Zákon č. 289/2016 Z. z.Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

Platnosť od 07.11.2016
Účinnosť od 15.11.2016
15.11.2016

289

15.11.2016

ZÁKON

15.11.2016

z 11. októbra 2016

15.11.2016

o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

15.11.2016

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


15.11.2016

Čl. I

15.11.2016

§ 1

15.11.2016

Predmet úpravy

15.11.2016

Tento zákon upravuje

15.11.2016

a) vykonávanie medzinárodných sankcií s cieľom zabezpečenia, udržania a obnovy medzinárodného mieru a bezpečnosti, ochrany základných ľudských práv, boja proti terorizmu a šíreniu zbraní hromadného ničenia a v záujme dosiahnutia cieľov spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie1) a cieľov Charty Organizácie Spojených národov,2)

15.11.2016

b) pôsobnosť, právomoci, úlohy a zodpovednosť orgánov štátnej správy pri zabezpečovaní vykonávania medzinárodných sankcií vrátane ich pôsobnosti a právomocí na správne konanie, rozhodovanie alebo iný úradný postup vo veciach vykonávania medzinárodných sankcií, ako aj povinnosti, úlohy a zodpovednosť orgánov štátnej správy, ďalších orgánov verejnej správy a iných osôb pri samotnom vykonávaní medzinárodných sankcií,

15.11.2016

c) pôsobnosť, právomoci a úlohy orgánov štátnej správy pri vykonávaní medzinárodných sankcií v oblastiach podľa § 5,

15.11.2016

d) postupy ochrany práv fyzických osôb a právnických osôb, ktorých práva alebo právom chránené záujmy sú dotknuté týmto zákonom,

15.11.2016

e) postupy medzinárodnej spolupráce pri vykonávaní medzinárodných sankcií,

15.11.2016

f) podávanie návrhu na zaradenie fyzických osôb alebo právnických osôb do zoznamu sankcionovaných osôb,

15.11.2016

g) podávanie návrhu na vyradenie fyzických osôb alebo právnických osôb zo zoznamu sankcionovaných osôb,

15.11.2016

h) obmedzenie vykonávania medzinárodných sankcií.

15.11.2016

§ 2

15.11.2016

Medzinárodná sankcia

15.11.2016

Na účely tohto zákona sa rozumie

15.11.2016

a) medzinárodnou sankciou obmedzenie, príkaz alebo zákaz v predpisoch o medzinárodnej sankcii podľa písmena b) na účely zabezpečenia, udržania a obnovy medzinárodného mieru a bezpečnosti, ochrany základných ľudských práv, boja proti terorizmu a šíreniu zbraní hromadného ničenia a dosahovania cieľov Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie a Charty Organizácie Spojených národov,

15.11.2016

b) predpisom o medzinárodnej sankcii

15.11.2016

1. rozhodnutie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov podľa čl. 41 Charty Organizácie Spojených národov,

15.11.2016

2. právne záväzný akt Európskej únie,

15.11.2016

3. nariadenie vlády Slovenskej republiky,

15.11.2016

4. iný právny akt3) súvisiaci s vykonávaním medzinárodnej sankcie,

15.11.2016

c) sankčným výborom Organizácie Spojených národov výbor založený spôsobom a formou určenou v príslušných rezolúciách Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov týkajúcich sa vykonávania medzinárodných sankcií,

15.11.2016

d) pracovnou skupinou Európskej únie pracovná skupina Rady Európskej únie v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie,

15.11.2016

e) sankcionovaným územím územie, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná sankcia a ktoré je celkom alebo čiastočne ovládané sankcionovanou osobou, vrátane vzdušného priestoru a pobrežných vôd,

15.11.2016

f) sankcionovanou osobou osoba, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia a ktorou je

15.11.2016

1. štát, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia,

15.11.2016

2. občan štátu, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia,

15.11.2016

3. príslušník alebo predstaviteľ osoby, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia,

15.11.2016

4. iná fyzická osoba zdržujúca sa na území, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná sankcia, okrem občana Slovenskej republiky,

15.11.2016

5. právnická osoba so sídlom na území, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná sankcia, alebo

15.11.2016

6. osoba uvedená v zoznamoch vydaných sankčnými výbormi Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov alebo osoba uvedená v rozhodnutí podľa Hlavy V Zmluvy o Európskej únii alebo v právnych aktoch Európskej únie,

15.11.2016

g) slovenskou osobou

15.11.2016

1. Slovenská republika,

15.11.2016

2. občan Slovenskej republiky,

15.11.2016

3. iná fyzická osoba, ktorá má pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,4)

15.11.2016

4. právnická osoba5) so sídlom na území Slovenskej republiky,

15.11.2016

h) majetkom každá služba, hnuteľná vec a nehnuteľná vec, hmotná vec a nehmotná vec vrátane surovín a elektriny alebo inej energie, výrobku, tovaru, finančných prostriedkov a predmetu kultúrnej hodnoty a akákoľvek iná majetková hodnota, a to bez ohľadu na ich odplatné alebo bezodplatné poskytnutie, každá vec dovezená zo sankcionovaného územia alebo určená na vývoz na sankcionované územie, právne dokumenty alebo listiny v akejkoľvek forme a podobe vrátane elektronickej alebo digitálnej podoby, ktoré dokazujú vlastnícke právo alebo podiel na takomto majetku,

15.11.2016

i) sankcionovaným majetkom majetok, ktorý je vlastnený, držaný alebo majetok inak ovládaný sankcionovanou osobou alebo kontrolovaný, priamo alebo nepriamo sankcionovanou osobou alebo osobou konajúcou v prospech sankcionovanej osoby, alebo iný majetok, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia,

15.11.2016

j) tovarom majetok, práva a iné majetkové hodnoty okrem finančných prostriedkov, ako aj akákoľvek látka slúžiaca na výrobu tovaru, výrobok, služba, nehmotný majetok, ktorý je alebo má byť predmetom obchodu, bez ohľadu na spôsob a okolnosti jeho poskytnutia,

15.11.2016

k) slovenským tovarom tovar vlastnený, držaný alebo inak ovládaný slovenskou osobou,

15.11.2016

l) sankcionovaným tovarom tovar, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia,

15.11.2016

m) finančnými prostriedkami

15.11.2016

1. bankovky alebo mince ako peňažné prostriedky v hotovosti, ako aj peňažné prostriedky prevádzané v bezhotovostnej forme alebo elektronické peniaze,

15.11.2016

2. cenné papiere a finančné nástroje podľa osobitného predpisu,6)

15.11.2016

3. peňažné pohľadávky, záruky, poštové poukazy7) a iné platobné nástroje,

15.11.2016

4. vklady vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatky na účtoch,

15.11.2016

5. úroky, dividendy alebo iné príjmy z aktív alebo hodnoty akumulované alebo vytvárané aktívami,

15.11.2016

6. úvery, práva na započítanie pohľadávok, záruky,

15.11.2016

7. akreditívy, nákladné listy, kúpne zmluvy,

15.11.2016

8. dokumenty alebo listiny v akejkoľvek forme vrátane elektronickej alebo digitálnej, ktoré dokazujú vlastnícke právo alebo podiel na takomto majetku,

