01.08.2016

224

01.08.2016

VYHLÁŠKA

01.08.2016

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

01.08.2016

z 19. júla 2016,

01.08.2016

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov

01.08.2016

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 1 písm. a), b), e), h), i) a l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.08.2016

§ 1

01.08.2016

Základné pojmy

01.08.2016

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

01.08.2016

a) regulačným obdobím obdobie od roku 2017 do roku 2021,

01.08.2016

b) rokom t rok, pre ktorý sa určuje alebo platí cena,

01.08.2016

c) rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,

01.08.2016

d) rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,

01.08.2016

e) objemovou jednotkou 1 m3 odobratej povrchovej vody alebo 1 000 m3 energetickej vody,1)

01.08.2016

f) jednotkou množstva mechanickej energie 1 MWh,

01.08.2016

g) mechanickou energiou energia produkovaná pohybom masy vody v prirodzenom koryte vodného toku alebo v umelom koryte vodného toku.

01.08.2016

§ 2

01.08.2016

Rozsah cenovej regulácie

01.08.2016

Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa tejto vyhlášky sa vzťahuje na

01.08.2016

a) odber povrchovej vody z vodných tokov,2)

01.08.2016

b) využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov,2)

01.08.2016

c) odber energetickej vody z vodných tokov.2)

01.08.2016

§ 3

01.08.2016

Spôsob vykonávania cenovej regulácie

01.08.2016

Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa tejto vyhlášky sa vykonáva určením spôsobu výpočtu pevnej ceny za

01.08.2016

a) odber povrchovej vody z vodných tokov,2)

01.08.2016

b) využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov,2)

01.08.2016

c) odber energetickej vody z vodných tokov.2)

01.08.2016

§ 4

01.08.2016

Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov

01.08.2016

(1) Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú:

01.08.2016

a) primerané technologické náklady,

01.08.2016

b) osobné náklady;3) za ekonomicky oprávnené náklady sa považujú aj priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca na rok t zvýšené oproti určeným nákladom na rok t-1 najviac o výšku aritmetického priemeru zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku t-2 a za január až jún roku t-1 zverejnených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v %“,

01.08.2016

c) náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,4)

01.08.2016

d) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku, pričom za ekonomicky oprávnené náklady sa považujú rovnomerné odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku najviac vo výške zohľadňujúcej dobu technickej životnosti z obstarávacej ceny5) majetku evidovaného v účtovníctve regulovaného subjektu,

01.08.2016

e) nájomné za prenajatý hmotný majetok a nehmotný majetok, o ktorom účtuje vlastník a ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, najviac vo výške odpisov podľa písmena d),

01.08.2016

f) náklady na opravy a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti v rozsahu zabezpečujúcom výkon regulovanej činnosti v primeranej výške okrem nákladov na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,6)

01.08.2016

g) úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky7) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť.

01.08.2016

(2) Na účely odseku 1 sa rozumie

01.08.2016

a) opravou súhrn činností, ktorými sa odstraňujú následky poškodenia, opotrebenia celku, skupín alebo dielcov na účel uvedenia zariadenia do prevádzkyschopného stavu,

01.08.2016

b) údržbou súhrn činností zabezpečujúcich technickú spôsobilosť a hospodárnosť prevádzky zariadenia, ktorými sa spomaľuje fyzické opotrebenie, predchádza sa jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie chyby, spravidla bez demontáže dielov a bez výmeny súčiastok.

