Vyhláška č. 334/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Platnosť od 14.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017

OBSAH

01.01.2017

334

01.01.2017

VYHLÁŠKA

01.01.2017

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

01.01.2017

z 25. novembra 2016,

01.01.2017

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

01.01.2017

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.01.2017

Čl. I

01.01.2017

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z., vyhlášky č. 150/2007 Z. z., vyhlášky č. 656/2007 Z. z., vyhlášky č. 231/2010 Z. z., vyhlášky č. 98/2012 Z. z., vyhlášky č. 291/2012 Z. z., vyhlášky č. 148/2013 Z. z., vyhlášky č. 399/2013 Z. z. a vyhlášky č. 91/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2017

1. V § 4 odsek 1 znie:

01.01.2017

(1) K návrhu podľa § 2 sa priloží doklad osvedčujúci zaplatenie súdneho poplatku podľa osobitného zákona.1) Ak sa návrh podľa § 2 podáva na viacerých tlačivách, doklad osvedčujúci zaplatenie súdneho poplatku sa priloží iba k jednému z tlačív.“.

01.01.2017

2. Za § 14 sa vkladajú § 14a a 14b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

01.01.2017

„Jednoduchá spoločnosť na akcie

01.01.2017

§14a

01.01.2017

Návrh na prvý zápis

01.01.2017

(1) Návrh na zápis jednoduchej spoločnosti na akcie do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 29.

01.01.2017

(2) K návrhu na zápis jednoduchej spoločnosti na akcie do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.01.2017

a) zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina,

01.01.2017

b) stanovy,

01.01.2017

c) rozhodnutie dozornej rady o voľbe predstavenstva, ak je predstavenstvo podľa stanov volené dozornou radou,

01.01.2017

d) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

01.01.2017

e) písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu,2)

01.01.2017

f) znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií splatených týmto vkladom, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad,

01.01.2017

g) iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov.

01.01.2017

§ 14b

01.01.2017

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

01.01.2017

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o jednoduchej spoločnosti na akcie sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 30. Ustanovenia § 23 tým nie sú dotknuté.

01.01.2017

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o jednoduchej spoločnosti na akcie sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 30 a znalecký posudok 2ab) alebo účtovná závierka overená audítorom, ak sa základné imanie spoločnosti zvyšuje nepeňažnými vkladmi.“.

01.01.2017

3. V § 28 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo rozhodnutie súdu podľa osobitného zákona,6c) ak je zapísanou osobou jednoduchá spoločnosť na akcie.“.

01.01.2017

Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:

01.01.2017

6c) § 220zh ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka v znení zákona č. 389/2015 Z. z.“.

01.01.2017

4. V § 28 odsek 5 znie:

01.01.2017

(5) Ak ide o výmaz akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie, k návrhu na výmaz sa prikladajú listiny, ktoré preukazujú, že všetky listinné akcie akciovej spoločnosti boli zničené alebo vyhlásené za neplatné alebo že všetky zaknihované akcie akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie boli zrušené.“.

01.01.2017

5. V prílohách č. 1 až 8, 10 až 22 a 24 až 28 sa v úvodnej časti nad názvom návrhu vypúšťa kolónka na nalepenie kolkovej známky a slová „Miesto na nalepenie kolkovej známky“.

01.01.2017

6. V prílohe č. 12 v zozname listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve do obchodného registra, pri údajoch „Výška zapisovaného základného imania“ sa slová „§ 2 ods. 2 písm. e) ZOR“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 2 písm. f) ZOR“.

01.01.2017

7. V prílohe č. 12 v zozname listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve do obchodného registra, pri údajoch „Výška základného členského vkladu“ sa slová „§ 2 ods. 2 písm. e) ZOR“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 2 písm. f) ZOR“.

01.01.2017

8. V prílohe č. 14 v zozname listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku do obchodného registra, pri údajoch „Kmeňové imanie“ sa slová „§ 2 ods. 2 písm. f) ZOR“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 2 písm. g) ZOR“.

01.01.2017

9. Vyhláška sa dopĺňa prílohami č. 29 a 30, ktoré znejú:

01.01.2017

„Príloha č.29 k vyhláške č.25/2004 Z.z.

01.01.2017

29. Návrh na zápis jednoduchej spoločnosti na akcie do obchodného registra

01.01.2017

Príloha č. 30 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

30. Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o jednoduchej spoločnosti na akcie do obchodného registra

01.01.2017

”.


01.01.2017

Čl. II

01.01.2017

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


01.01.2017

Lucia Žitňanská v. r.