Opatrenie č. 229/2016 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Platnosť od 05.08.2016
Účinnosť od 15.08.2016
15.08.2016

229

15.08.2016

OPATRENIE

15.08.2016

Národnej banky Slovenska

15.08.2016

z 26. júla 2016

15.08.2016

o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

15.08.2016

Národná banka Slovenska podľa § 105 ods. 11 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


15.08.2016

§ 1

15.08.2016

(1) Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom, polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom, skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom sa predkladajú za dôchodkovú správcovskú spoločnosť prostredníctvom týchto výkazov:

15.08.2016

a) Dss (KL) 18-02 Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 1,

15.08.2016

b) Dss (HNS) 23-02 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 2,

15.08.2016

c) Dss (SUV) 15-02 Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 3,

15.08.2016

d) Dss (VZS) 16-02 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4,

15.08.2016

e) skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom, ktorej vzor vrátane metodiky na jej vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 5.

15.08.2016

(2) Účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 109 ods. 1 písm. b) zákona sa predkladá pod označením Dss (UZ) 30-02.

15.08.2016

(3) Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde sa predkladajú za príslušný dôchodkový fond, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť vytvára a spravuje prostredníctvom týchto výkazov:

15.08.2016

a) Dof (HNS) 28-02 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 6,

15.08.2016

b) Dof (HMF) 03-02 Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 7,

15.08.2016

c) Dof (SP) 17-02 Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 8,

15.08.2016

d) Dof (PAS) 31-02 Výkaz pasív dôchodkového fondu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 9,

15.08.2016

e) Dof (VVN) 32-02 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 10,

15.08.2016

f) skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ktorej vzor vrátane metodiky na jej vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 11.

15.08.2016

(4) Účtovná závierka dôchodkového fondu podľa § 109 ods. 1 písm. b) zákona sa predkladá pod označením Dof (UZ) 33-02.

15.08.2016

§ 2

15.08.2016

(1) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b), ods. 2, ods. 3 písm. a) až c) a ods. 4 sa predkladajú Národnej banke Slovenska v listinnej podobe a elektronicky prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.

15.08.2016

(2) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a d) a ods. 3 písm. d) a e) sa predkladajú Národnej banke Slovenska elektronicky prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.

15.08.2016

(3) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. e) a ods. 3 písm. f) sa zverejňujú v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.

15.08.2016

§ 3

15.08.2016

Toto opatrenie sa po prvýkrát použije na predkladanie výkazov, ktoré sa predložia po 15. auguste 2016.

15.08.2016

§ 4

15.08.2016

Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 545/2009 Z. z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.


15.08.2016

§ 5

15.08.2016

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2016.


15.08.2016

v z. Ján Tóth v. r.


15.08.2016

15.08.2016

Príloha č. 1 k opatreniu č. 229/2016 Z. z.

15.08.2016

Vzor

15.08.2016

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

15.08.2016

príloha 01

15.08.2016

Metodika na vypracúvanie výkazu Dss (KL) 18-02

15.08.2016

1. V záhlaví v kolónke „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty / Správa subjektov.

15.08.2016

2. V záhlaví v kolónke „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa údaje vykazujú.

15.08.2016

3. V časti „Informácie o osobách zodpovedných za riadenie DSS“ sa v kolónke

15.08.2016

a) „Pozícia alebo funkcia“ uvádza kód z číselníka CK074, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Metadáta / Číselníky,

15.08.2016

b) „Popis právomocí alebo zodpovedností“ uvádza skrátený textový popis právomocí alebo zodpovedností osôb v súvislosti s činnosťou spravovania DSS alebo DF,

15.08.2016

c) „Výkonná pozícia alebo funkcia“ uvádza kód z číselníka CK001, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Metadáta / Číselníky,

15.08.2016

d) „Dátum nástupu do funkcie“ uvádza dátum, kedy osoba nastúpila na pozíciu alebo začala vykonávať funkciu,

15.08.2016

e) „Obdobie vymenovania, ak je ohraničené“ uvádza kód z číselníka CK138, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Metadáta / Číselníky, ak obdobie vymenovania je určené na fixný čas.