15.11.2016

n) dopravným prostriedkom zariadenie určené na prepravu osôb alebo vecí,

15.11.2016

o) sankcionovaným dopravným prostriedkom dopravný prostriedok, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia, a ktorým je dopravný prostriedok plávajúci alebo letiaci pod vlajkou štátu, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia alebo iný dopravný prostriedok, ktorý je týmto štátom zapísaný do príslušného registra, ktorý je vlastnený, držaný, používaný, alebo inak ovládaný sankcionovanou osobou,

15.11.2016

p) slovenským dopravným prostriedkom dopravný prostriedok

15.11.2016

1. plávajúci alebo letiaci pod vlajkou Slovenskej republiky alebo iný dopravný prostriedok zapísaný do príslušného registra,8) ktorý je

15.11.2016

2. vlastnený, držaný, používaný alebo inak ovládaný slovenskou osobou,

15.11.2016

q) predmetom kultúrnej hodnoty

15.11.2016

1. predmet kultúrnej hodnoty a zbierkový predmet,9)

15.11.2016

2. národná kultúrna pamiatka10) a jej súbory,

15.11.2016

3. historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy,11)

15.11.2016

4. evidovaný majetok cirkví a náboženských spoločností,12)

15.11.2016

5. archívne dokumenty,13)

15.11.2016

r) sankčným opatrením vykonávanie medzinárodnej sankcie podľa tohto zákona,

15.11.2016

s) zaistením sankčné opatrenie, ktorého účelom je sankcionovanej osobe dočasne obmedziť nakladanie s majetkom, ktorý je vlastnený, držaný alebo inak ovládaný priamo alebo nepriamo, čiastočne alebo úplne sankcionovanou osobou alebo inými osobami vlastnenými alebo kontrolovanými priamo alebo nepriamo sankcionovanou osobou, osobami konajúcimi v prospech sankcionovanej osoby alebo riadenými sankcionovanou osobou, bez akejkoľvek licencie, oprávnenia alebo iného splnomocnenia podľa tohto zákona,

15.11.2016

t) nakladaním s majetkom podľa tohto zákona prevod, zničenie, premena, presun, použitie, obchodovanie, dočasné prevzatie do úschovy alebo prevzatie kontroly nad majetkom,

15.11.2016

u) zoznamom sankcionovaných osôb zoznam fyzických osôb a právnických osôb, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné sankcie vyhlásené predpismi o medzinárodných sankciách; predpisy o medzinárodných sankciách sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie alebo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,3)

15.11.2016

v) návrhom na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb postup zaradenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby na zoznam sankcionovaných osôb podľa predpisov o medzinárodných sankciách,

15.11.2016

w) návrhom na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb postup vyradenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb, ktoré už naďalej nespĺňajú podmienky podľa predpisov o medzinárodných sankciách.

15.11.2016

§ 3

15.11.2016

Vyhlásenie medzinárodnej sankcie

15.11.2016

Vláda Slovenskej republiky vyhlási nariadením vlády medzinárodnú sankciu, ak táto nevyplýva z priamo uplatniteľného právneho aktu Európskej únie.

15.11.2016

§ 4

15.11.2016

Orgány štátnej správy príslušné vo veciach medzinárodných sankcií a orgány a osoby zodpovedné za vykonávanie medzinárodných sankcií

15.11.2016

(1) Príslušným orgánom štátnej správy je orgán štátnej správy, ktorý je v rozsahu svojej pôsobnosti podľa osobitného predpisu14) príslušný a zodpovedný za zabezpečovanie vykonávania medzinárodných sankcií, vrátane príslušnosti na správne konanie, rozhodovanie a iný úradný postup vo veciach vykonávania medzinárodnej sankcie.

15.11.2016

(2) Orgánom štátnej správy, ďalším orgánom verejnej správy alebo inou osobou, ktorá má povinnosť a zodpovedá za vykonávanie medzinárodnej sankcie (ďalej len „vykonávajúci subjekt“), je

15.11.2016

a) príslušný orgán štátnej správy podľa odseku 1, iný orgán štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti podľa osobitného predpisu,15) ktorému zo zákona vyplýva povinnosť evidencie majetku16) alebo u ktorého sa nachádzajú finančné prostriedky, iný majetok, tovar alebo dopravný prostriedok podliehajúci medzinárodnej sankcii,

15.11.2016

b) obec, vyšší územný celok, povinná osoba podľa osobitného predpisu17) alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej zo zákona vyplýva povinnosť evidencie majetku18) alebo u ktorej sa nachádzajú finančné prostriedky,19) iný majetok, tovar alebo dopravný prostriedok podliehajúci medzinárodnej sankcii.

15.11.2016

(3) Príslušný orgán štátnej správy a vykonávajúci subjekt je povinný vykonať účinné opatrenia, ktoré mu umožnia sledovať zoznamy sankcionovaných osôb.

15.11.2016

(4) Vykonávajúci subjekt je povinný priebežne zisťovať, či u neho je evidovaný alebo či sa u neho nachádza majetok sankcionovaných osôb.

15.11.2016

(5) Ak vykonávajúci subjekt zistí, že u neho je evidovaný alebo že sa u neho nachádza majetok sankcionovaných osôb, je bezodkladne povinný zaistiť majetok sankcionovanej osoby. Výkon medzinárodnej sankcie je vykonávajúci subjekt povinný bezodkladne ohlásiť vecne príslušnému orgánu štátnej správy.

15.11.2016

(6) Ak sa v súvislosti s vykonaním medzinárodnej sankcie vyžaduje povolenie, súhlas alebo predchádzajúci súhlas, vydanie iného rozhodnutia, vydanie usmernenia pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, výmena, poskytovanie alebo prijímanie informácie alebo iný úradný postup, na konanie a rozhodovanie alebo iný úradný postup vo veci medzinárodnej sankcie majú právomoci v rozsahu svojej pôsobnosti príslušné orgány štátnej správy.

15.11.2016

(7) Vykonávajúci subjekt si pred vydaním požadovaného povolenia, súhlasu podľa odseku 6 alebo iného rozhodnutia vyžiada vyjadrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“), Slovenskej informačnej služby alebo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“), prípadne aj vyjadrenia iných orgánov štátnej správy alebo iných orgánov a inštitúcií, ak ich pôsobnosť alebo predmet ich činnosti súvisí s predmetom požadovaného povolenia, súhlasu podľa odseku 6 alebo iného rozhodnutia vo veci medzinárodnej sankcie; dožiadaný orgán alebo dožiadaná inštitúcia má povinnosť zaslať vyjadrenie v lehote určenej vo výzve na zaslanie vyjadrenia, pričom však lehotu kratšiu ako desať dní odo dňa doručenia výzvy možno určiť len v osobitne naliehavých prípadoch.

15.11.2016

(8) Vykonávajúci subjekt informuje o výkone medzinárodnej sankcie podľa odseku 5 príslušný orgán štátnej správy a Slovenskú informačnú službu.

15.11.2016

§ 5

15.11.2016

Oblasti uplatňovania medzinárodnej sankcie

15.11.2016

Medzinárodná sankcia sa uplatňuje najmä v oblasti

15.11.2016

a) obchodu a nefinančných služieb,

15.11.2016

b) finančných služieb a finančných trhov, peňažných prevodov, používania iných platobných prostriedkov, nákupu a predaja cenných papierov a investičných kupónov,

15.11.2016

c) dopravy, poštových služieb a elektronických komunikácií,

15.11.2016

d) technickej infraštruktúry,

15.11.2016

e) vedecko-technických stykov, kultúrnych a športových stykov,

15.11.2016

f) obmedzenia výkonu vlastníckeho práva,

15.11.2016

g) cestovania a vydávania cestovných víz.

