Vyhláška č. 161/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 26.04.2016
Účinnosť od 01.01.2018 do31.03.2018 (za 2 mesiace)
01.05.2016

161

01.05.2016

VYHLÁŠKA

01.05.2016

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.05.2016

z 13. apríla 2016,

01.05.2016

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.05.2016

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2, § 18a ods. 2, § 26 ods. 2, § 29 ods. 2, § 31 ods. 1, § 32 ods. 2, § 41 ods. 4 a § 55 ods. 3 písm. b) druhého bodu zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.05.2016

§ 1

01.05.2016

Vzor formulára na ohlásenie peňažných prostriedkov v hotovosti je uvedený v prílohe č. 1.

01.05.2016

§ 2

01.05.2016

Vzor formulára na podávanie žiadosti o pridelenie čísla EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov)1) je uvedený v prílohe č. 2.

01.05.2016

§ 3

01.01.2018

Vzor formulára na podávanie žiadosti o vykonanie colnej kontroly tovaru mimo určených úradných hodín je uvedený v prílohe č. 3.

01.05.2016

§ 6

01.05.2016

(1) Spôsob vypĺňania colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze (ďalej len „vyhlásenie“) a spôsob zaokrúhľovania súm, hodnôt a platieb uvádzaných vo vyhlásení je uvedený v prílohe č. 6.

01.05.2016

(2) Zoznam kódov používaných pri vypĺňaní vyhlásenia je uvedený v prílohe č. 7.

01.05.2016

§ 7

01.05.2016

Vzor formulára dovozného, vývozného a tranzitného colného vyhlásenia na tovar, ktorý je alebo bude používaný ozbrojenými silami Slovenskej republiky (FORM 302), je uvedený v prílohe č. 8.

01.05.2016

§ 8

01.05.2016

Vzor formulára NATO – cestovný rozkaz je uvedený v prílohe č. 9.

01.05.2016

§ 9

01.05.2016

(1) Žiadosť o zriadenie slobodného pásma obsahuje tieto údaje:

01.05.2016

a) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo žiadateľa o zriadenie slobodného pásma a meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu kontaktnej osoby,

01.05.2016

b) vymedzenie časti územia, na ktorom sa má zriadiť slobodné pásmo, s uvedením názvu katastrálneho územia, názvu obce, parcelných čísiel pozemkov, súpisných čísiel stavieb, ak sa nachádzajú na vymedzenej časti územia, a ďalších údajov potrebných na vymedzenie tohto územia,

01.05.2016

c) návrh miesta vstupu do slobodného pásma a miesta výstupu zo slobodného pásma,

01.05.2016

d) účel zriadenia slobodného pásma,

01.05.2016

e) odôvodnenie ekonomickej opodstatnenosti zriadenia slobodného pásma,

01.05.2016

f) druhy činností, ktoré sa majú v slobodnom pásme vykonávať,

01.05.2016

g) návrh technických podmienok prevádzkovania slobodného pásma,

01.05.2016

h) návrh podmienok správy a zabezpečenia slobodného pásma,

01.05.2016

i) navrhovaný dátum zriadenia slobodného pásma,

01.05.2016

j) obdobie, na aké sa navrhuje zriadiť slobodné pásmo.

01.05.2016

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady a podklady:

01.05.2016

a) podnikateľský plán,

01.05.2016

b) analýza očakávaného ekonomického prínosu zriadenia slobodného pásma,

01.05.2016

c) doklad preukazujúci vlastnícke právo alebo užívacie právo žiadateľa k stavbám a pozemkom, ktoré majú byť súčasťou slobodného pásma,

01.05.2016

d) kópia katastrálnej mapy územia, na ktorom sa má zriadiť slobodné pásmo, vyhotovená okresným úradom,

01.05.2016

e) výpočet predpokladaných nákladov potrebných na zriadenie slobodného pásma a vyhlásenie o spôsobe a výške ich krytia vlastnými zdrojmi alebo cudzími zdrojmi,

01.05.2016

f) harmonogram postupu prác pri zabezpečení prevádzkyschopnosti slobodného pásma.

01.05.2016

§ 10

01.05.2016

Vzor záruky banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte, alebo zahraničnej banky, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, alebo poisťovne, poisťovne z iného členského štátu alebo zahraničnej poisťovne, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, poskytnutej na účely zabezpečenia pohľadávky pri schvaľovaní osoby ako ručiteľa je uvedený v prílohe č. 10.

01.01.2018

§ 10a

01.01.2018

(1) Vzor ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme jednotlivej záruky je uvedený v prílohe č. 11.

01.01.2018

(2) Vzor ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme celkovej záruky je uvedený v prílohe č. 12.

01.01.2018

§ 10b

01.01.2018

Obsah skúšky, rozsah skúšky a ďalšie podrobnosti o skúške

01.01.2018

(1) Na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) sa zverejňuje najmä

01.01.2018

a) formulár žiadosti o vykonanie skúšky,

01.01.2018

b) termín skúšky,

01.01.2018

c) náklady na skúšku,

01.01.2018

d) skúšobný poriadok.

01.01.2018

(2) Žiadosť o vykonanie skúšky sa predkladá písomne. Žiadosť o vykonanie skúšky, doklad o absolvovaní školenia v rozsahu tém, ktoré sú obsahom skúšky podľa odseku 3, a doklad o úhrade nákladov na skúšku sa predkladajú najneskôr 30 dní pred termínom skúšky.

01.01.2018

(3) Obsahom skúšky je overenie vedomostí z oblasti colných predpisov a predpisov upravujúcich daň z pridanej hodnoty a spotrebnú daň pri dovoze týkajúcich sa

01.01.2018

a) colného konania a colnej štatistiky,

01.01.2018

b) všeobecných pravidiel na interpretáciu harmonizovaného systému,

01.01.2018

c) kombinovanej nomenklatúry,

01.01.2018

d) pôvodu tovaru,

01.01.2018

e) zákazov a obmedzení súvisiacich s dovozom a vývozom tovaru,

01.01.2018

f) colných režimov,

01.01.2018

g) zjednodušení colných postupov,

01.01.2018

h) elektronickej komunikácie s colnými orgánmi,

01.01.2018

i) colnej hodnoty,

01.01.2018

j) colného dlhu a záruk.

01.01.2018

(4) Skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti.

01.01.2018

(5) Každá časť skúšky sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo klasifikačným stupňom „nevyhovel“. Skúška je vykonaná úspešne, ak každá jej časť bola hodnotená klasifikačným stupňom „vyhovel“.

01.01.2018

(6) V odôvodnených prípadoch, na základe písomnej žiadosti žiadateľa o vykonanie skúšky, sa skúška môže vykonať v náhradnom termíne určenom predsedom skúšobnej komisie.

01.01.2018

(7) Ak bola skúška vykonaná neúspešne, novú žiadosť podľa odseku 2 možno podať najskôr 30 dní odo dňa neúspešného vykonania skúšky.

01.01.2018

(8) Priebeh skúšky vrátane kritérií jej hodnotenia sa riadi skúšobným poriadkom finančného riaditeľstva.

01.01.2018

§ 10c

01.01.2018

Skúšobná komisia

01.01.2018

(1) Skúšobná komisia je spôsobilá skúšať, rokovať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak sú prítomní predseda a nadpolovičná väčšina jej členov. Na schválenie rozhodnutia skúšobnej komisie o výsledku skúšky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných podľa prvej vety.

01.01.2018

(2) Predseda skúšobnej komisie

01.01.2018

a) navrhuje prezidentovi finančnej správy

01.01.2018

1. vymenovať za člena skúšobnej komisie colníka alebo zamestnanca finančného riaditeľstva,

01.01.2018

2. odvolanie člena skúšobnej komisie, ktorého odvoláva prezident finančnej správy,

01.01.2018

b) navrhuje ministrovi financií Slovenskej republiky

01.01.2018

1. vymenovať za člena skúšobnej komisie zamestnanca Ministerstva financií Slovenskej republiky,

01.01.2018

2. odvolanie člena skúšobnej komisie, ktorého odvoláva minister financií Slovenskej republiky,

01.01.2018

c) zvoláva skúšobnú komisiu,

01.01.2018

d) určuje termín skúšky a miesto vykonania skúšky,

01.01.2018

e) určuje náhradný termín skúšky,

01.01.2018

f) riadi priebeh skúšky,

01.01.2018

g) zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o priebehu skúšky a výsledku skúšky,

01.01.2018

h) podpisuje zápisnicu uvedenú v písmene g) spolu s prítomnými členmi skúšobnej komisie,

01.01.2018

i) podpisuje osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky alebo oznámenie o neúspešnom vykonaní skúšky.

01.01.2018

(3) So súhlasom predsedu skúšobnej komisie môže iný člen skúšobnej komisie plniť úlohy podľa odseku 2 písm. f) a g).

01.01.2018

(4) Výkon funkcie v skúšobnej komisii je čestný.

01.01.2018

§ 10d

01.01.2018

Dokumentácia o skúške

01.01.2018

Dokumentáciu o skúške tvorí

01.01.2018

a) žiadosť o vykonanie skúšky,

01.01.2018

b) doklad o absolvovaní školenia v rozsahu tém, ktoré sú obsahom skúšky podľa § 10b ods. 3,

01.01.2018

c) doklad o úhrade nákladov na skúšku,

01.01.2018

d) zápisnica o priebehu skúšky a výsledku skúšky,

01.01.2018

e) osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky alebo oznámenie o neúspešnom vykonaní skúšky.

01.01.2018

§ 10e

01.01.2018

Vzor osvedčenia o úspešnom vykonaní skúšky je uvedený v prílohe č. 13.