01.08.2016

(3) Ekonomicky oprávnené náklady sa určujú na jednotlivé regulované a neregulované činnosti v rozsahu, v akom sa jednotlivé skupiny vodohospodárskeho hmotného majetku v percentách využívajú na vodohospodárske služby8) podľa tabuľky9)

01.08.2016
Skupina majetkuUpravené vodné toky a hrádzeOdvodňovacie a závlahové kanályHateNeenergetické vodné dielaVodné diela s energetickým využitímČerpacie stanice
Vodohospodárske služby9)
RegulovanéOdbery povrchových vôd z vodných tokov2520604723
Využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov15044850
Odbery energetickej vody z vodných tokov003110
NeregulovanéPoužívanie vôd na plavbu15051030
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred povodňami4001830896
Odbery povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy58010811
Spolu100100100100100100
01.08.2016

(4) Výška ekonomicky oprávnených nákladov sa pri predaji hmotného majetku, ktorý sa používal na vykonávanie regulovanej činnosti, zníži o kladný rozdiel predajnej ceny a zostatkovej ceny hmotného majetku podľa ods. 1 písm. d).

01.08.2016

(5) Ekonomicky oprávnenými nákladmi nie sú:

01.08.2016

a) sankcie,

01.08.2016

b) náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,

01.08.2016

c) odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,10)

01.08.2016

d) odmeny členov štatutárneho orgánu a iných orgánov regulovaného subjektu za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,

01.08.2016

e) platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi iných orgánov regulovaného subjektu,

01.08.2016

f) príspevky na životné poistenie, príspevky na účelové sporenie zamestnanca a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie11) platené zamestnávateľom okrem príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie podľa ods. 1 písm. c),

01.08.2016

g) odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,12)

01.08.2016

h) príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,13)

01.08.2016

i) cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,14)

01.08.2016

j) náklady na tvorbu sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,15)

01.08.2016

k) náklady na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,16)

01.08.2016

l) náklady na dobrovoľné poistenie osôb,

01.08.2016

m) manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,

01.08.2016

n) náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,

01.08.2016

o) náklady na reprezentáciu a dary,

01.08.2016

p) odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,

01.08.2016

q) náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,17)

01.08.2016

r) príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,18)

01.08.2016

s) náklady na údržbu a prevádzku školiacich a rekreačných zariadení,

01.08.2016

t) náklady vynaložené na obstaranie materiálu, služieb a na činnosti nesúvisiace s výkonom regulovaných činností,

01.08.2016

u) daň z nehnuteľnosti platená za vzdelávacie zariadenia a rekreačné zariadenia,

01.08.2016

v) štipendiá poskytnuté študentom vysokých škôl a žiakom,

01.08.2016

w) odpis nedobytnej pohľadávky okrem pohľadávok za odbery podzemnej vody a za vypúšťanie odpadových vôd,

01.08.2016

x) náklady na tvorbu rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,19)

01.08.2016

y) rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,20)

01.08.2016

z) náklady na tvorbu opravných položiek,

01.08.2016

aa) náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,

01.08.2016

ab) straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,

01.08.2016

ac) zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,

01.08.2016

ad) náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou podpory športových, kultúrnych a zábavných podujatí a iných činností,

01.08.2016

ae) spotreba pohonných látok nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,21)

01.08.2016

af) náklady na výkon regulovanej činnosti, ktorý je realizovaný iným ako regulovaným subjektom, v ktorom má regulovaný subjekt majetkovú účasť, zistené podľa § 31 ods. 3 písm. d) zákona,

01.08.2016

ag) straty z obchodov s finančnými a komoditnými derivátmi,

01.08.2016

ah) úrazové dávky poskytované podľa osobitného predpisu, 22)

01.08.2016

ai) ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.

01.08.2016

(6) Do ekonomicky oprávnených nákladov na odber povrchových vôd nemožno zahrnúť náklady spojené s odberom povrchovej vody podľa osobitného predpisu23) a náklady súvisiace s dodávkou povrchovej vody odberateľovi.

01.08.2016

§ 5

01.08.2016

Spôsob určenia výšky primeraného zisku

01.08.2016

(1) Primeraný zisk zohľadňuje rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej spoľahlivej, bezpečnej a efektívnej prevádzky sústavy, primeranú návratnosť prevádzkových aktív a stimuláciu stabilného dlhodobého podnikania.

