Oznámenie č. 27/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19751/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

OBSAH

01.01.2016

27

01.01.2016

OZNÁMENIE

01.01.2016

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.2016

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

01.01.2016

opatrenie z 2. decembra 2015 č. MF/19751/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74 (oznámenie č. 561/2011 Z. z.), opatrenia zo 14. novembra 2012 č. MF/22612/2012-74 (oznámenie č. 368/2012 Z. z.) a opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/17695/2013-74 (oznámenie č. 380/2013 Z. z.).

01.01.2016

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

01.01.2016

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


01.01.2016

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

01.01.2016

Čl. I

01.01.2016

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74 (oznámenie č. 561/2011 Z. z.), opatrenia zo 14. novembra 2012 č. MF/22612/2012-74 (oznámenie č. 368/2012 Z. z.) a opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/17695/2013-74 (oznámenie č. 380/2013 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2016

1. V § 9 ods. 17 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj príjmy prijaté na základe zmluvy o sponzorstve v športe4a) účtované podľa § 21a, ktoré sa vo výkaze o príjmoch a výdavkoch vykazujú v stĺpci zdaňovaná činnosť.“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

01.01.2016

4a) § 50 a 51 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2016

2. V § 9 ods. 22 tretia veta znie: „V účtovnej jednotke, ktorá je športovou organizáciou podľa osobitného predpisu,5b) sa ako služby účtujú výdavky spojené s prestupmi a hosťovaním hráčov, výdavky na usporadúvanie domácich a medzinárodných súťaží vrátane registračných poplatkov, štartovného, výdavkov na ceny, stravovanie a občerstvenie športovcov a iných oprávnených osôb a náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu5c).“.

01.01.2016

Poznámky pod čiarou k odkazom 5b a 5c znejú:

01.01.2016

5b) § 8 zákona č. 440/2015 Z. z.

01.01.2016

5c) § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 406/2011 Z. z. v znení zákona č. 440/2015 Z. z.“.

01.01.2016

3. V § 9 ods. 25 sa na konci pripája táto veta: „Ako prevádzková réžia sa účtujú aj výdavky na overenie účtovnej závierky a výročnej správy audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.“.

01.01.2016

4. § 9 sa dopĺňa odsekom 27, ktorý znie:

01.01.2016

(27) V peňažnom denníku v prehľade o nepeňažných účtovných prípadoch sa účtuje aj hodnota

01.01.2016

a) vykonávanej dobrovoľníckej činnosti na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti6a) podľa charakteru vykonávanej dobrovoľníckej práce, pri čerpaní prostriedkov Európskej únie alebo finančného mechanizmu členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru,

01.01.2016

b) nepeňažného plnenia prijatá alebo poskytnutá na základe zmluvy o sponzorstve v športe4a) ocenená v reálnej hodnote podľa § 27 zákona.“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

01.01.2016

6a) § 120 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
§ 6 zákona č. 406/2011 Z. z. v znení zákona č. 440/2015 Z. z. “.

01.01.2016

5. Poznámky pod čiarou k odkazom 17, 18 a 20 znejú:

01.01.2016

17) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

01.01.2016

18) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

20) Zákon č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

6. V § 15 odsek 5 znie:

01.01.2016

(5) Reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona sa oceňuje

01.01.2016

a) dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne,

01.01.2016

b) dlhodobý majetok novozistený a v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný, napríklad inventarizačný prebytok.“.

01.01.2016

7. V § 19 ods. 2 sa slová „reprodukčnou obstarávacou cenou“ nahrádzajú slovami „reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona“.

01.01.2016

8. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

„ § 21a

01.01.2016

Účtovanie sponzorského

01.01.2016

(1) Ak v účtovnej jednotke, ktorá je sponzorom, podpisom zmluvy o sponzorstve v športe4a) vznikol z príjmov zo zdaňovanej činnosti záväzok, ktorým sa účtovná jednotka zaväzuje poskytnúť peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie (ďalej len „sponzorské“) športovcovi24a), športovému odborníkovi24b) alebo športovej organizácii5b) (ďalej len „sponzorovaný“), účtuje sa v knihe záväzkov. Sponzorské sa v účtovnej jednotke, ktorá je sponzorom, účtuje v peňažnom denníku ako výdavok podľa § 9 ods. 12 písm. e) štvrtého bodu a v rovnakej výške v knihe záväzkov ako zníženie záväzku voči sponzorovanému. Na základe informácie o použití sponzorského24c) sa v rámci uzávierkových účtovných operácií účtuje prírastok výdavkov zahrnovaných do základu dane4) podľa § 9 ods. 12 písm. i) v účtovnom období, v ktorom nastalo skutočné použitie sponzorského.