01.05.2016

§ 11

01.05.2016

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z., vyhlášky č. 661/2006 Z. z., vyhlášky č. 564/2007 Z. z., vyhlášky č. 234/2008 Z. z., vyhlášky č. 571/2008 Z. z., vyhlášky č. 363/2009 Z. z., vyhlášky č. 588/2009 Z. z., vyhlášky č. 122/2010 Z. z., vyhlášky č. 15/2011 Z. z., vyhlášky č. 418/2011 Z. z., vyhlášky č. 551/2011 Z. z., vyhlášky č. 168/2013 Z. z., vyhlášky č. 291/2013 Z. z. a vyhlášky č. 503/2013 Z. z.


01.05.2016

§ 12

01.05.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2016.


01.05.2016

Peter Kažimír v. r.


01.05.2016

01.05.2016

Príloha č. 1 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

01.05.2016

FORMULÁR NA OHLÁSENIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V HOTOVOSTI

01.05.2016

01.05.2016

Príloha č. 2 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

01.05.2016

ŽIADOSŤ o pridelenie čísla EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov)

01.05.2016

Vysvetlivky na vypĺňanie žiadosti:

01.05.2016

1. Žiadosť sa vypĺňa tlačenými písmenami. V bode 1 sa uvádza obchodné meno alebo názov žiadateľa podľa zápisu v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo v inom registri alebo v zakladajúcej listine. Ak ide o fyzickú osobu, uvádza sa meno a priezvisko tak, ako je uvedené v platnom identifikačnom doklade, cestovnom doklade umožňujúcom prestup vonkajšej hranice Európskej únie alebo v národnom registri osôb členského štátu, kde má fyzická osoba trvalý pobyt.

01.05.2016

2. V bode 2 sa vyznačí zodpovedajúce políčko:

01.05.2016

PO - právnická osoba

01.05.2016

FO - fyzická osoba

01.05.2016

ZO - združenie osôb, ktoré nie je právnickou osobou, ale podľa práva Európskej únie je spôsobilé na právne úkony.

01.05.2016

3. V bode 3 sa uvádza sídlo, miesto podnikania alebo úplná adresa miesta trvalého pobytu žiadateľa vrátane označenia štátu alebo územia dvojmiestnym alfabetickým kódom podľa technickej normy.2)

01.05.2016

4. Bod 4 sa vypĺňa, ak žiadateľ nemá sídlo na colnom území Európskej únie a má na jej území umiestnenú organizačnú zložku.

01.05.2016

5. V bode 5 sa uvádza identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ) a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), ak bolo pridelené. Iné identifikačné číslo sa uvádza, ak bolo žiadateľovi so sídlom na území tretieho štátu pridelené na daňové účely príslušným orgánom tohto štátu. Uvádza sa aj číslo osvedčenia schváleného hospodárskeho subjektu (SHS) a číslo osobitného účtu daňovníka, ak bolo pridelené.

01.05.2016

6. V bode 6 sa uvádza právna forma právnickej osoby podľa zápisu v obchodnom registri alebo v zakladajúcej listine.

01.05.2016

7. V bode 7 sa uvádza dátum vzniku právnickej osoby, dátum narodenia fyzickej osoby alebo dátum nadobudnutia platnosti zmluvy o združení.

01.05.2016

8. V bode 8 sa uvádza meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty kontaktnej osoby určenej žiadateľom.

01.05.2016

9. V bode 9 sa uvádza jedinečné identifikačné číslo, ak ho žiadateľovi pridelili na colné účely príslušné orgány v treťom štáte, s ktorým má Slovenská republika uzavretú platnú dohodu o vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach; toto identifikačné číslo obsahuje označenie štátu alebo územia dvojmiestnym alfabetickým kódom podľa technickej normy.2)

01.05.2016

10. V bode 10 sa uvádza štvormiestny kód hlavnej ekonomickej činnosti v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností (SK NACE Rev. 2).

01.05.2016

11. V bode 11 sa uvádza dátum skončenia platnosti čísla EORI, ak sa žiada o jeho pridelenie na určitú dobu.

01.05.2016

12. V bode 12 sa vyjadrí súhlas alebo nesúhlas so zverejnením prideleného čísla EORI a údajov uvedených v bodoch 1 a 3 na webovom sídle Európskej komisie.

01.05.2016

13. Uvádza sa dátum podania žiadosti a meno, priezvisko a funkcia žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu, ak je žiadateľom právnická osoba, alebo meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať za združenie osôb uvedené v bode 2.

01.05.2016

01.01.2018

Príloha č. 3 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

01.01.2018

VZOR

01.01.2018

Žiadosť o vykonanie colnej kontroly tovaru mimo určených úradných hodín

01.01.2018

01.05.2016

01.05.2016

Príloha č. 6 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

01.05.2016

SPÔSOB VYPĹŇANIA COLNÉHO VYHLÁSENIA A VYHLÁSENIA O SPÄTNOM VÝVOZE

01.05.2016

Pravidlá a údaje uvádzané v časti A tejto prílohy dopĺňajú pravidlá a údaje podľa osobitného predpisu.3)

01.05.2016

Pravidlá a údaje uvádzané v časti B tejto prílohy dopĺňajú pravidlá a údaje podľa osobitného predpisu.4)

01.05.2016

Pravidlo o tom, či sa odsek alebo údajový prvok vypĺňa, sa uplatňuje len, ak je v osobitnom predpise5) pre príslušný odsek alebo údajový prvok uvedené, že ide o nepovinný údaj pre členské štáty, od poskytnutia ktorého môžu členské štáty upustiť (symbol B), ak poznámka k tomuto odseku alebo údajovému prvku neustanovuje inak.

01.05.2016

Časť A

01.05.2016

A1

01.05.2016

Táto časť ustanovuje spôsob vypĺňania colného vyhlásenia a vyhlásenia o spätnom vývoze

01.05.2016

a) pri tovare navrhnutom na prepustenie do colného režimu

01.05.2016

1. vývoz,

01.05.2016

2. pasívny zušľachťovací styk,

01.05.2016

3. tranzit,

01.05.2016

b) pri spätnom vývoze, umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade alebo preukazovaní colného statusu tovaru Európskej únie.

01.05.2016

A2

01.05.2016

Táto časť ustanovuje spôsob vypĺňania colného vyhlásenia pri tovare navrhnutom na prepustenie do

01.05.2016

a) voľného obehu,

01.05.2016

b) colného režimu konečné použitie,

01.05.2016

c) colného režimu colné uskladňovanie,

01.05.2016

d) colného režimu aktívny zušľachťovací styk,

01.05.2016

e) colného režimu dočasné použitie.

01.05.2016

Časť B

01.05.2016

Táto časť ustanovuje spôsob vypĺňania colného vyhlásenia

01.05.2016

a) pri tovare navrhnutom na prepustenie do

01.05.2016

1. voľného obehu,

01.05.2016

2. colného režimu konečné použitie,

01.05.2016

3. colného režimu colné uskladňovanie,

01.05.2016

4. colného režimu aktívny zušľachťovací styk,

01.05.2016

5. colného režimu dočasné použitie,

01.05.2016

b) pri vstupe tovaru v rámci obchodu s osobitnými daňovými územiami.6)

01.01.2018
ČASŤ AČASŤ B
Odsek vyhláseniaA1A2Údajový prvok
2
Vývozca/
Odosielateľ
Číslo
Vypĺňa sa.

Vypĺňa sa.

Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, uvádza sa rodné číslo.

Ak je potrebné uviesť viacero odosielateľov, uvádza sa poznámka „Rôzni“, kód „00200“ ,

a k vyhláseniu sa priloží zoznam odosielateľov.
Nevypĺňa sa.

Nevypĺňa sa.
Vývozca (3/1)

Identifikačné číslo vývozcu (3/2)
Nevypĺňa sa.

Nevypĺňa sa.
4
Ložné listy
Nevypĺňa sa.Nevypĺňa sa.
6
Nákladové kusy
Vypĺňa sa.
Pri voľne loženom tovare sa uvádza číslo 1.
Nevypĺňa sa.Nákladové kusy spolu (6/18)Nevypĺňa sa.
8
Príjemca
Nevypĺňa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade.

Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Ak je potrebné uviesť viacero príjemcov, uvádza sa poznámka „Rôzni“, kód „00200“, a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam príjemcov.

Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI, ak bolo pridelené, alebo jedinečné identifikačné číslo vydané v treťom štáte (TCUIN), ak bolo vydané v rámci programu obchodného partnerstva tretieho štátu, ktorý je uznaný Európskou úniou. Ak takýto identifikátor nie je vydaný, neuvádza sa žiadny údaj.
Vypĺňa sa.

Príjemcom je osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na colnom území Európskej únie, ktorá je zmluvnou stranou obchodnej zmluvy pri dovoze tovaru.

Ak príjemcom je subjekt, ktorý nemá sídlo na colnom území Európskej únie, alebo príjemcom je jeho organizačná zložka so sídlom na colnom území, uvádza sa adresa sídla subjektu v treťom štáte, ktorá prináleží číslu EORI uvedenému v tomto odseku. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, uvádza sa rodné číslo. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, uvádza sa identifikačné číslo pridelené colnými orgánmi.
Dovozca (3/15)

Identifikačné číslo dovozcu (3/16)
Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI alebo, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, uvádza sa rodné číslo.

Ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, uvádza sa identifikačné číslo pridelené colnými orgánmi.
12
Údaje o hodnote
Nevypĺňa sa.
14
Deklarant/
zástupca
Vypĺňa sa.
Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI alebo, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, uvádza sa rodné číslo.
Vypĺňa sa.

Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI alebo, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, uvádza sa rodné číslo. Ak platiteľ dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru nie je zhodný s osobou deklaranta alebo príjemcu, pod identifikačné číslo deklaranta sa uvádza identifikačné číslo platiteľa dane z pridanej hodnoty.
Deklarant (3/17)
Identifikačné číslo deklaranta (3/18)
Zástupca (3/19)
Identifikačné číslo zástupcu (3/20)
Kód statusu zástupcu (3/21)
Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI alebo, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, uvádza sa rodné číslo. Ak platiteľ dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru nie je zhodný s osobou deklaranta alebo dovozcu, pod identifikačné číslo deklaranta sa uvádza identifikačné číslo platiteľa dane z pridanej hodnoty.
15a
Kód krajiny odoslania/
vývozu
Vypĺňa sa.Nevypĺňa sa.Kód krajiny odoslania/
vývozu
(5/14)
Nevypĺňa sa.
17a
Kód krajiny určenia
Vypĺňa sa.Vypĺňa sa.Kód krajiny určenia (5/8)Vypĺňa sa.
17b
Kód regiónu určenia
Vypĺňa sa.
Uvádza sa číselný kód kraja uvedený v prílohe č. 7, v ktorom bude tovar spotrebovaný alebo bude zostavený, spracovaný, opravený, alebo v ktorom sa uskutoční jeho údržba. Ak taký kraj nie je známy, uvádza sa kraj, v ktorom sa uskutoční obchodná operácia, alebo kraj, do ktorého bude tovar dodaný.
Tento odsek sa nevypĺňa, ak je kód krajiny určenia iný ako SK.
Kód regiónu určenia (5/9)Vypĺňa sa.

Uvádza sa číselný kód kraja uvedený v prílohe č. 7, v ktorom bude tovar spotrebovaný alebo bude zostavený, spracovaný, opravený, alebo v ktorom sa uskutoční jeho údržba. Ak taký kraj nie je známy, uvádza sa kraj, v ktorom sa uskutoční obchodná operácia, alebo kraj, do ktorého bude tovar dodaný.

Tento odsek sa nevypĺňa, ak je kód krajiny určenia iný ako SK.
18
Evidenčný údaj a štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode
Vypĺňa sa.
18
Evidenčný údaj a štát registrácie dopravného prostriedku pri príchode
Vypĺňa sa.Evidenčné číslo dopravného prostriedku pri príchode (7/9)Vypĺňa sa.
19
Kontajner
Vypĺňa sa.Kontajner (7/2)
20
Dodacie podmienky
Vypĺňa sa.

Vypĺňajú sa prvé dve časti odseku.
Vypĺňa sa.

Vypĺňajú sa prvé dve časti odseku.
Dodacie podmienky (4/1)Vypĺňa sa.

Vypĺňajú sa prvé dve časti odseku.
21
Evidenčný údaj a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice
Vypĺňa sa.

Uvádza sa evidenčné číslo.
Štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice (7/15)Vypĺňa sa.
22
Mena a celková fakturovaná cena
Vypĺňa sa.Fakturovaná mena (4/10)
celková Fakturovaná suma (4/11)
23
Prepočítací kurz
Vypĺňa sa.Vypĺňa sa.Výmenný kurz (4/15)Vypĺňa sa.
24
Druh obchodu
Vypĺňajú sa obe časti odseku.Vypĺňajú sa obe časti odseku.Druh obchodu (8/5)Vypĺňajú sa obe časti odseku.
25
Druh dopravy na hranici
Vypĺňa sa.Vypĺňa sa.Spôsob dopravy na hranici (7/4)Vypĺňa sa.
26
Druh dopravy vo vnútrozemí
Vypĺňa sa.Vypĺňa sa.Spôsob dopravy vo vnútrozemí (7/5)Vypĺňa sa.
27
Miesto naloženia
Nevypĺňa sa.
29
Výstupný colný úrad
Vypĺňa sa.
29
Vstupný colný úrad
Nevypĺňa sa.
30
Umiestnenie tovaru
Vypĺňa sa.Nevypĺňa sa.Umiestnenie tovaru (5/23)Vypĺňa sa.
31
Nákladové kusy a opis tovaru
Uplatnenie nároku na vyplatenie vývoznej náhrady na tovar, ktorý je spracovaný podľa schválenej receptúry, sa uvádza takto: „Receptúra – X“, kde X vyjadruje registračné číslo receptúry pridelené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Ak je tovar balený vo viacerých druhoch balení, uvádzajú sa všetky druhy balení a ich počet.
Ak tovar podlieha spotrebnej dani, uvádza sa množstvo tovaru v mernej jednotke, ktorá je základom na výpočet spotrebnej dane. Číselný údaj o množstve tovaru sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

Ak je spotrebiteľské balenie liehu, výrobkov z liehu a tabakových výrobkov označené kontrolnou známkou, možno uviesť aj údaj o tomto označení.
Ak tovar podlieha spotrebnej dani alebo inej platbe vypočítanej na základe špecifickej sadzby, uvádza sa množstvo tovaru v mernej jednotke, ktorá je základom na výpočet spotrebnej dane alebo inej platby. Číselný údaj o množstve tovaru sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

Uvádza sa aj údaj o označení spotrebiteľského balenia liehu, výrobkov z liehu a tabakových výrobkov.
Opis tovaru (6/8)
Druh nákladových
kusov (6/9)
Počet nákladových kusov (6/10)
Prepravné označenia (6/11)
Kód CUS (6/13)
Identifikačné číslo kontajnera (7/10)
Uvádza sa počet a druh balení tovaru, značky a čísla balení a presný opis tovaru s uvedením obchodného názvu a bližšej špecifikácie potrebnej na zatriedenie tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry (technický opis, chemické značky, evidenčné a výrobné čísla).

Druh balenia sa uvádza kódom podľa osobitného predpisu.7) Ak je tovar balený vo viacerých druhoch balení, uvádzajú sa všetky druhy balení a ich počet.

Ak tovar podlieha spotrebnej dani alebo inej platbe vypočítanej na základe špecifickej sadzby, uvádza sa množstvo tovaru v mernej jednotke, ktorá je základom na výpočet spotrebnej dane alebo inej platby. Číselný údaj o množstve tovaru sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

Uvádza sa aj údaj o označení spotrebiteľského balenia liehu, výrobkov z liehu a tabakových výrobkov.

Prepravné označenia tovaru sa uvádzajú aj pri obchode s osobitnými daňovými územiami.
33
Kód tovaru
Piaty pododsek - národný kód TARIC sa nevypĺňa.Vypĺňa sa.
V piatej časti odseku sa uvádzajú kódy uvedené v prílohe č. 7.
Kód tovaru -číselný znak KN (6/14)

Kód tovaru (TARIC) (6/15)

Kód tovaru -doplnkový kód, resp. kódy TARIC (6/16)

Kód tovaru -vnútroštátny doplnkový kód, resp. kódy TARIC (6/17)
Vypĺňa sa.

Vypĺňa sa.

Vypĺňa sa.

Národné doplnkové kódy TARIC sa uvádzajú, ak tovar uvedený vo vyhlásení je predmetom spotrebnej dane. Uvádzajú sa kódy uvedené v prílohe č. 7.
34a
Kód krajiny pôvodu
Kód krajiny pôvodu (5/15)Vypĺňa sa.
34b
Kód regiónu pôvodu
Vypĺňa sa.
Uvádzajú sa kódy regiónu, v ktorom bol tovar vyrobený alebo získaný alebo v ktorom prešiel podstatnou ekonomicky odôvodnenou zmenou, uvedené v prílohe č. 7.
Kód krajiny preferenčného pôvodu (5/16)Vypĺňa sa.
35
Hrubá hmotnosť
Vypĺňa sa.Vypĺňa sa.Hrubá hmotnosť kg (6/5)Vypĺňa sa.
36
Preferencia
Preferencia (4/17)Vypĺňa sa.
37
Režim
V pravej časti odseku sa uvádzajú kódy na bližšie špecifikovanie navrhovaného colného režimu. Na uplatnenie požiadavky na oslobodenie dovážaného tovaru od dovozného cla a dane z pridanej hodnoty sa uvádzajú kódy podľa osobitného predpisu8]) a kódy uvedené v prílohe č. 7.Colný režim
(1/10)

