádzajú slovami „b), e) až n)“.

01.01.2017

25. V § 42 ods. 1 písm. a) sa slová „a) až d)“ nahrádzajú slovami „a), c) alebo písm. d)“.

01.01.2017

26. V § 47 ods. 7 sa za číslovku „33,“ vkladá číslovka „34,“ a za číslovku „42“ sa vkladá čiarka a číslovka „43“.

01.01.2017

27. V § 48 ods. 3 prvej vete sa slová „vek podľa § 4 ods. 5“ a v druhej vete slová „hornej hranice veku“ nahrádzajú slovami „23 rokov veku“.

01.01.2017

28. V § 48 ods. 9 sa za číslovku „33“ vkladajú slová „a 34“ a číslovka „42“ sa nahrádza číslovkou „43“.

01.01.2017

29. V § 55 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d) až f).

01.01.2017

30. V § 58 písmeno k) znie:

01.01.2017

k) navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska, ak v príslušnom športe nepôsobí národný športový zväz alebo ak národný športový zväz bezdôvodne nenavrhne športového reprezentanta do rezortného športového strediska,“.

01.01.2017

31. V § 59 ods. 1 písm. a) sa za slová „v tejto organizácii“ vkladajú slová „ku dňu vydania potvrdenia“.

01.01.2017

32. V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.01.2017

c) stanovy, ktoré sú v súlade s § 19 až 23.“.

01.01.2017

33. V § 59 ods. 5 sa za slovo „vydanie,“ vkladajú slová „alebo neplní úlohy podľa § 16 ods. 2,“.

01.01.2017

34. Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2017

㤠59a

01.01.2017

Uznávanie národných športových organizácií

01.01.2017

(1) Ministerstvo školstva vydá osvedčenie o uznaní športovej organizácie za národnú športovú organizáciu na základe žiadosti športovej organizácie s prílohami, ktorými sú:

01.01.2017

a) potvrdenie príslušnej medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou preukazujúce členstvo športovej organizácie v tejto organizácii v trvaní najmenej dvoch rokov ku dňu vydania potvrdenia,

01.01.2017

b) potvrdenie alebo vyhlásenie preukazujúce vykonávanie výlučnej pôsobnosti na území Slovenskej republiky pre deaflympijský šport, šport špeciálnych olympiád, vysokoškolský šport, školský šport, šport pre všetkých alebo pre inú oblasť športu,

01.01.2017

c) stanovy, ktoré sú v súlade s § 19 až 23.

01.01.2017

(2) Žiadosť s prílohami podľa odseku 1 sa podáva prostredníctvom informačného systému športu.

01.01.2017

(3) Ak ministerstvo školstva vydá osvedčenie o uznaní za národnú športovú organizáciu, uznanie za národnú športovú organizáciu zverejní.

01.01.2017

(4) Ak športová organizácia nespĺňa podmienky podľa odseku 1, ministerstvo školstva rozhodne o odmietnutí vydania osvedčenia o uznaní za národnú športovú organizáciu.

01.01.2017

(5) Ak ministerstvo školstva zistí, že národná športová organizácia, ktorá je držiteľom osvedčenia podľa odseku 3, prestala spĺňať podmienky na jeho vydanie, vydá rozhodnutie o zrušení osvedčenia aj bez návrhu a zmenu zverejní.

01.01.2017

(6) Rozhodnutie ministerstva školstva podľa odsekov 4 a 5 sa doručuje príslušnej športovej organizácii.“.

01.01.2017

35. V § 60 ods. 1 sa vypúšťajú slová „o vykonávaní následnej finančnej kontroly“.

01.01.2017

36. V § 61 ods. 1 písmeno f) znie:

01.01.2017

f) zabezpečuje vzdelávanie kontrolórov a vykonanie skúšky kontrolórov,“.

01.01.2017

37. V § 61 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:

01.01.2017

h) vykonáva kontrolu dodržiavania právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie v súvislosti so športovou činnosťou,

01.01.2017

i) kontroluje plnenie úloh kontrolóra podľa § 13,

01.01.2017

j) kontroluje plnenie povinností športových organizácií,

01.01.2017

k) vykonáva kontrolu dodržiavania povinností športového odborníka.“.

01.01.2017

38. V § 61 ods. 6 sa slovo „kontrolóra“ nahrádza slovami „hlavného kontrolóra športu“.

01.01.2017

39. V § 66 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. d) a § 69 ods. 2 sa slovo „osobitný“ nahrádza slovom „samostatný“.

