Vyhláška č. 192/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o monitorovaní energetickej náročnosti verejných budov

Platnosť od 10.06.2016
Účinnosť od 15.06.2016
15.06.2016

192

15.06.2016

VYHLÁŠKA

15.06.2016

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

15.06.2016

z 23. mája 2016

15.06.2016

o monitorovaní energetickej náročnosti verejných budov

15.06.2016

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 písm. d) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


15.06.2016

§ 1

15.06.2016

Na účely monitorovania energetickej náročnosti verejných budov sa poskytujú tieto údaje:

15.06.2016

a) názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá užíva verejnú budovu,

15.06.2016

b) kategória právnickej osoby, ktorá užíva verejnú budovu:

15.06.2016

1. ústredný orgán štátnej správy,

15.06.2016

2. orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou,

15.06.2016

3. miestny orgán štátnej správy,

15.06.2016

4. samosprávny kraj,

15.06.2016

5. obec,

15.06.2016

6. iná,

15.06.2016

c) číslo energetického certifikátu,1) ak bol vydaný,

15.06.2016

d) celková podlahová plocha verejnej budovy,

15.06.2016

e) kategória budovy,2)

15.06.2016

f) údaje o spotrebe energie v budove v členení podľa formy energie a jednotlivých miest spotreby energie v budove3)

15.06.2016

1. za tri kalendárne roky pred významnou obnovou verejnej budovy,4)

15.06.2016

2. za rok, v ktorom bola realizovaná významná obnova verejnej budovy,

15.06.2016

3. počas doby životnosti opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti,5)

15.06.2016

g) údaje o potrebe energie pre budovu v členení podľa formy energie a jednotlivých miest spotreby energie3)

15.06.2016

1. pred realizáciou významnej obnovy verejnej budovy,

15.06.2016

2. po realizácii významnej obnovy verejnej budovy,

15.06.2016

h) dátum začatia realizácie významnej obnovy verejnej budovy,

15.06.2016

i) dátum ukončenia realizácie významnej obnovy verejnej budovy,

15.06.2016

j) opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti realizované v rámci významnej obnovy verejnej budovy,

15.06.2016

k) celkové investičné náklady plánované alebo vynaložené na realizáciu významnej obnovy verejnej budovy.

15.06.2016

§ 2

15.06.2016

Správa z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov obsahuje

15.06.2016

a) zoznam verejných budov podľa § 10 ods. 8 zákona spolu s údajmi podľa § 1,

15.06.2016

b) prehľad údajov o energetickej náročnosti verejných budov podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1,

15.06.2016

c) vyhodnotenie celkovej dosiahnutej úspory energie na plnenie cieľa úspor energie budov podľa
§ 10 ods. 3 písm. a) zákona za predchádzajúci kalendárny rok,

15.06.2016

d) vyhodnotenie celkovej dosiahnutej úspory energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa do roku 2020 za

15.06.2016

1. predchádzajúci kalendárny rok,

15.06.2016

2. všetky prechádzajúce kalendárne roky kumulatívne až do dátumu plnenia cieľa.

15.06.2016

§ 3

15.06.2016

(1) Úspora energie dosiahnutá obnovou verejnej budovy sa vypočíta v

15.06.2016

a) prvom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, ako čiastočná úspora energie,

15.06.2016

b) každom ďalšom kalendárnom roku nasledujúcom po roku podľa písmena a) ako ročná úspora energie.

15.06.2016

(2) Spôsob výpočtu čiastočnej úspory energie a ročnej úspory energie podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 2.

15.06.2016

(3) Pri vyhodnotení celkovej dosiahnutej úspory energie na plnenie cieľov podľa § 2 písm. c) a d) sa započíta výška úspory energie podľa odseku 1.

15.06.2016

(4) Ak údaj o výške úspory energie podľa odseku 1 písm. a) nie je dostupný, do vyhodnotenia celkovej dosiahnutej úspory energie na plnenie cieľov podľa § 2 písm. c) a d) sa započíta výška plánovanej úspory energie. Spôsob výpočtu plánovanej úspory energie je uvedený v prílohe č. 2.

15.06.2016

§ 4

15.06.2016

V správe z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov predloženej Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky v roku 2017 sa uvedie aj vyhodnotenie celkovej dosiahnutej úspory energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa do roku 2016.


15.06.2016

§ 5

15.06.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2016.


15.06.2016

Peter Žiga v. r.