Dodatočný colný režim
(1/11)
Dodatočný colný režim predstavujú kódy na bližšie špecifikovanie navrhovaného colného režimu. Na uplatnenie požiadavky na oslobodenie dovážaného tovaru od dovozného cla a dane z pridanej hodnoty sa uvádzajú kódy podľa osobitného predpisu9) a kódy uvedené v prílohe č. 7.
38
Vlastná hmotnosť
Uvádza sa hmotnosť tovaru v celých kilogramoch, ak je vyššia ako jeden kilogram. Ak je hmotnosť tovaru nižšia ako jeden kilogram, uvádza sa s presnosťou na tri desatinné miesta. Pri zaokrúhľovaní hmotnosti tovaru presahujúcej celý kilogram sa desatinné čísla od 0,001 do 0,499 zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 do 0,999 sa zaokrúhľujú smerom nahor.Uvádza sa hmotnosť tovaru v celých kilogramoch, ak je vyššia ako jeden kilogram. Ak je hmotnosť tovaru nižšia ako jeden kilogram, uvádza sa s presnosťou na tri desatinné miesta. Pri zaokrúhľovaní hmotnosti tovaru presahujúcej celý kilogram sa desatinné čísla od 0,001 do 0,499 zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 do 0,999 sa zaokrúhľujú smerom nahor.Čistá hmotnosť kg (6/1)
39
Kontingent
Vypĺňa sa pri colnom režime prepustenie do voľného obehu a pri colnom režime konečné použitie, ak si deklarant uplatňuje nárok na zníženú colnú sadzbu v rámci colnej kvóty alebo colného stropu.Poradové číslo
kvóty (8/1)
40
Súhrnná deklarácia/ predchádzajúci doklad
Ak je potrebné uviesť viacero dokladov, uvádza sa poznámka „Rôzne“, kód „00200“, a k vyhláseniu sa priloží zoznam dokladov.Ak je potrebné uviesť viacero dokladov, uvádza sa poznámka „Rôzne“, kód „00200“, a k vyhláseniu sa priloží zoznam dokladov.Zjednodušené colné vyhlásenie/
predchádzajúce
doklady (2/1)
Ak je potrebné uviesť viacero dokladov, uvádza sa poznámka „Rôzne“, kód „00200“, a k vyhláseniu sa priloží zoznam dokladov.
41
Dodatkové merné jednotky
Uvádza sa číselný údaj v celých číslach, v merných jednotkách uvedených v Spoločnom colnom sadzobníku10) pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry. Pri merných jednotkách vyjadrujúcich dĺžku, plochu, objem, hmotnosť, množstvo energie alebo množstvo práce sa číselný údaj uvádza s presnosťou na štyri desatinné miesta.
Nevypĺňa sa, ak v Spoločnom colnom sadzobníku nie je uvedená doplnková merná jednotka.
Uvádza sa číselný údaj v celých číslach, merných jednotkách uvedených v Spoločnom colnom sadzobníku10) pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry alebo v systéme TARIC (Integrovaný colný sadzobník Európskej únie)11) pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry alebo pri číselných znakoch systému TARIC. Pri merných jednotkách vyjadrujúcich dĺžku, plochu, objem, hmotnosť, množstvo energie alebo množstvo práce sa číselný údaj uvádza s presnosťou na štyri desatinné miesta.
Nevypĺňa sa, ak v Spoločnom colnom sadzobníku alebo v systéme TARIC nie je uvedená doplnková merná jednotka.
Doplnkové merné jednotky (6/2)Uvádza sa číselný údaj v celých číslach, v merných jednotkách uvedených v Spoločnom colnom sadzobníku10) pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry alebo v systéme TARIC11) pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry alebo pri číselných znakoch systému TARIC. Pri merných jednotkách vyjadrujúcich dĺžku, plochu, objem, hmotnosť, množstvo energie alebo množstvo práce sa číselný údaj uvádza s presnosťou na štyri desatinné miesta.
Nevypĺňa sa, ak v Spoločnom colnom sadzobníku alebo v systéme TARIC nie je uvedená doplnková merná jednotka.
42
Cena za položku
Uvádza sa fakturovaná cena za tovar uvedený v odseku 31. Ak sa za tovar neplatí, uvádza sa cena, ktorá by sa platila za tento tovar alebo podobný tovar pri jeho nákupe alebo predaji. Do fakturovanej ceny sa nezahŕňajú náklady na dopravu, poistenie, balenie a manipuláciu, ak sa fakturujú samostatne. Údaj sa uvádza v mene uvedenej v odseku 22 s presnosťou na dve desatinné miesta.Cena za položku/suma (4/14)Uvádza sa fakturovaná cena tovaru uvedeného vo vyhlásení. Ak sa za tovar neplatí, uvádza sa cena, ktorá by sa platila za tento tovar alebo podobný tovar pri jeho nákupe alebo predaji. Do fakturovanej ceny sa nezahŕňajú náklady na dopravu, poistenie, balenie a manipuláciu, ak sa fakturujú samostatne. Údaj sa uvádza v mene uvedenej pre údajový prvok 4/10 – Fakturovaná mena s presnosťou na dve desatinné miesta.
43
Metóda určovania colnej hodnoty
Vypĺňa sa.Metóda určovania colnej hodnoty (4/16)Vypĺňa sa.
44
Osobitné záznamy/
predložené doklady/
Osvedčenia a povolenia
Pri spätnom vývoze tovaru z colného režimu aktívny zušľachťovací styk sa uvádza cena za poskytnutú službu (hodnota spracovateľských operácií) vrátane hodnoty pridaného tovaru, ktorý mal status tovaru Európskej únie, a príslušný kód takto: „V0700 – X - Pridaná hodnota AZS“, kde X vyjadruje príslušnú sumu pridanej hodnoty v colnom režime aktívny zušľachťovací styk v eurách.

Ak sa tovar v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území Slovenskej republiky, uvádzajú sa náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu súvisiace s vývozom tovaru, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej republiky. Náklady a príslušný kód sa uvádzajú takto: „V0800 - X - Náklady na dopravu“, kde X vyjadruje príslušnú sumu nákladov na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu v eurách.
Príslušné sumy v tomto odseku sa uvádzajú v celých eurách zaokrúhlene do 0,50 eura nadol a od 0,50 eura vrátane nahor.
Uplatnenie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady sa uvádza takto: „V0900 - X - Žiadosť o vyplatenie vývoznej náhrady“, kde X vyjadruje registračné číslo žiadateľa o vyplatenie vývoznej náhrady pridelené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
Uplatnenie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady vopred podľa osobitného predpisu14) sa uvádza takto: „V0910 - Zálohová platba“.
Ak deklarant predkladá doklady podľa osobitných predpisov, uvádza sa kód dokladu podľa systému TARIC. Za kódom dokladu sa uvádza evidenčné číslo tohto dokladu.
Ak sa formulár použije ako zjednodušené colné vyhlásenie, uvádza sa v tomto odseku kód 4PZB a číslo povolenia na použitie zjednodušenia podľa osobitného predpisu.15) Ak sa formulár použije na podanie colného vyhlásenia formou zápisu do evidencie deklaranta, uvádza sa v tomto odseku kód 4PZC a číslo povolenia na použitie zjednodušenia podľa osobitného predpisu.16)
Ak je preprava tovaru vykonávaná nákladnou cestnou dopravou dopravcom v nákladnej doprave a ak sa prepravné povolenie podľa osobitných predpisov19) a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, na túto prepravu vyžaduje, uvádza sa v tomto odseku kód 3PPP a číslo prepravného povolenia Slovenskej republiky alebo číslo licencie medzinárodnej organizácie(CEMT).

Ak je preprava tovaru vykonávaná iným druhom dopravy ako nákladnou cestnou dopravou, alebo ak sa prepravné povolenie podľa osobitných predpisov19) a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, nevyžaduje, uvádza sa v tomto odseku kód 3PPN.

Ak je preprava tovaru vykonávaná nákladnou cestnou dopravou a ak sa prepravné povolenie podľa osobitných predpisov19) a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, na túto prepravu vyžaduje, ale dopravca takéto prepravné povolenie nepredložil alebo odmietol predložiť, uvádza sa v tomto odseku kód 3PPO.

Kódy 3PPP, 3PPN a 3PPO sa neuvádzajú pri colnom režime tranzit a pri preukazovaní colného statusu tovar Európskej únie.

Ak deklarant predkladá spolu s colným vyhlásením doklad, ktorý nie je uvedený v systéme TARIC SK, uvádza sa kód dokladu „9999“ a identifikačný údaj alebo opis predloženého dokladu.

Ak má vývozca pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa v tomto odseku kód pre identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty podľa systému TARIC a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty.
Pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar uvedené v osobitnom predpise12) sa uvádzajú takto: „D0600 – X – Pripočítateľné náklady C“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu pripočítateľných nákladov v eurách. Ak sú tieto náklady zahrnuté vo fakturovanej cene, tento údaj sa neuvádza. Pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar uvedené v osobitnom predpise13) sa uvádzajú takto: „D0610 – X – Pripočítateľné náklady D“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu pripočítateľných nákladov v eurách.

Ak sa tovar v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území Slovenskej republiky, uvádzajú sa pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej republiky. Náklady sa uvádzajú takto: „D0620 - X - Náklady súvisiace s dovozom tovaru S“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu súvisiacich nákladov v eurách.

Pri spätnom dovoze tovaru z colného režimu pasívny zušľachťovací styk sa uvádza cena za poskytnutú službu (hodnota spracovateľských operácií) vrátane hodnoty pridaného tovaru a príslušný kód takto: „D0700 – X – Pridaná hodnota PZS“, kde X vyjadruje príslušnú sumu pridanej hodnoty v colnom režime pasívny zušľachťovací styk v eurách.

Pri spätnom dovoze tovaru z colného režimu pasívny zušľachťovací styk sa uvádza cena za materiál prepustený do colného režimu pasívny zušľachťovací styk a príslušný kód takto: „D0720 - X - cena za materiál prepustený do PZS“, kde X vyjadruje príslušnú sumu za materiál prepustený do colného režimu pasívny zušľachťovací styk v eurách.

Príslušné sumy v tomto odseku sa uvádzajú v eurách zaokrúhlene na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

Ak deklarant predkladá doklady podľa osobitných predpisov, uvádza sa kód dokladu podľa systému TARIC. Za kódom dokladu sa uvádza evidenčné číslo tohto dokladu.

