Vyhláška č. 322/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

(v znení č. 271/2017 Z. z.)

Platnosť od 01.12.2016
Účinnosť od 15.11.2017 do28.02.2018 (za 7 dní)
01.12.2016

322

01.12.2016

VYHLÁŠKA

01.12.2016

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

01.12.2016

z 18. novembra 2016

01.12.2016

o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

01.12.2016

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6 ods. 5 zákona č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.12.2016

§ 1

01.12.2016

Predmet úpravy

01.12.2016

Táto vyhláška upravuje zloženie komisie na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „komisia“), rozhodovanie komisie, organizáciu práce, postup komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí.

01.12.2016

§ 2

01.12.2016

Komisia

01.12.2016

(1) Komisia sa skladá z predsedu komisie (ďalej len „predseda“), podpredsedu komisie (ďalej len „podpredseda“), tajomníka komisie (ďalej len „tajomník“) a ďalších členov komisie, ktorých vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).

01.12.201628.02.2018

(2) Členmi komisie môžu byť zástupcovia ministerstva, zástupcovia iných štátnych orgánov poskytujúcich dotácie a zástupcovia občianskej spoločnosti, ktorí sú odborníkmi z oblasti súvisiacej s účelom dotácie podľa § 3 ods. 1 zákona. Zástupcovia občianskej spoločnosti tvoria najmenej polovicu členov komisie. Členstvo v komisii je nezastupiteľné.

01.12.2016

(3) Členstvo v komisii zaniká

01.12.2016

a) ukončením rokovania o žiadostiach podľa § 5 ods. 7 alebo ods. 8,

01.12.2016

b) vzdaním sa členstva,

01.12.2016

c) odvolaním,

01.12.2016

d) úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho,

01.12.2016

e) skončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie.

01.12.2016

(4) Minister odvolá člena komisie pri opakovanej neúčasti člena komisie na rokovaní komisie a práci komisie bez ospravedlnenia alebo pri porušení zásady mlčanlivosti podľa § 3 ods. 4 písm. g).

01.12.2016

(5) Člen komisie po vymenovaní predkladá ministrovi čestné vyhlásenie o skutočnostiach podľa
§ 6 ods. 2 zákona.

01.12.2016

§ 3

01.12.2016

(1) Predseda

01.12.2016

a) vedie rokovanie komisie,

01.12.2016

b) zodpovedá za činnosť komisie,

01.12.2016

c) hlasuje o predloženej žiadosti,

01.12.201628.02.2018

d) schvaľuje písomný záznam z rokovania komisie a súhrnný protokol podľa § 4 ods. 6 a 7,

01.12.2016

e) podľa potreby prizýva na rokovanie komisie aj ďalšieho odborníka z oblasti súvisiacej s účelom, na ktorý má byť dotácia poskytnutá; odborník má na rokovaní komisie poradný hlas, pričom jeho vyjadrenie nie je pre rozhodovanie komisie záväzné.

01.12.2016

(2) Podpredseda zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti v plnom rozsahu.

01.12.2016

(3) Tajomník

01.12.2016

a) organizačne a administratívne zabezpečuje rokovanie komisie,

01.12.2016

b) predkladá žiadosti na rokovanie komisie,

01.12.201628.02.2018

c) vyhotovuje písomný záznam z rokovania komisie a súhrnný protokol podľa § 4 ods. 6 a 7,

01.12.2016

d) nemá hlasovacie právo.

01.12.2016

(4) Člen komisie

01.12.2016

a) sa zúčastňuje na rokovaní komisie,

01.12.2016

b) vyjadruje sa k prerokovávaným bodom programu rokovania komisie,

01.12.2016

c) predkladá pripomienky, návrhy a podnety k prerokovávaným materiálom v rámci rokovania komisie a v súvislosti s prácou komisie,

01.12.2016

d) posudzuje predložené žiadosti,

01.12.2016

e) hlasuje o predloženej žiadosti,

01.12.2016

f) riadi sa organizačnými pokynmi predsedu a ministra v súvislosti s prácou v komisii,

01.12.2016

g) zachováva mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone funkcie člena komisie alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme činnosti komisie nemožno oznamovať iným osobám.

01.12.2016

§ 4

01.12.2016

Rokovanie a rozhodovanie komisie

01.12.2016

(1) Termín rokovania komisie určuje predseda. Rokovanie komisie sa uskutočňuje najneskôr dva mesiace po skončení termínu uvedeného vo výzve na predkladanie žiadostí (ďalej len „výzva“). O mieste, termíne a programe rokovania komisie sú členovia komisie informovaní najmenej päť pracovných dní vopred.

