Vyhláška č. 180/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch

(v znení č. 295/2017 Z. z.)

Platnosť od 23.05.2016
Účinnosť od 01.12.2017
22.12.2016

180

22.12.2016

VYHLÁŠKA

22.12.2016

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

22.12.2016

z 2. mája 2016

22.12.2016

o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch

22.12.2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:


22.12.2016

§ 1

22.12.2016

Táto vyhláška upravuje požiadavky na potravinárske kazeíny a potravinárske kazeináty určené na ľudskú spotrebu a na ich zmesi.

22.12.2016

§ 2

22.12.2016

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

22.12.2016

a) potravinárskym kyslým kazeínom mliečny výrobok získaný oddelením, praním a vysušením kyslej zrazeniny odstredeného mlieka a/alebo iných výrobkov získaných z mlieka,

22.12.2016

b) potravinárskym sladkým kazeínom mliečny výrobok získaný oddelením, praním a vysušením zrazeniny odstredeného mlieka a/alebo iných výrobkov získaných z mlieka; zrazenina sa získa pôsobením syridla alebo iných enzýmov koagulujúcich mlieko,

22.12.2016

c) potravinárskym kazeinátom mliečny výrobok získaný reakciou potravinárskeho kazeínu alebo zrazeniny potravinárskeho kazeínu s neutralizujúcimi látkami a následným sušením.

22.12.2016

§ 3

22.12.2016

(1) Potravinárske kazeíny a potravinárske kazeináty musia byť označené tak, aby vyhovovali požiadavkám podľa tejto vyhlášky; ak nevyhovujú požiadavkám podľa prílohy č. 1 prvého bodu písm. b) a c), druhého bodu písm. b) a c) alebo prílohy č. 2 písm. b) a c), nie je možné ich použiť na výrobu potravín.

22.12.2016

(2) Ak sa s potravinárskymi kazeínmi a potravinárskymi kazeinátmi obchoduje na iné účely, musia mať názov a byť označené tak, aby kupujúci nebol uvedený do omylu, pokiaľ ide o ich druh, kvalitu alebo používanie.

22.12.2016

(3) V označení potravinárskych kazeínov a potravinárskych kazeinátov sa ľahko viditeľne, jasne čitateľne a nezmazateľne uvádzajú tieto údaje:

22.12.2016

a) názov mliečneho výrobku, pri potravinárskych kazeinátoch aj označenie katiónu podľa prílohy č. 2 písm. d),

22.12.2016

b) pri mliečnych výrobkoch umiestňovaných na trh ako zmesi:

22.12.2016

1. slovo „zmes“, po ktorom nasledujú názvy výrobkov, z ktorých sa zmes skladá, v poradí podľa klesajúcej hmotnosti,

22.12.2016

2. pri potravinárskych kazeinátoch označenie katiónu v kazeináte,

22.12.2016

3. pri zmesi obsahujúcej potravinárske kazeináty množstvo bielkovín,

22.12.2016

c) netto hmotnosť výrobku vyjadrená v kilogramoch alebo gramoch,

22.12.2016

d) meno, priezvisko a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku alebo obchodný názov a sídlo, pod ktorého menom alebo obchodným názvom sa výrobok umiestňuje na trh, ak nemá sídlo v Európskej únii dovozca na trh Európskej únie,

22.12.2016

e) krajina pôvodu, ak ide o výrobok dovážaný z tretích krajín,

22.12.2016

f) dátum výroby alebo označenie, podľa ktorého možno identifikovať dávku.

22.12.2016

(4) Údaje uvedené v odseku 3 písm. b) treťom bode a písm. c) až e) možno uviesť len v sprievodnej dokumentácii.

22.12.2016

(5) Mliečny výrobok uvedený v § 2 nesmie byť umiestnený na trh, ak údaje podľa odseku 3 nie sú uvedené v jazyku ľahko zrozumiteľnom pre spotrebiteľa v tom členskom štáte Európskej únie, kde sa umiestňuje na trh, a tieto informácie neposkytol prevádzkovateľ potravinárskeho podniku iným spôsobom; údaje môžu byť uvedené vo viacerých jazykoch.

22.12.2016

(6) V označení výrobku možno uviesť prekročenie minimálneho množstva mliečnych bielkovín ustanoveného v prílohách č. 1 a 2.

22.12.2016

§ 4

22.12.2016

Výrobok spĺňajúci požiadavky podľa predpisov platných do 21. decembra 2016 možno umiestňovať na trh do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti.

22.12.2016

§ 5

22.12.2016

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.


22.12.2016

§ 6

22.12.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. decembra 2016.


22.12.2016

Gabriela Matečná v. r.


22.12.2016

22.12.2016

Príloha č. 1 k vyhláške č. 180/2016 Z. z.