Ak má príjemca pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa v tomto odseku kód pre identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty podľa systému TARIC a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Ak dovozcu pri uplatnení oslobodenia od dane z pridanej hodnoty zastupuje daňový zástupca, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty daňového zástupcu sa uvádza v tomto odseku za príslušným kódom podľa systému TARIC.
Ak deklarant uvedením príslušného kódu v odseku 36 žiada o zvýhodnenú colnú sadzbu z dôvodu preferenčného pôvodu tovaru, uvádza sa v tomto odseku kód jedného z dokladov o preferenčnom pôvode podľa systému TARIC SK, za ktorým sa uvádza evidenčné číslo tohto dokladu a dvojmiestny alfabetický kód štátu pôvodu osvedčeného na doklade, ktorý je dôkazom o pôvode. Napríklad „N954 A123456 NO“, kde „N954“ je kód sprievodného osvedčenia EUR. 1 podľa systému TARIC SK, „A123456“ je evidenčné číslo sprievodného osvedčenia EUR. 1 a „NO“ je štát pôvodu uvedený na doklade, ktorý je dôkazom o pôvode.

Ak na doklade, ktorý je dôkazom o preferenčnom pôvode, je uvedený preferenčný pôvod v regionálnej skupine krajín, za kódom dokladu sa uvádza evidenčné číslo tohto dokladu a štvormiestny numerický kód tejto regionálnej skupiny krajín podľa systému TARIC SK uvedenej ako štát pôvodu na doklade, ktorý je dôkazom o preferenčnom pôvode.

Napríklad „N954 A123456 2012“, kde „N954“ je kód sprievodného osvedčenia EUR. 1, „A123456“ je evidenčné číslo sprievodného osvedčenia EUR. 1 a „2012“ je kód pôvodu pre Európsky hospodársky priestor podľa systému TARIC SK.
Ak je na účely priznania zvýhodnenej colnej sadzby z dôvodu preferenčného pôvodu tovaru alebo vyhodnotenia iných opatrení potrebné osvedčenie o pôvode, ktoré obsahuje ďalšie špecifické údaje, toto osvedčenie sa uvádza dvakrát. Raz ako osvedčenie o pôvode EUR.1 a raz ako osvedčenie o pôvode so špecifickými údajmi. Napríklad pri sprievodnom osvedčení EUR.1 obsahujúcom špecifický údaj – označenie „Derogácia – Rozhodnutie 2008/691/EC“ sa uvádza kód „N954“ pre osvedčenie o pôvode EUR.1 a kód „U053“ pre osvedčenie o pôvode so špecifickými údajmi.
V tomto odseku možno použiť aj tieto kódy:

3ZCD - potvrdenie o poskytnutí záruky na colný dlh a iné platby,

4PZB - povolenie na použitie zjednodušenia podľa osobitného predpisu,15)

4PZC - povolenie na použitie zjednodušenia podľa osobitného predpisu,16)

1015 - žiadosť o použitie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu.20)

Ak je potrebné uviesť viacero osobitných záznamov alebo predložených dokladov, tieto záznamy sa uvádzajú v prílohe k formuláru.

Ak deklarant predkladá spolu s colným vyhlásením doklad, ktorý nie je uvedený v systéme TARIC SK, uvádza sa kód dokladu „9999“ a identifikačný údaj alebo opis predloženého dokladu.
Dodatočné informácie (2/2)
Predložené doklady, osvedčenia a povolenia, dodatočné údaje (2/3)
Identifikačné číslo ďalšieho subjektu, resp. subjektov dodávateľského reťazca (3/37) Identifikačné číslo držiteľa povolenia (3/39)
IČ dodatočných daňových referenčných dokladov (3/40)
Vnútorná menová jednotka (4/12)
Colný úrad predloženia (5/26)
Colný úrad dohľadu (5/27)
Odpísanie (8/7)
Pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar uvedené v osobitnom predpise12) sa uvádzajú takto: „D0600 – X – Pripočítateľné náklady C“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu pripočítateľných nákladov v eurách. Ak sú tieto náklady zahrnuté vo fakturovanej cene, tento údaj sa neuvádza. Pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar uvedené v osobitnom predpise13) sa uvádzajú takto: „D0610 – X – Pripočítateľné náklady D“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu pripočítateľných nákladov v eurách.
Ak sa tovar v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území Slovenskej republiky, uvádzajú sa pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej republiky. Náklady sa uvádzajú takto: „D0620 – X – Náklady súvisiace s dovozom tovaru S“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu súvisiacich nákladov v eurách.

Pri spätnom dovoze tovaru z colného režimu pasívny zušľachťovací styk sa uvádza cena za poskytnutú službu (hodnota spracovateľských operácií) vrátane hodnoty pridaného tovaru a príslušný kód takto: „D0700 – X – Pridaná hodnota PZS“, kde X vyjadruje príslušnú sumu pridanej hodnoty v colnom režime pasívny zušľachťovací styk v eurách.

Pri spätnom dovoze tovaru z colného režimu pasívny zušľachťovací styk sa po splnení podmienok určených v osobitnom predpise17) uvádza cena spracovateľskej operácie (hodnota spracovateľských operácií) a príslušný kód takto: „D0710 – X – žiadosť o nezahrnutie hodnoty spracovateľských operácií do základu dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu“,18) kde X vyjadruje príslušnú sumu v eurách, ktorá nebude zahrnutá do základu pre výpočet dane z pridanej hodnoty.

Pri spätnom dovoze tovaru z colného režimu pasívny zušľachťovací styk sa uvádza cena za materiál prepustený do colného režimu pasívny zušľachťovací styk a príslušný kód takto: „D0720 - X - cena za materiál prepustený do PZS“, kde X vyjadruje príslušnú sumu za materiál prepustený do colného režimu pasívny zušľachťovací styk v eurách.

Príslušné sumy v tomto odseku sa uvádzajú v eurách zaokrúhlene na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor. Ak deklarant predkladá doklady podľa osobitných predpisov, uvádza sa kód dokladu podľa systému TARIC. Za kódom dokladu sa uvádza evidenčné číslo tohto dokladu.

Ak má dovozca pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa v tomto odseku kód pre identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty podľa systému TARIC a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Ak dovozcu pri uplatnení oslobodenia od dane z pridanej hodnoty zastupuje daňový zástupca, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty daňového zástupcu sa uvádza v tomto odseku za príslušným kódom podľa systému TARIC.

Ak deklarant uvedením príslušného kódu (údajový prvok 4/17) žiada o zvýhodnenú colnú sadzbu z dôvodu preferenčného pôvodu tovaru, uvádza sa v tomto odseku kód jedného z dokladov o preferenčnom pôvode podľa systému TARIC SK, za ktorým sa uvádza evidenčné číslo tohto dokladu a dvojmiestny alfabetický kód štátu pôvodu osvedčeného na doklade, ktorý je dôkazom o pôvode. Napríklad „N954 A123456 NO“, kde „N954“ je kód sprievodného osvedčenia EUR. 1 podľa systému TARIC SK, „A123456“ je evidenčné číslo sprievodného osvedčenia EUR. 1 a „NO“ je štát pôvodu uvedený na doklade, ktorý je dôkazom o pôvode.

Ak na doklade, ktorý je dôkazom o preferenčnom pôvode, je uvedený preferenčný pôvod v regionálnej skupine krajín, za kódom dokladu sa uvádza evidenčné číslo tohto dokladu a štvormiestny numerický kód tejto regionálnej skupiny krajín podľa systému TARIC SK uvedenej ako štát pôvodu na doklade, ktorý je dôkazom o preferenčnom pôvode.

Napríklad „N954 A123456 2012“, kde „N954“ je kód sprievodného osvedčenia EUR. 1, „A123456“ je evidenčné číslo sprievodného osvedčenia EUR. 1 a „2012“ je kód pôvodu pre Európsky hospodársky priestor podľa systému TARIC SK.

V tomto odseku možno použiť aj tieto kódy:

C512 - povolenie na použitie zjednodušenia podľa osobitného predpisu,15)

C514 - povolenie na použitie zjednodušenia podľa osobitného predpisu,16)

1015 - žiadosť o použitie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu.20)

Ak je potrebné uviesť viacero osobitných záznamov alebo predložených dokladov, tieto záznamy sa uvádzajú v prílohe k formuláru.

Ak deklarant predkladá spolu s colným vyhlásením doklad, ktorý nie je uvedený v systéme TARIC SK, uvádza sa kód dokladu „9999“ a identifikačný údaj alebo opis predloženého dokladu.
45
Oprava
Nevypĺňa sa.Pripočítateľné a
nezapočítateľné položky (4/9)
Indikátory určovania colnej hodnoty (4/13)
Vypĺňa sa.
46
Štatistická hodnota
Vypĺňa sa.

Uvádza sa štatistická hodnota tovaru uvedeného v odseku 31. Štatistická hodnota pri vývoze tovaru, ktorý sa v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území Slovenskej republiky, je hodnota tovaru v čase a na mieste výstupu z územia Slovenskej republiky. Štatistická hodnota pri vývoze tovaru, ktorý sa v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území iného členského štátu, je hodnota tovaru v čase a na mieste výstupu z územia tohto členského štátu.
Hodnota tovaru sa vypočíta
1. pri predaji alebo nákupe na základe fakturovanej sumy za tovar,
2. v ostatných prípadoch na základe hodnoty, ktorá by sa fakturovala pri jeho nákupe alebo predaji.
Štatistická hodnota okrem hodnoty tovaru zahŕňa dodatočné náklady, napríklad náklady na dopravu alebo poistenie súvisiace s tou časťou prepravy vyvážaného tovaru, ktorá sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky; štatistická hodnota nezahŕňa platby splatné pri dovoze alebo vývoze, ako je clo, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, odvody, vývozné náhrady alebo ostatné platby s rovnocenným účinkom.
Štatistická hodnota tovaru, ktorý bol podrobený spracovateľským operáciám, sa určí tak, ako keby sa celý tovar vyrobil v štáte spracovania.
Štatistická hodnota tovaru používaného ako hmotný nosič informácií, napríklad diskety, počítačové pásky, filmy, plány, audiokazety, videokazety, kompaktné disky, ktorý obsahuje informácie, ktoré sú predmetom obchodu, zahŕňa celkové náklady tovaru, a to súčet hodnoty hmotného nosiča informácií a hodnoty informácií, ktoré hmotný nosič informácií nesie.

