27.07.2016

223

27.07.2016

VYHLÁŠKA

27.07.2016

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

27.07.2016

z 19. júla 2016,

27.07.2016

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

27.07.2016

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e), g) až i) a l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:


27.07.2016

§ 1

27.07.2016

Základné pojmy

27.07.2016

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

27.07.2016

a) regulačným obdobím obdobie od roku 2017 do roku 2021,

27.07.2016

b) rokom t rok, pre ktorý sa určuje alebo platí cena,

27.07.2016

c) rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,

27.07.2016

d) rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,

27.07.2016

e) východiskovým rokom rok 2015,

27.07.2016

f) množstvom plynu množstvo plynu v jednotkách SI sústavy vyjadrené v metroch kubických alebo v jednotkách energie v kilowatthodinách alebo megajouloch a ich násobkoch.

27.07.2016

§ 2

27.07.2016

Rozsah cenovej regulácie

27.07.2016

Cenová regulácia v plynárenstve podľa tejto vyhlášky sa vzťahuje na

27.07.2016

a) pripojenie do prepravnej siete,

27.07.2016

b) pripojenie do distribučnej siete,

27.07.2016

c) pripojenie nových výrobcov plynu do siete,

27.07.2016

d) poskytovanie podporných služieb,

27.07.2016

e) prístup do prepravnej siete a prepravu plynu,

27.07.2016

f) prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu,

27.07.2016

g) dodávku plynu zraniteľným odberateľom, ktorými sú odberateľ plynu v domácnosti a malý podnik,

27.07.2016

h) dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie,

27.07.2016

i) výkup plynárenského zariadenia,

27.07.2016

j) prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu.

27.07.2016

§ 3

27.07.2016

Spôsob vykonávania cenovej regulácie

27.07.2016

Cenová regulácia v plynárenstve podľa tejto vyhlášky sa vykonáva

27.07.2016

a) priamym určením maximálnej ceny za pripojenie do prepravnej siete,

27.07.2016

b) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za pripojenie do distribučnej siete,

27.07.2016

c) priamym určením maximálnej ceny za pripojenie nových výrobcov plynu do siete,

27.07.2016

d) priamym určením maximálnej ceny a tarify za poskytovanie podporných služieb,

27.07.2016

e) určením pevnej ceny, ktorá je maximálnou cenou za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, porovnaním s cenou za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu 1) v členských štátoch Európskej únie,

27.07.2016

f) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu,

27.07.2016

g) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom,

27.07.2016

h) určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie,

27.07.2016

i) priamym určením maximálnej ceny za výkup plynárenského zariadenia,

27.07.2016

j) priamym určením maximálnej ceny za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu.

27.07.2016

§ 4

27.07.2016

Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov

27.07.2016

(1) Ekonomicky oprávnenými nákladmi 2) sú:

27.07.2016

a) náklady na obstaranie plynu pri dodávke plynu zraniteľným odberateľom v primeranej výške,

27.07.2016

b) náklady na obstaranie plynu na vlastnú spotrebu plynu a krytie strát pri distribúcii plynu v sieti najviac vo výške podľa § 11 ods. 6 a 7 a náklady na obstaranie plynu pre potreby vyvažovania distribučnej siete v primeranej výške,

27.07.2016

c) náklady na nákup energií, tovarov a služieb bezprostredne súvisiacich s výkonom regulovaných činností v primeranej výške,

27.07.2016

d) osobné náklady a priemerné osobné náklady 3) na jedného zamestnanca na rok t, ktoré môžu byť zvýšené oproti priemerným osobným nákladom na rok t-1 najviac o výšku aritmetického priemeru hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich predloženiu návrhu ceny 4) zverejnených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,

27.07.2016

e) náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov, 5)

27.07.2016

f) regulačné odpisy majetku; pri hmotnom aj nehmotnom majetku sa za ekonomicky oprávnené náklady považuje rovnomerné odpisovanie majetku využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti, zohľadňujúc dobu technickej životnosti majetku; životnosti jednotlivých tried majetku sú uvedené v prílohe č. 12,

27.07.2016

g) časti splátok za finančný prenájom hmotného majetku využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti podľa zmlúv o finančnom prenájme najviac vo výške odpisov podľa písmena f),

27.07.2016

h) nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku od tretích osôb, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, najviac vo výške odpisov podľa písmena f),

27.07.2016

i) náklady na opravu a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti v primeranej výške okrem nákladov vynaložených na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu, 6)

27.07.2016

j) úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky 7) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť,

27.07.2016

k) úrok z dlhopisu vydaného regulovaným subjektom najviac do výšky 2,5 % ročne na zabezpečenie finančných prostriedkov na prevádzkové náklady súvisiace s nákupom plynu na krytie strát a vlastnej spotreby a nákladov na obstaranie plynu pre potreby vyvažovania distribučnej siete,

27.07.2016

l) náklady na projekty spoločného záujmu podľa osobitného predpisu. 8)

27.07.2016

(2) Ekonomicky oprávnenými nákladmi nie sú

27.07.2016

a) sankcie,

27.07.2016

b) náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,

27.07.2016

c) odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania, 9)

27.07.2016

d) odmeny členov štatutárneho orgánu a iných orgánov regulovaného subjektu za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,

27.07.2016

e) platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi iných orgánov regulovaného subjektu,

27.07.2016

f) príspevky na životné poistenie, príspevky na účelové sporenie zamestnanca a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie 10) platené zamestnávateľom okrem príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 1 písm. e),

27.07.2016

g) odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom, 11)

27.07.2016

h) príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom, 12)

27.07.2016

i) cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom, 13)

27.07.2016

j) tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom, 14)

27.07.2016

k) náklady na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom, 15)

27.07.2016

l) dobrovoľné poistenie osôb,

27.07.2016

m) manká a škody na majetku vrátane zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,

27.07.2016

n) náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,

27.07.2016

o) náklady na reprezentáciu a dary,

27.07.2016

p) odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,

27.07.2016

q) náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitným predpisom, 16)

27.07.2016

r) príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis, 17)

27.07.2016

s) náklady na údržbu a prevádzku školiacich a rekreačných zariadení a iných zariadení, ktoré nesúvisia s regulovanou činnosťou,

27.07.2016

t) náklady vynaložené na obstaranie materiálu, služieb a na činnosti nesúvisiace s výkonom regulovaných činností,

27.07.2016

u) daň z nehnuteľnosti platená za školiace a rekreačné zariadenia,

27.07.2016

v) štipendiá poskytnuté študentom vysokých škôl a žiakom stredných odborných škôl,

27.07.2016

w) odpis nedobytnej pohľadávky,

27.07.2016

x) tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom, 18)

27.07.2016

y) rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad, 19)

27.07.2016

z) tvorba opravných položiek,

27.07.2016

aa) náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,

27.07.2016

ab) náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,

27.07.2016

ac) straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,

27.07.2016

ad) zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,

27.07.2016

ae) náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou sponzorovania športových, kultúrnych a zábavných podujatí a iných činností,

27.07.2016

af) spotreba pohonných látok nad rozsah ustanovený osobitným predpisom, 20)

27.07.2016

ag) náklady na výkon regulovanej činnosti, ktoré sú vyššie ako náklady zistené na základe overovania primeranosti vynaložených nákladov podľa osobitného predpisu, 21) ktorá je zabezpečovaná regulovaným subjektom, iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku, 22)

27.07.2016

ah) straty z obchodov s finančnými a komoditnými derivátmi,

27.07.2016

ai) úrazové dávky poskytované podľa osobitného predpisu, 23)

27.07.2016

aj) vyplatené kompenzačné platby podľa osobitného predpisu, 24)

27.07.2016

ak) náklady vynaložené na obstaranie materiálov, služieb a činnosti súvisiace s prevádzkovaním, údržbou a rozvojom siete vynaložené v rozpore s osobitným predpisom, 25)

27.07.2016

al) náklady, ktorých vynaložením sa nezabezpečí udržanie alebo zlepšenie energetickej efektívnosti, 26)

27.07.2016

am) ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.

27.07.2016

(3) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

27.07.2016

a) opravou súhrn činností, ktorými sa odstraňujú následky poškodenia, opotrebenia celku, skupín alebo dielcov na účel uvedenia plynárenského zariadenia do prevádzkyschopného stavu,

27.07.2016

b) údržbou súhrn činností zabezpečujúcich technickú spôsobilosť a hospodárnosť prevádzky plynárenského zariadenia, pri ktorých sa spomaľuje fyzické opotrebenie, predchádza sa jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie chyby, spravidla bez demontáže dielov a bez výmeny súčiastok.

27.07.2016

§ 5

27.07.2016

Spôsob určenia výšky primeraného zisku

27.07.2016

(1) Primeraný zisk zohľadňuje rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej spoľahlivej, bezpečnej a efektívnej prevádzky siete, primeranú návratnosť prevádzkových aktív a stimuláciu stabilného dlhodobého podnikania.

27.07.2016

(2) Výška primeraného zisku je určená ako reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením na regulačné obdobie (WACC) vypočítaná podľa vzorca

27.07.2016

vzorec 1

27.07.2016

kde

27.07.2016

T je sadzba dane z príjmov,

27.07.2016

E je vlastné imanie v eurách k 31. decembru 2015,

27.07.2016

D sú cudzie zdroje v eurách k 31. decembru 2015,

27.07.2016

RD je reálna cena cudzích zdrojov (priemerná výška úverov poskytnutých nefinančným spoločnostiam na obdobie piatich a viac rokov s výškou úveru nad jeden milión eur), ustanovuje sa vo výške 3,73 %,

27.07.2016

RE je reálna cena vlastného kapitálu a vlastných zdrojov vypočítaná podľa vzorca

27.07.2016

RE = RF + βLEV x (RM - RF),

27.07.2016

kde

27.07.2016

RF je výnosnosť bezrizikového aktíva, ustanovuje sa vo výške 3,03 %,

27.07.2016

βLEV je vážený koeficient β, ktorý definuje citlivosť akcie spoločnosti na riziko trhu so zohľadnením sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov, vypočítaný podľa vzorca

27.07.2016

vzorec 2

27.07.2016

kde

27.07.2016

βUNLEV je nevážený koeficient bez vplyvu sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov, ustanovuje sa vo výške 0,53,

27.07.2016

D/E je pomer cudzích zdrojov k vlastnému imaniu, ustanovuje sa vo výške 60 % v prospech cudzieho kapitálu,

27.07.2016

(RM – RF) je celková riziková prémia, ustanovuje sa vo výške 4,54.

