Vyhláška č. 16/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania

(v znení č. 359/2016 Z. z.)

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2017
01.01.2016

16

01.01.2016

VYHLÁŠKA

01.01.2016

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

01.01.2016

zo 14. decembra 2015,

01.01.2016

ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania

01.01.2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 62 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.01.2016

§ 1

01.01.2016

Zoznam uznaných profesijných organizácií, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly, je uvedený v prílohe č. 1.

01.01.2016

§ 2

01.01.2016

Zoznam regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania je uvedený v prílohe č. 2.

01.01.2017

§ 2a

01.01.2017

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.


01.01.2016

§ 3

01.01.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


01.01.2016

Juraj Draxler v. r.


01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 1 k vyhláške č. 16/2016 Z. z.

01.01.2016

Zoznam uznaných profesijných organizácií, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly

01.01.2016

ÍRSKO1

01.01.2016

1. Inštitút prísažných účtovných znalcov v Írsku (The Institute of Chartered Accountants in Ireland)2

01.01.2016

2. Inštitút autorizovaných účtovných znalcov v Írsku (The Institute of Certified Public Accountants in Ireland)

01.01.2016

3. Združenie autorizovaných účtovných znalcov (The Association of Certified Accountants)2

01.01.2016

4. Inštitúcia inžinierov Írska (Institution of Engineers of Ireland)

01.01.2016

5. Írsky plánovací inštitút (Irish Planning Institute)

01.01.2016

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

01.01.2016

1. Inštitút prísažných účtovných znalcov v Anglicku a vo Walese (Institute of Chartered Accountants in England and Wales)

01.01.2016

2. Inštitút prísažných účtovných znalcov Škótska (Institute of Chartered Accountants of Scotland)

01.01.2016

3. Inštitút prísažných účtovných znalcov v Írsku (Institute of Chartered Accountants in Ireland)

01.01.2016

4. Výsadné združenie autorizovaných účtovných znalcov (Chartered Association of Certified Accountants)

01.01.2016

5. Výsadný inštitút likvidátorov škôd (Chartered Institute of Loss Adjusters)

01.01.2016

6. Výsadný inštitút prevádzkových účtovníkov (Chartered Institute of Management Accountants)

01.01.2016

7. Inštitút prísažných tajomníkov a administrátorov (Institute of Chartered Secretaries and Administrators)

01.01.2016

8. Výsadný poist'ovací inštitút (Chartered Insurance Institute)

01.01.2016

9. Inštitút poistných technikov (Institute of Actuaries)

01.01.2016

10. Fakulta poistných technikov (Faculty of Actuaries)

01.01.2016

11. Výsadný inštitút bankárov (Chartered Institute of Bankers)

01.01.2016

12. Inštitút bankárov v Škótsku (Institute of Bankers in Scotland)

01.01.2016

13. Kráľovská inštitúcia prísažných topografov (Royal Institution of Chartered Surveyors)

01.01.2016

14. Kráľovský inštitút plánovania miest (Royal Town Planning Institute)

01.01.2016

15. Výsadná spoločnosť fyzioterapie (Chartered Society of Physiotherapy)

01.01.2016

16. Kráľovská spoločnosť chémie (Chartered Society of Chemistry)

01.01.2016

17. Britská psychologická spoločnosť (British Psychological Society)

01.01.2016

18. Združenie knižníc (Library Association)

01.01.2016

19. Inštitút prísažných lesníkov (Institute of Chartered Foresters)

01.01.2016

20. Výsadný inštitút stavebníctva (Chartered Institute of Building)

01.01.2016

21. Rada pre strojárstvo (Engineering Council)

01.01.2016

22. Inštitút energie (Institute of Energy)

01.01.2016

23. Inštitúcia štrukturálnych inžinierov (Institution of Structural Engineers)

01.01.2016

24. Inštitúcia stavebných inžinierov (Institution of Civil Engineers)

01.01.2016

25. Inštitúcia banských inžinierov (Institution of Mining Engineers)

01.01.2016

26. Inštitúcia baníctva a metalurgie (Institution of Mining and Metallurgy)

01.01.2016

27. Inštitúcia elektrotechnických inžinierov (Institution of Electrical Engineers)

01.01.2016

28. Inštitúcia inžinierov plynárov (Institution of Gas Engineers)

01.01.2016

29. Inštitúcia strojných inžinierov (Institution of Mechanical Engineers)

01.01.2016

30. Inštitúcia chemických inžinierov (Institution of Chemical Engineers)

01.01.2016

31. Inštitúcia výrobných inžinierov (Institution of Production Engineers)

01.01.2016

32. Inštitúcia námorných inžinierov (Institution of Marine Engineers)

01.01.2016

33. Kráľovská inštitúcia námorných architektov (Royal Institution of Naval Architects)

01.01.2016

34. Kráľovská aeronautická spoločnosť (Royal Aeronautical Society)

01.01.2016

35. Inštitút kovov (Institute of Metals)

01.01.2016

36. Výsadná inštitúcia inžinierov stavebných služieb (Chartered Institution of Building Services Engineers)

01.01.2016

37. Inštitút merania a kontroly (Institute of Measurement and Control)

01.01.2016

38. Britská počítačová spoločnosť (British Computer Society).

01.01.201631.12.2016

01.01.2017

Príloha č. 2 k vyhláške č. 16/2016 Z. z.

01.01.2017

Zoznam regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania

01.01.2017

01.01.2016

01.01.2017

Príloha č. 3 k vyhláške č. 16/2016 Z. z.

01.01.2017

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

01.01.2017

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v platnom znení.

Poznámky pod čiarou

01.01.2016

1) Írski štátni príslušníci sú taktiež členovia nasledujúcich združení alebo organizácií v Spojenom kráľovstve: Inštitút prísažných účtovných znalcov v Anglicku a vo Walese (Institute of Chartered Accountants in England and Wales), Inštitút prísažných účtovných znalcov Škótska (Institute of Chartered Accountants of Scotland), Inštitút poistných technikov (Institute of Actuaries), Fakulta poistných technikov (Faculty of Actuaries), Výsadný inštitút prevádzkových účtovníkov (The Chartered Institute of Management Accountants), Inštitút prísažných tajomníkov a administrátorov (Institute of Chartered Secretaries and Administrators), Kráľovský inštitút plánovania miest (Royal Town Planning Institute), Kráľovská inštitúcia prísažných topografov (Royal Institution of Chartered Surveyors), Výsadný inštitút stavebníctva (Chartered Institute of Building).

01.01.2016

2) Iba pre činnosť vykonávanú účtovníkmi — audítormi.