Príslušné sumy v tomto odseku sa uvádzajú v celých eurách zaokrúhlene do 0,50 eura nadol a od 0,50 eura vrátane nahor.

Pri určovaní štatistickej hodnoty sa použije prepočítací kurz používaný pri výpočte colnej hodnoty podľa osobitného predpisu.21)
Vypĺňa sa.

Uvádza sa štatistická hodnota tovaru uvedeného v odseku 31. Štatistická hodnota pri dovoze tovaru, ktorý sa v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území Slovenskej republiky, je hodnota tovaru v čase a na mieste vstupu na územie Slovenskej republiky. Štatistická hodnota pri dovoze tovaru, ktorý sa v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území iného členského štátu, je hodnota tovaru v čase a na mieste vstupu na územie tohto členského štátu.
Hodnota tovaru sa vypočíta
1. pri predaji alebo nákupe na základe fakturovanej sumy za tovar,
2. v ostatných prípadoch na základe hodnoty, ktorá by sa fakturovala pri jeho nákupe alebo predaji.
Štatistická hodnota okrem hodnoty tovaru zahŕňa dodatočné náklady, napríklad náklady na dopravu alebo poistenie súvisiace s tou časťou prepravy dovážaného tovaru, ktorá sa uskutočňuje mimo územia Slovenskej republiky; štatistická hodnota nezahŕňa platby splatné pri dovoze alebo vývoze, ako je clo, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, odvody, vývozné náhrady alebo ostatné platby s rovnocenným účinkom.
Štatistická hodnota tovaru, ktorý bol podrobený spracovateľským operáciám, sa určí tak, ako keby sa celý tovar vyrobil v štáte spracovania.
Štatistická hodnota tovaru používaného ako hmotný nosič informácií, napríklad diskety, počítačové pásky, filmy, plány, audiokazety, videokazety, kompaktné disky, ktorý obsahuje informácie, ktoré sú predmetom obchodu, zahŕňa celkové náklady tovaru, a to súčet hodnoty hmotného nosiča informácií a hodnoty informácií, ktoré hmotný nosič informácií nesie.

Príslušné sumy v tomto odseku sa uvádzajú v eurách zaokrúhlene na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

Pri určovaní štatistickej hodnoty sa použije prepočítací kurz používaný pri výpočte colnej hodnoty podľa osobitného predpisu.21)
Štatistická hodnota (8/6)Vypĺňa sa.

Uvádza sa štatistická hodnota tovaru uvedeného vo vyhlásení. Štatistická hodnota pri dovoze tovaru, ktorý sa v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území Slovenskej republiky, je hodnota tovaru v čase a na mieste vstupu na územie Slovenskej republiky. Štatistická hodnota pri dovoze tovaru, ktorý sa v čase prepustenia do colného režimu nachádza na území iného členského štátu, je hodnota tovaru v čase a na mieste vstupu na územie tohto členského štátu.
Hodnota tovaru sa vypočíta
1. pri predaji alebo nákupe na základe fakturovanej sumy za tovar,
2. v ostatných prípadoch na základe hodnoty, ktorá by sa fakturovala pri jeho nákupe alebo predaji.

Štatistická hodnota okrem hodnoty tovaru zahŕňa dodatočné náklady, napríklad náklady na dopravu alebo poistenie súvisiace s tou časťou prepravy dovážaného tovaru, ktorá sa uskutočňuje mimo územia Slovenskej republiky; štatistická hodnota nezahŕňa platby splatné pri dovoze alebo vývoze, ako je clo, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, odvody, vývozné náhrady alebo ostatné platby s rovnocenným účinkom.
Štatistická hodnota tovaru, ktorý bol podrobený spracovateľským operáciám, sa určí tak, ako keby sa celý tovar vyrobil v štáte spracovania.
Štatistická hodnota tovaru používaného ako hmotný nosič informácií, napríklad diskety, počítačové pásky, filmy, plány, audiokazety, videokazety, kompaktné disky, ktorý obsahuje informácie, ktoré sú predmetom obchodu, zahŕňa celkové náklady tovaru, a to súčet hodnoty hmotného nosiča informácií a hodnoty informácií, ktoré hmotný nosič informácií nesie.

Príslušné sumy v tomto odseku sa uvádzajú v eurách zaokrúhlene na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

Pri určovaní štatistickej hodnoty sa použije prepočítací kurz používaný pri výpočte colnej hodnoty podľa osobitného predpisu.21)
47
Výpočet platieb
Nevypĺňa sa.V stĺpci sa uvádzajú pod sebou druhy vymeriavaných platieb. Pri tovare podliehajúcom spotrebnej dani sa uvádzajú tieto kódy:

Kód Druh spotrebnej dane
---------------------------------------
1U0 Spotrebná daň z minerálneho oleja
1V0 Spotrebná daň z vína
1S0 Spotrebná daň z liehu
1T0 Spotrebná daň z tabakových výrobkov
1R0 Spotrebná daň z piva
1Q0 Spotrebná daň z uhlia

Pododsek Základ na vymeranie platby

Uvádza sa základ na vymeranie cla - colná hodnota tovaru. Ak tovar podlieha viacerým druhom cla, uvádzajú sa všetky základy potrebné na vymeranie cla.

Ak tovar podlieha spotrebnej dani, uvádza sa aj základ na vymeranie spotrebnej dane.

Základ na výpočet cla s použitím valorických colných sadzieb sa uvádza v eurách zaokrúhlene na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor. Základ na výpočet cla s použitím špecifických colných sadzieb sa uvádza s presnosťou na štyri desatinné miesta v mernej jednotke uvedenej v odseku 31. Základ na vymeranie dane a vypočítaná daň sa zaokrúhľujú podľa osobitných predpisov.22)

Pododsek Sadzba
Nevypĺňa sa.

Pododsek Suma
Nevypĺňa sa.

Pododsek Celková suma
Nevypĺňa sa.

Pododsek Spôsob platby
Nevypĺňa sa.
Výpočet platieb – druh platby (4/3)

Výpočet platieb – základ platby
(4/4)
Výpočet platieb – sadzba platby (4/5)

Výpočet platieb – splatná suma platby (4/6)

Výpočet platieb – spolu (4/7)

Výpočet platieb – spôsob platby (4/8)
Druh poplatkov sa uvádza, ak je colné vyhlásenie podané v listinnej podobe. Pri tovare podliehajúcom spotrebnej dani sa uvádzajú tieto kódy:

Kód Druh spotrebnej dane
----------------------------------------
1U0 Spotrebná daň z minerálneho oleja
1V0 Spotrebná daň z vína
1S0 Spotrebná daň z liehu
1T0 Spotrebná daň z tabakových výrobkov
1R0 Spotrebná daň z piva
1Q0 Spotrebná daň z uhlia

Základ na vymeranie platby sa uvádza, ak je colné vyhlásenie podané v listinnej podobe, a to aj pri režime colné uskladňovanie.

Uvádza sa základ na vymeranie cla - colná hodnota tovaru. Ak tovar podlieha viacerým druhom cla, uvádzajú sa všetky základy potrebné na vymeranie cla.

Ak tovar podlieha spotrebnej dani, uvádza sa aj základ na vymeranie spotrebnej dane.

Základ na výpočet cla s použitím valorických colných sadzieb sa uvádza v eurách zaokrúhlene na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor. Základ na výpočet cla s použitím špecifických colných sadzieb sa uvádza s presnosťou na štyri desatinné miesta v mernej jednotke uvedenej pre tovar, ktorý je uvedený vo vyhlásení. Základ na vymeranie dane a vypočítaná daň sa zaokrúhľujú podľa osobitných predpisov.22)

Nevypĺňa sa.Nevypĺňa sa.Nevypĺňa sa.Nevypĺňa sa.
48
Odklad platby
Nevypĺňa sa.Odklad platby (2/6)Nevypĺňa sa.
49
Označenie skladu
Vypĺňa sa.Vypĺňa sa.Označenie skladu (2/7)Vypĺňa sa.
01.05.2016

01.05.2016

Príloha č. 7 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

01.05.2016

ZOZNAM KÓDOV POUŽÍVANÝCH PRI VYPĹŇANÍ COLNÉHO VYHLÁSENIA A VYHLÁSENIA O SPÄTNOM VÝVOZE

01.05.2016

Pri vypĺňaní colného vyhlásenia a vyhlásenia o spätnom vývoze sa okrem kódov podľa osobitného predpisu23) používajú tieto kódy:

01.05.2016

Odsek 17b vyhlásenia Kód regiónu určenia

01.05.2016

Údajový prvok 5/9

01.05.2016

1 - Bratislavský kraj,

01.05.2016

2 - Trnavský kraj,

01.05.2016

3 - Trenčiansky kraj,

01.05.2016

4 - Nitriansky kraj,

01.05.2016

5 - Žilinský kraj,

01.05.2016

6 - Banskobystrický kraj,

01.05.2016

7 - Prešovský kraj,

01.05.2016

8 - Košický kraj.