27.07.2016

(3) Reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív (WACC) pred zdanením sa na celé regulačné obdobie ustanovuje vo výške 6,47 %.

27.07.2016

(4) Reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív (WACC) je určená konštantne na celé regulačné obdobie. Ak bude v jednotlivých parametroch odchýlka vyššia ako 10 %, miera výnosnosti regulačných aktív sa prehodnotí a zmena sa zverejní na webovom sídle úradu do 30. júna kalendárneho roku.

27.07.2016

(5) Ustanovenia odseku 1 až 4 sa nevzťahujú na ustanovenia § 6 až 8 .

27.07.2016

Prístup do prepravnej siete a preprava plynu

27.07.2016

§ 6

27.07.2016

(1) Cenová regulácia prístupu do prepravnej siete a prepravy plynu sa vzťahuje na prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý prepravuje plyn prepravnou sieťou v roku t.

27.07.2016

(2) Súčasťou návrhu ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu sú:

27.07.2016

a) návrh druhov taríf, ktoré regulovaný subjekt bude fakturovať jednotlivým užívateľom prepravnej siete, vrátane podmienok priznania jednotlivých druhov taríf,

27.07.2016

b) údaje potrebné na preverenie taríf vrátane analýzy podľa § 7,

27.07.2016

c) vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 1 až 6 ; vyplnené tabuľky sa predkladajú v každom roku regulačného obdobia do 31. júla,

27.07.2016

d) návrh neutralizačného poplatku podľa osobitného predpisu, 27)

27.07.2016

e) iné podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny.

27.07.2016

(3) Súčasťou návrhu neutralizačného poplatku sú:

27.07.2016

a) výška neutralizačného poplatku podľa § 8 ods. 12 a postup pri výpočte tohto poplatku,

27.07.2016

b) údaje potrebné na výpočet neutralizačného poplatku,

27.07.2016

c) údaje potrebné na preverenie výpočtu neutralizačného poplatku, najmä množstvo plánovanej pridelenej prepravnej kapacity podliehajúce platbe neutralizačného poplatku.

27.07.2016

(4) Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

27.07.2016

§ 7

27.07.2016

(1) Podkladom návrhu ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu na rok t je aj analýza cien za prepravu plynu v ostatných členských štátoch Európskej únie za roky t-4, t-3, t-2 a t-1 (ďalej len „analýza“) vypracovaná regulovaným subjektom.

27.07.2016

(2) Analýza zahŕňa najmä prevádzkovateľov prepravných sietí, ktorí používajú vstupno-výstupný tarifný systém, a prevádzkovateľov prepravných sietí v členských štátoch Európskej únie susediacich so Slovenskou republikou.

27.07.2016

(3) Kritériá porovnávania použité v analýze zohľadňujúce parametre terajších užívateľov, ako aj vybraných potenciálnych užívateľov prepravnej siete na vymedzenom území, ktorí predstavujú užívateľov prepravnej siete v jednotlivých tarifách za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu podľa § 8 ods. 3, sú najmä:

27.07.2016

a) plánované prepravené množstvo plynu,

27.07.2016

b) dohodnuté denné maximum a dĺžka platnosti zmluvy.

27.07.2016

(4) Výsledkom analýzy je porovnanie celkových priemerných cien za prepravu plynu medzi vstupno-výstupnými bodmi prepravnej siete a ich prepočet na dĺžkové jednotky, prehľad o využívaných produktoch ponúkaných prevádzkovateľmi sietí a porovnanie

27.07.2016

a) nákladov na vyvažovanie,

27.07.2016

b) nákladov na prevádzku sietí,

27.07.2016

c) odpisov,

27.07.2016

d) výnosov za poskytnutie služieb v prepravných sieťach.

27.07.2016

(5) Porovnanie nákladov, odpisov a výnosov sa predkladá v absolútnych číslach a prepočítané na jednotku množstva prepraveného plynu.

27.07.2016

(6) Cena určená porovnaním cien za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu na rok t primerane zohľadňuje výsledky porovnania cien z analýzy a navrhuje sa vo forme taríf za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu.

27.07.2016

§ 8

27.07.2016

Postup a podmienky uplatňovania ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu

27.07.2016

(1) Ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu na rok t sa navrhujú vo forme vstupno-výstupného tarifného systému (ďalej len „tarifný systém“), ktorý obsahuje osobitné tarify pre vstupné body do prepravnej siete a osobitné tarify pre výstupné body z prepravnej siete. 28) Výsledná tarifa je tým nižšia, čím je vyššia zmluvne dohodnutá denná prepravná kapacita.

27.07.2016

(2) Tarifný systém je zložený z

27.07.2016

a) taríf vzťahujúcich sa na objednanú dennú prepravnú kapacitu,

27.07.2016

b) taríf vzťahujúcich sa na množstvo skutočne prepraveného plynu,

27.07.2016

c) ceny za prerušiteľnú kapacitu,

27.07.2016

d) neutralizačného poplatku,

27.07.2016

e) platby za prekročenie dennej prepravnej kapacity na príslušnom vstupnom bode alebo výstupnom bode.

27.07.2016

(3) Tarify vzťahujúce sa na objednanú dennú prepravnú kapacitu sa navrhujú pre dennú prepravnú kapacitu objednanú na obdobie jedného roka a pre dennú prepravnú kapacitu objednanú na obdobie kratšie ako jeden rok a členia sa takto:

27.07.2016

a) tarifa Ten1, ktorá sa používa na ocenenie prístupu a prepravy plynu cez vstupné body do prepravnej siete s dennou kapacitou do 18 200 MWh/d vrátane,

27.07.2016

b) tarifa Ten2, ktorá sa používa na ocenenie prístupu a prepravy plynu cez vstupné body do prepravnej siete s dennou kapacitou nad 18 200 MWh/d do 100 000 MWh/d vrátane,

27.07.2016

c) tarifa Ten3, ktorá sa používa na ocenenie prístupu a prepravy plynu cez vstupné body do prepravnej siete s dennou kapacitou nad 100 000 MWh/d do 416 000 MWh/d vrátane,

27.07.2016

d) tarifa Ten4, ktorá sa používa na ocenenie prístupu a prepravy plynu cez vstupné body do prepravnej siete s dennou kapacitou nad 416 000 MWh/d do 1 372 800 MWh/d vrátane,

27.07.2016

e) tarifa Ten5, ktorá sa používa na ocenenie prístupu a prepravy plynu cez vstupné body do prepravnej siete s dennou kapacitou nad 1 372 800 MWh/d,

27.07.2016

f) tarifa Tex1, ktorá sa používa na ocenenie prístupu a prepravy plynu cez výstupné body z prepravnej siete s dennou kapacitou do 18 200 MWh/d vrátane,

27.07.2016

g) tarifa Tex2, ktorá sa používa na ocenenie prístupu a prepravy plynu cez výstupné body z prepravnej siete s dennou kapacitou nad 18 200 MWh/d do 100 000 MWh/d vrátane,

27.07.2016

h) tarifa Tex3, ktorá sa používa na ocenenie prístupu a prepravy plynu cez výstupné body z prepravnej siete s dennou kapacitou nad 100 000 MWh/d do 416 000 MWh/d vrátane,

27.07.2016

i) tarifa Tex4, ktorá sa používa na ocenenie prístupu a prepravy plynu cez výstupné body z prepravnej siete s dennou kapacitou nad 416 000 MWh/d do 1 372 800 MWh/d vrátane,

27.07.2016

j) tarifa Tex5, ktorá sa používa na ocenenie prístupu a prepravy plynu cez výstupné body z prepravnej siete s dennou kapacitou nad 1 372 800 MWh/d.

27.07.2016

(4) Výsledná tarifa na vstupnom bode do prepravnej siete na rok t sa vypočíta podľa vzorca

27.07.2016

Pen(n)(t) = Tent × (1 – αt/1 000 000 * Cent) × Iy/m/d,

27.07.2016

kde

27.07.2016

Tent je východisková sadzba tarify na vstupnom bode do prepravnej siete na rok t v eurách/(MWh/d)/y podľa odseku 3,

27.07.2016

αt je faktor dennej kapacity určený v rozmedzí 0 až 1 pre jednotlivé tarifné skupiny podľa odseku 3 pre vstupný bod do prepravnej siete na rok t tak, že zohľadňuje pokles ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu v závislosti od rastúceho množstva prepraveného plynu,

27.07.2016

Cent je zmluvne dohodnutá denná kapacita na vstupnom bode do prepravnej siete na rok t v MWh/d,

27.07.2016

Iy/m/d je faktor doby trvania zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu v rokoch/mesiacoch/dňoch.

27.07.2016

(5) Pri ročných zmluvách o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa Iy vypočíta podľa vzorca

27.07.2016

Iy = 1,006 – 0,006 × Dy,

27.07.2016

kde

27.07.2016

Dy je doba vykonávania prepravy plynu podľa zmluvy v rokoch.

27.07.2016

(6) Pri mesačných zmluvách o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa Im vypočíta podľa vzorca

27.07.2016

Im = 0,1 + 0,1 × Dm,

27.07.2016

kde

27.07.2016

Dm je doba vykonávania prepravy plynu podľa zmluvy v mesiacoch.

27.07.2016

(7) Pri denných zmluvách o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa Id vypočíta podľa vzorca

27.07.2016

Id = 0,001 + 0,0072 × Dd,

27.07.2016

kde

27.07.2016

Dd je doba vykonávania prepravy plynu podľa zmluvy v dňoch.