15.06.2016

15.06.2016

Príloha č. 1 k vyhláške č. 192/2016 Z. z.

15.06.2016

VZOR

15.06.2016

PREHĽAD ÚDAJOV O ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV

15.06.2016
Rok:..................Ústredné
orgány
štátnej
správy
Orgány štátnej
správy
s celoštátnou
pôsobnosťou
Miestne
orgány štátnej
správy
Samosprávne krajeObceVerejné
budovy
spolu
Počet významne obnovených verejných budov [ks]
Súčet celkových podlahových plôch verejných budov, ktoré boli významne obnovené aspoň na úroveň minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budova) [m2]
Celková čiastočná úspora energie vo významne obnovených verejných budovách vypočítaná podľa § 3 ods. 1 písm. a)b) [kWh]
Celková ročná úspora energie vo významne obnovených verejných budovách vypočítaná podľa § 3 ods. 1 písm. b)c) [kWh]
Celková čiastočná úspora energie vo významne obnovených verejných budovách vypočítaná podľa § 3 ods. 1 písm. a) na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa [kWh]
– za kalendárny rok
– kumulovaná do roku 2020
Celková ročná úspora energie vo významne obnovených verejných budovách vypočítaná podľa § 3 ods. 1 písm. b) na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa [kWh]
– za kalendárny rok
– kumulovaná do roku 2020
Priemerná spotreba energie verejných budov za tri kalendárne roky pred obnovou vypočítaná váženým priemerom so zohľadnením celkovej podlahovej plochy [MWh/rok]:
– celková
– rozdelená podľa kategórie budov
Priemerná energetická náročnosť verejnej budovyd) [kWh/(m2. a)]
Priemerná investičná náročnosť významnej obnovy verejnej budovy [eurá/MWh]e)
Priemerná čiastočná úspora energie vo verejnej budove vypočítaná podľa § 3 ods. 1 písm. a) [kWh]f)
Priemerná ročná úspora energie vo verejnej budove vypočítaná podľa § 3 ods. 1 písm. b) [kWh]g)
15.06.2016

Vysvetlivky:

15.06.2016

a) súčet celkových podlahových plôch verejných budov, ktoré boli významne obnovené aspoň na úroveň minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov, sa vypočíta ako súčet celkových podlahových plôch verejných budov s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 250 m2, ktoré boli významne obnovené aspoň na úroveň minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov,6)

15.06.2016

b) celková čiastočná úspora energie sa vypočíta ako súčet úspor energie dosiahnutých realizáciou významnej obnovy verejných budov s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 250 m2 podľa § 3 ods. 1 písm. a),

15.06.2016

c) celková ročná úspora energie sa vypočíta ako súčet úspor energie dosiahnutých realizáciou významnej obnovy verejných budov s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 250 m2 podľa § 3 ods. 1 písm. b),

15.06.2016

d) priemerná energetická náročnosť verejnej budovy sa vypočíta ako priemer hodnôt individuálnych energetických náročností verejných budov vypočítaných podľa vzorca

15.06.2016

vzorec 01

15.06.2016

kde

15.06.2016

vzorec 02

15.06.2016

ENj – energetická náročnosť verejnej budovy v príslušnom kalendárnom roku vyjadrená v kWh/(m2. a),

15.06.2016

Sj – spotreba energie v príslušnom kalendárnom roku vyjadrená v kWh,

15.06.2016

CPP – celková podlahová plocha budovy vyjadrená v m2,

15.06.2016

DSTj – dennostupne v príslušnom kalendárnom roku vyjadrené v K . deň,

15.06.2016

___
DST – priemerný počet dennostupňov v troch kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa zisťuje energetická náročnosť verejnej budovy, vyjadrený v K . deň,

15.06.2016

DSTj-k – dennostupne v troch kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bola realizovaná významná obnova verejnej budovy, vyjadrené v K . deň; k = 1 až 3,

15.06.2016

e) investičná náročnosť sa vypočíta ako podiel celkových investičných nákladov a ročnej úspory energie alebo čiastočnej úspory energie v budove vyjadrený v eurách/MWh,

15.06.2016

f) priemerná čiastočná úspora energie sa vypočíta ako priemer úspor energie dosiahnutých realizáciou významnej obnovy verejných budov s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 250 m2 podľa § 3 ods. 1 písm. a),

15.06.2016

g) priemerná ročná úspora energie sa vypočíta ako priemer úspor energie dosiahnutých realizáciou významnej obnovy verejných budov s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 250 m2 podľa § 3 ods. 1 písm. b).