01.05.2016

Odsek 24 vyhlásenia Druh obchodu

01.05.2016

Údajový prvok 8/5

01.05.2016

Pre obe časti odseku 24 vyhlásenia alebo pre údajový prvok 8/5 sa používajú kódy podľa osobitného predpisu.24)

01.05.2016

Ak sa v ľavej časti odseku 24 vyhlásenia uvádza kód 6, v pravej časti tohto odseku sa podľa druhu obchodu uvádzajú tieto kódy:

01.05.2016
KódDruh obchodu
1Tovar dovezený na dočasné použitie na obdobie nie dlhšie ako 24 mesiacov a tovar vyvezený na užívanie na obdobie nie dlhšie ako 24 mesiacov
2Oprava a údržba za úhradu
3Oprava a údržba bezplatne
01.05.2016

Vysvetlivky:

01.05.2016

Kód 1 sa uvádza pri tovare, ktorý sa doviezol alebo vyviezol so zámerom jeho spätného vývozu alebo spätného dovozu v nezmenenom stave bez zmeny vlastníctva.

01.05.2016

Opravou a údržbou je obnovenie pôvodnej funkcie alebo zachovanie pôvodného stavu tovaru, ktorého cieľom je udržať tovar v prevádzke, pričom môže zahŕňať aj jeho čiastočnú prestavbu alebo vylepšenie, ale bez zmeny charakteru tovaru.

01.05.2016

Odsek 33 vyhlásenia Kód tovaru

01.05.2016

Údajový prvok 6/17

01.05.2016

V prvej až štvrtej časti odseku 33 vyhlásenia sa uvádzajú kódy pre tento odsek alebo pre údajové prvky 6/14, 6/15, 6/16 podľa osobitného predpisu.25)

01.05.2016

V piatej časti odseku 33 vyhlásenia - údajový prvok 6/17 sa uvádzajú:

01.05.2016

a) kódy používané pri spotrebnej dani z minerálneho oleja:

01.05.2016oznám. EK - štátna pomoc

U011 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016oznám. EK - štátna pomoc

U012 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U020 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U030 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,

01.05.2016oznám. EK - štátna pomoc

U045 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016oznám. EK - štátna pomoc

U046 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U050 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U060 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U070 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,

01.05.2016

U071 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U072 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U080 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane a nie je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016oznám. EK - štátna pomoc

U092 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016oznám. EK - štátna pomoc

U093 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U082 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U083 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,

01.05.2016oznám. EK - štátna pomoc

U094 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. d) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016oznám. EK - štátna pomoc

U095 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. d) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U085 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U086 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U087 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,

01.05.2016

U098 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U099 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016oznám. EK - štátna pomoc

U111 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016oznám. EK - štátna pomoc

U112 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U120 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U130 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,

01.05.2016oznám. EK - štátna pomoc

U145 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016oznám. EK - štátna pomoc

U146 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U150 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U160 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U170 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,

01.05.2016

U171 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U172 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016oznám. EK - štátna pomoc

U211 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016oznám. EK - štátna pomoc

U212 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U220 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U230 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,

01.05.2016oznám. EK - štátna pomoc

U245 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016oznám. EK - štátna pomoc

U246 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U250 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U260 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U270 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,

01.05.2016

U271 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U272 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U301 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,

01.05.2016

U302 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U303 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 546/2011 Z. z.,

01.05.2016

U304 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.,

01.05.2016

U305 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,

01.05.2016

U306 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2006 Z. z.,

01.05.2016

U307 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. g) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U308 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. h) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.,

01.05.2016

U309 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

U402 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z.,

01.05.2016

U406 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. h) zákona č. 98/2004 Z. z.,

01.05.2016

U407 - ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.01.2018

U413 – ak ide o biogénnu látku oslobodenú od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

b) kódy používané pri spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je víno a medziprodukt:

01.05.2016

V010 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

V020 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

V030 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

V040 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

V050 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z. v znení zákona č. 69/2012 Z. z.,

01.05.2016

V060 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z. v znení zákona č. 69/2012 Z. z.,

01.05.2016

V210 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

V220 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

V230 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

V240 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

V250 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z. v znení zákona č. 69/2012 Z. z.,

01.05.2016

V260 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z. v znení zákona č. 69/2012 Z. z.,

01.05.2016

V301 - ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

V302 - ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

V303 - ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

V304 - ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

V305 - ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

V306 - ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. f) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

V401 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

V404 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

V405 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) druhého bodu zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

c) kódy používané pri spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je lieh:

01.05.2016

S010 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

S110 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

S210 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

S301 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

S302 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

S303 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

S304 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

S305 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

S306 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. f) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

S307 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

S401 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

S402 - ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 2 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

S403 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

S406 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

S407 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) prvého bodu zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

d) kódy používané pri spotrebnej dani z tabakových výrobkov:

01.05.2016

T010 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

T020 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

T030 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 až 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

T050 - ak ide o tovar podľa § 19a ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 19a ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 381/2013 Z. z.,

01.05.2016

T051 - ak ide o tovar podľa § 19a ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu držiteľom povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 19a ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 381/2013 Z. z.,

01.05.2017

T052 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 8 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 296/2016 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 19aa ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 296/2016 Z. z.,

01.05.2016

T110 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 491/2010 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

T120 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

T130 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 až 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

T210 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

T220 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

T230 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 až 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

T250 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 491/2010 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

T260 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

T270 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

T280 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená minimálna sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

T301 - ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z.,

01.05.2016

T304 - ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

T305 - ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 631/2004 Z. z.,

01.05.2016

e) kódy používané pri spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je pivo:

01.05.2016

R010 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 6 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

R210 - ak ide o tovar podľa § 4 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 6 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

R310 - ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

R320 - ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

R330 - ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

R340 - ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

R350 - ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

R360 - ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. f) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

R410 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

R440 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

R450 - ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) tretieho bodu zákona č. 530/2011 Z. z.,

01.05.2016

f) kódy používané pri spotrebnej dani z uhlia:

01.05.2016

Q010 - ak ide o uhlie podľa § 16 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov dovážané právnickou osobou alebo fyzickou osobou inou ako koncovým odberateľom uhlia v domácnosti, výrobcom uhlia alebo obchodníkom s uhlím, na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do voľného obehu, ak na voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od spotrebnej dane, a na ktoré je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 18 zákona č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

Q020 - ak ide o uhlie podľa § 16 zákona č. 609/2007 Z. z. dovážané koncovým odberateľom uhlia v domácnosti, ktorý nie je osobou povinnou platiť daň z uhlia podľa § 22 zákona č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

Q030 - ak ide o uhlie podľa § 16 zákona č. 609/2007 Z. z. dovážané výrobcom uhlia, na ktorého účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do voľného obehu, ak na voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od spotrebnej dane,

01.05.2016

Q040 - ak ide o uhlie podľa § 16 zákona č. 609/2007 Z. z. dovážané obchodníkom s uhlím, na ktorého účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do voľného obehu, ak na voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od spotrebnej dane,

01.05.2016

Q301 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. a) zákona č. 609/2007 Z. z.,

01.05.2016

Q302 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. b) zákona č. 609/2007 Z. z.,

01.05.2016

Q303 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. c) zákona č. 609/2007 Z. z.,

01.05.2016

Q304 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. d) zákona č. 609/2007 Z. z.,

01.05.2016

Q305 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. e) zákona č. 609/2007 Z. z.,

01.05.2016

Q306 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. f) zákona č. 609/2007 Z. z.,

01.05.2016

Q307 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. g) zákona č. 609/2007 Z. z.,

01.05.2016

Q308 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. h) zákona č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov,

01.05.2016

Q309 - ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. i) zákona č. 609/2007 Z. z.,

01.05.2016

g) ostatné kódy:

01.05.2016

XPNS - ak ide o tovar, na ktorý si deklarant uplatňuje požiadavku na zatriedenie do podpoložky kombinovanej nomenklatúry s najvyššou sadzbou cla podľa osobitného predpisu.26)

01.05.2016

Odsek 34b vyhlásenia Kód krajiny pôvodu

01.05.2016

Údajový prvok 5/17

01.05.2016

1 - Bratislavský kraj,

01.05.2016

2 - Trnavský kraj,

01.05.2016

3 - Trenčiansky kraj,

01.05.2016

4 - Nitriansky kraj,

01.05.2016

5 - Žilinský kraj,

01.05.2016

6 - Banskobystrický kraj,

01.05.2016

7 - Prešovský kraj,

01.05.2016

8 - Košický kraj,

01.05.2016

9 - iný ako Slovenská republika.