15.11.2016

§ 6

15.11.2016

Obchod a nefinančné služby

15.11.2016

Medzinárodnou sankciou v oblasti obchodu a nefinančných služieb je obmedzenie, príkaz alebo zákaz

15.11.2016

a) dovozu alebo kúpy sankcionovaného tovaru, jeho predaja alebo akéhokoľvek iného nakladania s takýmto tovarom slovenskou osobou alebo na území Slovenskej republiky,

15.11.2016

b) vývozu, predaja alebo iného nakladania so slovenským tovarom sankcionovanou osobou alebo na sankcionované územie,

15.11.2016

c) prepravy slovenského tovaru cez sankcionované územie a prepravy sankcionovaného tovaru cez územie Slovenskej republiky,

15.11.2016

d) prepravy iného tovaru cez územie Slovenskej republiky na sankcionované územie alebo prepravy tovaru, ktorý je určený sankcionovanej osobe, cez územie Slovenskej republiky,

15.11.2016

e) poskytovania akéhokoľvek iného plnenia slovenskou osobou v prospech sankcionovanej osoby na sankcionovanom území vrátane uzatvárania obchodov s nimi,

15.11.2016

f) poskytovania ubytovacích služieb alebo stravovacích služieb sankcionovanej osobe na území Slovenskej republiky alebo

15.11.2016

g) poskytovania služieb cestovného ruchu slovenskou osobou, ktorou je občan Slovenskej republiky, na sankcionovanom území.

15.11.2016

§ 7

15.11.2016

Finančné služby a finančné trhy

15.11.2016

Medzinárodnou sankciou v oblasti finančných služieb a finančných trhov, prevodov finančných prostriedkov, používania platobných prostriedkov, nákupu a predaja cenných papierov a iných finančných nástrojov je obmedzenie, príkaz alebo zákaz

15.11.2016

a) poskytovania akéhokoľvek plnenia slovenskou osobou v prospech sankcionovanej osoby, ako aj uzatváranie obchodu s touto osobou vrátane obchodu s cudzou menou,

15.11.2016

b) prenajímania bezpečnostnej schránky sankcionovanej osobe alebo prijímania sankcionovaného tovaru do úschovy, ak je podozrenie alebo je preukázané, že ide o sankcionovaný tovar,

15.11.2016

c) akéhokoľvek poskytovania peňažných prostriedkov z cenných papierov a iných finančných nástrojov alebo finančných zdrojov alebo ekonomických zdrojov sankcionovanej osobe,

15.11.2016

d) prevodu finančných prostriedkov z cenných papierov a iných finančných nástrojov z účtu alebo na účet sankcionovanej osoby vrátane výplaty šekov,

15.11.2016

e) výplaty úrokov z finančných prostriedkov na účtoch sankcionovanej osoby, ako aj výplaty výnosov sankcionovanej osobe, ktorá vlastní cenné papiere a iné finančné nástroje,

15.11.2016

f) uzatvárania poistných zmlúv so sankcionovanou osobou alebo poistného plnenia z poistných zmlúv uzavretých so sankcionovanou osobou.

15.11.2016

§ 8

15.11.2016

Doprava, poštové služby a elektronické komunikácie

15.11.2016

(1) Medzinárodnou sankciou v oblasti dopravy je obmedzenie, príkaz alebo zákaz

15.11.2016

a) vstupu slovenského dopravného prostriedku na sankcionované územie,

15.11.2016

b) vstupu iného dopravného prostriedku na územie Slovenskej republiky alebo výstupu z územia Slovenskej republiky na sankcionované územie, alebo výstupu zo sankcionovaného územia na územie Slovenskej republiky, ak je dôvodné podozrenie, že sa v dopravnom prostriedku prepravuje sankcionovaný tovar alebo sankcionovaná osoba,

15.11.2016

c) prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky dopravným prostriedkom sankcionovanej osoby na účel prechodu cez územie Slovenskej republiky, vstupu na územie Slovenskej republiky alebo výstupu z územia Slovenskej republiky,

15.11.2016

d) akéhokoľvek nakladania s dopravnými prostriedkami sankcionovanej osoby, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky,

15.11.2016

e) poskytnutia slovenského dopravného prostriedku sankcionovanej osobe,

15.11.2016

f) vykonávania opráv a úprav a poskytovania náhradných dielcov, súčiastok alebo náradia potrebného na opravy alebo úpravy dopravných prostriedkov sankcionovanej osobe.

15.11.2016

(2) Medzinárodnou sankciou v poštových službách je obmedzenie, príkaz alebo zákaz

15.11.2016

a) prijatia poštovej zásielky na prepravu na sankcionované územie alebo prijatia poštovej zásielky určenej pre sankcionovanú osobu, alebo

15.11.2016

b) prijatia poštovej zásielky na prepravu pre sankcionovanú osobu z územia Slovenskej republiky alebo cez územie Slovenskej republiky.

15.11.2016

(3) Medzinárodnou sankciou v oblasti elektronických komunikácií je obmedzenie, príkaz alebo zákaz

15.11.2016

a) poskytovania elektronickej komunikačnej služby na účel spojenia so sankcionovanou osobou alebo poskytovania služby elektronickej komunikácie na sankcionované územie,

15.11.2016

b) rozhlasového vysielania, televízneho vysielania alebo iného vysielania na sankcionovanom území.

15.11.2016

§ 9

15.11.2016

Technická infraštruktúra

15.11.2016

Medzinárodnou sankciou v oblasti technickej infraštruktúry je obmedzenie, príkaz alebo zákaz dodávky elektrickej energie, surovín, strojov alebo zariadení potrebných na ich výrobu, ich časti a súčasti, materiálov, počítačového vybavenia vrátane technológií a vedomostí a iných zariadení zo sankcionovaného územia alebo cez územie Slovenskej republiky sankcionovanej osobe alebo na sankcionované územie.

15.11.2016

§ 10

15.11.2016

Vedecko-technické, kultúrne a športové styky

15.11.2016

(1) Medzinárodnou sankciou v oblasti vedecko-technických stykov je obmedzenie, príkaz alebo zákaz

15.11.2016

a) účasti na vedeckých alebo technických výskumoch, programoch alebo projektoch, na ktorých sa spoločne podieľajú slovenská osoba a sankcionovaná osoba, ak ide o činnosť s inou sankcionovanou osobou,

15.11.2016

b) poskytovania prístrojov alebo zariadení slovenskou osobou alebo z územia Slovenskej republiky sankcionovanej osobe na účely ich použitia na vedecký alebo technický výskum, program alebo projekt,

15.11.2016

c) poskytovania informácií o vedeckých výskumoch alebo technických výskumoch, programoch alebo projektoch slovenskej osoby alebo ich výsledkov sankcionovanej osobe alebo na sankcionované územie, ak nie sú tieto informácie a výsledky verejne prístupné,

15.11.2016

d) poskytovania práv priemyselného vlastníctva slovenskou osobou sankcionovanej osobe alebo na sankcionované územie.

