Vyhláška č. 308/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom

Platnosť od 23.11.2016
Účinnosť od 01.01.2017
01.01.2017

308

01.01.2017

VYHLÁŠKA

01.01.2017

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

01.01.2017

z 24. októbra 2016,

01.01.2017

ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom

01.01.2017

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 7 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 321/2014 Z. z. ustanovuje:


01.01.2017

§ 1

01.01.2017

(1) Pre teplo dodávané zo systému centralizovaného zásobovania teplom sa faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom (ďalej len „faktor primárnej energie“) vypočíta podľa prílohy č. 1.

01.01.2017

(2) Pri výpočte faktora primárnej energie sa

01.01.2017

a) zohľadňuje energia, ktorá je použitá v procese získavania, upravovania, skladovania, premeny a distribúcie energie po odberné miesto koncového odberateľa, a faktor emisií oxidu uhličitého,

01.01.2017

b) použijú priemerné hodnoty za bilančné obdobie; bilančné obdobie trvá najmenej jeden kalendárny rok, najviac však štyri kalendárne roky.

01.01.2017

(3) Na výpočet faktora primárnej energie sa zostaví bilančný okruh, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

01.01.2017

(4) Pri zostavení bilančného okruhu sa zohľadňuje

01.01.2017

a) typ a energetická účinnosť zariadenia na výrobu tepla; ak ide o zariadenie na kombinovanú výrobu elektriny a tepla (ďalej len „kombinovaná výroba“), zohľadní sa aj množstvo elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,

01.01.2017

b) použité palivo alebo zmes paliva vrátane paliva potrebného na pokrytie strát pri doprave, skladovaní a podávaní paliva do spaľovacieho zariadenia,

01.01.2017

c) teplo z iných súvisiacich bilančných okruhov a faktor primárnej energie tohto tepla vypočítaný podľa prílohy č. 1,

01.01.2017

d) elektrina z iných súvisiacich bilančných okruhov a faktor primárnej energie tejto elektriny vypočítaný podľa prílohy č. 1,

01.01.2017

e) dodávka elektriny do iných bilančných okruhov,

01.01.2017

f) strata tepla pri distribúcii tepla po odberné miesto koncového odberateľa,

01.01.2017

g) energia potrebná na distribúciu tepla po odberné miesto koncového odberateľa.

01.01.2017

(5) Ak sa do systému centralizovaného zásobovania teplom dodáva teplo z kombinovanej výroby, elektrina vyrobená z fosílneho paliva v kondenzačnom režime sa pri výpočte faktora primárnej energie nahradí elektrinou vyrobenou kombinovanou výrobou v množstve vypočítanom podľa osobitného predpisu1) s ukazovateľom kombinovanej výroby,2) najviac 0,45.


01.01.2017

§ 2

01.01.2017

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


01.01.2017

Peter Žiga v. r.


01.01.2017

01.01.2017

Príloha č. 1 k vyhláške č. 308/2016 Z. z.

01.01.2017

VÝPOČET FAKTORA PRIMÁRNEJ ENERGIE SYSTÉMU CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM

01.01.2017

1. Faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom sa vypočíta podľa vzorca:

01.01.2017

vzorec

01.01.2017

kde

01.01.2017

fP-CZT – faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom,

01.01.2017

QPi – množstvo energie v palive pre jednotlivé zariadenia na výrobu tepla, najmä pre kombinovanú výrobu, teplovodné kotly, horúcovodné kotly, parné kotly, alebo množstvo tepla dodávané z iných tepelne prepojených okruhov, vyjadrené v MWh,

01.01.2017

fPi – združený faktor primárnej energie paliva podľa tabuľky alebo faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom pre teplo dodávané z iných tepelne prepojených okruhov,

01.01.2017

QOj – množstvo tepla dodávané z rozvodov systému centralizovaného zásobovania teplom jednotlivým odberateľom tepla, vyjadrené v MWh,

01.01.2017

AKVET – množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, vypočítané podľa osobitného predpisu,1) vyjadrené v MWh,

01.01.2017

ACZT – množstvo elektriny spotrebované na prevádzku zariadení centralizovaného zásobovania teplom, najmä čerpadiel, vyjadrené v MWh,

01.01.2017

fPE – združený faktor primárnej energie elektriny podľa tabuľky,

01.01.2017

n – počet všetkých zariadení na výrobu tepla použitých v systéme centralizovaného zásobovania teplom,

01.01.2017

k – počet všetkých odberateľov tepla.