01.05.2016

Odsek 37 vyhlásenia Režim

01.05.2016

Údajový prvok 1/11

01.05.2016

V ľavej časti odseku 37 vyhlásenia sa uvádzajú kódy pre tento odsek alebo pre údajový prvok 1/10 podľa osobitného predpisu.27)

01.05.2016

V pravej časti odseku 37 vyhlásenia sa uvádzajú

01.05.2016

a) kódy podľa osobitného predpisu,27)

01.05.2016

b) kódy vyjadrujúce požiadavku na oslobodenie od dovozného cla podľa osobitného predpisu28) a od dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu:29)

01.05.2016
KódTovarNariadenie Rady (ES)
č. 1186/2009
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
361Osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z bydliska v tretej krajine na colné územie Európskej úniečl. 3§ 48 ods. 2 písm. c)
362Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva - výbava a zariadenie domácnostíčl. 12 ods. 1§ 48 ods. 2 písm. d)
363Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva - dary obvykle darované pri príležitosti uzatvorenia manželstvačl. 12 ods. 2§ 48 ods. 2 písm. d)
364Osobný majetok nadobudnutý dedenímčl. 17§ 48 ods. 2 písm. e)
365Výbava, študijné potreby a vybavenie domácností žiakov a študentovčl. 21§ 48 ods. 2 písm. f)
366Zásielky nepatrnej hodnotyčl. 23§ 48 ods. 2 písm. b)
367Zásielky zasielané jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobečl. 25§ 48 ods. 2 písm. a)
368Investičný majetok a iné vybavenie dovážané pri premiestnení podnikateľských činností z tretej krajiny na colné územie Európskej Úniečl. 28§ 48 ods. 2 písm. g)
369Investičný majetok a iné vybavenie patriace osobám vykonávajúcim slobodné povolania a právnickým osobám vykonávajúcim neziskovú činnosťčl. 34§ 48 ods. 2 písm. g)
370Laboratórne zvieratá a biologické alebo chemické látky určené na výskumčl. 53§ 48 ods. 2 písm. j)
371Liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a typu tkanivačl. 54§ 48 ods. 2 písm. k)
372Referenčné látky určené na kontrolu kvality liečivčl. 59§ 48 ods. 2 písm. t)
373Farmaceutické výrobky používané pri medzinárodných športových podujatiachčl. 60§ 48 ods. 2 písm. l)
374Tovar pre právnické osoby vykonávajúce charitatívnu alebo obdobnú činnosťčl. 61§ 48 ods. 2 písm. m)
375Tovar dovážaný na podporu obetí živelnej pohromyčl. 74§ 48 ods. 2 písm. n)
376Čestné vyznamenania a oceneniačl. 81§ 48 ods. 2 písm. o)
377Dary získané v rámci medzinárodných vzťahovčl. 82§ 48 ods. 2 písm. o)
378Tovar určený pre najvyšších predstaviteľov štátovčl. 85§ 48 ods. 2 písm. o)
379Vzorky tovaru nepatrnej hodnoty dovážané na podporu rozvoja obchodučl. 86§ 48 ods. 2 písm. p)
380Tlačoviny a reklamné materiály dovážané na podporu rozvoja obchodučl. 87 až 89§ 48 ods. 2 písm. r)
381Tovar dovážaný na analýzy, skúšky a pokusyčl. 95§ 48 ods. 2 písm. t)
382Zásielky zasielané právnickým osobám zabezpečujúcim ochranu autorského práva alebo práva priemyselného vlastníctva a patentového právačl. 102§ 48 ods. 2 písm. u)
383Turistická informačná literatúračl. 103§ 48 ods. 2 písm. v)
384Rôzne dokumenty a predmetyčl. 104§ 48 ods. 2 písm. w)
385Pomocné materiály na upevnenie a ochranu tovaru počas jeho prepravyčl. 105§ 48 ods. 2 písm. x)
386Podstielka, krmivo a nápoje pre zvieratá počas ich prepravyčl. 106§ 48 ods. 2 písm. y)
387Palivá a mazivá nachádzajúce sa v cestných motorových vozidlách a špeciálnych kontajnerochčl. 107§ 48 ods. 2 písm. z)
388Materiály na stavbu, údržbu a výzdobu pamätníkov alebo cintorínov vojnových obetíčl. 112§ 48 ods. 2 písm. za)
389Rakvy, pohrebné urny a ozdobné pohrebné predmetyčl. 113§ 48 ods. 2 písm. zb)
390Tovar používaný alebo spotrebovaný počas výstavy alebo podobného podujatiačl. 90§ 48 ods. 2 písm. s)
391Poľnohospodárske výrobky, výrobky živočíšnej výroby, včelárstva, záhradnícke výrobky a výrobky lesného hospodárstva z pozemkov, ktoré sa nachádzajú v tretej krajine susediacej s colným územím Európskej úniečl. 35§ 48 ods. 2 písm. h)
392Osivá, hnojivá a výrobky na obrábanie pôdy a pestovanie plodín určené na použitie na pozemku nachádzajúcom sa na colnom území Európskej únie susediacom s treťou krajinoučl. 39§ 48 ods. 2 písm. i)
01.05.2016

c) kódy vyjadrujúce požiadavku na oslobodenie od dovozného cla podľa osobitného predpisu30) a od dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu:29)

01.05.2016
KódTovarNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex ÚnieDelegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovZákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
571Vrátený tovarčl. 203§ 48 ods. 4
572Vrátený tovar za osobitných okolností – poľnohospodárske výrobkyčl. 159§ 48 ods. 4
573Vrátený tovar za osobitných okolností – oprava alebo obnovačl. 158§ 48 ods. 4
574Zušľachtené výrobky, ktoré sa do Európskej Únie vracajú po ich predchádzajúcom vývoze alebo spätnom vývozečl. 205§ 48 ods. 4
575Tovar dovážaný osobami požívajúcimi výsady a imunity podľa medzinárodného práva a tovar pre medzinárodné organizácie a ich zamestnancov§ 47 a 48§ 48 ods. 5 písm. a)
01.05.2016

d) kódy vyjadrujúce požiadavku na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu:29)

01.05.2016
KódTovarZákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
576Tovar dovážaný ozbrojenými silami iného štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy alebo zúčastneným štátom v Partnerstve za mier, a iného štátu na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, vrátane tovaru určeného na zásobenie stravovacích zariadení týchto ozbrojených síl podieľajúcich sa na spoločnom obrannom úsilí§ 48 ods. 6
577Zlato dovážané Národnou bankou Slovenska§ 48 ods. 7
578Investičné zlato§ 67 ods. 3
579Plyn dovážaný prostredníctvom sústavy zemného plynu alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, alebo privádzaný z plavidla určeného na dopravu plynu do sústavy zemného plynu alebo ťažobnej siete alebo elektrina, teplo alebo chlad dovážaný prostredníctvom teplárenských sietí alebo chladiarenských sietí§ 48 ods. 9
580Iný tovar oslobodený od dane z pridanej hodnoty§ 48 ods. 1
581Tovar dovážaný Európskou úniou, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a orgánmi nimi zriadenými, Európskou centrálnou bankou a Európskou investičnou bankou v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou§ 48 ods. 5 písm. b)
01.05.2016

e) kódy vyjadrujúce požiadavku na pozastavenie dovozného cla podľa osobitného predpisu:31)

01.05.2016
KódTovarNariadenie Rady (ES) č. 150/2003
600Zbrane a vojenské zariadenia, ich časti a súčasti s pozastavením dovozného claPrílohy I a II
01.05.2016

Príloha č. 8 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

01.05.2016

VZOR - DOVOZNÉ, VÝVOZNÉ A TRANZITNÉ COLNÉ VYHLÁSENIE

01.05.2016

Príloha č. 9 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

01.05.2016

VZOR - NATO - CESTOVNÝ ROZKAZ

01.05.2016

Príloha č. 10 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

01.05.2016

VZOR - Záruka banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte, alebo zahraničnej banky, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, alebo poisťovne, poisťovne z iného členského štátu alebo zahraničnej poisťovne, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku,a) poskytnutá na účely zabezpečenia pohľadávky pri schvaľovaní osoby ako ručiteľa

01.01.2018

Príloha č. 11 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

01.01.2018

VZOR

01.01.2018

ZÁVÄZOK RUČITEĽA – JEDNOTLIVÁ ZÁRUKA

01.01.2018

01.01.2018

Príloha č. 12 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

01.01.2018

VZOR

01.01.2018

ZÁVÄZOK RUČITEĽA -– CELKOVÁ ZÁRUKA

01.01.2018

01.01.2018

Príloha č. 13 k vyhláške č. 161/2016 Z. z.

01.01.2018

VZOR

01.01.2018

OSVEDČENIE

01.01.2018

o úspešnom vykonaní skúšky na účely splnenia podmienky odbornej kvalifikácie

01.01.2018

Poznámky pod čiarou

01.05.2016

1) Čl. 1 bod 18 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015).

01.05.2016

2) STN EN ISO 3166-1 Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1: 2013) (01 0190).

01.05.2016

3) Príloha 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15. 3. 2016).

01.05.2016

4) Príloha B delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.
Príloha B vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015).

01.05.2016

5) Príloha 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/341.
Príloha B delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.
Príloha B vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

01.05.2016

6) Čl. 1 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013).

01.05.2016

7) Hlava I prílohy B vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

01.05.2016

8) Dodatok D1 prílohy 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/341.

01.05.2016

9) Príloha B vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

01.05.2016

10) Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 2/zv. 2., Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení.

01.05.2016

11) Čl. 3 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2658/87.

01.05.2016

12) Čl. 71 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

01.05.2016

13) § 24 ods. 2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

01.05.2016

14) Čl. 31 nariadenia Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 186, 17. 7. 2009) v platnom znení.

01.05.2016

15) Čl. 166 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

01.05.2016

16) Čl. 182 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

01.05.2016

17) § 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.05.2016

18) § 24 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2015 Z. z.

01.03.2017

19) Napríklad zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

01.05.2016

20) § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

01.05.2016

21) Čl. 146 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

01.05.2016

22) Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

01.05.2016

23) Príloha 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/341.
Príloha B vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

01.05.2016

24) Príloha II nariadenia Komisie (EÚ) č. 113/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o pokrytie obchodu, vymedzenie údajov, zostavovanie štatistiky obchodu podľa podnikových ukazovateľov a podľa fakturačnej meny a o špecifické tovary alebo pohyby (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010).

01.05.2016

25) Príloha 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/341.
Hlava I prílohy B vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

01.05.2016

26) Čl. 177 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

01.05.2016

27) Príloha 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/341.
Hlava II prílohy B vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

01.05.2016

28) Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2009).

01.05.2016

29) Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.05.2016

30) Nariadenie (EÚ) č. 952/2013.
Delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446.
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.05.2016

31) Nariadenie Rady (ES) č. 150/2003 z 21. januára 2003, ktorým sa odpúšťajú dovozné clá na určité zbrane a vojenské zariadenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 2/zv. 13, Ú. v. ES L 25, 30. 1. 2003).