15.06.2016

15.06.2016

Príloha č. 2 k vyhláške č. 192/2016 Z. z.

15.06.2016

SPÔSOB VÝPOČTU ÚSPORY ENERGIE

15.06.2016

1. Čiastočná úspora energie

15.06.2016

Čiastočná úspora energie sa vypočíta podľa vzorca

15.06.2016

vzorec 03

15.06.2016

kde

15.06.2016

vzorec 04

15.06.2016

ÚS, – čiastočná úspora energie v kalendárnom roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, korigovaná na klimatické podmienky, vyjadrená v kWh,

15.06.2016

Si-1, Si-2, Si-3 – spotreba energie v troch kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, vyjadrená v kWh,

15.06.2016

Si – spotreba energie v kalendárnom roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, vyjadrená v kWh,

15.06.2016

DSTi – dennostupne v kalendárnom roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, vyjadrené v K . deň,

15.06.2016

DSTi-1, DSTi-2, DSTi-3 – dennostupne v troch kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, vyjadrené v K . deň,

15.06.2016

___
DST – priemerný počet dennostupňov v troch kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, vyjadrený v K . deň,

15.06.2016

DSTi-k – dennostupne v troch kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, vyjadrené v K . deň,

15.06.2016

i – rok realizácie obnovy verejnej budovy,

15.06.2016

k – rok predchádzajúci roku, v ktorom bola realizovaná významná obnova verejnej budovy; k = 1 až 3.

15.06.2016

2. Ročná úspora energie

15.06.2016

Ročná úspora energie sa vypočíta podľa vzorca

15.06.2016

vzorec 05

15.06.2016

kde

15.06.2016

vzorec 06

15.06.2016

ÚSi+n – skutočne nameraná ročná úspora energie v druhom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, korigovaná na klimatické podmienky, vyjadrená v kWh,

15.06.2016

Si+1, Si+2, Si+3 – spotreba energie v troch kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, vyjadrená v kWh,

15.06.2016

Si+n – spotreba energie v rokoch nasledujúcich po roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, korigovaná na klimatické podmienky, vyjadrená v kWh,

15.06.2016

DSTi – dennostupne v kalendárnom roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, vyjadrené v K . deň,

15.06.2016

DSTi-1, DSTi-2, DSTi-3 – dennostupne v troch kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, vyjadrené v K . deň,

15.06.2016

___
DST priemerný počet dennostupňov v troch kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bola realizovaná významná obnova verejnej budovy, vyjadrený v K . deň,

15.06.2016

DSTi+n – dennostupne v kalendárnych rokoch nasledujúcich po roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, vyjadrené v K . deň,

15.06.2016

DSTi-k – dennostupne v troch kalendárnych rokoch predchádzajúcich roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, vyjadrené v K . deň,

15.06.2016

i – rok realizácie obnovy verejnej budovy,

15.06.2016

k – rok predchádzajúci roku, v ktorom bola realizovaná významná obnova verejnej budovy; k = 1 až 3,

15.06.2016

n – rok nasledujúci po roku realizácie významnej obnovy verejnej budovy; n = 1 až posledný rok životnosti opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti.5)

15.06.2016

3. Plánovaná úspora energie

15.06.2016

Plánovaná úspora energie sa vypočíta podľa vzorca

15.06.2016

ÚSi_plan = (Ppred – Ppo) . CPP,

15.06.2016

kde

15.06.2016

ÚSi_plan – plánovaná úspora energie v roku realizácie obnovy verejnej budovy vyjadrená v kWh,

15.06.2016

Ppred – potreba energie pre budovu pred realizáciou obnovy verejnej budovy vyjadrená v kWh/(m2.a),

15.06.2016

Ppo – potreba energie pre budovu po realizácii obnovy verejnej budovy vyjadrená v kWh/(m2.a),

15.06.2016

CPP – celková podlahová plocha budovy vyjadrená v m2.

Poznámky pod čiarou

15.06.2016

1) § 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.06.2016

2) § 3 ods. 5 zákona č. 555/2005 Z. z.

15.06.2016

3) Príloha č. 3 k vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.06.2016

4) § 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z.

15.06.2016

5) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 327/2015 Z. z. o výpočte a plnení cieľov energetickej efektívnosti.

15.06.2016

6) § 4 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z.