Zákon č. 302/2016 Z. z.Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z.

(v znení č. 274/2017 Z. z.)

Platnosť od 18.11.2016
Účinnosť od 01.01.2018
01.12.2016

302

01.12.2016

ZÁKON

01.12.2016

z 25. októbra 2016

01.12.2016

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z.

01.12.2016

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.12.2016

Čl. I

01.12.2016

§ 1

01.12.2016

Predmet úpravy

01.12.2016

Tento zákon upravuje rozsah, účel, podmienky, spôsob a kontrolu poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) a zverejňovanie informácií.

01.01.2018

§ 2

01.01.2018

Rozsah dotácie

01.01.2018

Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1) na

01.01.2018

a) presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,

01.01.2018

b) poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov.1a)

01.12.2016

§ 3

01.12.2016

Účel dotácie

01.01.2018

(1) Dotáciu podľa § 2 písm. a) možno poskytnúť na

01.12.2016

a) posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd,

01.12.2016

b) podporu aktívnej občianskej spoločnosti,

01.12.2016

c) podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,

01.12.2016

d) podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže,

01.12.2016

e) podporu vzdelávania a školenia,

01.12.2016

f) zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín,

01.12.2016

g) poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc,

01.12.2016

h) analytickú, expertnú a edičnú činnosť,

01.12.2016

i) podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd,

01.12.2016

j) zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd,

01.12.2016

k) výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,

01.12.2016

l) podporu kultúrnych aktivít a spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,

01.12.2016

m) zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.

01.01.2018

(2) Dotáciu podľa § 2 písm. b) možno poskytnúť na poskytovanie

01.01.2018

a) všeobecnej odbornej pomoci, alebo

01.01.2018

b) špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti.

01.01.2018

(3) Dotáciu nemožno poskytnúť na

01.12.2016

a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,

01.12.2016

b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,

01.01.2018

c) úhradu výdavkov na správu žiadateľa; to neplatí pre dotáciu podľa odseku 2,

01.12.2016

d) výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu,

01.12.2016

e) činnosť, na ktorú má žiadateľ podľa osobitného predpisu2) poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu.

01.12.2016

§ 4

01.12.2016

Podmienky poskytnutia dotácie

01.01.2018

(1) Dotáciu podľa § 3 ods. 1 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

01.12.2016

a) obec,

01.12.2016

b) vyšší územný celok,

01.12.2016

c) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,

01.12.2016

d) nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,

01.12.2016

e) záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré je právnickou osobou,

01.12.2016

f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky,

01.12.2016

g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,

01.12.2016

h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky,3)

01.12.2016

i) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

01.12.2016

j) právnická osoba zriadená osobitným predpisom,2)

01.12.2016

k) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,

01.12.2016

l) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,

01.12.2016

m) fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov,

01.01.2018

n) podnikateľ3a) s miestom podnikania alebo sídlom podnikania na území Slovenskej republiky.

01.01.2018

(2) Dotáciu podľa § 3 ods. 2 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je akreditovaný subjekt podľa osobitného predpisu.1a)

01.01.2018

(3) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý dotáciu požaduje, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu; to neplatí pre dotáciu podľa § 3 ods. 2.

01.01.2018

(4) Ak nie je dotácia poskytnutá v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov sa môže znížiť úmerne k výške poskytnutej dotácie.

01.01.2018

(5) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto zákona a osobitného predpisu4) a

01.12.2016

a) má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a vyšších územných celkov,

01.12.2016

b) nežiada dotáciu na ten istý projekt aj od iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola poskytnutá dotácia od iného subjektu.

01.01.2018

(6) Podmienka podľa odseku 5 písm. a) sa nevzťahuje na žiadateľa podľa odseku 1 písm. a) a b).

01.12.2016

§ 5

01.12.2016

Spôsob poskytovania dotácie

01.12.2016

(1) Žiadosť sa predkladá ministerstvu písomne v termíne určenom vo výzve na predkladanie žiadostí a musí obsahovať

01.12.2016

a) označenie žiadateľa v rozsahu

01.12.2016

1. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

01.12.2016

2. meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

01.12.2016

3. názov alebo obchodné meno, označenie právnej formy, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu,

01.12.2016

b) označenie osoby podieľajúcej sa na realizácii projektu v rozsahu podľa písmena a),

01.12.2016

c) účel, na ktorý sa dotácia požaduje,

01.12.2016

d) výšku požadovanej dotácie.

01.12.2016

(2) Prílohou k žiadosti sú doklady podľa osobitného predpisu5) a

01.01.2018

a) popis projektu; to neplatí pre dotáciu podľa § 3 ods. 2,

01.12.2016

b) štruktúrovaný rozpočet projektu a komentár k štruktúrovanému rozpočtu projektu,

01.01.2018

c) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a vyšších územných celkov; táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b),

01.01.2018

d) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dotáciu na tento projekt nežiada aj od iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola od iného subjektu dotácia poskytnutá,

01.01.2018

e) kópia dokladu o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať,

01.01.2018

f) doklad preukazujúci zabezpečenie spolufinancovania podľa § 4 ods. 3, najmä čestné vyhlásenie pri spolufinancovaní vlastnými zdrojmi, výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, darovacia zmluva v prípade daru s účelovým určením, zmluva o úvere alebo zmluva o pôžičke, ak ide o použitie cudzích zdrojov; to neplatí pre dotáciu podľa § 3 ods. 2.

01.01.2018

(3) Dotácia sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi ministerstvom a žiadateľom podľa § 4 ods. 1 alebo 2.