15.08.2016

4. V časti „Informácie o akcionároch DSS“ sa

15.08.2016

a) v kolónke „Názov akcionára alebo meno a priezvisko akcionára“ uvádza názov akcionára, ak ide o právnickú osobu, alebo meno a priezvisko akcionára, ak ide o fyzickú osobu,

15.08.2016

b) v kolónke „Právna forma akcionára“ uvádza kód z číselníka CK134, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Metadáta / Číselníky,

15.08.2016

c) v kolónke „Identifikačné číslo akcionára“ uvádza IČO, ak ide o slovenskú právnickú osobu, ak ide o zahraničný subjekt, uvádza sa identifikátor, ktorý sa prideľuje subjektom v príslušnom štáte alebo identifikátor právnickej osoby LEI kód,

15.08.2016

d) v kolónke „Kód štátu“ uvádza kód z číselníka CK044, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Metadáta / Číselníky,

15.08.2016

e) v kolónke „Celková hodnota vlastnených akcií DSS“ uvádza celková hodnota akcií DSS v menovitej hodnote vlastnených akcionárom,

15.08.2016

f) v kolónkach, v ktorých sa uvádzajú podiely v %, uvádzajú ako číselné hodnoty bez znaku %, napríklad ak je podiel na základnom imaní 65 %, uvádza sa 65.

15.08.2016

5. V časti „Informácie o osobách s kvalifikovanou účasťou na DSS podľa § 48 ods. 2 písm. c) zákona“ sa v kolónke

15.08.2016

a) „Typ osoby“ uvádza kód z číselníka CK033Z03, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Metadáta/ Zoskupenia,

15.08.2016

b) „Identifikátor osoby“ uvádza IČO, ak ide o právnickú osobu, rodné číslo alebo dátum narodenia zahraničnej osoby, ak ide o fyzickú osobu,

15.08.2016

c) „Druh vplyvu“ uvádza kód z číselníka CK090, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Metadáta / Číselníky,

15.08.2016

d) „Podiel na základnom imaní (v %)“ uvádza podiel ako číselná hodnota bez znaku %.

15.08.2016

6. V časti „Zmeny vo vecných predpokladoch na činnosť DSS“ sa v kolónke

15.08.2016

a) „Predmet zmeny“ uvádza kód z číselníka CK075, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Metadáta / Číselníky,

15.08.2016

b) „Popis zmeny vecných predpokladov“ uvádza popis jednotlivých zmien vo vecných, technických, organizačných predpokladoch a popis zmeny vnútorných predpisov riadenia a postupov činnosti DSS v porovnaní s tým, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DSS.

15.08.2016

7. V časti „Akcie DSS“ sa v kolónke

15.08.2016

a) „ISIN“ uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov,

15.08.2016

b) „Mena D“ uvádza denominovaná mena, v ktorej sú akcie emitované; ak je denominovaná mena iná ako mena euro, považuje sa za cudziu menu.

15.08.2016

8. Použité skratky

15.08.2016

č. r. číslo riadka

15.08.2016

DSS dôchodková správcovská spoločnosť

15.08.2016

DF doplnkový dôchodkový fond

15.08.2016

IČO identifikačné číslo organizácie

15.08.2016

LEI identifikátor právnickej osoby (Legal Entity Identifier)

15.08.2016

ISIN označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov

15.08.2016

Mena D denominovaná mena

15.08.2016

15.08.2016

Príloha č. 2 k opatreniu č. 229/2016 Z. z.

15.08.2016

VZOR

15.08.2016

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti

15.08.2016

príloha 02

15.08.2016

Metodika na vypracúvanie výkazu Dss (HNS) 23-02

15.08.2016

1. V záhlaví v kolónke „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty / Správa subjektov.

15.08.2016

2. V záhlaví v kolónke „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa údaje vykazujú.

15.08.2016

3. V časti „Informácie o osobách, ktorým DSS zverila výkon činností podľa § 67 zákona“ sa v kolónke

15.08.2016

a) „Právna forma inej osoby“ uvádza kód z číselníka CK134, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Metadáta / Číselníky,

15.08.2016

b) „Identifikačné číslo inej osoby“ uvádza IČO, ak ide o slovenskú právnickú osobu; ak ide o zahraničný subjekt, uvádza sa identifikátor, ktorý sa prideľuje subjektom v príslušnom štáte, alebo identifikátor právnickej osoby LEI kód, ak je inou osobou fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia,

15.08.2016

c) „Typ zverenej činnosti uvádza kód z číselníka CK139Z03, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Metadáta/Zoskupenia.