01.01.2017

40. V § 66 ods. 3 písm. a) sa za slová „ak ide o“ vkladá slovo „národný“.

01.01.2017

41. V § 66 ods. 3 písmeno b) znie:

01.01.2017

b) činnosť športovej organizácie je v súlade s § 21 a 22,“.

01.01.2017

42. V § 66 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí, aj ak ide o poskytovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu medzi športovými organizáciami navzájom alebo medzi športovými organizáciami a športovcami.“.

01.01.2017

43. V § 67 ods. 1 písmeno b) znie:

01.01.2017

b) dňom skončenia kontroly vykonanej hlavným kontrolórom športu, ktorou bolo v oblasti boja proti dopingu v športe zistené, že

01.01.2017

1. národný športový zväz alebo národná športová organizácia do svojich predpisov nezapracovali pravidlá Svetového antidopingového programu,

01.01.2017

2. národný športový zväz alebo národná športová organizácia nepostupuje podľa svojich predpisov,

01.01.2017

3. športová organizácia neupravila vo svojich predpisoch porušenie pravidiel Svetového antidopingového programu ako závažné disciplinárne previnenia alebo

01.01.2017

4. športová organizácia nepostupuje podľa predpisov v oblasti boja proti dopingu v športe,“.

01.01.2017

44. V § 67 ods. 2 písm. c) sa slová „členský príspevok“ nahrádzajú slovami „príspevok na svoju športovú činnosť“.

01.01.2017

45. V § 67 ods. 3 písmeno g) znie:

01.01.2017

g) nevyhotoví zápisnicu zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu alebo vyhotoví zápisnicu, ktorá neobsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 2,“.

01.01.2017

46. V § 67 sa odsek 3 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

01.01.2017

j) uvedie nepravdivý údaj v žiadosti podľa § 59 ods. 1, na základe ktorého získal neoprávnenú výhodu,

01.01.2017

k) uvedie nepravdivé hodnoty váh podľa § 68 ods. 5.“.

01.01.2017

47. V § 67 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.01.2017

(4) Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národná športová organizácia, ktorá

01.01.2017

a) nezverejní na svojom webovom sídle alebo v informačnom systéme športu údaje podľa § 17 ods. 1,

01.01.2017

b) nesplní povinnosť podľa § 20 ods. 1,

01.01.2017

c) neuskutoční riadne zasadnutie najvyššieho orgánu najmenej raz za rok,

01.01.2017

d) nevyhotoví zápisnicu zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu alebo vyhotoví zápisnicu, ktorá neobsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 2,

01.01.2017

e) uvedie nepravdivý údaj v žiadosti podľa § 59a ods. 1, na základe ktorého získala neoprávnenú výhodu.“.

01.01.2017

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

01.01.2017

48. V § 67 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

01.01.2017

49. V § 67 ods. 8 sa slová „Ak zistený závažný nedostatok nie je možné odstrániť,“ nahrádzajú slovom „Lehotu,“.

01.01.2017

50. § 67 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

01.01.2017

(10) Ak je odôvodnené podozrenie zo závažného nedostatku, ministerstvo školstva môže na základe stanoviska hlavného kontrolóra športu osobe dočasne pozastaviť spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov na obdobie nevyhnutne potrebné na preskúmanie možného závažného nedostatku.

01.01.2017

(11) Počas dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nemožno osobe poskytnúť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

01.01.2017

(12) Ministerstvo školstva dočasné pozastavenie spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov bezodkladne zruší, ak pominie dôvod, pre ktorý bola spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov dočasne pozastavená.“.

01.01.2017

51. V § 68 ods. 1 sa za slová „finančný príspevok“ vkladajú slová „na športovú činnosť“ a vypúšťajú sa slová „prvého bodu“.

01.01.2017

52. V § 68 odsek 2 znie:

01.01.2017

(2) Príspevok uznanému športu je priamo úmerný pridanej hodnote uznaného športu pre Slovenskú republiku a vypočítava sa na základe podielu uznaného športu podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 3.“.