15.11.2016

(2) Medzinárodnou sankciou v oblasti kultúrnych stykov je obmedzenie, príkaz alebo zákaz

15.11.2016

a) poskytovania predmetov kultúrnej hodnoty slovenskými osobami alebo zo slovenského územia sankcionovanej osobe alebo na sankcionované územie,

15.11.2016

b) prijímania predmetov kultúrnej hodnoty slovenskými osobami alebo na slovenskom území od sankcionovanej osoby alebo zo sankcionovaného územia, ak nejde o krátkodobé prijatie na účely záchrany, ochrany alebo uchovania predmetov kultúrnej hodnoty bezprostredne ohrozených ozbrojeným konfliktom alebo živelnou katastrofou alebo o navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty slovenskej osobe,

15.11.2016

c) uskutočnenia verejného kultúrneho podujatia20) slovenskými osobami len pre sankcionovanú osobu alebo na sankcionovanom území, udelenia súhlasu na použitie predmetu ochrany podľa Autorského zákona21) vrátane postúpenia práv a prevodu práv k tomuto predmetu ochrany slovenskými osobami sankcionovanej osobe.

15.11.2016

(3) Medzinárodnou sankciou v oblasti športových stykov je obmedzenie, príkaz alebo zákaz

15.11.2016

a) účasti osoby alebo skupiny osôb reprezentujúcich sankcionovanú osobu na športovom podujatí alebo inej športovej akcii organizovanej na území Slovenskej republiky alebo slovenskou osobou,

15.11.2016

b) účasti slovenskej osoby alebo skupiny osôb reprezentujúcej Slovenskú republiku na športovom podujatí alebo inej športovej akcii organizovaných sankcionovanou osobou alebo na sankcionovanom území.

15.11.2016

§ 11

15.11.2016

Obmedzenie výkonu vlastníckeho práva

15.11.2016

(1) Medzinárodnou sankciou v oblasti obmedzenia výkonu vlastníckeho práva je bez omeškania a bez predchádzajúceho oznámenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe vydané obmedzenie, príkaz alebo zákaz

15.11.2016

a) nakladať, sprístupniť majetok vo vlastníctve sankcionovaných osôb alebo priamo alebo nepriamo ovládaného sankcionovanými osobami, ako aj majetok osôb konajúcich v mene alebo na príkaz sankcionovaných osôb,

15.11.2016

b) nakladať s majetkom priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne v prospech sankcionovaných osôb, vlastneným alebo kontrolovaným priamo alebo nepriamo sankcionovanými osobami a osobami, ktoré konajú v mene alebo na pokyn sankcionovaných osôb.

15.11.2016

(2) Medzinárodnú sankciu v oblasti obmedzenia vlastníckeho práva s nehnuteľnosťou vykoná okresný úrad vydaním obmedzujúcej poznámky na základe oznámenia príslušného orgánu štátnej správy v súlade s osobitným predpisom.22)

15.11.2016

§ 12

15.11.2016

Cestovanie a vydávanie cestovných víz

15.11.2016

Medzinárodnou sankciou v oblasti cestovania a vydávania cestovných víz je bezodkladne fyzickej osobe alebo právnickej osobe vydané obmedzenie alebo zákaz

15.11.2016

a) vstupu sankcionovanej osoby na územie Slovenskej republiky a

15.11.2016

b) vydávania cestovných víz23) sankcionovaným osobám.

15.11.2016

§ 13

15.11.2016

Výnimky zo sankčného režimu

15.11.2016

(1) Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú na poskytnutie

15.11.2016

a) humanitárnej pomoci, ak nie je obmedzená osobitným predpisom podľa § 2 písm. b); za takú pomoc sa považuje poskytnutie dodávky potravín, ošatenia, liekov, zdravotníckeho materiálu a iných humanitárnych potrieb nevyhnutných na ochranu zdravia, záchranu života a dôstojné ubytovanie civilistov a s tým súvisiacich služieb vrátane organizácie a realizácie záchranných operácií,

15.11.2016

b) sociálnej dávky, dávky starobného dôchodkového sporenia, štátnej sociálnej dávky, pomoci v hmotnej núdzi, peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradného výživného, dávky sociálneho poistenia, dávky sociálneho zabezpečenia a dotácie v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

15.11.2016

c) mzdy, náhrady mzdy, odstupného alebo ďalšieho plnenia vyplývajúceho z pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu a náhrady mzdy pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,

15.11.2016

d) poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie zaplatené bez právneho dôvodu vrátené Sociálnou poisťovňou,

15.11.2016

e) výživného.

15.11.2016

(2) Príslušný orgán štátnej správy môže rozhodnúť o povolení výnimky zo sankčného režimu na sankcionovanie finančných prostriedkov

15.11.2016

a) na úhradu bežných nákladov, ošetrenia alebo úhradu lekárskej starostlivosti prípadne zabezpečenie iných základných potrieb sankcionovanej osoby,

15.11.2016

b) náhrady škody spôsobenej činnosťou, ktorá nemá súvislosť s vykonávaním medzinárodnej sankcie podľa tohto zákona, a na výplatu poistného s tým spojeného,

15.11.2016

c) úhrady pohľadávky sankcionovanej osobe, ak pohľadávka nevznikla porušením medzinárodnej sankcie,

15.11.2016

d) platby sankcionovanej osoby dlžnej podľa zmluvy, dohody alebo záväzku, ktoré boli uzavreté alebo vznikli skôr, ako bola voči sankcionovanej osobe vyhlásená medzinárodná sankcia, ak sú tieto platby uskutočnené

15.11.2016

1. na účet v Slovenskej republike,

15.11.2016

2. na účet v inom členskom štáte Európskej únie,

15.11.2016

e) zákonného prechodu práv priemyselného vlastníctva alebo udelenia licencie na práva priemyselného vlastníctva na sankcionovanú osobu,

15.11.2016

f) výkonu rozhodnutia vydaného v súdnom alebo mimosúdnom konaní týkajúceho sa majetku alebo finančných prostriedkov sankcionovanej osoby,

15.11.2016

g) iného účelu ustanoveného predpisom o medzinárodných sankciách podľa § 2 písm. b).

15.11.2016

(3) Konanie o povolení výnimky zo sankčného režimu podľa odseku 2 je možné začať len na žiadosť sankcionovanej osoby. Na konanie o povolení výnimky sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.24)

15.11.2016

(4) O povolení výnimky zo sankčného režimu rozhodne príslušný orgán štátnej správy do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.

15.11.2016

(5) Ak príslušný orgán štátnej správy výnimku povolí, v rozhodnutí určí aj podmienky jej uplatnenia tak, aby nedošlo k zmareniu medzinárodnej sankcie.

15.11.2016

(6) Odvolanie proti rozhodnutiu je možné podať do desiatich dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi konania.

15.11.2016

(7) Podanie odvolania proti rozhodnutiu podľa odseku 3 nemá odkladný účinok.

15.11.2016

(8) Príslušný orgán štátnej správy, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia. Ak o odvolaní sám nerozhodne, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia odvolania a upovedomí o tom účastníka konania. Odvolací orgán o ňom rozhodne do 15 dní odo dňa doručenia odvolania.

15.11.2016

(9) Ak dôjde k porušeniu podmienok výnimky, príslušný orgán štátnej správy bezodkladne rozhodne o zrušení povolenia výnimky.