15.08.2016

4. V časti „Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach a očakávanom vývoji“ sa predkladajú informácie, ktoré ovplyvnili hospodárenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období.

15.08.2016

5. Použité skratky

15.08.2016

č. r. číslo riadka

15.08.2016

DSS dôchodková správcovská spoločnosť

15.08.2016

IČO identifikačné číslo organizácie

15.08.2016

LEI identifikátor právnickej osoby (Legal Entity Identifier)

15.08.2016

CK číselník

15.08.2016

15.08.2016

Príloha č. 3 k opatreniu č. 229/2016 Z. z.

15.08.2016

VZOR

15.08.2016

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti Strana1/1

15.08.2016

príloha 03

15.08.2016

Metodika na vypracúvanie výkazu Dss (SUV) 15-02

15.08.2016

1. V záhlaví v kolónke „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty / Správa subjektov.

15.08.2016

2. V záhlaví v kolónke „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa údaje vykazujú.

15.08.2016

3. Obsahová náplň položiek výkazu je vymedzená medzinárodnými účtovnými štandardami IAS/IFRS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 029) v platnom znení a nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení (ďalej len „(ES) č.1606/2002 v platnom znení a nariadenia (ES) č. 1126/2008 (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení“).

15.08.2016

4. Použité skratky

15.08.2016

č. r. číslo riadka

15.08.2016

tis. tisíc

15.08.2016

15.08.2016

Príloha c. 4 k opatreniu c. 229/2016 Z. z.

15.08.2016

VZOR

15.08.2016

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

15.08.2016

príloha 04

15.08.2016

Metodika na vypracúvanie výkazu Dss (VZS) 16-02

15.08.2016

1. V záhlaví v kolónke „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty / Správa subjektov.

15.08.2016

2. V záhlaví v kolónke „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa údaje vykazujú.

15.08.2016

3. Obsahová náplň položiek výkazu je vymedzená medzinárodnými účtovnými štandardami IAS/IFRS podľa nariadenia (ES) č.1606/2002 v platnom znení a nariadenia (ES) č. 1126/2008 (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení.

15.08.2016

4. Použité skratky

15.08.2016

č. r. číslo riadka

15.08.2016

tis. tisíc

15.08.2016

15.08.2016

Príloha č. 5 k opatreniu č. 229/2016 Z. z.

15.08.2016

VZOR

15.08.2016

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom

15.08.2016

príloha 05

15.08.2016

Metodika na vypracúvanie skrátenej verzie ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom

15.08.2016

1. V záhlaví v kolónke „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa údaje vykazujú.

15.08.2016

2. V stĺpci „Hodnota v tis. eur v roku R“ sa uvádza hodnota v tisícoch eur v príslušnom kalendárnom roku alebo polroku.

15.08.2016

3. V stĺpci „Hodnota v tis. eur v roku (R-1)“ sa uvádza hodnota v tisícoch eur jedného roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku alebo polroku.

15.08.2016

4. V stĺpci „Hodnota v tis. eur v roku (R-2)“ sa uvádza hodnota v tisícoch eur dvoch rokov predchádzajúcich príslušnému kalendárnemu roku alebo polroku.

15.08.2016

5. Použité skratky

15.08.2016

č. r. číslo riadka

15.08.2016

tis. tisíc

15.08.2016

15.08.2016

Príloha č. 6 k opatreniu č. 229/2016 Z. z.

15.08.2016

VZOR

15.08.2016

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

15.08.2016

príloha 06

15.08.2016

Metodika na vypracúvanie výkazu Dof (HNS) 28-02

15.08.2016

1. V záhlaví v kolónke „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnému dôchodkovému fondu, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty / Správa subjektov.

15.08.2016

2. V záhlaví v kolónke „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa informácie vykazujú.

15.08.2016

3. V časti „Grafické znázornenie vývoja dôchodkovej jednotky“ sa hodnoty dôchodkovej jednotky znázornené v grafe vykazujú v eurách k poslednému dňu príslušného mesiaca a určujú sa s presnosťou na šesť desatinných miest.

15.08.2016

4. Grafické zobrazenie sa považuje za názorné, ak je z neho zrejmý vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky, pričom hustota časových súradníc, z ktorých pozostáva finálna krivka, sa môže v jednotlivých spoločnostiach líšiť.