01.12.2016

(2) Rokovanie komisie je neverejné.

01.12.201628.02.2018

(3) Členovia komisie sú nezávislí a rozhodujú podľa kritérií pre vyhodnocovanie žiadostí, ktoré sú uvedené v prílohe.

01.12.201628.02.2018

(4) Komisia rozhoduje hlasovaním. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná dvojtretinová väčšina všetkých členov komisie vrátane predsedu alebo podpredsedu. Rozhodnutie schvaľuje komisia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komisie. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.

01.12.2016

(5) Na rokovaní komisie predseda informuje členov komisie o výške sumy z rozpočtu verejnej správy vyčlenenej na dotácie, počte prijatých žiadostí, celkovej sume dotácií požadovaných žiadateľmi, o splnení náležitostí žiadostí podľa § 5 ods. 1 a 2 zákona a o ďalších informáciách nevyhnutných pre riadne zasadnutie komisie.

01.12.201628.02.2018

(6) Z priebehu rokovania komisie tajomník vyhotoví písomný záznam. Písomný záznam obsahuje stručnú informáciu o priebehu rokovania komisie a prezenčnú listinu.

01.12.201628.02.2018

(7) Z priebehu rokovania komisie tajomník vyhotoví súhrnný protokol, ktorý obsahuje zoznam žiadostí odporúčaných na schválenie spolu s výškou odporúčanej dotácie a ďalšie informácie súvisiace s priebehom rokovania a rozhodovania komisie, najmä rozhodnutie komisie o zmene použitia požadovanej dotácie alebo výšky dotácie alebo zloženia rozpočtu, a zoznam žiadostí neodporúčaných na schválenie s uvedením dôvodov neodporúčania.

01.12.2016

§ 5

01.12.201628.02.2018

Organizácia práce komisie a postup komisie pri vyhodnocovaní žiadostí

01.12.2016

(1) Práce súvisiace s činnosťou komisie organizačne zabezpečuje jej tajomník, ktorý zabezpečuje aj zverejňovanie informácií podľa § 7 zákona.

01.12.2016

(2) Ministerstvo zaeviduje všetky žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v § 5 ods. 1 a 2 zákona, tajomník vyzve žiadateľa, aby do piatich pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov odstránil nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil. Ak žiadateľ v určenej lehote neúplnú žiadosť nedoplní alebo neodstráni nedostatky, žiadosť nebude predložená na rokovanie komisie. Na rokovanie komisie nebude predložená ani žiadosť doručená po lehote uvedenej vo výzve.

01.12.2016

(3) Každá žiadosť je tajomníkom pridelená náhodným výberom dvom členom komisie. Členovia komisie hodnotia pridelené žiadosti podľa kritérií pre vyhodnocovanie žiadostí uvedených v prílohe.

15.11.2017

(4) Po vyhodnotení jednotlivých žiadostí členmi komisie zostaví tajomník poradie všetkých žiadostí. Poradie zostaví podľa priemeru získaného bodového ohodnotenia. Komisia rokuje o tej žiadosti, ktorej priemer získaného bodového ohodnotenia je viac ako 70 bodov. Komisia následne rokuje o jednotlivých žiadostiach v takto zostavenom poradí.

15.11.2017

(5) Tajomník vyzve žiadateľa, ktorého žiadosť získala priemer bodového ohodnotenia žiadosti viac ako 70 bodov, na účasť na rokovaní komisie na účel ústnej prezentácie projektu uvedeného v žiadosti. Ústnou prezentáciou projektu sa rozumie osobná prezentácia pred komisiou a vo vopred a riadne odôvodnených prípadoch aj prezentácia prostredníctvom technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu.

15.11.201728.02.2018

(6) Výzvu podľa odseku 5 tajomník zasiela elektronicky najmenej desať pracovných dní pred termínom rokovania komisie. Výzva musí obsahovať najmä termín a miesto rokovania komisie a poučenie o následkoch nedostavenia sa v určenom termíne.

15.11.2017

(7) Ak žiadateľ podľa odseku 5 z objektívnych a riadne odôvodnených príčin nemôže vykonať ústnu prezentáciu projektu, bezodkladne o tom upovedomí tajomníka. Tajomník v tomto prípade vyzve žiadateľa na účasť na rokovaní komisie v náhradnom termíne. Ak sa žiadateľ nezúčastní na rokovaní komisie ani v náhradnom termíne, komisia o žiadosti ďalej nerokuje.

