Oznámenie č. 25/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19927/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

OBSAH

01.01.2016

25

01.01.2016

OZNÁMENIE

01.01.2016

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.2016

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

01.01.2016

opatrenie z 2. decembra 2015 č. MF/19927/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.

01.01.2016

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky (oznámenie č. 389/2014 Z. z.).

01.01.2016

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

01.01.2016

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


01.01.2016

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

01.01.2016

Čl. I

01.01.2016

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky (oznámenie č. 389/2014 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2016

1. V § 1 ods. 2 sa slová „riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej“ nahrádzajú slovom „individuálnej“.

01.01.2016

2. V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej“.

01.01.2016

3. V § 2 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V súvahe účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa údaje v stĺpcoch 3 a 5 nevykazujú.“.

01.01.2016

4. § 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.01.2016

(5) Pri zostavovaní prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa vo výkaze ziskov a strát údaje v stĺpci 2 nevykazujú. Vo výkaze ziskov a strát účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa údaje v stĺpci 2 nevykazujú.“.

01.01.2016

5. V § 5 sa vypúšťa písmeno b).

01.01.2016

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).

01.01.2016

6. V § 5 sa vypúšťajú písmená d) a e).

01.01.2016

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno d).

01.01.2016

7. § 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.01.2016

(3) Ak účtovná jednotka v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období nezostavila účtovnú závierku ako malá účtovná jednotka,

01.01.2016

a) preradia sa v stĺpcoch 3 a 5 súvahy konečné zostatky súvahových účtov podľa položiek súvahy uvedených v prílohe č. 1,

01.01.2016

b) preradia sa v stĺpci 2 výkazu ziskov a strát konečné stavy nákladových účtov a výnosových účtov podľa položiek výkazu ziskov a strát uvedených v prílohe č. 1.“.


01.01.2016

Čl. II

01.01.2016

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


01.01.2016

Peter Kažimír, v. r.

01.01.2016

podpredseda vlády a minister financií