Vyhláška č. 328/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

Platnosť od 08.12.2016
Účinnosť od 01.02.2017
01.02.2017

328

01.02.2017

VYHLÁŠKA

01.02.2017

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

01.02.2017

z 25. novembra 2016,

01.02.2017

ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

01.02.2017

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.02.2017

§ 1

01.02.2017

(1) Vzor návrhu na zápis fyzickej osoby do registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 1.

01.02.2017

(2) Vzor návrhu na zápis zmeny údajov o partnerovi verejného sektora, ktorým je fyzická osoba, je uvedený v prílohe č. 2.

01.02.2017

(3) Vzor návrhu na zápis právnickej osoby do registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 3.

01.02.2017

(4) Vzor návrhu na zápis zmeny údajov o partnerovi verejného sektora, ktorým je právnická osoba, je uvedený v prílohe č. 4.

01.02.2017

(5) Vzor oznámenia o overení identifikácie konečného užívateľa výhod je uvedený v prílohe č. 5.

01.02.2017

(6) Vzor návrhu na výmaz fyzickej osoby z registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 6.

01.02.2017

(7) Vzor návrhu na výmaz právnickej osoby z registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 7.

01.02.2017

(8) Vzor námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu je uvedený v prílohe č. 8.

01.02.2017

§ 2

01.02.2017

Elektronickou podobou podaní podľa § 1 je elektronický formulár zverejnený na ústrednom portáli verejnej správy, ktorý umožňuje vytvorenie podaní podľa § 1 v elektronickej podobe vo formáte XML.

01.02.2017

§ 3

01.02.2017

(1) Na účely výmazu oprávnenej osoby podľa § 10 ods. 2 zákona sa použijú vzory podľa príloh č. 2 a 4.

01.02.2017

(2) Na účely splnenia povinnosti podľa § 23 ods. 1 zákona sa použije vzor podľa

01.02.2017

a) prílohy č. 2, ak je partnerom verejného sektora fyzická osoba,

01.02.2017

b) prílohy č. 4, ak je partnerom verejného sektora právnická osoba.


01.02.2017

§ 4

01.02.2017

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2017.


01.02.2017

Lucia Žitňanská v. r.


01.02.2017

01.02.2017

Príloha č. 1 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

01.02.2017

01.02.2017

01.02.2017

Príloha č. 2 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

01.02.2017

01.02.2017

01.02.2017

Príloha č. 3 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

01.02.2017

01.02.2017

01.02.2017

Príloha č. 4 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

01.02.2017

01.02.2017

01.02.2017

Príloha č. 5 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

01.02.2017

01.02.2017

01.02.2017

Príloha č. 6 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

01.02.2017

01.02.2017

01.02.2017

Príloha č. 7 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

01.02.2017

01.02.2017

01.02.2017

Príloha č. 8 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

01.02.2017