Vyhláška č. 188/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice

Platnosť od 01.06.2016
Účinnosť od 01.07.2016 do31.08.2017
Zrušený 289/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 180/2017 Z. z. vložil do § 19 zákona č. 289/2008 Z. z. nový bod 3, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 188/2016 Z. z.

OBSAH

01.07.201631.08.2017

188

01.07.201631.08.2017

VYHLÁŠKA

01.07.201631.08.2017

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.07.201631.08.2017

z 18. mája 2016,

01.07.201631.08.2017

ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice

01.07.201631.08.2017

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4a ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.07.201631.08.2017

§ 1

01.07.201631.08.2017

Počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice podľa § 4a ods. 2 zákona je 3 000.


01.07.201631.08.2017

§ 2

01.07.201631.08.2017

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2016.


01.07.201631.08.2017

Peter Kažimír v. r.