01.01.2017

53. V § 68 odsek 4 znie:

01.01.2017

(4) Vláda pre príspevok uznanému športu na príslušný rok nariadením ustanoví

01.01.2017

a) metodiku zisťovania hodnôt a parametrov do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3,

01.01.2017

b) hodnotu váhy dosiahnutého športového úspechu, váhy domáceho záujmu o šport a váhy zahraničného záujmu o šport do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 a

01.01.2017

c) metodiku výpočtu príspevku uznanému športu vrátane maximálneho možného medziročného poklesu a nárastu príspevku uznanému športu, maximálneho percentuálneho podielu príspevku uznanému športu a minimálnej hodnoty príspevku uznanému športu.“.

01.01.2017

54. V § 68 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.01.2017

(5) Ak ide o uznaný šport, v ktorom sa súťaží vo viacerých športových odvetviach alebo vo viacerých kategóriách, pri výpočte podielu uznaného športu sa zohľadňujú váhy športových odvetví a váhy pre kategóriu mužov, kategóriu žien a zmiešanú kategóriu. Tieto váhy uvedie národný športový zväz v žiadosti o poskytnutie príspevku uznanému športu podľa 69 ods. 1. Národný športový zväz uvádza hodnoty váh tak, aby súčet váh športových odvetví v rámci jedného uznaného športu bol 100 % a súčet váh kategórie mužov, kategórie žien a zmiešanej kategórie bol 100 %. Váhy sa zohľadňujú pri výpočte príspevku uznanému športu na rok, ktorý nasleduje tri roky po roku podania žiadosti; ak ide o prvú žiadosť, váhy v nej uvedené sa zohľadňujú pri výpočte príspevku uznanému športu na dva nasledujúce roky.“.

01.01.2017

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

01.01.2017

55. V § 69 odsek 5 znie:

01.01.2017

(5) Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej

01.01.2017

a) 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch,

01.01.2017

b) 20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov; kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje najvyšší orgán národného športového zväzu,

01.01.2017

c) 25 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športovej reprezentácie.“.

01.01.2017

56. V § 69 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

01.01.2017

(6) Výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu vynaložené z príspevku uznanému športu nesmú prekročiť 15 % z ročných príjmov národného športového zväzu z príspevku uznanému športu.

01.01.2017

(7) Národný športový zväz je oprávnený použiť najviac 30 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na výstavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu športovej infraštruktúry.“.

01.01.2017

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8.

01.01.2017

57. § 69 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

01.01.2017

(9) Ak národný športový zväz stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, počas obdobia straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nemá nárok na príspevok uznanému športu; zodpovedajúcu časť príspevku uznanému športu ministerstvo školstva použije na plnenie úloh verejného záujmu v danom športe.“.

01.01.2017

58. Za § 69 sa vkladá § 69a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2017

㤠69a

01.01.2017

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu

01.01.2017

(1) Príspevok uznanému športu sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu uzatvorenej medzi ministerstvom školstva a národným športovým zväzom.

01.01.2017

(2) Zmluva obsahuje najmä

01.01.2017

a) identifikačné údaje zmluvných strán,

01.01.2017

b) bankové spojenie a číslo bankového účtu zmluvných strán,

01.01.2017

c) výšku príspevku uznanému športu,

01.01.2017

d) účel, na ktorý sa príspevok poskytuje,

01.01.2017

e) úlohy zmluvných strán pri napĺňaní verejného záujmu v športe,

01.01.2017

f) podmienky a obdobie použitia príspevku,

01.01.2017

g) termín zúčtovania príspevku,

01.01.2017

h) termín vrátenia nepoužitého príspevku a číslo bankového účtu ministerstva školstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,

01.01.2017

i) podmienky poskytnutia príspevku, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov.“.

01.01.2017

59. V § 75 ods. 4 prvej a druhej vete sa slová „zoznamu najvýkonnejších športovcov“ nahrádzajú slovami „zoznamu športovcov top tímu“.

01.01.2017

60. V § 75 ods. 4 posledná veta znie: „Ak národný športový zväz stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok športovcovi.“.

01.01.2017

61. V § 77 ods. 2 písm. a) sa číslovka „80“ nahrádza číslovkou „50“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „okrem uznaného športu futbal a uznaného športu ľadový hokej,“.

01.01.2017

62. V § 77 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

01.01.2017

b) vo výške najmenej 17 % na poskytnutie príspevku uznanému športu futbal a vo výške najmenej 13 % na poskytnutie príspevku uznanému športu ľadový hokej,“.

01.01.2017

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

01.01.2017

63. V § 80 ods. 2 písmeno s) znie:

01.01.2017

s) dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského príspevku,“.