01.08.2016

(2) Výška primeraného zisku je určená ako miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením na regulačné obdobie, kde WACC je určená reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením v percentách zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta na regulačné obdobie a vypočítaná podľa vzorca

01.08.2016

vzorec 1

01.08.2016

kde

01.08.2016

T je sadzba dane z príjmov na rok t,

01.08.2016

E je vlastné imanie v eurách k 31. decembru 2015,

01.08.2016

D sú cudzie zdroje v eurách k 31. decembru 2015,

01.08.2016

RD je reálna cena cudzích zdrojov (priemerná výška úverov poskytnutých nefinančným spoločnostiam na obdobie päť a viac rokov s výškou úveru nad 1 000 000 eur), ustanovuje sa vo výške 3,73 %,

01.08.2016

RE je reálna cena vlastného kapitálu a vlastných zdrojov vypočítaná podľa vzorca

01.08.2016

RE = RF + βLEV x (RM – RF),

01.08.2016

kde

01.08.2016

RF je výnosnosť bezrizikového aktíva, ustanovuje sa vo výške 3,03 %,

01.08.2016

βLEV je vážený koeficient β, ktorý definuje citlivosť akcie spoločnosti na riziko trhu so zohľadnením sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov vypočítaný podľa vzorca

01.08.2016

vzorec 2

01.08.2016

kde

01.08.2016

βUNLEV je nevážený koeficient bez vplyvu sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov, ustanovuje sa vo výške 0,53,

01.08.2016

D/E je pomer cudzích zdrojov ku vlastnému imaniu, ustanovuje sa vo výške 60 % v prospech cudzieho kapitálu,

01.08.2016

(RM – RF) je celková riziková prémia, ustanovuje sa vo výške 4,54.

01.08.2016

(3) Reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív (WACC) pred zdanením sa na celé regulačné obdobie ustanovuje vo výške 6,47 %.

01.08.2016

(4) Miera výnosnosti je určená konštantne na celé regulačné obdobie. Ak bude v jednotlivých parametroch odchýlka vyššia ako 10 %, miera výnosnosti regulačných aktív sa prehodnotí a zmena sa zverejní na webovom sídle úradu do 30. júna kalendárneho roku.

01.08.2016

§ 6

01.08.2016

Podklady návrhu ceny

01.08.2016

Súčasťou návrhu ceny sú:

01.08.2016

a) výpočet pevnej ceny za odber povrchovej vody z vodných tokov (ďalej len „odber povrchovej vody“) podľa § 8 ods. 1 a 2 a návrh pevnej ceny za odber povrchovej vody,

01.08.2016

b) výpočet priemernej ceny za využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov (ďalej len „využívanie hydroenergetického potenciálu“) podľa § 9 ods. 1 a 2 a návrh taríf za využívanie hydroenergetického potenciálu podľa § 9 ods. 3 až 6,

01.08.2016

c) výpočet pevnej ceny za odber energetickej vody z vodných tokov (ďalej len „odber energetickej vody“) podľa § 10 ods. 1 a 2 a návrh pevnej ceny za odber energetickej vody,

01.08.2016

d) vyplnené údaje v tabuľkách podľa príloh č. 1 a 2,

01.08.2016

e) prehľad členenia hodnoty majetku a jeho percentuálny podiel na jednotlivých činnostiach, v akom sa jednotlivé skupiny vodohospodárskeho hmotného majetku využívajú na regulovanú činnosť podľa § 4 ods. 2 v tabuľke podľa prílohy č. 3,

01.08.2016

f) prehľad členenia nákladov na jednotlivé činnosti podľa percentuálneho podielu majetku v prílohe č. 3 v tabuľke podľa prílohy č. 4,

01.08.2016

g) plán investičných výdavkov a plán odpisov dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku na regulované činnosti na roky t až t+2,

01.08.2016

h) vnútropodnikový predpis kalkulácie alebo rozpisu režijných nákladov na regulované činnosti,

01.08.2016

i) vnútropodniková účtovná smernica a účtový rozvrh.

