Nariadenie vlády č. 196/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2009 Z. z.

Platnosť od 15.06.2016
Účinnosť od 15.06.2016

OBSAH

15.06.2016

196

15.06.2016

NARIADENIE VLÁDY

15.06.2016

Slovenskej republiky

15.06.2016

z 8. júna 2016,

15.06.2016

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2009 Z. z.

15.06.2016

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


15.06.2016

Čl. I

15.06.2016

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

15.06.2016

1. V § 1 ods. 1 sa za slová „členského štátu Európskej únie“ vkladajú slová „alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,“.

15.06.2016

2. V § 7 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty Európskej únie“.

15.06.2016

3. Názov prílohy znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

15.06.2016

4. V prílohe prvý bod znie:

15.06.2016

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5; Ú. v. ES L 332, 28. 12. 2000) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002).“.

15.06.2016

5. Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

15.06.2016

3. Smernica Komisie (EÚ) 2015/2087 z 18. novembra 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Ú. v. EÚ L 302, 19. 11. 2015).“.


15.06.2016

Čl. II

15.06.2016

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júna 2016.


15.06.2016

Robert Fico v. r.