Zákon č. 301/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 15.11.2016
Účinnosť od 01.01.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I jedenásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

01.01.2017

301

01.01.2017

ZÁKON

01.01.2017

z 25. októbra 2016,

01.01.2017

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.2017

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákona:


01.01.2017

Čl. I

01.01.2017

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2017

1. § 24 znie:

01.01.2017

㤠24

01.01.2017

Podrobnosti o rokovaní pléna a kolégií najvyššieho súdu upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje plénum najvyššieho súdu; rokovací poriadok najvyššieho súdu sa vyhlasuje uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.

01.01.2017

2. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2017

㤠24a

01.01.2017

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

01.01.2017

(1) Zriaďuje sa Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária najvyššieho súdu“).

01.01.2017

(2) Kancelária najvyššieho súdu plní úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti najvyššieho súdu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.

01.01.2017

(3) Kancelária najvyššieho súdu vo vzťahu k najvyššiemu súdu zabezpečuje aj výkon činností uvedených v § 71 písm. b) prvom a druhom bode, písm. c) druhom a treťom bode, písm. d) štvrtom a piatom bode, v § 74 ods. 1 písm. a), c) až h) a j) okrem vybavovania personálnych vecí sudcov najvyššieho súdu a výkon činností uvedených v § 78 ods. 1 a 2.

01.01.2017

(4) Kancelária najvyššieho súdu je štátna rozpočtová organizácia. Kanceláriu najvyššieho súdu riadi a v jej mene vystupuje vedúci kancelárie najvyššieho súdu. Vedúceho kancelárie najvyššieho súdu vymenúva a odvoláva predseda najvyššieho súdu, ktorému zodpovedá za jej činnosť.

01.01.2017

(5) Vedúcemu kancelárie najvyššieho súdu určuje plat, paušálnu náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie a ďalšie náležitosti predseda najvyššieho súdu.

01.01.2017

(6) Úlohy kancelárie najvyššieho súdu plnia štátni zamestnanci7a) a zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme.7b)

01.01.2017

(7) Podrobnosti o organizácii a činnosti kancelárie najvyššieho súdu, o postavení štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme upravuje organizačný poriadok, ktorý vydáva vedúci kancelárie najvyššieho súdu.“.

01.01.2017

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

01.01.2017

„7a) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2017

7b) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2017

3. V § 34 ods. 2 sa slová „príslušného súdu“ nahrádzajú slovami „okresného súdu, riaditeľ správy krajského súdu a riaditeľ správy Špecializovaného trestného súdu“.

01.01.2017

4. V § 35 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „predseda najvyššieho súdu zabezpečuje správu najvyššieho súdu prostredníctvom kancelárie najvyššieho súdu, ak tento zákon neustanovuje inak.“.

01.01.2017

5. V § 71 písm. b) druhom bode sa vypúšťa slovo „následnú“.

01.01.2017

6. V § 71 písm. b) treťom bode a v § 78 ods. 1 písm. g) sa slová „predbežnej a priebežnej“ nahrádzajú slovom „základnej“.

01.01.2017

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

01.01.2017

8. V § 74 odsek 4 znie:

01.01.2017

(4) Predseda najvyššieho súdu vykonáva správu súdu len tým, že vybavuje personálne veci sudcov a vykonáva činnosti podľa odseku 1 písm. b), i) a k).“.

01.01.2017

9. § 75 znie:

01.01.2017

㤠75

01.01.2017

Podrobnosti o organizácii práce pri výkone správy okresného súdu, krajského súdu a Špecializovaného trestného súdu ustanoví organizačný poriadok, ktorý vydá predseda príslušného súdu.“.

01.01.2017

10. V § 78 ods. 2 sa čiarka za slovami „krajského súdu“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a riaditeľ správy najvyššieho súdu vykonáva správu najvyššieho súdu“.

15.11.2016

11. Doterajší text § 81 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

15.11.2016

(2) Ministerstvo v spolupráci so súdmi preveruje správnosť údajov spracúvaných v centrálnom informačnom systéme využitím hodnôt referenčných údajov. Ak to povaha veci nevylučuje, možno opravu údajov v centrálnom informačnom systéme využitím hodnôt referenčných údajov vykonávať automatizovaným spôsobom. Opravu podľa predchádzajúcej vety vykonáva ministerstvo v spolupráci so súdmi; predpisy o konaní pred súdmi sa nepoužijú.“.

01.01.2017

12. V § 82a ods. 2 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová „a platobné rozkazy“.

01.01.2017

13. § 82i sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.01.2017

(4) Register diskvalifikácií vedie Okresný súd Žilina.“.