01.08.2016

§ 7

01.08.2016

Spôsob predkladania návrhu ceny

01.08.2016

(1) Ak sa predkladá návrh ceny prvýkrát na rok t, návrh ceny obsahuje plánované údaje a podklady podľa § 6 .

01.08.2016

(2) Ak sa postupuje v konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona, ustanovenia o podkladoch návrhu ceny sa použijú primerane aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

01.08.2016

(3) Návrh ceny sa predkladá v listinnej podobe a vyplnené tabuľky podľa § 6 sa predkladajú aj v elektronickej podobe v súboroch obsahujúcich tabuľky.

01.08.2016

§ 8

01.08.2016

Spôsob výpočtu pevnej ceny za odber povrchovej vody a výšky primeraného zisku

01.08.2016

(1) Pevná cena za odber povrchovej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t sa vypočíta podľa vzorca

01.08.2016

vzorec 3

01.08.2016

ak (JPIt – X) < 0, na účely výpočtu pevnej ceny sa hodnota rozdielu JPI a X rovná nule,

01.08.2016

kde

01.08.2016

PPVt je pevná cena za odber povrchovej vody v eurách na objemovú jednotku v roku t,

01.08.2016

ONPVt sú ekonomicky oprávnené náklady v eurách na odber povrchovej vody v cene schválenej alebo určenej úradom na rok t-1; vo výpočte ceny na prvý rok regulačného obdobia sa použijú skutočné ekonomicky oprávnené náklady v roku t-2 podľa § 4 ods. 2,

01.08.2016

PZt je maximálna výška primeraného zisku v eurách vypočítaná podľa odseku 2,

01.08.2016

QPVt je množstvo povrchovej vody v objemových jednotkách odobratej odberateľmi z vodných tokov v cene schválenej alebo určenej úradom na rok t-1; vo výpočte ceny na prvý rok regulačného obdobia sa použije skutočné množstvo odobratej povrchovej vody v roku t-2,

01.08.2016

JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny predkladá, zverejnených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v %“,

01.08.2016

X je faktor efektivity; pre regulačné obdobie sa ustanovuje vo výške 3,5 %,

01.08.2016

Zt je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku, ktorá sa použije vo výpočte, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona ; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú ekonomicky oprávnené náklady regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri určení pevnej ceny za odber povrchovej vody v eurách na objemovú jednotku a odôvodňuje sa analýzami pripojenými k návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.

01.08.2016

(2) Maximálny primeraný zisk za odber povrchovej vody v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca

01.08.2016

PZt =ONPVt × WACC.

01.08.2016

§ 9

01.08.2016

Spôsob výpočtu pevnej ceny za využívanie hydroenergetického potenciálu a výšky primeraného zisku

01.08.2016

(1) Na určenie pevnej ceny za využívanie hydroenergetického potenciálu sa vypočíta priemerná cena za využívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie v roku t podľa vzorca

01.08.2016

vzorec 4

01.08.2016

ak (JPIt – X) < 0, na účely výpočtu priemernej ceny sa hodnota rozdielu JPI a X rovná nule,

01.08.2016

kde

01.08.2016

PRHPt je priemerná cena za využívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie v roku t,

01.08.2016

ONHPt sú ekonomicky oprávnené náklady v eurách na využívanie hydroenergetického potenciálu v cene schválenej alebo určenej úradom na rok t-1; vo výpočte ceny na prvý rok regulačného obdobia sa použijú skutočné ekonomicky oprávnené náklady v roku t-2 podľa § 4 ods. 2,

01.08.2016

PZt je maximálna výška primeraného zisku v eurách vypočítaná podľa odseku 2,

01.08.2016

DMEt je množstvo dodanej mechanickej energie v jednotkách množstva mechanickej energie vypočítané z množstva predpokladanej vyrobenej elektrickej energie pri predpokladanej 97-percentnej účinnosti energetických zariadení, v cene schválenej alebo určenej úradom na rok t-1; vo výpočte ceny na prvý rok regulačného obdobia sa použije skutočné množstvo dodanej mechanickej energie v roku t-2,

01.08.2016

JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny predkladá, zverejnených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v %“,

01.08.2016

X je faktor efektivity; pre regulačné obdobie sa ustanovuje vo výške 3,5 %,

01.08.2016

Zt je hodnota zmeny v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie, ktorá sa použije vo výpočte, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona ; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú ekonomicky oprávnené náklady regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri výpočte priemernej ceny za využívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie a odôvodňuje sa analýzami pripojenými k návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.

