Vyhláška č. 179/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko

Platnosť od 23.05.2016
Účinnosť od 22.12.2016
22.12.2016

179

22.12.2016

VYHLÁŠKA

22.12.2016

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

22.12.2016

z 2. mája 2016

22.12.2016

o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko

22.12.2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:


22.12.2016

§ 1

22.12.2016

(1) Zahusteným mliekom sa na účely tejto vyhlášky rozumie výrobok v tekutom stave vyrábaný čiastočným odstránením vody z mlieka, úplne alebo čiastočne odtučneného mlieka alebo zo zmesi týchto výrobkov; vyrábať ho možno s prísadou smotany, úplne dehydrovaného mlieka alebo obidvoch, pričom prídavok úplne dehydrovaného mlieka v hotových výrobkoch nesmie prevyšovať 25 % celkovej mliečnej sušiny alebo ho možno vyrábať aj ako zahustené mlieko sladené pridaním sacharózy.

22.12.2016

(2) Na označenie zahusteného mlieka alebo sušeného mlieka (ďalej len „výrobok“) sa používajú len názvy uvedené v prílohe č. 1; to neplatí, ak sa na výrobok v príslušnom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), použije názov podľa prílohy č. 2.

22.12.2016

(3) Názvy výrobkov podľa prílohy č. 2 možno používať v jazyku príslušného členského štátu a za podmienok ustanovených v tejto prílohe.

22.12.2016

(4) V označení výrobku musí byť uvedené množstvo mliečneho tuku v hmotnostných percentách (ďalej len „% hmot.“) okrem výrobkov uvedených v prílohe č. 1 prvom bode písm. d), druhom bode písm. c) a treťom bode písm. d) a množstvo beztukovej sušiny v % hmot., ak ide o výrobky uvedené v prílohe č. 1 v prvom a druhom bode. Tieto údaje sa uvádzajú v blízkosti obchodného názvu.

22.12.2016

§ 2

22.12.2016

(1) Sušeným mliekom sa na účely tejto vyhlášky rozumie výrobok v tuhom stave, v ktorom obsah vody nepresahuje 5 % hmot. hotového výrobku, získaný odstránením vody z mlieka, z úplne alebo čiastočne odtučneného mlieka, zo smotany alebo zo zmesi týchto výrobkov.

22.12.2016

(2) V označení sušeného mlieka musí byť uvedené odporúčanie týkajúce sa spôsobu riedenia alebo obnovenia vrátane údajov o obsahu tuku v takto zriedenom alebo obnovenom sušenom mlieku.

22.12.2016

(3) V označení sušeného mlieka určeného pre konečného spotrebiteľa sa musia uviesť slová „Nie je určený ako potravina pre deti do troch rokov“ v príslušnom gramatickom tvare.

22.12.2016

§ 3

22.12.2016

Ak je výrobok s hmotnosťou menej ako 20 g balený do druhého vonkajšieho obalu, údaje podľa § 1 ods. 3 a 4 a § 2 ods. 2 a 3 možno uvádzať len na vonkajšom obale; to neplatí pre uvedenie názvu výrobku.

22.12.2016

§ 4

22.12.2016

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

22.12.2016

§ 5

22.12.2016

Výrobky spĺňajúce podmienky podľa predpisov platných do 21. decembra 2016 možno uvádzať na trh do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti.


22.12.2016

§ 6

22.12.2016

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 43/2012 Z. z. o zahustenom mlieku, sušenom mlieku, kazeínoch a kazeinátoch.

22.12.2016

§ 7

22.12.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. decembra 2016.


22.12.2016

Gabriela Matečná v. r.


22.12.2016

22.12.2016

Príloha č. 1 k vyhláške č. 179/2016 Z. z.

22.12.2016

Požiadavky na výrobky a názvy výrobkov

22.12.2016

1. Druhy nesladeného zahusteného mlieka alebo nesladeného kondenzovaného mlieka

22.12.2016

a) zahustené vysokotučné mlieko alebo kondenzované vysokotučné mlieko – čiastočne dehydrované mlieko s obsahom tuku najmenej 15 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 26,5 % hmot.,

22.12.2016

b) zahustené mlieko alebo kondenzované mlieko – čiastočne dehydrované mlieko s obsahom tuku najmenej 7,5 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 25 % hmot.,

22.12.2016

c) zahustené čiastočne odtučnené mlieko alebo kondenzované čiastočne odtučnené mlieko – čiastočne dehydrované mlieko s obsahom tuku najmenej 1 % hmot. a menej ako 7,5 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 20 % hmot.,

22.12.2016

d) zahustené odtučnené mlieko alebo kondenzované odtučnené mlieko – čiastočne dehydrované mlieko s obsahom tuku najviac 1 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 20 % hmot.