01.01.2017

14. Za § 82k sa vkladá § 82l, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2017

㤠82l

01.01.2017

Osobitné ustanovenia o elektronickom výkone verejnej moci na súdoch

01.01.2017

(1) Prihlásenie sa do elektronickej schránky42g) bez potvrdenia elektronickej doručenky počas úložnej lehoty pri doručovaní elektronického úradného dokumentu, ktorý sa doručuje do vlastných rúk a u ktorého je vylúčené náhradné doručenie, sa považuje za bezdôvodné odopretie prijatia doručovaného elektronického úradného dokumentu; elektronický úradný dokument sa v takom prípade považuje za doručený dňom nasledujúcim po uplynutí úložnej lehoty.

01.01.2017

(2) Ak je podľa predpisov o konaní pred súdmi potrebné doručovať podanie účastníka konania alebo strany v konaní, ustanovenia osobitného predpisu42g) o zaručenej konverzii sa nepoužijú a vyhotovia sa rovnopisy týchto podaní v elektronickej alebo listinnej podobe.“.

01.01.2017

Poznámka pod čiarou k odkazu 42g znie:

01.01.2017

„42g) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2017

15. V § 86 sa slová „najvyšší súd“ nahrádzajú slovami „kancelária najvyššieho súdu“ a slovo „východiská“ sa nahrádza slovom „podklady“.

01.01.2017

16. Za § 101cb sa vkladá § 101cc, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2017

㤠101cc

01.01.2017

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

01.01.2017

V súvislosti s prechodom pôsobnosti pri výkone správy najvyššieho súdu podľa tohto zákona, s výnimkou vybavovania personálnych vecí sudcov najvyššieho súdu a činností uvedených v § 74 ods. 1 písm. b), i) a k), prechádzajú od 1. januára 2017 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov najvyššieho súdu, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z najvyššieho súdu na kanceláriu najvyššieho súdu. Majetok štátu, ktorý je k 31. decembru 2016 v správe najvyššieho súdu, prechádza od 1. januára 2017 do správy kancelárie najvyššieho súdu.“.

01.01.2017

Čl. II

01.01.2017

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 sa mení takto:

01.01.2017

V § 3b ods. 2 písm. d) a § 14a ods. 2 písm. a) sa slová „Najvyšší súd Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.

01.01.2017

Čl. III

01.01.2017

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2017

V § 81 ods. 3 sa za slová „Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „a Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky a Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“.

01.01.2017

Čl. IV

01.01.2017

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:

01.01.2017

V § 9 ods. 1 písm. f) a § 9 ods. 5 sa slová „Najvyšší súd Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.

01.01.2017

Čl. V

01.01.2017

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. a zákona č. 281/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2017

1. V § 6 ods. 3 písm. b) sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:

01.01.2017

5. predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,“.

01.01.2017

Doterajší piaty bod sa označuje ako šiesty bod.

01.01.2017

2. V § 9 ods. 2 písmeno g) znie:

01.01.2017

g) Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária najvyššieho súdu“),“.

01.01.2017

3. V § 12 ods. 1 sa slová „piateho bodu“ nahrádzajú slovami „šiesteho bodu“.

01.01.2017

4. V § 12 ods. 5 sa slovo „predseda“ nahrádza slovami „vedúci kancelárie“.

01.01.2017

5. V § 13 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je kancelária najvyššieho súdu, je vedúci kancelárie najvyššieho súdu.“.

01.01.2017

6. V § 13 ods. 6 sa vypúšťa prvá veta.

01.01.2017

7. V § 63 ods. 6 tretej vete sa za slová „a) až d)“ vkladá čiarka a slová „a f)“ sa nahrádzajú slovami „f) a g)“.

01.01.2017

8. V § 65 ods. 3 a 4 poslednej vete sa slová „a) až f)“ nahrádzajú slovami „a) až g)“.

01.01.2017

9. V § 104 ods. 3 sa za slová „kancelária ústavného súdu“ vkladá čiarka a slová „kancelária najvyššieho súdu“.

01.01.2017

10. V § 104 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 2 písm. g) patrí paušálna náhrada67) mesačne v sume, ktorou je 121 % z platovej tarify 9. platovej triedy podľa prílohy č. 3.“.

01.01.2017

11. V § 108 ods. 5 sa slovo „predseda“ nahrádza slovami „vedúci kancelárie“.

01.01.2017

12. V prílohe č. 4 prvom bode sa za slová „kancelária prezidenta“ vkladá čiarka a slová „a kancelária ústavného súdu“ sa nahrádzajú slovami „kancelária ústavného súdu a kancelária najvyššieho súdu“.


01.01.2017

Čl. VI

01.01.2017

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I jedenásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


01.01.2017

Andrej Kiska v. r.

01.01.2017

Andrej Danko v. r.

01.01.2017

Robert Fico v. r.