15.11.2017

(8) O odporučení poskytnúť dotáciu alebo neposkytnúť dotáciu rozhodne komisia hlasovaním. V prípade rovnosti bodového ohodnotenia dvoch alebo viacerých žiadostí o ich poradí rozhodne predseda žrebom.

15.11.2017

(9) Ak člen komisie navrhne zmenu rozpočtu projektu uvedeného v žiadosti, komisia hlasuje najprv o tomto návrhu. K hlasovaniu o odporučení poskytnúť alebo neposkytnúť dotáciu pristúpi komisia až po ukončení hlasovania o návrhu na zmenu rozpočtu projektu.

15.11.2017

(10) Tajomník počas rokovania komisie sleduje čerpanie disponibilného objemu finančných prostriedkov určených vo výzve na predkladanie žiadostí na účel oboznámenia komisie o jeho vyčerpaní.

15.11.2017

(11) Rokovanie komisie o žiadostiach sa končí vyčerpaním disponibilného objemu finančných prostriedkov.

15.11.2017

(12) Komisia môže rozhodnúť o pokračovaní v rokovaní o ďalších žiadostiach po vyčerpaní disponibilného objemu finančných prostriedkov na účel vytvorenia rezervného fondu žiadostí. Rokovanie komisie o žiadostiach sa v takom prípade končí až vytvorením rezervného fondu žiadostí.

15.11.2017

(13) Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s niektorým z úspešných žiadateľov, dotácia sa poskytne žiadateľovi, ktorého žiadosť sa nachádza v rezervnom fonde žiadostí, podľa poradia žiadateľov.

15.11.201728.02.2018

(14) Predseda do desiatich pracovných dní po rokovaní komisie predloží ministrovi písomný záznam podľa § 4 ods. 6 a súhrnný protokol podľa § 4 ods. 7.

15.11.201728.02.2018

(15) Tajomník bezodkladne po rozhodnutí ministra o poskytnutí dotácie zašle úspešnému žiadateľovi písomné oznámenie o schválení dotácie s uvedením jej výšky a vyzve ho na podpis zmluvy o poskytnutí dotácie. Neúspešnému žiadateľovi tajomník zašle písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti spolu s odôvodnením jej neschválenia.


01.12.2016

§ 6

01.12.2016

Účinnosť

01.12.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2016.


01.12.2016

Lucia Žitňanská v. r.


01.12.2016

15.11.2017

Príloha k vyhláške č. 322/2016 Z. z.

15.11.201728.02.2018

KRITÉRIÁ PRE VYHODNOCOVANIE ŽIADOSTÍ

15.11.2017
HODNOTIACE KRITÉRIUMROZPÄTIE BODOVÉHO HODNOTENIA
1. Celková účelnosť, komplexnosť a kvalita projektu0-50 b
1.1 Spoločenská významnosť hlavného cieľa projektu (širšieho zámeru) a čiastkových cieľov projektu vo vzťahu k zameraniu výzvy0-20 b
1.2 Opodstatnenosť výstupov k napĺňaniu hlavného cieľa a čiastkových cieľov projektu0-10 b
1.3 Vhodnosť zvolených postupov, metód a činností/aktivít na dosiahnutie hlavného a čiastkových cieľov0-10 b
1.4 Miera odborných garancií pre realizáciu projektu0-10 b
2. Prepojenie na prioritu výzvy na predkladanie žiadostí0-20 b
3. Cieľové skupiny a dosah na verejnosť0-10 b
3.1 Jasnosť a relevantnosť určenia cieľovej skupiny/cieľových skupín0-5b
3.2 Miera aktívneho zapojenia cieľovej skupiny/cieľových skupín do realizácie projektu, pozitívny dosah na cieľovú skupinu0-5b
4. Realizácia projektu, udržateľnosť a publicita0-10 b
4.1 Udržateľnosť aktivít projektu v období po skončení projektu0-5b
4.2 Publicita projektu0-5b
5. Rozpočet a efektívnosť0-10 b
5.1 Primeranosť, reálnosť, nevyhnutnosť výdavkov a efektívnosť výdavkov vo vzťahu k stanoveným cieľom0-10 b
POČET ZÍSKANÝCH BODO V CELKOM0-100b