27.07.2016

(8) Pri zmluvách o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu v dĺžke trvania jeden rok je hodnota Iy rovná 1. Hodnota Iy klesá v závislosti od dohodnutého počtu rokov trvania vykonávania prepravy plynu dohodnutej na základe zmluvy, pričom výsledná tarifa pre zmluvu s trvaním 20 a viac rokov je najviac vo výške 0,886-násobku výslednej tarify pre zmluvu s trvaním jeden rok. Faktor doby trvania pri mesačných zmluvách o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa určuje tak, aby výsledná tarifa pre zmluvu s trvaním jeden mesiac bola najviac vo výške 2,4-násobku mesačnej platby pre zmluvu s trvaním jeden rok. Faktor doby trvania pri denných zmluvách o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa určuje tak, aby výsledná tarifa pre zmluvu s trvaním jeden deň bola najviac vo výške 2,993-násobku dennej platby pre zmluvu s trvaním jeden rok.

27.07.2016

(9) Výsledná tarifa na výstupnom bode z prepravnej siete na rok t sa vypočíta podľa vzorca

27.07.2016

Pex(n)(t) = Text × (1 – αt/1 000 000 * Cext) × Iy/m/d,

27.07.2016

kde

27.07.2016

Text je východisková sadzba tarify na výstupnom bode z prepravnej siete na rok t v eurách/(MWh/d)/y podľa odseku 3,

27.07.2016

αt je faktor dennej kapacity určený v rozmedzí od 0 až 1 pre jednotlivé tarifné skupiny podľa odseku 3 pre výstupný bod z prepravnej siete na rok t tak, že zohľadňuje pokles ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu v závislosti od rastúceho množstva prepraveného plynu,

27.07.2016

Cext je zmluvne dohodnutá denná kapacita na výstupnom bode z prepravnej siete na rok t v MWh/d,

27.07.2016

Iy/m/d je faktor doby trvania zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu v rokoch/mesiacoch/dňoch.

27.07.2016

(10) Ročná platba Pt za prístup a prepravu plynu vstupným alebo výstupným bodom pri prerušiteľnej kapacite pre rok t pri ročnej zmluve za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu sa vypočíta podľa vzorca

27.07.2016

vzorec 3

27.07.2016

kde

27.07.2016

Pan-t je ročná platba za prepravnú kapacitu bez prerušenia,

27.07.2016

y je celkový počet dní v príslušnom roku,

27.07.2016

LI je faktor odrážajúci mieru prerušenia a vypočítaný podľa vzorca

27.07.2016

vzorec 4

27.07.2016

kde

27.07.2016

CS je dostupná hodnota prerušiteľnej prepravnej kapacity pri prerušení alebo obmedzení prepravy plynu prevádzkovateľom prepravnej siete,

27.07.2016

CI je zmluvná denná prerušiteľná prepravná kapacita.

27.07.2016

(11) Na odberateľa plynu, ktorý je pripojený do prepravnej siete a ktorý je výrobcom elektriny a súčasne poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike na základe zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny, sa po preukázaní skutočne dodaného množstva regulačnej elektriny a po preukázaní množstva plynu potrebného na výrobu regulačnej elektriny neuplatňuje platba za prekročenie dennej prepravnej kapacity na príslušnom výstupnom bode, pričom platba užívateľa prepravnej siete za prepravu plynu podľa platného cenového rozhodnutia tým nie je dotknutá.

27.07.2016

(12) Neutralizačný poplatok pre každý rok regulačného obdobia vyjadrený v eurách na energetickú jednotku pridelenej prepravnej kapacity sa určí ako rozdiel medzi príjmami prevádzkovateľa prepravnej siete a nákladmi na vykonávanie vyvažovacej činnosti a upravuje sa podľa skutočného stavu neutralizačného účtu v roku t-2.

27.07.2016

(13) Prevádzkovateľ prepravnej siete vedie neutralizačný účet, na ktorom sú evidované údaje súvisiace s realizáciou vyvažovacích činností, najmä

27.07.2016

a) prijaté platby za neutralizačný poplatok od užívateľov prepravnej siete,

27.07.2016

b) ekonomicky oprávnené náklady vynaložené v nevyhnutnom rozsahu na vykonávanie vyváženia prepravnej siete podľa § 4 ods. 1 okrem nákladov podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) a l),

27.07.2016

c) výnosy prevádzkovateľa prepravnej siete z predaja plynu predaného ako výsledok vyvažovacej činnosti vyváženia siete,

27.07.2016

d) náklady prevádzkovateľa prepravnej siete na nákup plynu pre zabezpečenie vyváženia siete.

27.07.2016

Prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu

27.07.2016

§ 9

27.07.2016

Prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu a poskytovanie podporných služieb v plynárenstve

27.07.2016

(1) Cenová regulácia prístupu do distribučnej siete a distribúcie plynu podľa § 9 až 11 sa vzťahuje na prevádzkovateľov distribučných sietí, ktorí distribuujú plyn distribučnou sieťou v roku t.

27.07.2016

(2) Súčasťou návrhu ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu regulovaného subjektu sú:

27.07.2016

a) návrh maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu určenej podľa § 11 a postup pri výpočte tejto ceny,

27.07.2016

b) údaje potrebné na výpočet návrhu maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a maximálnej ceny za poskytovanie podporných služieb, ak ich regulovaný subjekt poskytuje,

27.07.2016

c) návrh taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, ktoré regulovaný subjekt bude fakturovať užívateľom distribučnej siete, vrátane podmienok priznania jednotlivých taríf,

27.07.2016

d) skutočné množstvo distribuovaného plynu za roky t-4 až t-2, očakávané množstvo distribuovaného plynu za rok t-1 a predpokladané množstvo distribuovaného plynu v jednotlivých druhoch taríf na rok t,

27.07.2016

e) počet odberných miest v rozsahu skutočnosť za rok t-4 až t-2, očakávaná skutočnosť za rok t-1 a predpoklad na rok t,

27.07.2016

f) výška hodnôt denných maxím v jednotkách množstva distribuovaného plynu v rozsahu skutočnosť za rok t-4 až t-2, očakávaná skutočnosť za rok t-1 a predpoklad na rok t,

27.07.2016

g) vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 7 až 11 a 13 a iné skutočnosti ovplyvňujúce priamo alebo nepriamo náklady regulovaného subjektu; vyplnené tabuľky v prílohách č. 7 až 11 a 13 a všetky parametre vzorca na výpočet ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu sa predkladajú v každom roku regulačného obdobia do 31. júla,

27.07.2016

h) iné podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny.

27.07.2016

(3) Tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na základe zmluvne dohodnutého ročného množstva distribuovaného plynu pre každé odberné miesto distribučnej siete sa členia takto:

27.07.2016

a) tarifná skupina 1, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu do 2 138 kWh vrátane (približne do 200 m3 vrátane),

27.07.2016

b) tarifná skupina 2, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 138 kWh do 18 173 kWh vrátane (približne nad 200 m3 do 1 700 m3 vrátane),

27.07.2016

c) tarifná skupina 3, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 18 173 kWh do 42 760 kWh vrátane (približne nad 1 700 m3 do 4 000 m3 vrátane),

27.07.2016

d) tarifná skupina 4, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 42 760 kWh do 69 485kWh vrátane (približne nad 4 000 m3 do 6 500 m3 vrátane),

27.07.2016

e) tarifná skupina 5, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 69 485 kWh do 85 000 kWh vrátane (približne nad 6 500 m3 do 7 951 m3 vrátane),

27.07.2016

f) tarifná skupina 6, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 85 000 kWh do 100 000 kWh vrátane (približne nad 7 951 m3 do 9 355 m3 vrátane),

27.07.2016

g) tarifná skupina 7, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 100 000 kWh do 300 000 kWh vrátane (približne nad 9 355 m3 do 28 064 m3 vrátane),

27.07.2016

h) tarifná skupina 8, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 300 000 kWh do 641 400 kWh vrátane (približne nad 28 064 m3 do 60 000 m3 vrátane),

27.07.2016

i) tarifná skupina 9, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 641 000 kWh do 2 000 000 kWh vrátane (približne nad 60 000 m3 do 187 091 m3 vrátane),

27.07.2016

j) tarifná skupina 10, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 000 000 kWh do 4 000 000 kWh vrátane (približne nad 187 091 m3 do 374 181 m3 vrátane),

27.07.2016

k) tarifná skupina 11, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 4 000 000 kWh do 8 000 000 kWh vrátane (približne nad 374 181 m3 do 748 363 m3 vrátane),

27.07.2016

l) tarifná skupina 12, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 8 000 000 kWh do 14 000 000 kWh vrátane (približne nad 748 363 m3 do 1 309 635 m3 vrátane),

27.07.2016

m) tarifná skupina 13, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 14 000 000 kWh do 22 000 000 kWh vrátane (približne nad 1 309 635 m3 do 2 057 998 m3 vrátane),

27.07.2016

n) tarifná skupina 14, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 22 000 000 kWh do 50 000 000 kWh vrátane (približne nad 2 057 998 m3 do 4 677 268 m3 vrátane),

27.07.2016

o) tarifná skupina 15, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 50 000 000 kWh do 100 000 000 kWh vrátane (približne nad 4 677 268 m3 do 9 354 537 m3 vrátane),

27.07.2016

p) tarifná skupina 16, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 100 000 000 kWh do 250 000 000 kWh vrátane (približne nad 9 354 537 m3 do 23 386 342 m3 vrátane),

27.07.2016

q) tarifná skupina 17, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 250 000 000 kWh do 1 000 000 000 kWh vrátane (približne nad 23 386 342 m3 do 93 545 370 m3 vrátane),

27.07.2016

r) tarifná skupina 18, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 1 000 000 000 kWh do 1 600 000 000 kWh vrátane (približne nad 93 545 370 m3 do 149 672 591 m3 vrátane),

27.07.2016

s) tarifná skupina 19, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 1 600 000 000 kWh do 2 100 000 000 kWh vrátane (približne nad 149 672 591 m3 do 196 445 276 m3 vrátane),

27.07.2016

t) tarifná skupina 20, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 100 000 000 kWh do 2 700 000 000 kWh vrátane (približne nad 196 445 276 m3 do 252 572 498 m3 vrátane),

27.07.2016

u) tarifná skupina 21, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 700 000 000 kWh do 3 200 000 000 kWh vrátane (približne nad 252 572 498 m3 do 299 345 182 m3 vrátane),

27.07.2016

v) tarifná skupina 22, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 3 200 000 000 kWh do 3 750 000 000 kWh vrátane (približne nad 299 345 182 m3 do 350 795 136 m3 vrátane),

27.07.2016

w) tarifná skupina 23, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 3 750 000 000 kWh do 4 280 000 000 kWh vrátane (približne nad 350 795 136 m3 do 400 374 181 m3 vrátane),

27.07.2016

x) tarifná skupina 24, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 4 280 000 000 kWh do 4 810 000 000 kWh vrátane (približne nad 400 374 181 m3 do 449 953 227 m3 vrátane),

27.07.2016

y) tarifná skupina 25, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 4 810 000 000 kWh do 5 345 000 000 kWh vrátane (približne nad 449 953 227 m3 do 500 000 000 m3 vrátane),

27.07.2016

z) tarifná skupina 26, ktorá sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 5 345 000 000 kWh (približne nad 500 000 000 m3).