01.08.2016

(2) Maximálny primeraný zisk za využívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca

01.08.2016

PZt = ONHPt × WACC.

01.08.2016

(3) Pevná cena za využívanie hydroenergetického potenciálu sa predkladá ako tarifa pre jednotlivé skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu.

01.08.2016

(4) Tarify pre jednotlivé skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu sa vypočítajú podľa vzorca

01.08.2016

Tt = PRHPt × k,

01.08.2016

kde

01.08.2016

Tt je tarifa za využívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie v roku t,

01.08.2016

k je koeficient rozloženia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku medzi jednotlivé skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu vodného toku určený podľa odseku 5.

01.08.2016

(5) Skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu sa členia podľa inštalovaného výkonu vodných elektrární a koeficient rozloženia nákladov k sa ustanovuje takto:

01.08.2016

a) 0,30 pri inštalovanom výkone od 100 kW do 1 000 kW vrátane,

01.08.2016

b) 0,50 pri inštalovanom výkone od 1 001 kW do 10 000 kW vrátane,

01.08.2016

c) 1,02 pri inštalovanom výkone nad 10 000 kW.

01.08.2016

(6) Návrh taríf za využívanie hydroenergetického potenciálu na rok t sa predkladá tak, aby ich vážený priemer prepočítaný na jednotku dodanej mechanickej energie neprekročil priemernú cenu za využívanie hydroenergetického potenciálu vypočítanú podľa odseku 1.

01.08.2016

§ 10

01.08.2016

Spôsob výpočtu pevnej ceny za odber energetickej vody a výšky primeraného zisku

01.08.2016

(1) Pevná cena za odber energetickej vody v eurách na objemovú jednotku v roku t sa vypočíta podľa vzorca

01.08.2016

vzorec 5

01.08.2016

ak (JPIt – X) < 0, na účely výpočtu pevnej ceny sa hodnota rozdielu JPI a X rovná nule,

01.08.2016

kde

01.08.2016

PEVt je pevná cena za odber energetickej vody v eurách na objemovú jednotku v roku t,

01.08.2016

ONEVt sú ekonomicky oprávnené náklady v eurách na odber energetickej vody v cene schválenej alebo určenej úradom na rok t-1; vo výpočte ceny na prvý rok regulačného obdobia sa použijú skutočné ekonomicky oprávnené náklady v roku t-2 podľa § 4 ods. 2,

01.08.2016

PZt je maximálna výška primeraného zisku v eurách určená podľa odseku 2,

01.08.2016

QEVt je množstvo odobratej energetickej vody v objemových jednotkách v cene schválenej alebo určenej úradom na rok t-1; vo výpočte ceny na prvý rok regulačného obdobia sa použije skutočné množstvo odobratej energetickej vody v roku t-2,

01.08.2016

JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny predkladá, zverejnených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia–oproti rovnakému obdobiu minulého roku v %“,

01.08.2016

X je faktor efektivity; pre regulačné obdobie sa ustanovuje vo výške 3,5 %,

01.08.2016

Zt je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku, ktorá sa použije vo výpočte, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona ; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú ekonomicky oprávnené náklady regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri určení pevnej ceny za odber energetickej vody v eurách na objemovú jednotku a odôvodňuje sa analýzami pripojenými k návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.

01.08.2016

(2) Maximálny primeraný zisk za odber energetickej vody v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca

01.08.2016

PZt = ONEVt × WACC.

