Zákon č. 339/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 15.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017
01.01.2017

339

01.01.2017

ZÁKON

01.01.2017

z 22. novembra 2016,

01.01.2017

ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

01.01.2017

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2017

Čl. I

01.01.2017

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.01.2017

Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2017

㤠68a

01.01.2017

Odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia

01.01.2017

(1) Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné z poistných zmlúv uzavretých po 31. decembri 2016 odviesť 8 % z prijatého poistného z poistenia uvedeného v prílohe č. 1 časti A bodoch 1 až 9, bode 10 písm. b) a bodoch 11 až 18 z činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky za mesiace január až november do konca decembra príslušného kalendárneho roka a za mesiac december do konca januára nasledujúceho roka na osobitný príjmový účet Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty.

01.01.2017

(2) Výnos z odvodu podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu.

01.01.2017

(3) Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné odvedenie časti poistného podľa odseku 1 písomne oznámiť Daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty najneskôr do troch pracovných dní od jeho vykonania. Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú v rovnakej lehote povinné písomne predložiť Daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty údaje preukazujúce položky vstupujúce do výpočtu základu pre odvod poistného.

01.01.2017

(4) Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty vykonáva správu odvodu časti poistného podľa odseku 1, pričom primerane postupuje podľa ustanovení osobitného predpisu.35)“.

01.01.2017

Čl. II

01.01.2017

Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z. a zákona č. 253/2015 Z. z. sa mení takto:

01.01.2017

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

01.01.2017

20a) Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 235/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 68a zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 339/2016 Z. z.“.

01.01.2017

Čl. III

01.01.2017

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 298/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.01.2017

§ 1 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.01.2017

(5) Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1e) ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na odvod časti poistného.1f)“.

01.01.2017

Poznámky pod čiarou k odkazom 1e a 1f znejú:

01.01.2017

1e) § 68a ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 339/2016 Z. z.

01.01.2017

1f) § 68a zákona č. 39/2015 Z. z. v znení zákona č. 339/2016 Z. z.“.


01.01.2017

Čl. IV

01.01.2017

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


01.01.2017

Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.