15.11.2016

§ 14

15.11.2016

Správa majetku podliehajúceho medzinárodnej sankcii

15.11.2016

(1) Správu majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii počas trvania medzinárodnej sankcie vykonáva príslušný orgán štátnej správy. Príslušný orgán štátnej správy a vykonávajúci subjekt je oprávnený na všetky právne úkony, ktoré súvisia so správou zaisteného majetku.

15.11.2016

(2) Príslušný orgán štátnej správy a vykonávajúci subjekt sú povinní v súvislosti so zaisteným majetkom

15.11.2016

a) oznámiť sankcionovanej alebo inej dotknutej osobe informáciu o zaistení majetku bez zbytočného odkladu po zaistení majetku,

15.11.2016

b) uviesť dôvody zaistenia,

15.11.2016

c) oznámiť sankcionovanej osobe alebo inej dotknutej osobe ďalší postup v tejto veci,

15.11.2016

d) viesť samostatnú evidenciu zaisteného majetku a vykonávať jeho inventarizáciu,

15.11.2016

e) tento majetok hospodárne spravovať a chrániť pred poškodením, znehodnotením, odcudzením alebo zneužitím,

15.11.2016

f) použiť výnosy zo správy zaisteného majetku výlučne na hospodárne spravovanie tohto majetku.

15.11.2016

(3) Na úhradu nákladov spojených so správou zaisteného majetku sa využijú finančné prostriedky získané používaním, zveľaďovaním alebo prenájmom tohto majetku. Ustanovenie sa nevzťahuje na tovar podľa osobitného predpisu,25) ak tento zákon neustanovuje inak.

15.11.2016

(4) Ak je vzhľadom na zachovanie hodnoty zaisteného majetku nevyhnutné tento majetok predať, finančné prostriedky získaného z tohto predaja sú majetkom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie a naďalej sú spravované príslušným orgánom štátnej správy alebo vykonávajúcim subjektom.

15.11.2016

(5) Ak nie je možné, aby bola správa zaisteného majetku vykonávaná podľa odseku 4 príslušným orgánom štátnej správy alebo vykonávajúcim subjektom, môže príslušný orgán štátnej správy alebo vykonávajúci subjekt v závislosti od druhu a rozsahu vecí a práv, ktoré tvoria zaistený majetok, uzavrieť zmluvu o výkone správy zaisteného majetku s ním vybranou právnickou osobou podnikajúcou v príslušnom predmete obchodnej činnosti v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte Európskej únie. Obsahom tejto zmluvy je výška odmeny za výkon správy zaisteného majetku, dojednanie o zodpovednosti za škodu spôsobenú na zaistenom majetku počas výkonu jeho správy a rozsah oprávnenia k zastupovaniu vlastníka pri všetkých právnych úkonoch.

15.11.2016

§ 15

15.11.2016

Oznamovacia povinnosť

15.11.2016

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa dozvie, že sa u nej nachádza majetok sankcionovaný medzinárodnou sankciou podľa predpisu uvedeného v § 2 písm. b), je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy a Slovenskej informačnej službe.

15.11.2016

(2) Ak pri príprave zmluvy, uzatváraní zmluvy alebo plnení zmluvy vznikne podozrenie, že na jednu zo strán zmluvného vzťahu sa vzťahuje medzinárodná sankcia alebo že predmetom zmluvného vzťahu je alebo má byť sankcionovaný majetok, avšak toto podozrenie nie je možné pred uzatvorením zmluvy hodnoverne overiť, vzniká oznamovacia povinnosť podľa odseku 1 bezprostredne po tom, ako sa fyzická osoba alebo právnická osoba o uvedenej skutočnosti dozvie.

15.11.2016

(3) Oznámenie podľa odsekov 1 a 2 sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice a ak hrozí nebezpečenstvo zo zmeškania lehoty ustanovenej vyhlásenou medzinárodnou sankciou, aj elektronicky alebo faxom.

15.11.2016

(4) Príslušný orgán štátnej správy je povinný prijaté oznámenie od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa odsekov 1 a 2 bezodkladne preskúmať. Ak príslušný orgán štátnej správy vydá rozhodnutie o medzinárodnej sankcii, povolenie alebo súhlas podľa § 4 ods. 6, postupuje podľa § 4 ods. 7.

15.11.2016

§ 16

15.11.2016

Zaradenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby na zoznam sankcionovaných osôb

15.11.2016

(1) Príslušný orgán štátnej správy a orgány činné v trestnom konaní zasielajú návrhy na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb vedeného na účely vykonávania medzinárodných sankcií ministerstvu zahraničných vecí.

15.11.2016

(2) Orgány podľa odseku 1 si môžu pri posudzovaní návrhu na zaradenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby na zoznam sankcionovaných osôb vyžiadať vyjadrenie ministerstva zahraničných vecí, Slovenskej informačnej služby, ministerstva vnútra alebo vyjadrenie iných orgánov štátnej správy, ak ich pôsobnosť alebo predmet ich činnosti súvisí s predmetom požadovaného vyjadrenia. Dožiadaný orgán je povinný zaslať vyjadrenie v lehote desiatich kalendárnych dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie. V osobitne odôvodniteľných prípadoch môže dožiadaný orgán požiadať o predĺženie lehoty na 30 kalendárnych dní.

15.11.2016

(3) Návrh podľa odseku 1 zašle ministerstvo zahraničných vecí príslušnému výboru Organizácie Spojených národov alebo príslušnej pracovnej skupine Európskej únie. Návrhy podáva vo forme určenej príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, nástupníckymi rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov alebo právne záväzným aktom Európskej únie.

15.11.2016

(4) Ministerstvo zahraničných vecí zašle návrh na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb od iného štátu príslušnému orgánu štátnej správy.

15.11.2016

(5) Orgány podľa odseku 1, ktoré podali návrh na zaradenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby na zoznam sankcionovaných osôb, sú po zaradení osoby na zoznam povinné minimálne raz za príslušný kalendárny rok preverovať existenciu dôvodov zaradenia.

15.11.2016

(6) Návrh na zaradenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby do zoznamu sankcionovaných osôb obsahuje

15.11.2016

a) dostupné identifikačné údaje navrhovanej osoby,

15.11.2016

b) odôvodnenie návrhu na zaradenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby na zoznam sankcionovaných osôb,

15.11.2016

c) rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy,

15.11.2016

d) právny základ medzinárodnej sankcie.

15.11.2016

§ 17

15.11.2016

Vyradenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb

15.11.2016

(1) Príslušný orgán štátnej správy a orgány činné v trestnom konaní zasielajú návrhy na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb vedeného na účely vykonávania medzinárodných sankcií ministerstvu zahraničných vecí.

15.11.2016

(2) Orgány podľa odseku 1 si môžu pri posudzovaní návrhu na vyradenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb vyžiadať vyjadrenie ministerstva zahraničných vecí, Slovenskej informačnej služby alebo ministerstva vnútra, prípadne aj vyjadrenie iných orgánov verejnej správy, ak ich pôsobnosť alebo predmet ich činnosti súvisí s predmetom požadovaného vyjadrenia. Dožiadaný orgán je povinný zaslať vyjadrenie v lehote desiatich kalendárnych dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie. V osobitne odôvodniteľných prípadoch môže dožiadaný orgán požiadať o predĺženie lehoty na 30 kalendárnych dní.

15.11.2016

(3) Návrh podľa odseku 1 zašle ministerstvo zahraničných vecí príslušnému výboru Organizácie Spojených národov, Úradu Ombudsmana a mediačných služieb Organizácie Spojených národov alebo príslušnej pracovnej skupine Európskej únie. Návrh podáva vo forme určenej príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov alebo právne záväzným aktom Európskej únie.