01.01.2017

2. Ak nie je možné samostatne určiť hodnoty AKVET a ACZT, použije sa namiesto rozdielu týchto hodnôt množstvo elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou dodávané do regionálnej distribučnej sústavy.

01.01.2017

3. Faktor primárnej energie pre tepelne prepojené okruhy sa vypočíta podľa prvého bodu a druhého bodu.

01.01.2017

4. Faktor emisií oxidu uhličitého systému centralizovaného zásobovania teplom vyjadrený v kilogramoch na kilowatthodinu sa vypočíta podľa prvého bodu nahradením združeného faktora primárnej energie paliva a združeného faktora primárnej energie elektriny faktorom emisií fCO2 podľa tabuľky.

01.01.2017

Tabuľka: Združený faktor primárnej energie a faktor emisií CO2

01.01.2017
Palivo/forma energieCelkový tepelný
príkon zariadení na
výrobu tepla – TP
Združený faktor
primárnej
energie
Faktor emisií CO2
[MW][–][kg/kWh]
čierne uhlie50 ≤ TP0,6020,394
0,3 ≤ TP < 500,709
TP < 0,31,100
hnedé uhlie50 ≤ TP0,6570,433
0,3 ≤ TP < 500,773
TP < 0,31,200
zemný plyn50 ≤ TP0,5230,277
0,3 ≤ TP < 500,550
TP < 0,31,100
kvapalné fosílne palivá50 ≤ TP0,5630,290
0,3 ≤ TP < 500,630
TP < 0,31,100
biomasa, bioplyn50 ≤ TP0,1380,020
0,3 ≤ TP < 500,142
TP < 0,30,200
kvapalné obnoviteľné palivá50 ≤ TP0,3350,020
0,3 ≤ TP < 500,375
TP < 0,30,500
slnečná energiabez obmedzenia0,0000,000
geotermálna energiabez obmedzenia0,0000,000
banský plyn, vysokopecný plyn,
koksárenský plyn a ostatné plyny
z priemyselných procesov
bez obmedzenia0,0000,578
jadrové palivobez obmedzenia0,7260,016
elektrinabez obmedzenia2,2000,167
01.01.2017

01.01.2017

Príloha č. 2 k vyhláške č. 308/2016 Z. z.

01.01.2017

VZOR

01.01.2017

Bilančný okruh

01.01.2017

obrázok

01.01.2017

QPKVET – množstvo energie pre kombinovanú výrobu vypočítané ako súčin množstva paliva a výhrevnosti paliva, vyjadrené v MWh; množstvo energie spotrebovanej na výrobu elektriny v kondenzačnom režime sa do bilancie nezapočítava,

01.01.2017

QPK – množstvo energie do kotla vypočítané ako súčin množstva paliva a výhrevnosti paliva, vyjadrené v MWh,

01.01.2017

QKVET – množstvo tepla vyrobené kombinovanou výrobou, merané na výstupe zo zariadenia na kombinovanú výrobu, vyjadrené v MWh,

01.01.2017

QK – množstvo tepla vyrobené kotlom, merané na výstupe z kotla, vyjadrené v MWh,

01.01.2017

QCZT – množstvo tepla dodávané do rozvodov systému centralizovaného zásobovania teplom, vyjadrené v MWh,

01.01.2017

QOj – množstvo tepla dodávané z rozvodov systému centralizovaného zásobovania teplom, vyjadrené v MWh,

01.01.2017

AKVET – množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, vypočítané podľa osobitného predpisu,1) vyjadrené v MWh,

01.01.2017

ACZT – množstvo elektriny spotrebované na prevádzku zariadení centralizovaného zásobovania teplom, napríklad čerpadiel, vyjadrené v MWh.

Poznámky pod čiarou

01.01.2017

1) § 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.

01.01.2017

2) § 2 ods. 2 písm. m) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.