Vyhláška č. 19/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.02.2016
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem § 2 až 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2016.

01.01.2016

19

01.01.2016

VYHLÁŠKA

01.01.2016

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

01.01.2016

z 15. decembra 2015

01.01.2016

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

01.01.2016

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 2 ods. 7 a § 9 ods. 3 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z. ustanovuje:


01.01.2016

§ 1

01.01.2016

(1) Vymedzené úseky diaľnic, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady diaľničnej známky, sa označujú dopravnou značkou „Diaľnica" (IP 23a) a dopravnou značkou „Koniec diaľnice" (IP 23b), ak v odseku 3 nie je ustanovené inak.

01.01.2016

(2) Vymedzené úseky rýchlostných ciest, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady diaľničnej známky, sa označujú dopravnou značkou „Rýchlostná cesta" (IP 22a) a dopravnou značkou „Koniec rýchlostnej cesty" (IP 22b), ak v odseku 3 nie je ustanovené inak.

01.01.2016

(3) Začiatok vymedzených úsekov diaľnic alebo rýchlostných ciest, ktoré možno užívať bez úhrady, sa označuje dopravnou značkou „Koniec úhrady diaľničnou známkou" (II 22b). Koniec vymedzených úsekov diaľnic alebo rýchlostných ciest, ktoré možno užívať bez úhrady, sa označuje dopravnou značkou „Úhrada diaľničnou známkou" (II 22a).

01.02.2016

§ 2

01.02.2016

(1) Preukaz osoby poverenej výkonom kontroly úhrady diaľničnej známky (ďalej len „preukaz“) je doklad žltooranžovej farby s rozmermi 101 mm × 70 mm vyhotovený z ofsetového papiera potlačeného jemným rastrom žltooranžovej farby, zaliaty do plastovej fólie.

01.02.2016

(2) Vzor preukazu je uvedený v prílohe.

01.02.2016

§ 3

01.02.2016

Preukazy vydané do 31. januára 2016 možno používať do doby platnosti v nich uvedenej.


01.02.2016

§ 4

01.02.2016

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 339/2014 Z. z., ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.

01.01.2016

§ 5

01.01.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem § 2 až 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2016.


01.01.2016

Ján Počiatek v. r.


01.01.2016

01.01.2016

Príloha k vyhláške č. 19/2016 Z. z.

01.01.2016

VZOR PREUKAZU OSOBY POVERENEJ VÝKONOM KONTROLY ÚHRADY DIAĽNIČNEJ ZNÁMKY

01.01.2016

predná strana

01.01.2016

01.01.2016

zadná strana

01.01.2016