15.08.2016

5. Časť „Informácie týkajúce sa merania a riadenie rizík v dôchodkovom fonde“ sa vypĺňa iba ročne, k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka. V informáciách sa uvádza metóda použitá na meranie (výpočet) trhového rizika v majetku v dôchodkovom fonde. Ak sa výkaz vypĺňa za iný ako dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, v tejto časti sa uvádzajú aj informácie o

15.08.2016

a) použitom prístupe a metóde na výpočet celkového rizika,

15.08.2016

b) referenčnom portfóliu, ak sa používa metóda relatívnej hodnoty v riziku,

15.08.2016

c) miere hodnoty v riziku a použitom modeli hodnoty v riziku vrátane vstupov použitých na výpočet,

15.08.2016

d) úrovni použitého pákového efektu.

15.08.2016

15.08.2016

Príloha č. 7 k opatreniu č. 229/2016 Z. z.

15.08.2016

VZOR

15.08.2016

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

15.08.2016

príloha 07

15.08.2016

Metodika na vypracúvanie výkazu Dof (HMF) 03-02

15.08.2016

1. V záhlaví v kolónke „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnému dôchodkovému fondu, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty / Správa subjektov.

15.08.2016

2. V záhlaví v kolónke „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa údaje vykazujú.

15.08.2016

3. V časti „Členenie podľa sektorového hľadiska“ sa jednotlivé finančné nástroje v majetku dôchodkového fondu zaraďujú podľa prevažujúcej činnosti emitenta do príslušnej skupiny štatisticky klasifikovanej ekonomickej činnosti podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky z 18. júna 2007 č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Kód činnosti sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka CK034Z01, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Metadáta / Zoskupenia.

15.08.2016

4. V časti „Členenie podľa geografického hľadiska“ sa jednotlivé finančné nástroje v majetku dôchodkového fondu uvádzajú podľa krajiny sídla emitenta. Kód krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka CK044, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Metadáta / Číselníky.

15.08.2016

5. V časti „Členenie podľa menového hľadiska“ sa jednotlivé finančné nástroje v majetku dôchodkového fondu uvádzajú podľa meny, v ktorej sú denominované. Kód meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka CK038, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Metadáta / Číselníky. Majetok denominovaný v jednotlivých menách sa uvádza podľa splatnosti, ktorá sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka CK032Z05, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Metadáta / Zoskupenia.

15.08.2016

6. Použité skratky

15.08.2016

č. r. číslo riadka

15.08.2016

tis. tisíc

15.08.2016

SR Slovenská republika

15.08.2016

ECB Európska centrálna banka

15.08.2016

EÚ Európska únia

15.08.2016

EIB Európska investičná banka

15.08.2016

IBRD Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj

15.08.2016

IFA Medzinárodné finančné združenie

15.08.2016

CEB Rozvojová banka Rady Európy

15.08.2016

IADB Medzinárodná rozvojová banka

15.08.2016

ADB Ázijská rozvojová banka

15.08.2016

AFDB Africká rozvojová banka

15.08.2016

CDB Karibská rozvojová banka

15.08.2016

NIB Severská investičná banka

15.08.2016

EBRD Európska banka pre obnovu a rozvoj

15.08.2016

EIF Európsky investičný fond

15.08.2016

IMF Medzinárodný menový fond

15.08.2016

BIS Banka pre medzinárodné zúčtovanie

15.08.2016

MIGA Multilaterálna agentúra pre investičné záruky

15.08.2016

CP cenný papier

15.08.2016

PL OPF podielový list otvorených podielových fondov

15.08.2016

ZSKI zahraničný subjekt kolektívneho investovania

15.08.2016

IZSKI iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania

15.08.2016

NPT nástroj peňažného trhu

15.08.2016

BÚ bežný účet

15.08.2016

VÚ vkladový účet

15.08.2016

Mena D denominovaná mena, v ktorej sú investičné nástroje vydané, alebo mena, v ktorej sú vklady vedené

15.08.2016

CK číselník

15.08.2016

15.08.2016

Príloha č. 8 k opatreniu č. 229/2016 Z. z.

15.08.2016

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

15.08.2016

príloha 08

15.08.2016

Metodika na vypracúvanie výkazu Dof (SP) 17-02

15.08.2016

1. V záhlaví v kolónke „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnému dôchodkovému fondu, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty / Správa subjektov.

