Vyhláška č. 188/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice

Platnosť od 01.06.2016
Účinnosť od 01.07.2016 do31.08.2017 (za 15 dní)
Zrušený 289/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 180/2017 Z. z. vložil do § 19 zákona č. 289/2008 Z. z. nový bod 3, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 188/2016 Z. z.

OBSAH

01.07.201631.08.2017

188

01.07.201631.08.2017

VYHLÁŠKA

01.07.201631.08.2017

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.07.201631.08.2017

z 18. mája 2016,

01.07.201631.08.2017

ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice

01.07.201631.08.2017

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4a ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.07.201631.08.2017

§ 1

01.07.201631.08.2017

Počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice podľa § 4a ods. 2 zákona je 3 000.


01.07.201631.08.2017

§ 2

01.07.201631.08.2017

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2016.


01.07.201631.08.2017

Peter Kažimír v. r.