Oznámenie č. 24/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/20338/2015-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035-2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

OBSAH

01.01.2016

24

01.01.2016

OZNÁMENIE

01.01.2016

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.2016

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

01.01.2016

opatrenie z 2. decembra 2015 č. MF/20338/2015-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 (oznámenie č. 599/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74 (oznámenie č. 505/2008 Z. z.) a opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17618/2013-74 (oznámenie č. 405/2013 Z. z.).

01.01.2016

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

01.01.2016

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


01.01.2016

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

01.01.2016

Čl. I

01.01.2016

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 (oznámenie č. 599/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74 (oznámenie č. 505/2008 Z. z.) a opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17618/2013-74 (oznámenie č. 405/2013 Z. z.) sa mení takto:

01.01.2016

1. V § 15 odsek 2 znie:

01.01.2016

(2) Reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona sa oceňuje

01.01.2016

a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne,

01.01.2016

b) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok novozistený a v účtovníctve doteraz neúčtovaný, napríklad inventarizačný prebytok; účtuje sa so súvzťažným zápisom na príslušný účet oprávok.“.

01.01.2016

2. V § 15 ods. 7 a § 16 ods. 3 sa slová „reprodukčnou obstarávacou cenou“ nahrádzajú slovami „reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona“.

01.01.2016

3. V § 16 ods. 2 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

01.01.2016

4. V § 59 ods. 1 sa slová „reprodukčná obstarávacia cena“ nahrádzajú slovami „reálna hodnota podľa § 27 ods. 2 zákona“.


01.01.2016

Čl. II

01.01.2016

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


01.01.2016

Peter Kažimír, v. r.

01.01.2016

podpredseda vlády a minister financií