15.08.2016

2. V záhlaví v kolónke „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa údaje vykazujú.

15.08.2016

3. V stĺpci „Aktívny“ sa uvádza taký sporiteľ, za ktorého bol platiteľom príspevkov v období šiestich mesiacov zaplatený aspoň jeden príspevok na starobné dôchodkové sporenie.

15.08.2016

4. V stĺpci „Pasívny“ sa uvádza taký sporiteľ, za ktorého nebol platiteľom príspevkov zaplatený v období šiestich mesiacov žiadny príspevok na starobné dôchodkové sporenie.

15.08.2016

5. Ak má sporiteľ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení dohodnutý pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch, sporiteľ sa započítava do toho dôchodkového fondu, do ktorého je postúpených viac ako 50 % jeho príspevkov. Ak je podiel príspevkov rozdelený v pomere 50 : 50, sporiteľ sa započítava do dlhopisového dôchodkového fondu.

15.08.2016

6. Použité skratky

15.08.2016

DF dôchodkový fond

15.08.2016

DSS dôchodková správcovská spoločnosť

15.08.2016

15.08.2016

Príloha č. 9 k opatreniu č. 229/2016 Z. z.

15.08.2016

VZOR

15.08.2016

Výkaz pasív dôchodkového fondu

15.08.2016

príloha 09

15.08.2016

Metodika na vypracúvanie výkazu Dof (PAS) 31-02

15.08.2016

1. V záhlaví v kolónke „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnému dôchodkovému fondu, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty / Správa subjektov.

15.08.2016

2. V záhlaví v kolónke „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa údaje vykazujú.

15.08.2016

3. Obsahová náplň jednotlivých položiek výkazu je vymedzená opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie č. MF/25835/2007-74 (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov“).

15.08.2016

4. Použité skratky

15.08.2016

č. r. číslo riadka

15.08.2016

tis. tisíc

15.08.2016

15.08.2016

Príloha č. 10 k opatreniu č. 229/2016 Z. z.

15.08.2016

VZOR

15.08.2016

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

15.08.2016

príloha 10

15.08.2016

Metodika na vypracúvanie výkazu Dof (VVN) 32-02

15.08.2016

1. V záhlaví v kolónke „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnému dôchodkovému fondu, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty / Správa subjektov.

15.08.2016

2. V záhlaví v kolónke „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa údaje vykazujú.

15.08.2016

3. Obsahová náplň jednotlivých položiek výkazu je vymedzená opatrením č. MF/25835/2007-74 (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

15.08.2016

4. Použité skratky

15.08.2016

č. r. číslo riadka

15.08.2016

tis. tisíc

15.08.2016

CP cenné papiere

15.08.2016

DF dôchodkový fond

15.08.2016

15.08.2016

Príloha č. 11 k opatreniu č. 229/2016 Z. z.

15.08.2016

VZOR

15.08.2016

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

15.08.2016

príloha 11

15.08.2016

Metodika na vypracúvanie skrátenej verzie ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

15.08.2016

1. V záhlaví v kolónke „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa údaje vykazujú.

15.08.2016

2. Obsahová náplň jednotlivých položiek výkazu je vymedzená opatrením č. MF/25835/2007-74 (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

15.08.2016

3. V riadku „obchodovateľné“ a „neobchodovateľné“ sa akcie a podiely v obchodných spoločnostiach uvádzajú podľa prílohy ÚČ FOND 1-02 opatrenia č. MF/25835/2007-74 (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

15.08.2016

4. V stĺpci „Hodnota v tis. eur v roku R“ sa uvádza hodnota v tisícoch eur v príslušnom kalendárnom roku alebo polroku.

15.08.2016

5. V stĺpci „Hodnota v tis. eur v roku (R-1)“ sa uvádza hodnota v tisícoch eur jedného roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku alebo polroku.

15.08.2016

6. V stĺpci „Hodnota v tis. eur v roku (R-2)“ sa uvádza hodnota v tisícoch eur dvoch rokov predchádzajúcich príslušnému kalendárnemu roku alebo polroku.

15.08.2016

7. Použité skratky

15.08.2016

č. r. číslo riadka

15.08.2016

tis. tisíc