22.12.2016

Potravinárske kazeíny

22.12.2016

I. Požiadavky na potravinárske kyslé kazeíny

22.12.2016

a) Hlavné požiadavky na zloženie

22.12.2016
1. vlhkosť najviac12 % hmot.,
2. minimálne množstvo mliečnych bielkovín v sušine,
z toho minimálne množstvo kazeínov
90 % hmot.,
95 % hmot.,
3. maximálne množstvo mliečneho tuku2 % hmot.,
4. maximálna titračná kyslosť
[ml decinormálneho roztoku hydroxidu sodného/g]
0,27,
5. maximálne množstvo popola (vrátane P2O5)2,5 % hmot.,
6. maximálne množstvo bezvodej laktózy1 % hmot.,
7. maximálne množstvo sedimentu (spálených častíc)22,5 mg/25 g.
22.12.2016

b) Kontaminanty

22.12.2016
najvyššie prípustné množstvo olova0,75 mg/kg.
22.12.2016

c) Nečistoty

22.12.2016
cudzie prímesi
(drevo, kovové častice, vlasy alebo fragmenty hmyzu)
0,00/25 g.
22.12.2016

d) Technologické pomocné látky, bakteriálne kultúry a povolené zložky

22.12.2016

1. kyseliny

22.12.2016

1.1 kyselina mliečna,

22.12.2016

1.2 kyselina chlorovodíková,

22.12.2016

1.3 kyselina sírová,

22.12.2016

1.4 kyselina citrónová,

22.12.2016

1.5 kyselina octová,

22.12.2016

1.6 kyselina ortofosforečná,

22.12.2016

2. bakteriálne kultúry produkujúce kyselinu mliečnu,

22.12.2016

3. srvátka.

22.12.2016

e) Organoleptické vlastnosti

22.12.2016

1. vôňa – bez cudzej vône,

22.12.2016

2. vzhľad – farba od bielej po krémovú bielu; výrobok nesmie obsahovať hrudky, ktoré by sa nerozpadli pod miernym tlakom.

22.12.2016

II. Požiadavky na potravinárske sladké kazeíny

22.12.2016

a) Hlavné požiadavky na zloženie

01.12.2017
1. vlhkosť najviac12 % hmot.,
2. minimálne množstvo mliečnych bielkovín v sušine,
z toho minimálne množstvo kazeínov
84 % hmot.,
95 % hmot.,
3. maximálne množstvo mliečneho tuku2 % hmot.,
4. minimálne množstvo popola (vrátane P2O5)7,5 % hmot.,
5. maximálne množstvo bezvodej laktózy1 % hmot.,
6. maximálne množstvo sedimentu (spálených častíc)15 mg/25 g.
22.12.2016

b) Kontaminanty

22.12.2016
najvyššie prípustné množstvo olova0,75 mg/kg.
22.12.2016

c) Nečistoty

22.12.2016
cudzie prímesi
(drevo, kovové častice, vlasy alebo fragmenty hmyzu)
0,00/25 g.
22.12.2016

d) Technologické pomocné látky

22.12.2016

1. syridlo podľa osobitného predpisu,1)

22.12.2016

2. iné enzýmy koagulujúce mlieko, ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu.1)

22.12.2016

e) Organoleptické vlastnosti

22.12.2016

1. vôňa – bez cudzej vône,

22.12.2016

2. vzhľad – farba od bielej po krémovú bielu; výrobok nesmie obsahovať hrudky, ktoré by sa nerozpadli pod miernym tlakom.

22.12.2016

22.12.2016

Príloha č. 2 k vyhláške č. 180/2016 Z. z.

22.12.2016

Potravinárske kazeináty

22.12.2016

Požiadavky na potravinárske kazeináty

22.12.2016

a) Hlavné požiadavky na zloženie

22.12.2016
1. vlhkosť najviac8 % hmot.,
2. minimálne množstvo mliečnych bielkovín v sušine,
z toho minimálne množstvo kazeínov
88 % hmot.,
95 % hmot.,
3. maximálne množstvo mliečneho tuku2 % hmot.,
4. maximálne množstvo bezvodej laktózy1 % hmot.,
5. hodnota pH6,0 až 8,0,
6. maximálne množstvo sedimentu (spálených častíc)22,5 mg/25 g.
22.12.2016

b) Kontaminanty

22.12.2016
najvyššie prípustné množstvo olova0,75 mg/kg.
22.12.2016

c) Nečistoty

22.12.2016

cudzie prímesi

22.12.2016
(drevo, kovové častice, vlasy alebo fragmenty hmyzu)0,00/25 g.
22.12.2016

d) Prídavné látky v potravinách – voliteľné neutralizujúce a tlmiace látky

22.12.2016

látky

katióny v uvedených látkach

hydroxidy
uhličitany
fosforečnany
citrany

sodné draselné
vápenaté
amónne
horečnaté

22.12.2016

e) Vlastnosti

22.12.2016

1. Vôňa: Prípustné veľmi slabé cudzie príchute a pachy.

22.12.2016

2. Vzhľad: Farba od bielej po krémovú bielu; výrobok nesmie obsahovať hrudky, ktoré by sa nerozpadli pod miernym tlakom.

22.12.2016

3. Rozpustnosť: Takmer úplne rozpustné v destilovanej vode, okrem kazeinátu vápenatého.

22.12.2016

22.12.2016

Príloha č. 3 k vyhláške č. 180/2016 Z. z.

22.12.2016

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

22.12.2016

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2203 z 25. novembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kazeínov a kazeinátov určených na ľudskú spotrebu a o zrušení smernice Rady 83/417/EHS (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2015).

Poznámky pod čiarou

22.12.2016

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008 o potravinárskych enzýmoch, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 83/417/EHS, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES, smernica Rady 2001/112/ES a nariadenie (ES) č. 258/97 (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008).