15.11.2016

(4) Ministerstvo zahraničných vecí zašle návrh na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb od iného štátu príslušnému orgánu štátnej správy.

15.11.2016

(5) Návrh na vyradenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb obsahuje

15.11.2016

a) dostupné identifikačné údaje navrhovanej osoby,

15.11.2016

b) odôvodnenie návrhu na vyradenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb,

15.11.2016

c) rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy,

15.11.2016

d) právny základ medzinárodnej sankcie.

15.11.2016

§ 18

15.11.2016

Práva a povinnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby zaradenej na zoznam sankcionovaných osôb

15.11.2016

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba zaradená na zoznam sankcionovaných osôb je povinná strpieť výkon sankčných opatrení.

15.11.2016

(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba zaradená na zoznam sankcionovaných osôb, ktorá namieta svoje zaradenie na zoznam sankcionovaných osôb, môže sama požiadať výbory Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov alebo príslušnú pracovnú skupinu Európskej únie o jej vyradenie zo zoznamu sankcionovaných osôb.

15.11.2016

(3) Ak sa preukáže, že fyzická osoba alebo právnická osoba, voči ktorej boli vykonané sankčné opatrenia, nie je osobou uvedenou na sankčnom zozname sankcionovaných osôb vydanom predpisom o medzinárodných sankciách, príslušný orgán štátnej správy po preverení tejto skutočnosti bezodkladne prijme náležité opatrenia na účely úplného sprístupnenia jej zaisteného majetku.

15.11.2016

§ 19

15.11.2016

Zhromažďovanie informácií a údajov

15.11.2016

(1) Príslušný orgán štátnej správy a vykonávajúci subjekt sú na účely tohto zákona oprávnení spracúvať informácie vrátane osobných údajov podľa všeobecného predpisu o ochrane osobných údajov.26)

15.11.2016

(2) Príslušné orgány štátnej správy poskytujú informácie z nimi spravovaných informačných systémov vrátane osobných údajov príslušnému orgánu štátnej správy a vykonávajúcemu subjektu na ich žiadosť; takto získané informácie je možné využiť len na účely súvisiace s vykonávaním medzinárodných sankcií a na účely boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti.17)

15.11.2016

(3) Dožiadaný orgán podľa odseku 2 má právo odoprieť sprístupnenie a poskytnutie požadovaných informácií, ak by tým došlo k porušeniu povinnosti mlčanlivosti, alebo k sprístupneniu alebo poskytnutiu informácií v rozpore s osobitnými predpismi27) alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.

15.11.2016

(4) Ministerstvo vnútra poskytne príslušnému orgánu štátnej správy a vykonávajúcemu subjektu na výkon jeho pôsobnosti podľa tohto zákona spôsobom umožňujúcim elektronický prístup údaje

15.11.2016

a) o fyzickej osobe, ktorá je občanom Slovenskej republiky:

15.11.2016

1. meno alebo mená, priezvisko, rodné priezvisko,

15.11.2016

2. dátum narodenia,

15.11.2016

3. pohlavie,

15.11.2016

4. miesto a okres narodenia; ak ide o fyzickú osobu narodenú v cudzine, štát a miesto narodenia,

15.11.2016

5. rodné číslo,

15.11.2016

6. štátne občianstvo alebo viac štátnych občianstiev,

15.11.2016

7. adresu miesta trvalého pobytu vrátane predchádzajúcich adries miesta trvalého pobytu a adresu miesta prechodného pobytu,

15.11.2016

8. začiatok trvalého pobytu alebo dátum zrušenia údajov o mieste trvalého pobytu alebo dátum ukončenia trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,

15.11.2016

9. zbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony,

15.11.2016

10. zákaz pobytu, miesto zákazu pobytu a doba jeho trvania,

15.11.2016

11. rodné číslo otca, matky, alebo iného zákonného zástupcu; ak jeden z rodičov alebo iný zákonný zástupca nemá pridelené rodné číslo, meno alebo mená, priezvisko a dátum narodenia,

15.11.2016

12. rodinný stav, dátum a miesto uzavretia manželstva,

15.11.2016

13. rodné číslo manžela alebo manželky; ak nemá pridelené rodné číslo, meno alebo mená, priezvisko a dátum jeho narodenia,

15.11.2016

14. rodné číslo dieťaťa; ak je dieťa cudzincom, ktorý nemá pridelené rodné číslo, meno alebo mená, priezvisko a dátum jeho narodenia,

15.11.2016

15. údaje o osvojenom dieťati v rozsahu stupeň osvojenia, pôvodné meno a nové meno, prípadne mená, priezviská dieťaťa, pôvodné a nové rodné číslo dieťaťa, dátum a miesto narodenia, rodné čísla osvojiteľov, dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o osvojení alebo rozhodnutí o zrušení osvojenia dieťaťa,

15.11.2016

16. dátum, miesto a okres úmrtia; ak ide o úmrtie mimo územia Slovenskej republiky, dátum úmrtia a štát, na ktorého území k úmrtiu došlo,

15.11.2016

17. deň, ktorý bol v rozhodnutí súdu o vyhlásení za mŕtveho uvedený ako deň úmrtia,

15.11.2016

b) o cudzincoch s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky a o cudzincoch, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky:

15.11.2016

1. meno alebo mená, priezvisko, rodné priezvisko,

15.11.2016

2. dátum narodenia,

15.11.2016

3. pohlavie,

15.11.2016

4. miesto a štát narodenia,

15.11.2016

5. iný osobný identifikátor používaný v krajine podľa štátneho občianstva fyzickej osoby, alebo rodné číslo, ak ho má pridelené,

15.11.2016

6. štátne občianstvo alebo viac štátnych občianstiev,

15.11.2016

7. druh a adresa miesta pobytu,

15.11.2016

8. číslo a platnosť povolenia na pobyt,

15.11.2016

9. začiatok pobytu alebo dátum zrušenia údajov o pobyte,

15.11.2016

10. zbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony,

15.11.2016

11. správne vyhostenie a doba, počas ktorej mu nie je umožnený vstup na územie Slovenskej republiky,

15.11.2016

12. rodinný stav, dátum a miesto uzavretia manželstva,

15.11.2016

13. meno alebo mená, priezvisko manžela alebo manželky a ich rodné číslo; ak nemá pridelené rodné číslo, meno alebo mená, priezvisko a dátum narodenia,

15.11.2016

14. meno alebo mená, priezvisko dieťaťa, ak je obyvateľom, a jeho rodné číslo; ak dieťaťu nebolo pridelené rodné číslo, meno alebo mená, priezvisko a dátum narodenia,

15.11.2016

15. meno alebo mená, priezvisko otca, matky alebo iného zákonného zástupcu, ak sú obyvateľmi, a ich rodné číslo; ak jeden z rodičov alebo iný zákonný zástupca nemá pridelené rodné číslo, meno alebo mená, priezvisko a dátum narodenia,

15.11.2016

16. údaje o osvojenom dieťati, ak je obyvateľom, v rozsahu stupňa osvojenia, pôvodného a nového mena alebo mien, priezviska dieťaťa, pôvodného a nového rodného čísla dieťaťa, dátumu a miesta narodenia, rodného čísla osvojiteľov, dátumu právoplatnosti rozhodnutia o osvojení alebo rozhodnutia o zrušení osvojenia dieťaťa,

15.11.2016

17. dátum, miesto a okres úmrtia; ak ide o úmrtie mimo územia Slovenskej republiky, dátum úmrtia a štát, na ktorého území k úmrtiu došlo,

15.11.2016

18. deň, ktorý bol v rozhodnutí súdu o vyhlásení za mŕtveho uvedený ako deň úmrtia.