01.01.2017

64. V § 80 sa odsek 6 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

01.01.2017

h) údaje o športovom odborníkovi podnikateľovi

01.01.2017

1. dátum vzniku oprávnenia na podnikanie,

01.01.2017

2. dátum ukončenia podnikania,

01.01.2017

3. obdobie pozastavenia podnikania.“.

01.01.2017

65. V § 80 ods. 8 sa slová „4 až 7“ nahrádzajú slovami „4, 5, 6 písm. a) až g) a 7“.

01.01.2017

66. § 80 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

01.01.2017

(11) O zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe alebo o zmene údajov o športovom odborníkovi príslušná športová organizácia alebo ministerstvo školstva vydá potvrdenie, ktoré športovému odborníkovi doručí podľa § 99 ods. 4.“.

01.01.2017

67. V § 81 ods. 1 písmená q) a r) znejú:

01.01.2017

q) výška ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského príspevku,

01.01.2017

r) dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 alebo členského príspevku,“.

01.01.2017

68. V § 83 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo šport zdravotne postihnutých“.

01.01.2017

69. V § 83 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a II. kvalifikačného stupňa“ a v písmene c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

01.01.2017

70. V § 83 sa odsek 4 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

01.01.2017

e) úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, ak

01.01.2017

1. ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a

01.01.2017

2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d), alebo

01.01.2017

f) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak

01.01.2017

1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) a

01.01.2017

2. absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport.“.

01.01.2017

71. V § 83 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.01.2017

(5) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa sa nadobúda

01.01.2017

a) získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy,

01.01.2017

b) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu,

01.01.2017

c) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu,

01.01.2017

d) absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu v rámci ďalšieho vzdelávania,

01.01.2017

e) úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, ak

01.01.2017

1. ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a

01.01.2017

2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d),

01.01.2017

f) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak

01.01.2017

1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) a

01.01.2017

2. absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport,

01.01.2017

g) získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak

01.01.2017

1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d) a

01.01.2017

2. absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, alebo

01.01.2017

h) získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore šport alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore šport, ak

01.01.2017

1. záverečná práca absolventa sa nevzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre všetkých a

01.01.2017

2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport alebo na šport pre všetkých, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena b), c) alebo písmena d).“.

01.01.2017

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

01.01.2017

72. V § 83 ods. 6 písmeno b) znie:

01.01.2017

b) získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak

01.01.2017

1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa písmena c), d) alebo písmena e) a

01.01.2017

2. absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport,“.

01.01.2017

73. V § 83 ods. 7 a 8 sa za slová „kvalifikačného stupňa“ vkladajú slová „pre príslušný šport alebo pre šport pre všetkých“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre všetkých.“.

01.01.2017

74. V § 83 ods. 10 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak bola odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa, II. kvalifikačného stupňa alebo III. kvalifikačného stupňa nadobudnutá podľa odseku 4 písm. e), f), odseku 5 písm. e) až h) alebo odseku 6 písm. b), osvedčenie sa vydáva na žiadosť fyzickej osoby. Ak ide o odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner IV. kvalifikačného stupňa a V. kvalifikačného stupňa a dodatok k diplomu obsahuje údaje podľa odseku 9 písm. d) a e), dodatok k diplomu sa považuje za osvedčenie.“.

01.01.2017

75. V § 92 ods. 3 písmeno b) znie:

01.01.2017

b) nemá príslušnosť k športovému klubu, ku ktorému má príslušnosť športovec, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole,“.

01.01.2017

76. V § 95 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a je prijímateľom verejných prostriedkov“.

01.01.2017

77. V § 95 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

01.01.2017

p) podmieni zmenu klubovej príslušnosti športovca finančnou odplatou alebo iným plnením podľa § 5 ods. 4.“.

01.01.2017

78. V § 95 ods. 7, § 97 ods. 6 a 10 a § 98 ods. 1 sa slová „n) a o)“ nahrádzajú slovami „n) až p)“.

01.01.2017

79. V § 96 odsek 1 znie:

01.01.2017

(1) Športovec sa dopustí priestupku, ak

01.01.2017

a) sa odmietne ako športový reprezentant bez primeraného dôvodu zúčastniť na medzinárodnej súťaži, na ktorú bol riadne nominovaný národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ak boli na jeho prípravu v posledných dvoch rokoch použité verejné prostriedky,

01.01.2017

b) poruší zákaz uzatvárať stávky na súťaže podľa § 94 ods. 3.“.