01.08.2016

§ 11

01.08.2016

Rozsah, spôsob a termíny predkladania skutočných údajov

01.08.2016

Po skončení kalendárneho roka sa do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka predkladajú skutočné údaje za predchádzajúci rok

01.08.2016

a) uvedené v prílohách č. 1 až 8 v riadku alebo stĺpci „Rok t-2“,

01.08.2016

b) prehľad realizovaných investícií a investičných výdavkov týkajúcich sa regulovaných činností,

01.08.2016

c) výkaz ziskov a strát24) za príslušné regulované činnosti.


01.08.2016

§ 12

01.08.2016

Prechodné ustanovenie

01.08.2016

Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2017.

01.01.2017

§ 13

01.01.2017

Zrušovacie ustanovenie

01.01.2017

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 194/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov.

01.08.2016

§ 14

01.08.2016

Účinnosť

01.08.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2016 okrem § 13, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


01.08.2016

v z. Miroslav Čelinský v. r.


01.08.2016

01.08.2016

Príloha č. 1 k vyhláške č. 224/2016 Z. z.

01.08.2016

Údaje potrebné na výpočet cien za využívanie hydroenergetického potenciálu, za odber povrchovej vody a za odber energetickej vody

01.08.2016

príloha 1

01.08.2016

01.08.2016

Príloha č. 2 k vyhláške č. 224/2016 Z. z.

01.08.2016

Spoločné údaje

01.08.2016

príloha 2

01.08.2016

01.08.2016

Príloha č. 3 k vyhláške č. 224/2016 Z. z.

01.08.2016

Prehľad členenia hodnoty majetku v tisícoch eur a jeho percentuálny podiel na jednotlivých vodohospodárskych službách

01.08.2016

príloha 3

01.08.2016

01.08.2016

Príloha č. 4 k vyhláške č. 224/2016 Z. z.

01.08.2016

Ekonomicky oprávnené náklady na regulované a neregulované vodohospodárske služby v tisícoch eur

01.08.2016

príloha 4

01.08.2016

01.08.2016

Príloha č. 5 k vyhláške č. 224/2016 Z. z.

01.08.2016

Ekonomicky oprávnené náklady na odber povrchovej vody v tisícoch eur

01.08.2016

príloha 5

01.08.2016

01.08.2016

Príloha č. 6 k vyhláške č. 224/2016 Z. z.

01.08.2016

Ekonomicky oprávnené náklady na využívanie hydroenergetického potenciálu v tisícoch eur

01.08.2016

príloha 6

01.08.2016

01.08.2016

Príloha č. 7 k vyhláške č. 224/2016 Z. z.

01.08.2016

Ekonomicky oprávnené náklady na odber energetickej vody v tisícoch eur

01.08.2016

príloha 7

01.08.2016

01.08.2016

Príloha č. 8 k vyhláške č. 224/2016 Z. z.

01.08.2016

Údaje o hmotnom a nehmotnom majetku v tisícoch eur

01.08.2016

príloha 8

Poznámky pod čiarou

01.08.2016

1) § 2 písm. ai) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.

01.08.2016

2) § 78 ods. 3 a 4 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 409/2014 Z. z.

01.08.2016

3) § 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

01.08.2016

4) Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení nariadenia vlády č. 367/2008 Z. z. a § 13 ods. 3 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

01.08.2016

5) § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení v zákona č. 534/2005 Z. z.

01.08.2016

6) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.08.2016

7) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.08.2016

8) § 2 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z.

01.08.2016

9) § 78 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 409/2014 Z. z.

01.08.2016

10) § 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.

01.08.2016

11) Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.08.2016

12) § 76 a 76a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

01.08.2016

13) § 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

01.08.2016

14) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

01.08.2016

15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

01.08.2016

16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

01.08.2016

17) Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.08.2016

18) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.08.2016

19) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.08.2016

20) § 59 ods. 14 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.).

01.08.2016

21) § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.08.2016

22) § 13 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

01.08.2016

23) § 78 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 409/2014 Z. z.

01.08.2016

24) § 17 až 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.