27.07.2016

§ 10

27.07.2016

Postup a podmienky uplatňovania maximálnej ceny a tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a maximálnej ceny za poskytovanie podporných služieb v plynárenstve

27.07.2016

(1) Tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t sa navrhujú tak, že celkové plánované tržby z taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v roku t regulačného obdobia v eurách na jednotku množstva plynu neprekročia maximálnu cenu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t vypočítanú podľa § 11 ods. 1 . Súčasťou taríf sú aj platby za prekročenie dennej distribučnej kapacity a cena za poskytovanie podporných služieb v plynárenstve.

27.07.2016

(2) Platby za prekročenie dennej distribučnej kapacity sa určujú osobitne na mesiace január, február, marec, október, november, december a osobitne na mesiace apríl, máj, jún, júl, august a september.

27.07.2016

(3) Na odberateľa plynu, ktorý je pripojený do distribučnej siete a ktorý je výrobcom elektriny a súčasne poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike na základe zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny, sa po preukázaní dodávky regulačnej elektriny výrobcom elektriny a po preukázaní objemu plynu potrebného na výrobu regulačnej elektriny neuplatňuje platba za prekročenie dennej distribučnej kapacity na odbernom mieste. V mesiaci, v ktorom došlo k prekročeniu dennej distribučnej kapacity, sa dodatočná platba za dennú distribučnú kapacitu na tomto odbernom mieste pre tohto odberateľa plynu rovná súčinu prekročenia dohodnutej dennej distribučnej kapacity nad povolené prekročenie a príslušnej ceny podľa cenového rozhodnutia.

27.07.2016

(4) Tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu aj pri krátkodobých zmluvách o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa líšia podľa sezónneho využitia distribučnej siete.

27.07.2016

(5) Tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t sa navrhujú ako viaczložkové tak, že plánované tržby z fixných zložiek jednotlivých taríf a zložiek taríf za dennú distribučnú kapacitu na odbernom mieste tvoria najviac 85 % z celkových plánovaných tržieb za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu z jednotlivých navrhovaných taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu. Zložky taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu sa navrhujú tak, že zohľadňujú vyrovnaný charakter odberu plynu odberateľmi plynu, ktorí priaznivo prispievajú k vyvažovaniu distribučnej siete. Za vyrovnaný charakter odberu plynu sa považuje odber plynu, kde podiel ročného množstva spotrebovaného plynu a objednanej dennej distribučnej kapacity na odbernom mieste je vyšší ako 280.

27.07.2016

(6) Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý distribuuje plyn distribučnou sieťou, do ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberateľov, môže použiť pri určení cien za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu tarify nadradenej siete, do ktorej je pripojený (ďalej len „prevzatá tarifa“), pričom cenu za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre užívateľov siete tvoria prevzaté tarify, výška strát a vlastnej spotreby v sieti, ktorú prevádzkuje, najviac vo výške 1,5 % z množstva plynu nameraného na vstupe do siete za cenu podľa § 11 ods. 8, prevádzkové náklady určené ako priemerné ročné prevádzkové náklady nevyhnutne vynaložené na regulovanú činnosť a započítané do cien v predchádzajúcom regulačnom období za roky 2012 až 2016 a primeraný zisk vo výške 10 % z nákladov, ktoré predstavuje ročná platba za distribúciu plynu prevádzkovateľovi nadradenej siete podľa prevzatej tarify.

27.07.2016

(7) Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý distribuuje plyn distribučnou sieťou, do ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberateľov, môže použiť pri predložení návrhu taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu tarify prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý distribuuje plyn distribučnou sieťou, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberateľov, vrátane podmienok pridelenia taríf podľa § 9 ods. 3 .

27.07.2016

(8) Návrh ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu podľa odseku 6 alebo 7 obsahuje identifikačné údaje regulovaného subjektu, identifikačné údaje prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorého tarify preberá, tarifu vypočítanú podľa odseku 6 alebo prevzaté tarify, ktoré bude regulovaný subjekt uplatňovať jednotlivým skupinám odberateľov plynu, vrátane podmienok priznania jednotlivých taríf a príloh č. 7 až 10 .

27.07.2016

(9) Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý distribuuje plyn distribučnou sieťou, do ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberateľov, môže predložiť vlastný návrh taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, pričom

27.07.2016

a) tarify neobsahujú krížové dotácie medzi jednotlivými skupinami odberateľov plynu,

27.07.2016

b) tarify zohľadňujú príslušnú tlakovú úroveň distribučnej siete,

27.07.2016

c) použije primerane ustanovenia pre prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý distribuuje plyn distribučnou sieťou, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberateľov.

27.07.2016

§ 11

27.07.2016

Výpočet maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu

27.07.2016

(1) Maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu PCDt v eurách na jednotku množstva distribuovaného plynu pre jednotlivé roky regulačného obdobia sa vypočíta podľa vzorca

27.07.2016

vzorec 5

27.07.2016

kde

27.07.2016

O2015 je ročná hodnota regulačných odpisov regulovaného subjektu v eurách na jednotku množstva distribuovaného plynu Q2015 na základe hodnoty regulovanej bázy aktív regulovaného subjektu RAB nevyhnutne využívaných na výkon regulovanej činnosti k 31. decembru 2015, zohľadňujúca dobu technickej životnosti aktív podľa prílohy č. 12,

27.07.2016

PN sú ročné prevádzkové náklady regulovaného subjektu v eurách na jednotku množstva distribuovaného plynu Q2015 súvisiace s regulovanou činnosťou určené podľa § 4 ods. 1, okrem odpisov a nákladov na krytie strát a vlastnej spotreby v distribučnej sieti a určené ako priemerné ročné prevádzkové náklady nevyhnutne vynaložené na regulovanú činnosť za predchádzajúce regulačné obdobie za roky 2012 až 2016, pričom PN sú určené na celé regulačné obdobie a výpočet PN sa predloží regulovaným subjektom ako súčasť návrhu ceny na prvý rok regulačného obdobia spolu s odôvodnením výpočtu jednotlivých nákladových položiek,

27.07.2016

PZ je hodnota primeraného zisku regulovaného subjektu, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

27.07.2016

vzorec 6

27.07.2016

kde

27.07.2016

RAB2015 je hodnota regulovanej bázy aktív vo východiskovom roku regulačného obdobia v eurách používaného výhradne na regulovanú činnosť určená k 31. decembru 2015,

27.07.2016

WACC je určená miera výnosnosti regulačnej bázy aktív podľa § 5 ods. 2 a 3,

27.07.2016

Q2015 je celkový objem množstva distribuovaného plynu vypočítaný z priemerného množstva distribuovaného plynu v rokoch t-4 až t-2 a očakávanej skutočnosti v roku t-1,

27.07.2016

JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich predloženiu návrhu ceny podľa osobitného predpisu 4) uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,

27.07.2016

X je faktor efektivity, ustanovuje sa pre celé regulačné obdobie vo výške 3,5 %; ak je hodnota rozdielu JPIt a X nižšia ako 0, na účely výpočtu maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t sa hodnota rozdielu rovná 0,

27.07.2016

IMDSt-2 je index miery využitia dosiahnutých disponibilných zdrojov regulovaného subjektu, ktorý je určený na základe využitia dosiahnutých disponibilných zdrojov regulovaného subjektu za rok t-2 na obnovu a rozvoj siete v intervale 0 až 1,

27.07.2016

VPSt-2 je hodnota skutočných ročných výnosov za pripojenie do distribučnej siete v eurách za rok t-2,

27.07.2016

VDMAXt-2 je hodnota skutočných ročných výnosov za prekročenie zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity v eurách za rok t-2,

27.07.2016

Yt je hodnota nákladov na krytie strát plynu a vlastnej spotreby plynu v distribučnej sieti vyjadrená v eurách podľa odsekov 6 a 7; pre rok 2017 sa hodnota Yt vypočíta podľa odseku 6, pre roky 2018 až 2021 sa hodnota Yt vypočíta podľa odseku 7,

27.07.2016

SOt-2 je hodnota odpisov v eurách zo skutočne zaradeného nového dlhodobého majetku nevyhnutne potrebného na zabezpečenie prevádzkyschopnosti siete zohľadňujúca technickú dobu životnosti zaradeného majetku v roku t-2 podľa tabuľky v prílohe č. 12 ; pre rok 2017 sa hodnota SOt-2 rovná 0,

27.07.2016

Qt je plánované množstvo distribuovaného plynu na rok t.

27.07.2016

(2) Na účely cenovej regulácie za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý distribuuje plyn distribučnou sieťou, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberateľov, je O2015 určená na základe hodnoty regulovanej bázy aktív regulovaného subjektu nevyhnutne využívaných na výkon regulovanej činnosti k 31. decembru 2015 zohľadňujúca dobu technickej životnosti aktív podľa prílohy č. 12 .

27.07.2016

(3) Regulačné odpisy O2015 pre prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý distribuuje plyn distribučnou sieťou, sú regulačné odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku nevyhnutne využívaného na regulovanú činnosť vypočítané ako podiel zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku a doby technickej životnosti jednotlivých druhov hmotného majetku a nehmotného majetku podľa príloh č. 12 a 20, zníženej o dobu od zaradenia do účtovnej evidencie do 31. decembra 2015. Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku je rozdiel obstarávacej ceny hmotného a nehmotného majetku a sumy odpisov v jednotlivých rokoch odo dňa zaradenia majetku do účtovnej evidencie.