01.01.2017

80. V § 96 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

01.01.2017

g) nepostúpi podanie hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 11.“.

01.01.2017

81. V § 96 ods. 6 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a)“ a slová „b) a d)“ sa nahrádzajú slovami „b), d) a g)“.

01.01.2017

82. V § 96 ods. 7 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „odseku 1 písm. b),“.

01.01.2017

83. V § 97 ods. 5 prvej vete sa za slovo „zväzov“ vkladajú slová „a fyzickej osoby podnikateľa“.

01.01.2017

84. V § 99 ods. 4 písm. b) sa slovo „zriadenú“ nahrádza slovom „aktivovanú“.

01.01.2017

85. V § 100 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) až c) a e).

01.01.2017

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno a) a písmená f) až h) sa označujú ako písmená b) až d).

01.01.2017

86. V § 100 ods. 1 písm. b) a c) sa na začiatku vkladajú slová „základné predpoklady,“.

01.01.2017

87. V § 100 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.01.2017

e) oprávnené náklady použitia príspevku uznanému športu.“.

01.01.2017

88. Za § 106 sa vkladajú § 106a a 106b, ktoré vrátane nadpisu nad § 106a znejú:

01.01.2017

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017

01.01.2017

§ 106a

01.01.2017

Ak ide o výpočet príspevku uznanému športu na rok 2018, zohľadňujú sa váhy podľa § 68 ods. 5 použité na výpočet príspevku uznanému športu na rok 2017.

01.01.2017

§ 106b

01.01.2017

(1) Športový odborník, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016, sa považuje za podnikateľa podľa predpisov účinných od 1. januára 2017. Športový odborník podnikateľ písomne oznámi ministerstvu školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017.

01.01.2017

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovanej činnosti v oblasti telesnej kultúry v kategórii diplomovaný tréner, tréner I. triedy, tréner II. triedy a tréner III. triedy nadobudnutá podľa právnych predpisov účinných do 31. augusta 2008 zostáva zachovaná a oprávnenia z nej vyplývajúce sa posudzujú podľa právnych predpisov účinných do 31. augusta 2008. To platí, aj ak takto nadobudnutá odborná spôsobilosť bola v roku 2016 upravená na niektorý z kvalifikačných stupňov a posudzovanie podľa právnych predpisov účinných do 31. augusta 2008 je pre športového odborníka priaznivejšie.

01.01.2017

(3) Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa, tréner IV. kvalifikačného stupňa a tréner V. kvalifikačného stupňa nadobudnutá podľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 zostáva zachovaná.“.

01.01.2017

89. Príloha č. 3 znie:

01.01.2017

„Príloha č. 3 k zákonu č. 440/2015 Z. z.

01.01.2017

VZOREC VÝPOČTU PODIELU UZNANÉHO ŠPORTU

01.01.2017

1. Podiel uznaného športu sa vypočíta podľa vzorca

01.01.2017

P = (A x ÚD x KVV + A x ÚM x KVV) x (B x ZD + C x ZZ) + (1 - 2 x A) x M23

01.01.2017

kde

01.01.2017

P je podiel príslušného uznaného športu,

01.01.2017

A je percentuálne vyjadrenie váhy dosiahnutého športového úspechu,

01.01.2017

B je percentuálne vyjadrenie váhy domáceho záujmu o šport,

01.01.2017

C je percentuálne vyjadrenie váhy zahraničného záujmu o šport,

01.01.2017

KVV je koeficient významu výsledku podľa tabuľky č. 1,

01.01.2017

ÚD je dosiahnutý športový úspech v kategórii dospelých k 30. septembru roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje,

01.01.2017

ÚM je dosiahnutý športový úspech v kategórii mládeže k 30. septembru roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje,

01.01.2017

ZD je domáci záujem o príslušný uznaný šport vypočítaný na základe prieskumov verejnej mienky na území Slovenskej republiky, ktorých vykonanie zabezpečí ministerstvo školstva každé dva roky vždy do jedného mesiaca od ukončenia olympijských hier; výsledky týchto prieskumov ministerstvo školstva zverejní do jedného mesiaca na svojom webovom sídle,

01.01.2017

ZZ je zahraničný záujem o príslušný uznaný šport vypočítaný na základe prieskumov sledovanosti v masovokomunikačných prostriedkoch v zahraničí, ktorých vykonanie zabezpečí ministerstvo školstva každé dva roky vždy k 30. septembru; výsledky týchto prieskumov ministerstvo školstva zverejní do jedného mesiaca na svojom webovom sídle,

01.01.2017

M23 je priemer počtu aktívnych športovcov v uznanom športe vo veku do 23 rokov k 30. septembru roka, ktorý dva roky predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje, a k 30. septembru roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje; do počtu aktívnych športovcov sa započítavajú všetci športovci, ktorí v posudzovanom období dovŕšili vek 23 rokov.