22.12.2016

2. Druhy sladeného zahusteného mlieka alebo sladeného kondenzovaného mlieka

22.12.2016

a) sladené zahustené mlieko alebo sladené kondenzované mlieko – čiastočne dehydrované mlieko s prísadou sacharózy (polobiely cukor, biely cukor alebo extra biely cukor) a s obsahom tuku najmenej 8 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 28 % hmot.,

22.12.2016

b) sladené zahustené čiastočne odtučnené mlieko alebo sladené kondenzované čiastočne odtučnené mlieko – čiastočne dehydrované mlieko s prísadou sacharózy (polobiely cukor, biely cukor alebo extra biely cukor) a s obsahom tuku najmenej 1 % hmot. a menej ako 8 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 24 % hmot.,

22.12.2016

c) sladené zahustené odtučnené mlieko alebo sladené kondenzované odtučnené mlieko – čiastočne dehydrované mlieko s prísadou sacharózy (polobiely cukor, biely cukor alebo extra biely cukor) a s obsahom tuku menej ako 1 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 24 % hmot.

22.12.2016

3. Druhy sušeného mlieka

22.12.2016

a) sušené vysokotučné mlieko alebo prášok z vysokotučného mlieka – dehydrované mlieko s obsahom tuku najmenej 42 % hmot.,

22.12.2016

b) sušené plnotučné mlieko alebo prášok z plnotučného mlieka – dehydrované mlieko s obsahom tuku najmenej 26 % hmot. a menej ako 42 % hmot.,

22.12.2016

c) sušené čiastočne odtučnené mlieko alebo prášok z čiastočne odtučneného mlieka – dehydrované mlieko s obsahom tuku viac ako 1,5 % hmot. a menej ako 26 % hmot.,

22.12.2016

d) sušené odtučnené mlieko alebo prášok z odtučneného mlieka – dehydrované mlieko s obsahom tuku najviac 1,5 % hmot.

22.12.2016

4. Spracovanie

22.12.2016

a) na výrobu výrobkov definovaných v druhom bode písm. a) až c) je povolené doplňujúce množstvo laktózy nepresahujúce 0,3 % hmot.,

22.12.2016

b) konzervovanie výrobkov uvedených bodoch 1 až 3 sa dosiahne

22.12.2016

1. tepelným ošetrením pri výrobkoch podľa prvého bodu,

22.12.2016

2. pridaním sacharózy pri výrobkoch podľa druhého bodu,

22.12.2016

3. dehydrovaním pri výrobkoch podľa tretieho bodu,

22.12.2016

c) obsah bielkovín v mlieku sa môže upraviť na minimálny obsah 34 % hmot., vyjadrený v beztukovej sušine, pridaním a/alebo odstránením zložiek mlieka, a to spôsobom, pri ktorom sa v upravovanom mlieku nezmení pomer srvátkových bielkovín ku kazeínu; týmto postupom nesmú byť dotknuté požiadavky na zloženie uvedené v bodoch 1 až 3.

22.12.2016

5. Povolené prísady a suroviny

22.12.2016

a) vitamíny a minerálne látky podľa osobitného predpisu,1)

22.12.2016

b) suroviny na účely úpravy obsahu bielkovín podľa štvrtého bodu písm. c)

22.12.2016

1. mliečny bielkovinový koncentrát (retentát) – výrobok získaný zahusťovaním mliečnych bielkovín ultrafiltráciou mlieka, čiastočne odtučneného mlieka alebo odtučneného mlieka,

22.12.2016

2. mliečny permeát – výrobok získaný odstraňovaním mliečnych bielkovín a mliečneho tuku z mlieka, čiastočne odtučneného mlieka alebo odtučneného mlieka ultrafiltráciou, a

22.12.2016

3. laktóza – prirodzená zložka mlieka zvyčajne získavaná zo srvátky s obsahom bezvodej laktózy v sušine najmenej 99,0 % hmot. Môže byť anhydridom, obsahovať jednu molekulu kryštalickej vody alebo môže byť zmesou oboch foriem.

22.12.2016

22.12.2016

Príloha č. 2 k vyhláške č. 176/2016 Z. z.

22.12.2016

Konkrétne označenia pre určité výrobky uvedené v prílohe č. 1

22.12.2016

a) Anglický výraz „evaporated milk“ znamená výrobok definovaný v prílohe č. 1 prvom bode písm. b) s obsahom tuku aspoň 9 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny 31 % hmot.

22.12.2016

b) Francúzske výrazy „lait demi-écrémé concentré“ a „lait demi-écrémé concentré non sucré“, španielsky výraz „leche evaporada semidesnatada“, holandský výraz „geëvaporeerde halfvolle melk“ alebo „halfvolle koffiemelk“ a anglický výraz „evaporated semi-skimmed milk“ znamená výrobky definované v prílohe č. 1 prvom bode písm. c) s obsahom tuku od 4 % hmot. do 4,5 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 24 % hmot.