27.07.2016

(4) Regulačná báza aktív RAB pre prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý distribuuje plyn distribučnou sieťou, je hodnota aktív slúžiaca výhradne na vykonávanie regulovaných činností, ktorá sa určí ako suma zostatkovej ceny hmotného a nehmotného majetku podľa prílohy č. 20 a nájomného podľa § 4 ods. 1 písm. h), alebo na základe znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty zariadení prevádzkovateľa distribučnej siete slúžiacich výhradne na výkon regulovanej činnosti k 31. decembru 2015 podľa osobitného predpisu. 29)

27.07.2016

(5) Hodnoty vstupujúce do výpočtov podľa odseku 1 sa odôvodňujú analýzami, ktoré sa predkladajú s návrhom ceny.

27.07.2016

(6) Hodnota nákladov na krytie strát plynu a vlastnej spotreby plynu v distribučnej sieti Y2017 v eurách sa vypočíta ako súčin ceny plynu na krytie strát plynu a vlastnej spotreby plynu v distribučnej sieti v eurách na jednotku množstva plynu podľa odseku 8 a priemerného ročného množstva plynu vstupujúceho do distribučnej siete za predchádzajúce regulačné obdobie za roky 2012 až 2015 v jednotkách množstva plynu a počiatočnej percentuálnej výšky strát v distribučnej sieti, najviac vo výške 2 %.

27.07.2016

(7) Hodnota nákladov na krytie strát plynu a vlastnej spotreby plynu v distribučnej sieti pre roky 2018 až 2021 sa vypočíta ako súčin ceny plynu na krytie strát plynu a vlastnej spotreby plynu v distribučnej sieti v eurách na jednotku množstva plynu podľa odseku 8 a povoleného množstva strát v distribučnej sieti PMSDt. Povolené množstvo strát v distribučnej sieti PMSDt v jednotkách množstva plynu pre potreby výpočtu nákladov na krytie strát plynu a vlastnej spotreby plynu v distribučnej sieti Yt pre roky 2018 až 2021 sa vypočíta podľa vzorca

27.07.2016

vzorec 7

27.07.2016

kde

27.07.2016

VSMDt je množstvo plynu vstupujúceho do distribučnej siete za rok t v jednotkách množstva plynu,

27.07.2016

PPSD je počiatočná percentuálna výška strát v distribučnej sieti z priemerného množstva plynu vstupujúceho do distribučnej siete určená podľa odseku 6,

27.07.2016

PSn je faktor efektivity poklesu strát v distribučnej sieti, ustanovuje sa pre jednotlivé roky regulačného obdobia vo výške 0,25 %.

27.07.2016

(8) Cena plynu na krytie strát a vlastnej spotreby v distribučnej sieti CPSt sa vypočíta podľa vzorca

27.07.2016

CPSt = CENCG,t + kspd,

27.07.2016

kde

27.07.2016

CENCG,t je aritmetický priemer denných cien zverejnených burzou EEX (European Energy Exchange) na jej webovom sídle, produktu NCG Natural Gas Year Futures Cal-t v eurách na megawatthodinu za obdobie 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny,

27.07.2016

kspd je koeficient zohľadňujúci medzinárodnú prepravu plynu na územie Slovenskej republiky, ustanovuje sa vo výške 1,25 eura na megawatthodinu.

27.07.2016

(9) Na účely prepočtu jednotiek množstva plynu vyjadrených v metroch kubických na jednotky energie sa použije hodnota spaľovacieho tepla objemového vo výške 10,69 kWh/m3.

27.07.2016

(10) Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

27.07.2016

§ 12

27.07.2016

Pripojenie do prepravnej siete a pripojenie nových výrobcov plynu do prepravnej siete

27.07.2016

(1) Cenová regulácia pripojenia do prepravnej siete sa vzťahuje na prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý prevádzkuje prepravnú sieť v roku t.

27.07.2016

(2) Súčasťou návrhu ceny za pripojenie do prepravnej siete a pripojenie nových výrobcov plynu do prepravnej siete sú podklady a údaje k navrhovanej cene a iné podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny.

27.07.2016

(3) Maximálna cena za pripojenie plynového zariadenia do prepravnej siete sa určí na základe skutočne vynaložených ekonomicky oprávnených nákladov v primeranej výške, ktorými sú náklady na

27.07.2016

a) prípravu, projektovanie a určenie podmienok pripojenia do prepravnej siete, výpočtové a projekčné práce prevádzkovateľa prepravnej siete na pripojení, na štúdie, projekty, prieskumy a posudky na určenie podmienok pripojenia do prepravnej siete,

27.07.2016

b) obstaranie technických zariadení potrebných na úpravu prepravnej siete pre zabezpečenie prepojiteľnosti plynového zariadenia do prepravnej siete,

27.07.2016

c) montáž a inštaláciu zariadenia podľa písmena b),

27.07.2016

d) inžiniersku činnosť, najmä na vykonanie predpísaných individuálnych skúšok, funkčných skúšok, úradných skúšok a všetkých úkonov potrebných na zaistenie bezpečnosti technického zariadenia podľa písmena b) v súlade s platnými technickými normami a osobitným predpisom. 30)

27.07.2016

(4) Náklady podľa odseku 3 sa preukazujú účtovnými dokladmi.

27.07.2016

Pripojenie do distribučnej siete a pripojenie nových výrobcov plynu do distribučnej siete

27.07.2016

§ 13

27.07.2016

(1) Súčasťou návrhu ceny za pripojenie do distribučnej siete a pripojenie nových výrobcov plynu do distribučnej siete sú:

27.07.2016

a) návrh ceny za pripojenie do distribučnej siete,

27.07.2016

b) podklady k navrhovanej cene,

27.07.2016

c) podklady o skutočných nákladoch za pripojenie do distribučnej siete v roku t-2,

27.07.2016

d) iné podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny.

27.07.2016

(2) Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

27.07.2016

(3) Maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete sa vypočíta podľa odseku 4 na základe priemerných ekonomicky oprávnených nákladov v primeranej výške na pripojenie plynového zariadenia do distribučnej siete na rok t-2, vynaložených prevádzkovateľom distribučnej siete pri úkonoch, kde hranica pozemku zraniteľného odberateľa plynu od existujúcej distribučnej siete nepresahuje 40 metrov.

27.07.2016

(4) Maximálna cena za pripojenie do distribučnej siete obsahuje ekonomicky oprávnené náklady spojené

27.07.2016

a) s určením technických a obchodných podmienok pripojenia do distribučnej siete v súlade s príslušnými technickými predpismi, technickými normami alebo technickými pravidlami určujúcimi pravidlá projektovania, výstavby a údržby plynových zariadení,

27.07.2016

b) s určením tlakovej úrovne pre pripojenie do distribučnej siete na základe hydraulického prepočtu, určením miesta pripojenia a meracieho miesta vrátane určenia technických požiadaviek na meranie,

27.07.2016

c) s montážou meradla vrátane kontroly predloženej správy o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia.

27.07.2016

(5) Skutočné výnosy a náklady regulovaného subjektu súvisiace s pripojením do distribučnej siete sa evidujú oddelene.

27.07.2016

§ 14

27.07.2016

(1) Cena za pripojenie ťažobnej siete výrobcu plynu do distribučnej siete sa určí individuálne ako maximálna cena na základe skutočne vynaložených ekonomicky oprávnených nákladov v primeranej výške na

27.07.2016

a) prípravu, projektovanie a určenie podmienok pripojenia do distribučnej siete,

27.07.2016

b) obstaranie technických zariadení potrebných na úpravu distribučnej siete pre zabezpečenie prepojiteľnosti ťažobnej siete výrobcu plynu do distribučnej siete a meranie množstva pretečeného plynu,

27.07.2016

c) montáž a inštaláciu zariadení podľa písmena b),

27.07.2016

d) inžiniersku činnosť, najmä na vykonanie predpísaných individuálnych skúšok, funkčných skúšok, úradných skúšok a všetkých úkonov potrebných na zaistenie bezpečnosti technického zariadenia podľa písmena b) v súlade s technickými normami a osobitným predpisom. 30)

27.07.2016

(2) Náklady podľa odseku 1 sa preukazujú účtovnými dokladmi.

27.07.2016

(3) Maximálna cena za pripojenie výrobcu biometánu do distribučnej siete sa určí na základe skutočne vynaložených a preukázaných nákladov prevádzkovateľa distribučnej siete v súlade s osobitným predpisom. 31)

27.07.2016

Dodávka plynu zraniteľným odberateľom plynu

27.07.2016

§ 15

27.07.2016

(1) Cenová regulácia dodávky plynu zraniteľným odberateľom sa vzťahuje na dodávateľa plynu, ktorý dodáva plyn zraniteľným odberateľom plynu v roku t a poskytuje univerzálnu službu. Rokom na zaradenie do kategórie zraniteľný odberateľ sú údaje za rok t-2.

27.07.2016

(2) Súčasťou návrhu ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom sú

27.07.2016

a) ceny za dodávku plynu podľa odseku 3 vrátane podmienok pridelenia jednotlivého druhu tarify a podmienok finančného vysporiadania záväzkov dodávateľa plynu voči odberateľovi plynu vyplývajúcich z vyúčtovania dodávky plynu,

27.07.2016

b) údaje potrebné na preverenie cien za dodávku plynu, najmä predpokladané množstvo dodaného plynu v jednotlivých druhoch taríf v jednotkách množstva plynu, počet odberných miest,

27.07.2016

c) vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 14 až 17,

27.07.2016

d) maximálna cena za dodávku plynu vypočítaná podľa § 16,

27.07.2016

e) iné podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny.