15.11.2016

(5) V informačnom systéme príslušného orgánu štátnej správy a vykonávajúceho subjektu sa po dobu piatich rokov uchovávajú identifikačné údaje o konkrétnom zamestnancovi príslušného orgánu štátnej správy, ktorý o poskytnutie informácií požiadal.

15.11.2016

(6) Príslušný orgán štátnej správy a vykonávajúci subjekt sú oprávnení viesť údaje získané podľa tohto zákona v informačnom systéme za podmienok podľa osobitného predpisu.28) Príslušný orgán štátnej správy a vykonávajúci subjekt neposkytuje správu o informáciách, ktoré sú uchovávané v informačnom systéme vedenom podľa tohto zákona, ak by tým bolo ohrozené plnenie úlohy podľa tohto zákona.

15.11.2016

(7) Ak príslušný orgán štátnej správy alebo vykonávajúci subjekt zistí skutočnosti, ktoré odôvodňujú podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, oznámi túto skutočnosť orgánu činnému v trestnom konaní a poskytne všetky údaje a dôkazy o nich, ktoré má k dispozícii, ak s oznámením súvisia.

15.11.2016

(8) Príslušný orgán štátnej správy a vykonávajúci subjekt spolupracuje na účely medzinárodných sankcií pri výmene a získavaní informácií v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na základe vzájomnosti so zahraničnými orgánmi s rovnakou alebo obdobnou vecou pôsobnosti v oblasti medzinárodných sankcií. Za podmienok, že informácie sa využijú len na účely tohto zákona, môže príslušný orgán štátnej správy a vykonávajúci subjekt spolupracovať aj s medzinárodnými organizáciami.

15.11.2016

(9) Príslušný orgán štátnej správy je oprávnený žiadať od iných štátnych orgánov alebo od právnických osôb, ktoré vedú evidenciu osôb, evidenciu o ich činnosti alebo o ich majetku, údaje potrebné na zabezpečenie plnenia úloh, ktoré im vyplývajú z tohto zákona.

15.11.2016

§ 20

15.11.2016

Povinnosť mlčanlivosti

15.11.2016

(1) Zamestnanci príslušného orgánu štátnej správy a vykonávajúceho subjektu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o úkonoch vykonaných podľa tohto zákona a o informáciách získaných pri jeho vykonávaní.

15.11.2016

(2) Povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 1 sa nemožno dovolávať voči

15.11.2016

a) orgánu činnému v trestnom konaní, ak vedie konanie o trestnom čine súvisiacom s uplatňovaním medzinárodnej sankcie alebo s terorizmom alebo ak ide o splnenie oznamovacej povinnosti vzťahujúcej sa na taký trestný čin,

15.11.2016

b) osobám vykonávajúcim kontrolu podľa osobitného predpisu,29)

15.11.2016

c) orgánom prokuratúry pri výkone ich pôsobnosti,30)

15.11.2016

d) príslušnému orgánu zodpovednému za uplatňovanie kontrolného režimu pri výmene informácií významných pri plnení povinností podľa osobitného predpisu31) a tovarov, ktoré možno použiť na vykonávanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie,32)

15.11.2016

e) súdu rozhodujúcemu v civilnom sporovom konaní33) spory týkajúce sa nároku vyplývajúceho z tohto zákona,

15.11.2016

f) osobe, ktorá by si mohla uplatniť nárok na náhradu majetkovej ujmy spôsobenej postupom podľa tohto zákona, ak ide o dodatočné oznámenie skutočností rozhodujúcich pri uplatnení takého nároku; príslušné informácie je možné obmedziť alebo ich oznámenie odložiť až do doby, keď ich poskytnutie nemôže ohroziť naplnenie účelu tohto zákona,

15.11.2016

g) príslušnému zahraničnému orgánu pri výmene údajov na účely tohto zákona,

15.11.2016

h) Slovenskej informačnej službe34) pri poskytnutí informácií významných pre plnenie jej úloh,

15.11.2016

i) Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Policajnému zboru na účely vykonávania bezpečnostných previerok.

15.11.2016

(3) Príslušný orgán štátnej správy a vykonávajúci subjekt môžu pred vydaním rozhodnutia podľa § 21 poskytnúť informácie oprávnenému len so súhlasom príslušného orgánu činného v trestnom konaní.

15.11.2016

§ 21

15.11.2016

Priestupky

15.11.2016

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

15.11.2016

a) poruší obmedzenie, príkaz alebo zákaz vyplývajúci z medzinárodnej sankcie,

15.11.2016

b) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 1,

15.11.2016

c) poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa § 20 ods. 1,

15.11.2016

d) poruší práva k predmetu duševného vlastníctva, ktoré sú chránené osobitným predpisom35)tak, že tieto práva prevedie na inú osobu alebo dá súhlas na ich využitie alebo použitie v rozpore s medzinárodnou sankciou alebo nariadením vlády.

15.11.2016

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) sa uloží pokuta od 5 000 eur do 66 400 eur.

15.11.2016

(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) sa uloží pokuta od 109 eur do 6 600 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. d) sa uloží pokuta od 1000 eur do 16 600 eur.

15.11.2016

(4) Ak konaním podľa odseku 1 došlo k ohrozeniu alebo porušeniu zahraničnopolitického alebo bezpečnostného záujmu štátu, uloží sa pokuta až do výšky dvojnásobku sumy uvedenej v odsekoch 2 a 3; na tento účel si orgán príslušný na rozhodovanie vo veci pred vydaním rozhodnutia vyžiada vyjadrenie ministerstva zahraničných vecí alebo Slovenskej informačnej služby.

15.11.2016

(5) Orgánom zodpovedným za rozhodovanie podľa odsekov 1 až 3 je v rozsahu svojej pôsobnosti28) príslušný orgán štátnej správy a vykonávajúci subjekt.

15.11.2016

(6) Ak vec nepatrí do pôsobnosti príslušných orgánov štátnej správy uvedených v odseku 5, orgánom príslušným na rozhodnutie podľa odsekov 1 až 3 je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

15.11.2016

(7) Príslušný orgán podľa odsekov 5 a 6 je povinný si pred vydaním rozhodnutia vyžiadať vyjadrenie ministerstva zahraničných vecí o rozsahu a intenzite porušenia zahraničnopolitických alebo bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí je povinné zaslať vyjadrenie do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie.

15.11.2016

(8) Príslušný orgán štátnej správy podľa odsekov 5 a 6 oznámi ministerstvu zahraničných vecí a Slovenskej informačnej službe uloženie pokuty; oznámenie obsahuje identifikáciu fyzickej osoby, ktorej bola uložená pokuta, výšku uloženej pokuty a identifikáciu priestupku, za ktorý bola pokuta uložená.

