Zákon č. 338/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 15.12.2016
Účinnosť od 31.12.2016

OBSAH

31.12.2016

338

31.12.2016

ZÁKON

31.12.2016

z 23. novembra 2016,

31.12.2016

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

31.12.2016

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


31.12.2016

Čl. I

31.12.2016

Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2012 Z. z. a zákona č. 435/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

31.12.2016

1. V § 3 ods. 1 písm. a) štvrtom bode sa slová „Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb“.

31.12.2016

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov“.

31.12.2016

3. V § 3 ods. 1 písm. a) šiestom bode sa slová „Poštovým regulačným úradom“ nahrádzajú slovami „Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb“.

31.12.2016

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení zákona č. 402/2013 Z. z.“.

31.12.2016

5. V § 3 ods. 1 písm. a) siedmom bode sa slová „Úradom pre reguláciu železničnej dopravy“ nahrádzajú slovami „Dopravným úradom“.

31.12.2016

6. V § 3 ods. 1 písmeno b) znie:

31.12.2016

b) predpokladá, že bude činnosť v oblasti podľa písmena a) vykonávať celé odvodové obdobie.“.

31.12.2016

7. V § 3 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a predpokladaného koeficientu na účel výpočtu základu odvodu podľa § 5 ods. 5“.

31.12.2016

8. V § 3 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

31.12.2016

9. V § 4 ods. 1 sa slová „základu odvodu“ nahrádzajú slovami „výsledku hospodárenia“.

31.12.2016

10. V § 4 ods. 2 sa slová „základu odvodu“ nahrádzajú slovami „výsledku hospodárenia“.

31.12.2016

11. V § 4 ods. 6 sa vypúšťajú slová „pred posledným odvodovým obdobím podľa § 11“.

31.12.2016

12. V § 4 ods. 7 sa slová „základu odvodu“ nahrádzajú slovami „výsledku hospodárenia“.

31.12.2016

13. § 4 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

31.12.2016

(8) Regulovaná osoba odvod neplatí, ak výška odvodu za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu 1 000 eur.“.

31.12.2016

14. § 5 vrátane nadpisu znie:

31.12.2016

㤠5

31.12.2016

Základ odvodu

31.12.2016

(1) Základom odvodu je výsledok hospodárenia vykázaný za to účtovné obdobie, v ktorom regulovaná osoba má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a), vynásobený koeficientom podľa odseku 5; tento základ odvodu sa použije pri výpočte odvodu na účel zúčtovania odvodov podľa § 9 k tým odvodovým obdobiam, ktoré patria do účtovného obdobia, za ktoré bol výsledok hospodárenia vykázaný.

31.12.2016

(2) Základom odvodu je pri výpočte odvodu na účel platenia odvodu výsledok hospodárenia uvedený v oznámení podľa § 3 ods. 2, § 8 ods. 3 a § 13 ods. 2 alebo ods. 5 vynásobený koeficientom podľa odseku 5.

31.12.2016

(3) Na účely odsekov 1 a 2 a § 4 sa použije výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný podľa postupov účtovania upravených osobitným predpisom.13)

31.12.2016

(4) Ak regulovaná osoba nevykazuje výsledok hospodárenia podľa odseku 3, na účely odsekov 1 a 2 a § 4 sa použije výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný podľa medzinárodných účtovných noriem14) upravený podľa osobitného predpisu.15)

31.12.2016

(5) Koeficient na účel výpočtu základu odvodu sa vypočíta ako podiel výnosov alebo príjmov, ak regulovaná osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, z činnosti v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) k celkovým výnosom alebo príjmom, ak regulovaná osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, podľa osobitného predpisu,13) patriacich do účtovného obdobia, za ktoré bol vykázaný výsledok hospodárenia použitý na výpočet základu odvodu na účely odsekov 1 a 2. Koeficient sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol.“.

31.12.2016

15. V § 6 sa číslo „0,00363“ nahrádza číslom „0,00726“.

31.12.2016

16. V § 7 sa vypúšťa slovo „sumy“, vypúšťa sa čiarka a slová „ktorá prevyšuje sumu základu odvodu podľa § 4 ods. 2“.

31.12.2016

17. V § 8 ods. 3 písmeno b) znie:

31.12.2016

b) koeficient na účel výpočtu základu odvodu podľa § 5 ods. 5,“.

31.12.2016

18. V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Regulovaná osoba je povinná v lehote na predloženie účtovnej závierky podľa prvej vety predložiť správcovi odvodu písomné oznámenie na zúčtovanie odvodov, v ktorom uvedie

31.12.2016

a) výsledok hospodárenia,

31.12.2016

b) koeficient na účel výpočtu základu odvodu podľa § 5 ods. 5,

31.12.2016

c) základ odvodu podľa § 5 ods. 1,

31.12.2016

d) výšku zaplateného odvodu.“.

31.12.2016

19. V § 9 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom prihliada na ustanovenie § 4 ods. 8.“.

31.12.2016

20. V § 9 ods. 5 sa za slová „účtovná závierka“ vkladajú slová „a oznámenie“.

31.12.2016

21. § 11 sa vypúšťa.

31.12.2016

22. § 12 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

31.12.2016

(7) Oznámenie podľa § 3 ods. 2, § 8 ods. 3 a § 9 ods. 1 sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto tlačivo, okrem údajov podľa § 3 ods. 2, § 8 ods. 3 a § 9 ods. 1, obsahuje najmä identifikačné údaje regulovanej osoby, pričom ak ide o

31.12.2016

a) fyzickú osobu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum jej narodenia,

31.12.2016

b) právnickú osobu, obchodné meno, adresu sídla a jej identifikačné číslo.“.

31.12.2016

23. Za § 13 sa vkladá § 14, ktorý vrátane nadpisu znie:

31.12.2016

㤠14

31.12.2016

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2016

31.12.2016

(1) Povinnosť platiť odvod podľa § 4 v znení účinnom od 31. decembra 2016 má regulovaná osoba počnúc prvým odvodovým obdobím patriacim do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2016.

31.12.2016

(2) Základ odvodu podľa § 5 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa prvýkrát použije na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2016.

31.12.2016

(3) Sadzba odvodu podľa § 6 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa prvýkrát použije na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2016.

31.12.2016

(4) Sadzba odvodu podľa § 6 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa od 1. januára 2019 znižuje na 0,00545. Znížená sadzba odvodu podľa prvej vety sa prvýkrát použije na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2018.

31.12.2016

(5) Sadzba odvodu podľa § 6 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa od 1. januára 2021 znižuje na 0,00363. Znížená sadzba odvodu podľa prvej vety sa prvýkrát použije na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2020.

31.12.2016

(6) Výpočet odvodu podľa § 7 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa prvýkrát použije na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2016.

31.12.2016

(7) Zúčtovanie odvodov podľa § 9 v znení účinnom od 31. decembra 2016 sa prvýkrát vykoná za odvodové obdobia patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2016.“.


31.12.2016

Čl. II

31.12.2016

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2016.


31.12.2016

Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.