27.07.2016

(3) Tarify pre odber plynu zraniteľnými odberateľmi sa členia na základe množstva odobratého plynu za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov pre každé jednotlivé odberné miesto samostatne takto:

27.07.2016

a) tarifa 1, ktorá sa používa od 0 kWh do 2 138 kWh vrátane (približne od 0 m3 do 200 m3 vrátane),

27.07.2016

b) tarifa 2, ktorá sa používa nad 2 138 kWh do 18 173 kWh vrátane (približne nad 200 m3 do 1 700 m3 vrátane),

27.07.2016

c) tarifa 3, ktorá sa používa nad 18 173 kWh do 42 760 kWh vrátane (približne nad 1 700 m3 do 4 000 m3 vrátane),

27.07.2016

d) tarifa 4, ktorá sa používa nad 42 760 kWh do 69 485 kWh vrátane (približne nad 4 000 m3 do 6 500 m3 vrátane),

27.07.2016

e) tarifa 5, ktorá sa používa nad 69 485 kWh do 85 000 kWh vrátane (približne nad 6 500 m3 do 7 951 m3 vrátane),

27.07.2016

f) tarifa 6, ktorá sa používa nad 85 000 kWh do 100 000 kWh vrátane (približne nad 7 951 m3do 9 355 m3 vrátane).

27.07.2016

(4) Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

27.07.2016

§ 16

27.07.2016

Spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom

27.07.2016

(1) Maximálna cena za dodávku plynu zraniteľným odberateľom CDODPt v eurách na jednotku množstva plynu bez nákladov obchodnej činnosti dodávateľa plynu sa vypočíta podľa vzorca

27.07.2016

CDODPt = CKPt + CPZt,

27.07.2016

kde

27.07.2016

CKPt sú náklady na nákup plynu v eurách na jednotku množstva plynu na rok t podľa vzorca

27.07.2016

CKPt = CENCG,t + kspd,

27.07.2016

kde

27.07.2016

CENCG,t je aritmetický priemer denných cien zverejnených burzou EEX (European Energy Exchange) na jej webovom sídle, produktu NCG Natural Gas Year Futures Cal-t v eurách na megawatthodinu za obdobie 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny,

27.07.2016

kspd je koeficient korigujúci rozdiel medzi cenou CENCG,t a diagramom dodávky plynu zraniteľným odberateľom, ktorý zohľadňuje medzinárodnú prepravu plynu na územie Slovenskej republiky, určený vo výške 1,25 eura na megawatthodinu,

27.07.2016

CPZt je najvyššia miera primeraného zisku, ktorý je možné zahrnúť do maximálnej ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom, ktorého hodnota je najviac 10 % z CKPt, maximálne však 2 eurá za 1 megawathodinu.

27.07.2016

(2) Cena za dodávku plynu v jednotlivých tarifách podľa § 15 ods. 3 je určená ako maximálna cena. Maximálna cena sa skladá z dvoch zložiek, a to z fixnej maximálnej mesačnej sadzby a z maximálnej sadzby za odobratý plyn. Fixná maximálna mesačná sadzba obsahuje náklady obchodnej činnosti dodávateľa plynu v eurách na jednotku množstva plynu na rok t, najviac vo výške 1 euro na odberné miesto odberateľa plynu a mesiac. Maximálna cena za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov plynu na rok t sa navrhuje tak, že vážený priemer maximálnych cien za dodávku plynu neprekročí maximálnu cenu za dodávku plynu na rok t, vypočítanú ako súčet maximálnej sadzby za odobratý plyn vypočítaný podľa odseku 1 a fixnej maximálnej mesačnej sadzby za odobratý plyn podľa predchádzajúcej vety.

27.07.2016

(3) K maximálnym cenám sa dodávateľom plynu pripočíta podľa cenového rozhodnutia úradu na rok t cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu podľa príslušných taríf za distribúciu plynu, pričom cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu prislúchajúca pre zraniteľných odberateľov plynu zohľadňuje výšku ich podielu na celkových nákladoch dodávateľa plynu za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre všetkých odberateľov plynu na vymedzenom území, vypočítaných na základe plánovaných denných maximálnych množstiev plynu a plánovaného množstva dodaného plynu.

27.07.2016

§ 17

27.07.2016

Dodávka plynu dodávateľom poslednej inštancie

27.07.2016

(1) Cenová regulácia dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie sa vzťahuje na dodávku plynu, ktorú uskutočňuje dodávateľ poslednej inštancie podľa osobitného predpisu. 32)

27.07.2016

(2) Súčasťou návrhu ceny za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie sú podklady a údaje k navrhovanej cene.

27.07.2016

(3) Odberatelia plynu sa dodávateľom poslednej inštancie zaradia do tarifných skupín určených na základe odberných pásiem zohľadňujúcich predpokladané ročné množstvo odobratého plynu podľa zaradenia do príslušných distribučných taríf v cenovom rozhodnutí úradu.

27.07.2016

(4) Maximálna cena za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie pre odberateľov plynu sa skladá z

27.07.2016

a) nákladov na nákup plynu pre odberateľov plynu určených pre obdobie dodávky plynu v režime poslednej inštancie, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

27.07.2016

CNDPIt = CENCG,t + ksdpi,

27.07.2016

kde

27.07.2016

CENCG,t je hodnota produktu NCG Natural Gas Month Futures platná v čase, keď sa určuje cena za dodávku plynu v režime poslednej inštancie pre obdobie dodávky plynu v tomto režime, vyjadrená v eurách na jednotku množstva plynu, pričom ceny NCG Natural Gas Month Futures sú zverejnené burzou EEX (European Energy Exchange) na jej webovom sídle,

27.07.2016

ksdpi je koeficient zohľadňujúci medzinárodnú prepravu plynu na územie Slovenskej republiky, ako aj navýšenie CENCG,t z dôvodu pokrytia dodávky plynu pre príslušných odberateľov plynu v režime poslednej inštancie a z dôvodu obmedzenia rizika dodávateľa plynu súvisiaceho s dodávkou poslednej inštancie určený vo výške 2 eurá na megawatthodinu,

27.07.2016

b) nákladov na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie v súlade s výškou zmluvne dohodnutej prepravnej kapacity dodávateľa plynu a cenami uvedenými v zmluve o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu podľa príslušného cenového rozhodnutia úradu pre prístup do prepravnej siete a prepravu plynu,

27.07.2016

c) nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie v súlade s cenami uvedenými v zmluve o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s pôvodným dodávateľom plynu a s príslušným cenovým rozhodnutím úradu pre prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu,

27.07.2016

d) nákladov na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu pre odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie v súlade s výškou zmluvne dohodnutou uskladňovacou kapacitou a s cenami uvedenými v zmluve o uskladňovaní plynu,

27.07.2016

e) nákladov dodávateľa plynu spojených s dodávkou plynu pre odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie určených podľa § 4 ods. 1,

27.07.2016

f) primeraného zisku z dodávky plynu pre odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie, najviac vo výške 2 eurá za 1 megawatthodinu.

27.07.2016

(5) Pri dostatočnej zmluvne dohodnutej prepravnej kapacite dodávateľa plynu poslednej inštancie u prevádzkovateľa prepravnej siete pokrývajúcej dodatočnú požiadavku na prepravnú kapacitu sa náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie určia podľa výšky ich podielu na celkových nákladoch dodávateľa plynu za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre všetkých odberateľov plynu na vymedzenom území, vypočítaných na základe plánovaných denných maximálnych množstiev plynu a plánovaného množstva dodaného plynu.

27.07.2016

(6) Pri dostatočnej zmluvne dohodnutej uskladňovacej kapacite dodávateľa plynu poslednej inštancie u prevádzkovateľa zásobníka pokrývajúcej dodatočnú požiadavku na uskladňovaciu kapacitu sa náklady na uskladňovanie plynu pre odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie určia podľa výšky ich podielu na celkových nákladoch dodávateľa poslednej inštancie na uskladňovanie plynu pre všetkých odberateľov plynu na základe plánovaných denných maximálnych množstiev plynu odberateľov plynu v režime poslednej inštancie.

27.07.2016

§ 18

27.07.2016

Výkup plynárenského zariadenia

27.07.2016

(1) Cenová regulácia výkupu plynárenského zariadenia sa vzťahuje na prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorého distribučnej siete je pripojených viac ako 100 000 odberných miest. 33)

27.07.2016

(2) Maximálna cena za výkup plynárenského zariadenia sa určí cenovým rozhodnutím na základe ekonomicky oprávnených nákladov na výkup plynárenského zriadenia tak, že zohľadňuje aj ekonomickú efektívnosť vykupovaného plynárenského zariadenia, ktorým je distribučná sieť.

27.07.2016

Prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu

27.07.2016

§ 19

27.07.2016

(1) Cenová regulácia prístupu do zásobníka a uskladňovania plynu sa uplatňuje, ak úrad rozhodne o zmene dohodnutého prístupu na regulovaný prístup podľa osobitného predpisu. 34)

27.07.2016

(2) Cenová regulácia prístupu do zásobníka a uskladňovania plynu sa vzťahuje na prevádzkovateľa zásobníka, ktorý uskladňuje plyn v zásobníku v roku t.

27.07.2016

(3) Na účely cenovej regulácie podľa odseku 2 sa každoročne do 31. októbra predkladajú tieto podklady:

27.07.2016

a) prehľad porovnateľných cien za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu podľa § 20 ods. 5 vrátane spôsobu indexácie cien v zmluvách o uskladňovaní plynu uzatváraných na obdobie dlhšie ako jeden rok a vrátane podmienok ich uplatňovania,

27.07.2016

b) údaje podľa § 20 ods. 2 až 5,

27.07.2016

c) prehľad o všetkých užívateľoch zásobníka s ich príslušným využitím zásobníka podľa uzatvorených zmlúv o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu v roku t-1,

27.07.2016

d) vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 18, 19 a 21 .

27.07.2016

§ 20

27.07.2016

(1) Podkladom k návrhu ceny za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu je aj analýza cien za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu v ostatných členských štátoch Európskej únie za roky t-4, t-3, t-2 a očakávaná skutočnosť za rok t-1.

27.07.2016

(2) Analýza podľa odseku 1 zahŕňa najmä prevádzkovateľov zásobníkov v členských štátoch Európskej únie, ktorí prevádzkujú zásobníky s podobnými parametrami ako regulovaný subjekt, ktorý predkladá návrh ceny. Kritériá porovnávania použité v analýze zohľadňujú okrem geologicko-technických charakteristík zásobníka aj parametre používané pri určovaní cien za uskladňovanie plynu u súčasných prevádzkovateľov zásobníkov, a to najmä

27.07.2016

a) pracovný objem, 35)

27.07.2016

b) vtlačný výkon, 36)

27.07.2016

c) ťažobný výkon, 37)

27.07.2016

d) obdobie účinnosti zmluvy.