15.11.2016

(9) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.36)

15.11.2016

§ 22

15.11.2016

Iné správne delikty

15.11.2016

(1) Iného správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,37) ktorá

15.11.2016

a) poruší obmedzenie, príkaz alebo zákaz vyplývajúci z medzinárodnej sankcie,

15.11.2016

b) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 1,

15.11.2016

c) poruší práva k predmetu duševného vlastníctva, ktoré sú chránené osobitným predpisom34) tak, že tieto práva prevedie na inú osobu alebo dá súhlas na ich využitie alebo použitie v rozpore s medzinárodnou sankciou alebo nariadením vlády.

15.11.2016

(2) Za iný správny delikt podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 50 000 eur do 132 800 eur.

15.11.2016

(3) Iné správne delikty podľa odseku 1 prejednáva príslušný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti vec patrí.

15.11.2016

(4) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ iným správnym deliktom podľa odseku 1 získala pre seba alebo pre iného prospech presahujúci 16 600 eur alebo spôsobila škodu presahujúcu 16 600 eur alebo iný obzvlášť závažný následok spočívajúci najmä v ohrození alebo porušení dôležitého zahraničnopolitického alebo bezpečnostného záujmu štátu, uloží sa jej pokuta od 132 800 eur do 1 659 700 eur.

15.11.2016

(5) Na tento účel si príslušný orgán štátnej správy prejednávajúci iný správny delikt podľa odseku 3 pred vydaním rozhodnutia vyžiada vyjadrenie ministerstva zahraničných vecí alebo Slovenskej informačnej služby.

15.11.2016

(6) Iné správne delikty podľa tohto zákona prejednávajú príslušný orgán štátnej správy; ak uplatnenie medzinárodnej sankcie, ktorá bola alebo mohla byť iným správnym deliktom ohrozená, zahŕňa zahraničný obchod s vojenským materiálom alebo režim Európskej únie pre kontrolu položiek s dvojakým použitím; iné správne delikty za obchodovanie s vojenským materiálom alebo obchodovanie s položkami dvojakého použitia prejednáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

15.11.2016

§ 23

15.11.2016

Osobitné ustanovenie o iných správnych deliktoch

15.11.2016

(1) Prepadnutie veci možno uložiť samostatne alebo s pokutou. Prepadnutie veci možno uložiť, ak je vec vo vlastníctve osoby, ktorá porušila obmedzenie, príkaz alebo zákaz vyhlásený nariadením vlády alebo vyplývajúci z medzinárodnej sankcie.

15.11.2016

(2) Zodpovednosť za iný správny delikt zaniká, ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ preukáže, že vynaložila všetko úsilie, ktoré bolo možné vynaložiť, aby porušeniu právnej povinnosti zabránila.

15.11.2016

(3) Pri určení výšky pokuty právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi sa prihliada na závažnosť iného správneho deliktu, na spôsob jeho spáchania a jeho následky a na mieru, význam a dobu ohrozenia zahraničnopolitického alebo bezpečnostného záujmu štátu; na posúdenie miery, významu a doby ohrozenia alebo porušenia zahraničnopolitického alebo bezpečnostného záujmu štátu si príslušný orgán štátnej správy vyžiada vyjadrenie ministerstva zahraničných vecí alebo Slovenskej informačnej služby.

15.11.2016

(4) Konanie o inom správnom delikte možno začať do troch rokov odo dňa, keď sa o ňom správny orgán dozvedel, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď k protiprávnemu konaniu došlo.

15.11.2016

(5) Podľa tohto zákona sa posudzuje tiež iný správny delikt, ktorý spáchala slovenská osoba v cudzine, ak ním porušila obmedzenie, príkaz alebo zákaz, ktorý má podľa tohto zákona alebo ktorý jej vyplýva z právne záväzného aktu Európskej únie.

15.11.2016

(6) Iný správny delikt podľa tohto zákona prejednáva príslušný orgán štátnej správy; ak uplatnenie medzinárodnej sankcie, ktorá bola alebo mohla byť iným správnym deliktom ohrozená, zahŕňa zahraničný obchod s výrobkami obranného priemyslu alebo režim Európskej únie pre kontrolu položiek s dvojakým použitím; iný správny delikt za obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu alebo obchodovanie s položkami dvojakého použitia prejednáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

15.11.2016

(7) Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

15.11.2016

(8) Na konanie o inom správnom delikte sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní;24) rozklad podaný proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.

15.11.2016

(9) Za viac iných správnych deliktov tej istej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na najprísnejšie postihnuteľný iný správny delikt.

15.11.2016

§ 24

15.11.2016

Spoločné ustanovenia

15.11.2016

(1) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o obchode s výrobkami obranného priemyslu38) a o vykonávaní režimu Európskej únie na kontrolu položiek s dvojakým použitím.39)

15.11.2016

(2) Týmto zákonom nie je dotknutá povinnosť príslušného orgánu štátnej správy a iných orgánov verejnej moci presadzovať v rámci svojej pôsobnosti podľa osobitných predpisov plnenie povinností vyplývajúcich z medzinárodných sankcií, ani ich povinnosť v rámci svojej pôsobnosti konať v príslušných odborných medzinárodných orgánoch.

15.11.2016

§ 25

15.11.2016

Prechodné ustanovenie

15.11.2016

(1) Na konania začaté a právoplatne neukončené do 14. novembra 2016 sa vzťahuje doterajší predpis.

15.11.2016

(2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení neskorších predpisov zostáva v platnosti a účinnosti do 31. marca 2017.

15.11.2016

§ 26

15.11.2016

Zrušovacie ustanovenie

15.11.2016

Zrušuje sa zákon č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení zákona č. 394/2011 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z.


15.11.2016

Čl. II

15.11.2016

Zákon 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:

15.11.2016

V § 28 ods. 3 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa osobitného predpisu39a)“.

15.11.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

15.11.2016

„39a) Zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.


15.11.2016

Čl. III

15.11.2016

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2016.


15.11.2016

Andrej Kiska v. r.

15.11.2016

Andrej Danko v. r.

15.11.2016

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

15.11.2016

1) Zmluva o Európskej únii v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).
Zmluva o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).

15.11.2016

2) Čl. 1, 2, 24, 25 a 41 Charty Organizácie spojených národov (vyhláška č. 30/1947 Zb.).

15.11.2016

3) Napríklad § 12 ods. 1 písm. b) a § 13 písm. a) a e) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (Ú. v. EÚ L 69, 13. 3. 2013).

15.11.2016

4) § 20 a 42 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

5) § 18 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

6) § 2 a 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

7) § 2, § 4 ods. 8 a § 5 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

8) § 25 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 24 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej platbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 111 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.11.2016

9) § 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

10) § 2 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

11) § 19 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

12) § 4 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

13) § 2 ods. 1 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

14) Napríklad § 6, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 18 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 a 5 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

15) Napríklad § 35 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 a 5 zákona č. 180/2013 Z. z.v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

16) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.11.2016

17) Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

18) Napríklad § 99 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

19) Napríklad § 2 ods. 1, 5, 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

20) § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

21) Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

15.11.2016

22) § 39 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

23) Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

24) Zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

25) Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

26) § 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

15.11.2016

27) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

28) Zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

29) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

30) Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

31) Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

32) Zákon č. 474/2007 Z. z. o obchodovaní s tovarom, ktorý možno použiť na vykonávanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

33) Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.

15.11.2016

34) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

35) Zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi.

15.11.2016

36) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

37) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

15.11.2016

38) Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.11.2016

39) Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 444/2015 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.