01.12.2016

(4) Na žiadosť, ktorá nespĺňa náležitosti podľa odsekov 1 a 2 a jej nedostatky nebudú odstránené ani v dodatočnej lehote určenej vo výzve ministerstva, ako aj na žiadosť, ktorá bola predložená ministerstvu po termíne podľa odseku 1, sa neprihliada.

01.12.2016

§ 6

01.12.2016

Vyhodnocovanie žiadostí

01.01.2018

(1) Žiadosti vyhodnocuje komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo. Ministerstvo zriaďuje komisiu pre vyhodnocovanie žiadostí o dotáciu podľa § 3 ods. 1 a komisiu pre vyhodnocovanie žiadostí o dotáciu podľa § 3 ods. 2. Funkcia člena komisie je čestná funkcia.

01.12.2016

(2) Člen komisie, ktorý je žiadateľom alebo sa vo vzťahu k žiadateľovi podľa odseku 3 považuje za zaujatého, je vylúčený z rokovania o konkrétnej žiadosti a jej vyhodnocovania.

01.12.2016

(3) Za zaujatého vo vzťahu k žiadateľovi sa považuje člen komisie, ktorý sám alebo jemu blízka osoba6) je

01.12.2016

a) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,

01.12.2016

b) spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,

01.12.2016

c) zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.

01.12.2016

(4) Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované.

01.12.2016

(5) Zloženie, rozhodovanie, organizáciu práce a postup komisie pri vyhodnocovaní žiadosti a kritériá pre vyhodnocovanie žiadosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

01.12.2016

§ 7

01.12.2016

Zverejňovanie informácií

01.12.2016

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle

01.12.2016

a) úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,

01.12.2016

b) schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu na príslušný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,

01.12.2016

c) najmenej dva mesiace pred termínom predkladania žiadostí výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje najmä

01.12.2016

1. termín, do ktorého možno predložiť žiadosť,

01.12.2016

2. účel poskytnutia dotácie,

01.12.2016

3. formulár žiadosti,

01.12.2016

4. definíciu oprávnených subjektov,

01.01.2018

5. najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,

01.01.2018

6. kritériá výberu a spôsob vyhodnocovania žiadostí,

01.01.2018

7. lehotu na odstránenie formálnych nedostatkov žiadostí,

01.01.2018

8. termín postupu vyhodnocovania žiadostí,

01.01.2018

9. zloženie komisie,

01.12.2016

d) menný zoznam členov komisie po uplynutí termínu na predkladanie žiadostí,

01.12.2016

e) zoznam schválených žiadostí s uvedením

01.12.2016

1. čísla a názvu programu,

01.12.2016

2. názvu projektu,

01.12.2016

3. výšky a účelu poskytnutej dotácie,

01.12.2016

4. dátumu schválenia žiadosti,

01.12.2016

5. označenia prijímateľa dotácie v rozsahu meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, ak ide o právnickú osobu, a to do 30 dní od schválenia žiadosti,

01.12.2016

f) zoznam neschválených žiadostí s uvedením identifikácie žiadateľa v rozsahu údajov podľa písmena e) piateho bodu, dôvodu a dátumu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti,

01.12.2016

g) vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má ministerstvo k dispozícii,

01.12.2016

h) často kladené otázky súvisiace s dotáciami,

01.12.2016

i) vzor zmluvy o poskytnutí dotácie.

01.12.2016

§ 8

01.12.2016

Kontrola

01.12.2016

(1) Ministerstvo vykonáva finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou7) a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie.

01.12.2016

(2) Ak prijímateľ dotácie poruší finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.8)

01.12.2016

§ 9

01.12.2016

Spoločné ustanovenia

01.12.2016

(1) Na poskytnutie dotácie podľa tohto zákona nie je právny nárok.

01.01.2018

(2) Projektom sa na účely tohto zákona rozumie aj projekt predložený ministerstvu v konaní o udelení akreditácie podľa osobitného predpisu.1a)

01.01.2018

(3) Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.9)

01.01.2018

(4) Na poskytovanie, používanie a zúčtovanie dotácií sa použijú ustanovenia tohto zákona a ustanovenia osobitného predpisu.1)

01.01.2018

(5) Ustanovenia osobitného predpisu10) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.


01.12.2016

Čl. II

01.12.2016

Zákon č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.12.2016

1. V § 2 sa vypúšťajú písmená c) a d).

01.12.2016

2. § 6a a 6b vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom 8a až 8e sa vypúšťajú.

01.12.2016

3. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.12.2016

㤠7a

01.12.2016

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2016

01.12.2016

(1) Žiadosti na účely podľa § 2 písm. c) a d) v znení účinnom do 30. novembra 2016, ktoré boli predložené do 30. novembra 2016, vybaví ministerstvo podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. novembra 2016.

01.12.2016

(2) Finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá bola poskytnutá na účel podľa § 2 písm. c) a d) v znení účinnom do 30. novembra 2016, vykoná ministerstvo.“.


01.12.2016

Čl. III

01.12.2016

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2016.


01.12.2016

Andrej Kiska v. r.

01.12.2016

Andrej Danko v. r.

01.12.2016

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

01.12.2016

1) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2018

1a) Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.12.2016

2) Napríklad zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.12.2016

3) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

01.01.2018

3a) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

01.12.2016

4) § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.12.2016

5) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.12.2016

6) § 116 Občianskeho zákonníka.

01.12.2016

7) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.12.2016

8) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.12.2016

9) Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

01.12.2016

10) § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.