01.01.2016

(2) Ak účtovná jednotka, ktorá je športovou organizáciou,5b) podpíše zmluvu o sponzorstve v športe, účtuje sa v knihe pohľadávok pohľadávka voči sponzorovi. V účtovnej jednotke, ktorá je športovou organizáciou, sa prijatie sponzorského účtuje v peňažnom denníku ako príjem peňažných prostriedkov na účet v banke a v členení podľa § 9 ods. 12 písm. d) desiateho bodu, súčasne sa v knihe pohľadávok vo výške prijatého sponzorského zníži pohľadávka voči sponzorovi.

01.01.2016

(3) Na konci účtovného obdobia, v ktorom sa prijalo sponzorské, sa suma nepoužitého sponzorského účtuje v rámci uzávierkových účtovných prípadov ako nepeňažný výdavok podľa § 9 ods. 12 písm. c) a ako zníženie príjmu zo sponzorského podľa § 9 ods. 12 písm. d) desiateho bodu. V nasledujúcich účtovných obdobiach sa suma použitého sponzorského účtuje v rámci uzávierkových účtovných prípadov ako nepeňažný príjem podľa § 9 ods. 12 písm. c) a príjem sponzorského podľa § 9 ods. 12 písm. d) desiateho bodu.

01.01.2016

(4) Použitie sponzorského sa v účtovnej jednotke, ktorá je športovou organizáciou, účtuje v peňažnom denníku ako výdavok v členení podľa § 9 ods. 12 písm. e) a súčasne v knihe záväzkov ako zníženie záväzku. Ak sa sponzorské použije na nákup dlhodobého majetku, vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa vykáže vo výške odpisov k príslušnému majetku, a to na riadku Prevádzková réžia. Ak sa sponzorské použije na bežné výdavky, vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa vykáže vo výške použitého sponzorského.

01.01.2016

(5) V účtovnej jednotke, ktorá je športovou organizáciou a ktorej porušením podmienok zmluvy o sponzorstve v športe vznikla povinnosť vrátiť peňažné prostriedky za neoprávnené použitie sponzorského, sa v knihe záväzkov účtuje záväzok voči účtovnej jednotke, ktorá je sponzorom. Následná úhrada záväzku sa účtuje v peňažnom denníku podľa § 9 ods. 12 písm. e) ôsmeho bodu. V účtovnej jednotke, ktorá je sponzorom, sa pri porušení podmienok zmluvy o sponzorstve v športe účtuje v knihe pohľadávok pohľadávka voči sponzorovanému vo výške sumy peňažných prostriedkov určených na vrátenie. Ak nastane povinnosť vrátenia neoprávnene vynaložených peňažných prostriedkov zo sponzorského v tom istom účtovnom období ako je jeho prijatie, v deň účtovania vrátenia peňažných prostriedkov zo sponzorského sa v účtovnej jednotke, ktorá je sponzorom, účtuje v peňažnom denníku zníženie výdavkov podľa § 9 ods. 12 písm. e) štvrtého bodu a súčasne sa zníži v knihe pohľadávok pohľadávka voči sponzorovanému. V iných účtovných obdobiach sa v účtovnej jednotke, ktorá je sponzorom, účtuje príjem podľa § 9 ods. 12 písm. e) ôsmeho bodu a súčasne sa zníži v knihe pohľadávok pohľadávka voči sponzorovanému.“.

01.01.2016

Poznámky pod čiarou k odkazom 24a až 24c znejú:

01.01.2016

24a) § 4 zákona č. 440/2015 Z. z.

01.01.2016

24b) § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z.

01.01.2016

24c) § 51 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z. z.“.


01.01.2016

Čl. II

01.01.2016

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


01.01.2016

Peter Kažimír, v. r.

01.01.2016

podpredseda vlády a minister financií