22.12.2016

c) Dánsky výraz „kondenseret kaffelfløde“ a nemecký výraz „kondensierte Kaffeesahne“ znamená výrobky definované v prílohe č. 1 prvom bode písm. a).

22.12.2016

d) Dánsky výraz „flødepulver“, nemecké výrazy „Rahmpulver“ a „Sahnepulver“, francúzsky výraz „crème en poudre“, holandský výraz „roompoeder“, švédsky výraz „gräddpulver“ a fínsky výraz „kermajauhe“ znamenajú výrobok definovaný v prílohe č. 1 treťom bode písm. a).

22.12.2016

e) Francúzsky výraz „lait demi-écrémé concentré sucré“, španielsky výraz „leche condensada semidesnatada“ a holandský výraz „gecondenseerde halfvolle melk met suiker“ znamenajú výrobok definovaný v prílohe č. 1 druhom bode písm. b) s obsahom tuku od 4 % hmot. do 4,5 % hmot. a s obsahom celkovej mliečnej sušiny najmenej 28 % hmot.

22.12.2016

f) Francúzsky výraz „lait demi-écrémé en poudre“, holandský výraz „halfvolle melkpoeder“ a anglické výrazy „semi-skimmed milk powder“ alebo „dried semi-skimmed milk“ znamenajú výrobok definovaný v prílohe č. 1 treťom bode písm. c) s obsahom tuku od 14 % hmot. do 16 % hmot.

22.12.2016

g) Portugalský výraz „leite em pó meio gordo“ znamená výrobky definované v prílohe č. 1 treťom bode písm. c) s obsahom tuku od 13 % hmot. do 26 % hmot.

22.12.2016

h) Holandský výraz „koffiemelk“ znamená výrobok definovaný v prílohe č. 1 prvom bode písm. b).

22.12.2016

i) Fínsky výraz „rasvaton maitojauhe“ znamená výrobok definovaný v prílohe č. 1 treťom bode písm. d).

22.12.2016

j) Španielsky výraz „leche en polvo semidesnatada“ znamená výrobky definované v prílohe č. 1 treťom bode písm. c) s obsahom tuku od 10 % hmot. do 16 % hmot.

22.12.2016

k) Maltské označenie „Ħalib evaporat“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 prvom bode písm. b).

22.12.2016

l) Maltské označenie „Ħalib evaporat b'kontenut baxx ta' xaħam“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 prvom bode písm. c).

22.12.2016

m) Estónske označenie „koorepulber“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 treťom bode písm. a).

22.12.2016

n) Estónske označenie „piimapulber“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 treťom bode písm. b).

22.12.2016

o) Estónske označenie „väherasvane kondenspiim“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 prvom bode písm. c).

22.12.2016

p) Estónske označenie „magustatud väherasvane kondenspiim“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 druhom bode písm. b).

22.12.2016

q) Estónske označenie „väherasvane piimapulber“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 treťom bode písm. c).

22.12.2016

r) České označenie „zahuštěná neslazená smetana“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 prvom bode písm. a).

22.12.2016

s) České označenie „zahuštěné neslazené plnotučné mléko“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 prvom bode písm. b).

22.12.2016

t) České označenie „zahuštěné neslazené polotučné mléko“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 prvom bode písm. c) s obsahom tuku 4 % hmot. a 4,5 % hmot.

22.12.2016

u) České označenie „zahuštěné slazené plnotučné mléko“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 druhom bode písm. a).

22.12.2016

v) České označenie „zahuštěné slazené polotučné mléko“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 druhom bode písm. b) s obsahom tuku 4 % hmot. a 4,5 % hmot.

22.12.2016

w) České označenie „sušená smetana“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 treťom bode písm. a),

22.12.2016

x) České označenie „zahuštěné slazené polotučné mléko“ znamená výrobok uvedený v prílohe č. 1 treťom bode písm. c) s obsahom tuku medzi 14 % hmot. až 16 % hmot.

22.12.2016

22.12.2016

Príloha č. 3 k vyhláške č. 176/2016 Z. z.

22.12.2016

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

22.12.2016

1. Smernica Rady 2001/114/ES z 20. decembra 2001 o určitom čiastočne alebo úplne dehydrovanom konzervovanom mlieku na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 15, 17. 1. 2002, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 35) v znení

22.12.2016

smernice Rady 2007/61/ES z 26. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 258, 4. 10. 2007),

22.12.2016

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1021/2013 z 9. októbra 2013 (Ú. v. EÚ L 287, 29. 10. 2013).

Poznámky pod čiarou

22.12.2016

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006) v platnom znení.