Oznámenie č. 23/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/20166/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania (oznámenie č. 385/2013 Z. z.)

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

OBSAH

01.01.2016

23

01.01.2016

OZNÁMENIE

01.01.2016

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.2016

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

01.01.2016

opatrenie z 2. decembra 2015 č. MF/20166/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania (oznámenie č. 385/2013 Z. z.).

01.01.2016

Týmto opatrením sa ustanovujú zmeny v obsahu prílohy poznámok, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky, v nadväznosti na vykazovanie zostatku peňažného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

01.01.2016

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

01.01.2016

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


01.01.2016

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

01.01.2016

Čl. I

01.01.2016

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania (oznámenie č. 385/2013 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2016

1. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠5a

01.01.2016

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

01.01.2016

V účtovnej jednotke, ktorá má účtovné obdobie hospodársky rok, sa podľa ustanovení účinných od 1. januára 2016 postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začína v priebehu roka 2016.“.

01.01.2016

2. V prílohe čl. III sa odsek 15 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

01.01.2016

f) zostatok nepoužitého peňažného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v športe (ďalej len „sponzorské“),

01.01.2016

g) zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského.“.

01.01.2016

3. V prílohe čl. IV ods. 8 sa vypúšťa písmeno c).

01.01.2016

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

01.01.2016

4. V prílohe vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období znie:

01.01.2016

„Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

01.01.2016
Položky výnosov budúcich období z dôvodu Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia PrírastkyÚbytkyStav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru
zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku
zostatku grantu
zostatku podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane
nepoužitého sponzorského
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského
01.01.2016

5. V prílohe vzorová tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky znie:

01.01.2016

„Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky“.

01.01.2016
Jednotlivé druhy nákladov zaSuma
overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu".

01.01.2016

Čl. II

01.01.2016

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


01.01.2016

Peter Kažimír, v. r.

01.01.2016

podpredseda vlády a minister financií