27.07.2016

(3) Výsledkom analýzy je porovnanie cien za poskytovanie služby uskladňovacej kapacity 38) zahŕňajúcej pracovný objem, vtlačný výkon a ťažobný výkon, ale aj ceny za poskytovanie každej služby jednotlivo, ktoré regulovaný subjekt bude ponúkať v roku t. Súčasťou analýzy je aj prehľad o využívaných produktoch ponúkaných prevádzkovateľmi zásobníkov a porovnanie

27.07.2016

a) všetkých nákladov na prevádzku zásobníka,

27.07.2016

b) odpisov,

27.07.2016

c) výnosov za poskytovanie služieb v zásobníkoch porovnávaných prevádzkovateľov zásobníkov.

27.07.2016

(4) Prehľad nákladov, odpisov a výnosov sa predkladá v absolútnych číslach, ako aj prepočítané na jednotku maximálneho množstva uskladneného plynu v zásobníku.

27.07.2016

(5) Porovnateľná cena za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu na rok t sa navrhuje ako

27.07.2016

a) maximálna cena za pevnú uskladňovaciu kapacitu, 39) ktorá je určená pracovným objemom v kilowatthodinách za rok, príslušným maximálnym ťažobným výkonom v kilowatthodinách za deň a príslušným maximálnym vtlačným výkonom v kilowatthodinách za deň,

27.07.2016

b) maximálna cena za poskytnutie jednotlivej služby, ktorou je pracovný objem v kilowatthodinách za rok, ťažobný výkon v kilowatthodinách za deň a vtlačný výkon v kilowatthodinách za deň,

27.07.2016

c) maximálna cena za iné služby, ktoré sú poskytované prevádzkovateľom zásobníka v súlade s osobitným predpisom. 40)


27.07.2016

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

27.07.2016

§ 21

27.07.2016

Peňažné hodnoty a jednotkové ceny sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú najmenej na štyri desatinné miesta, pričom fixné mesačné sadzby alebo fixné ročné sadzby sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta.

27.07.2016

§ 22

27.07.2016

Pri zmene ceny sa ustanovenia o priamom určení ceny alebo spôsobe výpočtu ceny použijú primerane podľa zodpovedajúceho regulačného roku, v ktorom prichádza k zmene ceny.

27.07.2016

§ 23

27.07.2016

(1) Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2017.

27.07.2016

(2) Cenová regulácia podľa § 19 ods. 1 a 2 sa nevzťahuje na prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu, ktoré sa uskutočňujú na základe zmlúv o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu uzatvorených do 27. júla 2016.

27.07.2016

(3) Ak sa cena na rok 2017 v konaní o cenovej regulácii neschváli do 31. decembra 2016, do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu sa na rok 2017 uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na roky 2014 až 2016; rovnako sa postupuje, ak cena nebude určená.

01.01.2017

§ 24

01.01.2017

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky č. 187/2014 Z. z.

27.07.2016

§ 25

27.07.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 27. júla 2016 okrem § 24, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


27.07.2016

v z. Miroslav Čelinský v. r.


27.07.2016

27.07.2016

Príloha č. 1 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

27.07.2016

Bilancia fyzických tokov plynu prevádzkovateľa prepravnej siete na vstupe do prepravnej siete

27.07.2016

príloha 1

27.07.2016

27.07.2016

Príloha č. 2 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

27.07.2016

Bilancia fyzických tokov plynu prevádzkovateľa prepravnej siete na výstupe z prepravnej siete

27.07.2016

príloha 2

27.07.2016

27.07.2016

Príloha č. 3 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

27.07.2016

Bilancia prepravných kapacít prevádzkovateľa prepravnej siete na výstupe z prepravnej siete

27.07.2016

príloha 3

27.07.2016

27.07.2016

Príloha č. 4 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

27.07.2016

Bilancia prepravných kapacít prevádzkovateľa prepravnej siete na vstupe do prepravnej siete

27.07.2016

príloha 4

27.07.2016

27.07.2016

Príloha č. 5 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

27.07.2016

Ročná bilancia vlastnej spotreby plynu a strát plynu pri preprave plynu

27.07.2016

príloha 5

27.07.2016

27.07.2016

Príloha č. 6 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

27.07.2016

Prehľad nákladov a výnosov prevádzkovateľa prepravnej siete

27.07.2016

príloha 6

27.07.2016

27.07.2016

Príloha č. 7 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

27.07.2016

Bilancia fyzických tokov plynu prevádzkovateľa distribučnej siete na vstupe do distribučnej siete

27.07.2016

príloha 7

27.07.2016

27.07.2016

Príloha č. 8 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

27.07.2016

Bilancia fyzických tokov plynu prevádzkovateľa distribučnej siete na výstupe z distribučnej siete

