Zákon č. 313/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

Platnosť od 25.11.2016
Účinnosť od 01.01.2017

OBSAH

01.01.2017

313

01.01.2017

ZÁKON

01.01.2017

z 25. októbra 2016,

01.01.2017

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 91/2016 Z. z.

01.01.2017

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2017

Čl. I

01.01.2017

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2017

1. V § 2 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

01.01.2017

„Osobitné kritériá sa vypracujú v súlade s týmito podmienkami:

01.01.2017

a) látka alebo vec sa bežne používa na špecifické účely,

01.01.2017

b) pre látku alebo vec existuje trh alebo je po nej dopyt,

01.01.2017

c) látka alebo vec spĺňa technické požiadavky na špecifické účely a spĺňa požiadavky ustanovené v právnych predpisoch a technických normách, ktoré sa uplatňujú na výrobky, a

01.01.2017

d) použitie látky alebo veci nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí.“.

01.01.2017

2. Vypúšťa sa § 58.

01.01.2017

3. V § 97 odsek 3 znie:

01.01.2017

(3) Súhlas podľa odseku 1 písm. a) až d), f), h), i), q) a s) obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 2 aj

01.01.2017

a) technické požiadavky prevádzky zariadenia alebo miesta výkonu činnosti,

01.01.2017

b) bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia alebo pri výkone činnosti.“.

01.01.2017

4. V § 97 ods. 10 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

01.01.2017

d) technické požiadavky miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,

01.01.2017

e) bezpečnostné opatrenia pri výkone činností súvisiacich s prípravou na opätovné použitie,“.

01.01.2017

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená f) až h).

01.01.2017

5. V § 117 ods. 3 sa vypúšťajú slová „§ 58 ods. 1“ a v odseku 5 sa vypúšťajú slová „§ 58 ods. 2, 4“.

01.01.2017

Čl. II

01.01.2017

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


01.01.2017

Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.