01.01.2017

2. Športový úspech v kategórii mládeže (ÚM) sa v individuálnom športovom odvetví a v kolektívnom športovom odvetví vypočíta pre dve najvyššie vekové kategórie, v ktorých sa konajú majstrovstvá sveta, rovnakým postupom, ako sa uskutočňuje výpočet športového úspechu v kategórii dospelých (ÚD); z týchto dvoch vypočítaných hodnôt sa na účel podielu športu zohľadňuje hodnota, ktorá je pre národný športový zväz priaznivejšia.

01.01.2017

3. Športový úspech v individuálnom športovom odvetví sa vypočíta z

01.01.2017

3.1. postavenia Slovenskej republiky v rebríčku krajín vydanom medzinárodnou športovou organizáciou príslušného uznaného športu s celosvetovou pôsobnosťou alebo

01.01.2017

3.2. rozhodujúceho počtu výsledkov športovcov príslušného športového odvetvia dosiahnutých na rozhodujúcich typoch súťaží za štyri roky predchádzajúce roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje, posunutých voči výsledkom na majstrovstvách sveta, ak nie je možné postupovať podľa podbodu 3.1.

01.01.2017

4. Športový úspech v kolektívnom športovom odvetví sa vypočíta z postavenia Slovenskej republiky

01.01.2017

4.1. v rebríčku krajín vydanom medzinárodnou športovou organizáciou príslušného uznaného športu s celosvetovou pôsobnosťou alebo

01.01.2017

4.2. na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy alebo kvalifikácii na tieto typy súťaží alebo v rebríčku krajín oprávnených medzinárodnou športovou organizáciou uznaného športu, organizujúcou majstrovstvá Európy, zúčastniť sa na týchto majstrovstvách Európy, ak nie je možné postupovať podľa podbodu 4.1.

01.01.2017

Tabuľka č. 1 – Koeficient významu výsledku

01.01.2017
UKVVUKVVUKVVUKVVUKVV
1100,31121,4219,9315,7413,7
279,71219,4229,3325,5423,5
364,61317,7238,7335,2433,4
453,51416,3248,2345,0443,2
545,21515,0257,8354,8453,1
638,81613,9267,4364,5463,0
733,71712,9277,0374,4472,9
829,71812,0286,6384,2482,8
926,41911,2296,3394,0492,7
1023,72010,5306,0403,8502,6
01.01.2017
UKVVUKVVUKVVUKVVUKVV
512,5611,7711,1810,7910,4
522,4621,6721,1820,7920,4
532,3631,5731,0830,7930,4
542,2641,5741,0840,6940,3
552,1651,4750,9850,6950,3
562,0661,4760,9860,6960,3
572,0671,3770,9870,5970,3
581,9681,3780,8880,5980,2
591,8691,2790,8890,5990,2
601,7701,2800,8900,41000,2
01.01.2017

5. Postavenie Slovenskej republiky v rebríčkoch krajín, na majstrovstvách sveta, na majstrovstvách Európy a v kvalifikáciách na ne, postavenie športovcov v rebríčku športových reprezentantov a výsledky športovcov sa redukujú koeficientom medziročného útlmu (KMRÚ), ktorého hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 2; to neplatí, ak príslušná medzinárodná športová organizácia pri určovaní postavenia alebo pri zostavovaní rebríčka zohľadňuje medziročný útlm.

01.01.2017

Tabuľka č. 2 – Koeficient medziročného útlmu

01.01.2017
RokR-3R-2R-1R
KMRÚ10 %20 %30 %40 %
“.
01.01.2017

Čl. II

01.01.2017

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 490/2008 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z. a zákona č. 375/2015 Z. z. sa mení takto:

01.01.2017

V § 9 ods. 2 sa slová „literárnu alebo umeleckú činnosť“ nahrádzajú slovami „literárnu činnosť, umeleckú činnosť alebo športovú činnosť“.


01.01.2017

Čl. III

01.01.2017

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


01.01.2017

Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.