27.07.2016

príloha 8

27.07.2016

27.07.2016

Príloha č. 9 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

27.07.2016

Ročná bilancia vlastnej spotreby a strát v distribúcii plynu

27.07.2016

príloha 9

27.07.2016

27.07.2016

Príloha č. 10 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

27.07.2016

Údaje o spoločných nákladoch prevádzkovateľa distribučnej siete

27.07.2016

príloha 10

27.07.2016

27.07.2016

Príloha č. 11 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

27.07.2016

Údaje o nákladoch prevádzkovateľa distribučnej siete

27.07.2016

príloha 11

27.07.2016

27.07.2016

Príloha č. 12 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

27.07.2016
Životnosť DHM, DNM a technologických zariadeníŽivotnosť
(v rokoch)
Akumulátory (batérie)8
Analyzátor sietí8
Anténne stožiare40
Armatúry iné (najmä závitové, prírubové a pod.)12
Armatúry plynové (najmä závitové, prírubové a pod.)15
Armatúry vodné (najmä závitové, prírubové a pod.)10
Betónové základy80
Bleskozvody a uzemnenia40
Budovy malých staníc – betónové (len samostatné objekty, najmä regulačné stanice ZP, trafostanice, výmenníkové stanice, dotláčacie stanice a pod.)50
Budovy administratívne50
Budovy malých staníc – kioskové (len samostatné objekty, najmä regulačné stanice ZP, trafostanice, výmenníkové stanice, dotláčacie stanice a pod.)50
Budovy malých staníc – murované (len samostatné objekty, najmä regulačné stanice ZP, trafostanice, výmenníkové stanice, dotláčacie stanice a pod.)60
Budovy malých staníc – plechové (len samostatné objekty, najmä regulačné stanice ZP, trafostanice, výmenníkové stanice, dotláčacie stanice a pod.)30
Budovy malých staníc – vstavané (len samostatné objekty, najmä regulačné stanice ZP, trafostanice, výmenníkové stanice, dotláčacie stanice a pod.)60
Bunky z plastu a sklolaminátu a pod. (len samostatné objekty, najmä regulačné stanice ZP, trafostanice, výmenníkové stanice, dotláčacie stanice, telemetrické skrinky a pod.)50
Čerpadlá (najmä čerpadlá kvapalín oleja, vody, kondenzátu, vysávače, vývevy a pod.)15
Čistiace komory (najmä v rozvodoch plynu, tepla, vody a pod. – nie stavebné časti)10
Čistička ultrazvuková10
Čistiarne odpadových vôd (ČOV) – stavebná časť50
Čistiarne odpadových vôd (ČOV) – technologická časť25
Defektoskop10
Dopravníky a dopravné zariadenia (najmä pásové, závitovkové, korčekové a pod.)12
Elektrické motory (najmä synchrónne, asynchrónne, krokové, derivačné, iné ako generátory a pod.)20
Elektrické prípojky NN (najmä káblové zemné, káblové vzdušné, vzdušné a pod.)35
Elektrické prípojky VN (najmä káblové zemné, káblové vzdušné, vzdušné a pod.)40
Elektrické prípojky VVN40
Elektrocentrály prenosné (najmä zážihové, vznetové a pod.)12
Elektroinštalácia v objektoch (najmä v regulačných staniciach, rozvodniach, výmenníkových staniciach, zariadeniach na úpravu vody a pod.)25
Elektronické prístroje kancelárske (najmä faxy, písacie stroje, tlačiarne, kopírovacie stroje, fotoaparáty, skenery, chladničky, TV prijímače, videokonferenčné zariadenia, prevodníky, čítačky a pod.)8
Elektronické zariadenia s individuálnymi funkciami (najmä kalibrátory, termokamery, analyzátory spalín, tlaku a iných neelektrických veličín a pod.)12
Energomosty40
Filtre (najmä pieskové, zariadenia s aktívnym uhlím, s vymeniteľnými kartušami, samočistiace a pod.)15
Garáže betónové40
Garáže inej konštrukcie25
Generátory, alternátory20
Hasiace prístroje12
Havarijné jamy50
Hydraulické zdviháky20
Kanalizácia60
Kompresory bez pohonnej jednotky17
Komunikácie nespevnené20
Komunikácie spevnené – cesty50
Kondenzačné nádrže20
Kontajnery na odpad10
Kotly na pevné palivo, kvapalné palivo, elektrokotly20
Kotolne – celé zostavy, najmä na plynné palivo, pevné palivo a iné, okrem tých, ktoré sa využívajú na podnikanie v tepelnej energetike25
Lesné kolesové traktory15
Malotraktory15
Meracie a diagnostické prístroje so špeciálnymi funkciami17
Meracie transformátory napätia30
Meracie transformátory prúdu30
Montážne plošiny mechanické17
Montážne plošiny v motorovom vozidle17
Motory s iným ako elektrickým pohonom (najmä zážihové, vznetové, plynové a pod.)17
Nabíjačky17
Nábytok15
Nábytok dielenský12
Nákladné automobily12
Navŕtavacie súpravy (najmä pre pripojenie plynových prípojok, vodovodných prípojok a pod.)20
Obrábacie stroje stacionárne, všeobecne (najmä sústruhy, frézy, vŕtačky, brúsky a pod.)20
Oceľové konštrukcie30
Oceľové montované sklady30
Oceľové prístrešky25
Odlučovače oleja30
Ochrany – elektronické17
Ochrany – neelektronické20
Olejové nádrže30
Oplotenia30
Oporné múry80
Optické vedenia50
Osobné automobily15
Paletové vozíky17
Prepínacie hodiny12
Priemyselné váhy17
Prívesy12
Rádioreléové zariadenia (najmä vysielačky, prijímacie zariadenia a iné komunikačné nástroje a pod.)17
Rozvodná istiaca skriňa25
Rozvádzače skriňové NN30
Rozvádzače skriňové VN30
Rozvádzače zapúzdrené NN40
Rozvádzače zapúzdrené VN40
Rozvádzače zapúzdrené VVN40
Rozvody NN30
Rozvody VN40
Ručné elektrické náradie10
Ručné mechanické náradie8
Skladové kontajnery20
Sklady betónové50
Sklady plechové20
Snežné skútre12
Softvér krabicový generický5
Softvér s individuálnym určením8
Studne80
Svetelné zdroje (najmä svetelné reklamy, svetelné znaky, značky, svetelné oznamovacie tabule, svietidlá pre osvetlenie hál, rozvodní, regulačných staníc a pod.)10
Systém ústredného kúrenia25
Systémy SCADA, HDO a MaR10
Systémy synchronizácie reálneho času20
Špeciálne podvozky15
Špeciálne prívesy15
Štúdie a modely10
Technická dokumentácia10
Technológia regulačných staníc30
Telemetrické zariadenia17
Tlakové nádoby25
Traktorové prívesy15
Traktory15
Trasové uzávery50
Trezory50
UPS zdroje (záložné zdroje)5
Vaňa z nehrdzavejúcej ocele60
Vedenia NN káblové podzemné40
Vedenia NN káblové vzdušné35
Vedenia NN vzdušné35
Vedenia VN káblové podzemné40
Vedenia VN káblové vzdušné35
Vedenia VN vzdušné35
Vodovodné potrubia60
Vonkajšie osvetlenie (najmä na stĺpoch, vonkajších konštrukciách a pod.)25
Vozidlá so špeciálnou nadstavbou15
Vozíky štartovacie17
Vozíky vŕtacie17
Vyklápač plastových nádob17
Výpočtová technika5
Výsledky meraní10
Vysokozdvižné vozíky15
Zariadenia na úpravu vody (najmä filtračné, zmäkčovacie stanice, úprava kondenzátu, úprava demineralizovanej vody a pod.)14
Závesné montážne rebríky12
Zdroj Rittal8
Zdviháky – ručné17
Zváracie agregáty15
Žeriavy mostové25
Žeriavy na vozidlách17
Žeriavy portálové25
Žumpy50
Elektroenergetika
Elektromery10
Elektromery – inteligentné meracie systémy10
Káblové bubny8
Rozvodne VVN 110/22 kV40
Stanovištia transformátorov40
Trafostanice VN/NN betónové vrátane technológie a objektu bez transformátora50
Trafostanice VN/NN kioskové vrátane technológie a objektu bez transformátora50
Trafostanice VN/NN murované vrátane technológie a objektu bez transformátora60
Trafostanice VN/NN stĺpové vrátane technológie a objektu bez transformátora30
Trafostanice VN/NN stožiarové vrátane technológie a objektu bez transformátora30
Trafostanice VN/NN vstavané bez transformátora a stavebnej časti60
Trafostanice zapúzdrené a objektu bez transformátora60
Transformátory (VN, VVN )30
Úsekové odpojovače30
Vedenia VVN káblové podzemné40
Vedenia VVN vzdušné40
Plynárenstvo
Aktívna protikorózna ochrana30
Etalónový plynomer12
Gasodor10
Havarijný vak12
Plynomery20
Plynovody oceľové40
Plynovody polyetylénové50
Prípojky plynu oceľové40
Prípojky plynu polyetylénové50
Regulátory tlaku plynu25
Stanica katódovej ochrany30
Súprava balónovacia10
Tepelná energetika
Armatúry10
Čerpadlá, pumpy12
Ekonomizéry, rekuperátory, ohrievače25
Horáky na kvapalné palivo15
Horáky na plynové palivo20
Horáky na práškové palivo15
Chladiace veže40
Chladiace veže – betónové60
Chladiče kondenzátu (dochladzovače kondenzátu)15
Kolektory pre rozvod tepla50
Komíny80
Kondenzátory pary20
Kotly na biomasu15
Meracia a regulačná technika6
Mlyny12
Odlučovače popolčeka30
Odovzdávacie stanice tepla25
Odškvarovací systém (bez dopravníka)10
Potrubia na rozvod tepla – oceľové25
Potrubia na rozvod tepla – predizolované30
Redukčné stanice pary15
Riadiace systémy, servery10
Spalinovody30
Sušičky a triedičky uhoľného prachu15
Turbíny (najmä parné, plynové a pod.)25
Vzduchové a dymové ventilátory15
Vzduchovody25
Zásobníky na sypké hmoty (škvara, vápno a iné)20
Vodné hospodárstvo
Čerpacie a prečerpávacie stanice – stavebná časť60
Čerpacie a prečerpávacie stanice – technologická časť25
Dotláčacie stanice15
Kanalizačné šachty, odľahčovacie komory, dažďové nádrže50
Úpravne vody – stavebná časť50
Úpravne vody – technologická časť (deionizácia, demineralizácia, dekarbonizácia vody)25
Vodojem – stavebná časť80
Vodojem – technologická časť25
Vodomerné, armatúrne šachty50
Vodomerné uzávery50
Vodomery, prietokomery12
Vyhnívacie nádrže40
27.07.2016

Vysvetlivky k tabuľke:

27.07.2016

DHM – dlhodobý hmotný majetok,

27.07.2016

DNM – dlhodobý nehmotný majetok,

27.07.2016

ZP – zemný plyn,

27.07.2016

NN – nízke napätie,

27.07.2016

VN – vysoké napätie,

27.07.2016

VVN – veľmi vysoké napätie,

27.07.2016

SCADA – informačný a merací systém,

27.07.2016

HDO – hromadné diaľkové ovládanie,

27.07.2016

MaR – meranie a regulácia.

27.07.2016

27.07.2016

Príloha č. 13 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

27.07.2016

Údaje potrebné na určenie osobných nákladov za distribúciu plynu – priemerné ročné osobné náklady na zamestnanca

27.07.2016

príloha 13

27.07.2016

27.07.2016

Príloha č. 14 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

27.07.2016

Údaje dodávateľa plynu o dodávke plynu všetkým odberateľom plynu

27.07.2016

príloha 14

27.07.2016

27.07.2016

Príloha č. 15 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

27.07.2016

Údaje o predaji plynu a dodávke plynu zraniteľným odberateľom

27.07.2016

príloha 15

27.07.2016

27.07.2016

Príloha č. 16 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

27.07.2016

Údaje o nákupe plynu pre všetkých odberateľov

27.07.2016

príloha 16

27.07.2016

27.07.2016

Príloha č. 17 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

27.07.2016

Údaje o spoločných nákladoch dodávateľa plynu zraniteľným odberateľom

27.07.2016

príloha 17

27.07.2016

27.07.2016

Príloha č. 18 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

27.07.2016

Súhrnný tok plynu v zásobníku

27.07.2016

príloha 18

27.07.2016

27.07.2016

Príloha č. 19 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

27.07.2016

Prehľad o pridelenej uskladňovacej kapacite užívateľom zásobníka

27.07.2016

príloha 19

27.07.2016

27.07.2016

Príloha č. 20 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

27.07.2016

Prehľad o hmotnom majetku a nehmotnom majetku využívanom na distribúciu plynu a regulačných odpisoch

27.07.2016

príloha 20

27.07.2016

27.07.2016

Príloha č. 21 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

27.07.2016

Prehľad nákladov a výnosov prevádzkovateľa zásobníka

27.07.2016

príloha 21

Poznámky pod čiarou

27.07.2016

1) § 12 ods. 1 písm. d) a ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

27.07.2016

2) § 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z.

27.07.2016

3) § 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

27.07.2016

4) § 14 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z.

27.07.2016

5) Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 13 ods. 3 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

27.07.2016

6) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

27.07.2016

7) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2014 Z. z.

27.07.2016

8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25. 4. 2013).

27.07.2016

9) § 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

27.07.2016

10) Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

27.07.2016

11) § 76 a 76a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

27.07.2016

12) § 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

27.07.2016

13) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

27.07.2016

14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

27.07.2016

15) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

27.07.2016

16) Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

27.07.2016

17) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

27.07.2016

18) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

27.07.2016

19) § 59 ods. 14 opatrenia č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.).

27.07.2016

20) § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.

27.07.2016

21) § 31 ods. 3 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z.

27.07.2016

22) § 3 písm. a) šiesty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

27.07.2016

23) § 13 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

27.07.2016

24) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu.

27.07.2016

25) § 32 ods. 3 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z.

27.07.2016

26) § 31 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 321/2014 Z. z.

27.07.2016

27) Čl. 3 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach (Ú. v. EÚ, L 91, 27. 3. 2014).

27.07.2016

28) § 47 ods. 3 a 4 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.

27.07.2016

29) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

27.07.2016

30) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

27.07.2016

31) § 11a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

27.07.2016

32) § 18 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 102/2014 Z. z.

27.07.2016

33) § 64 ods. 13 zákona č. 251/2012 Z. z.

27.07.2016

34) § 9 ods. 1 písm. b) bod 3, § 10 písm. k) a § 16 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z.

27.07.2016

35) § 2 písm. b) bod 11 vyhlášky č. 24/2013 Z. z.

27.07.2016

36) § 2 písm. b) bod 28 vyhlášky č. 24/2013 Z. z.

27.07.2016

37) § 2 písm. b) bod 23 vyhlášky č. 24/2013 Z. z.

27.07.2016

38) § 2 písm. b) bod 24 vyhlášky č. 24/2013 Z. z.

27.07.2016

39) § 2 písm. b) bod 5 vyhlášky č. 24/2013 Z. z.

27.07.2016

40) Čl. 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005.