Vyhláška č. 156/2016 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie

Platnosť od 08.04.2016
Účinnosť od 18.04.2016

OBSAH

18.04.2016

156

18.04.2016

VYHLÁŠKA

18.04.2016

Úradu pre verejné obstarávanie

18.04.2016

z 23. marca 2016,

18.04.2016

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie

18.04.2016

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 186 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


18.04.2016

§ 1

18.04.2016

(1) Výsledná hodnotiaca známka podľa § 12 ods. 6 zákona sa vypočíta podľa vzorcov:

18.04.2016

18.04.2016

kde:

18.04.2016

VHZ – výsledná hodnotiaca známka, ktorá sa vypočíta ako minimálna hodnota z množiny (M) hodnotiacich známok (HZi),

18.04.2016

HZi – hodnotiaca známka za plnenie podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (ďalej len „plnenie“); to platí rovnako pre opakované plnenia podľa zmluvy alebo rámcovej dohody,

18.04.2016

M – množina všetkých hodnotiacich známok za plnenie alebo opakované plnenie,

18.04.2016

i – identifikátor hodnotiacej známky, ktorým je množina celých kladných čísel od 1 po n, pričom n predstavuje celkový počet opakovaných plnení; zároveň platí, že ak i = 1, potom VHZ = HZi,

18.04.2016

PUZpp – PUZpp = 0, ak nedošlo k predčasnému ukončeniu zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa (ďalej len „podstatné porušenie“), alebo = 1, ak došlo k predčasnému ukončeniu zmluvy z dôvodu podstatného porušenia,

18.04.2016

PUZip – PUZip = 0, ak nedošlo k predčasnému ukončeniu zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu iného porušenia povinností dodávateľa, ako je podstatné porušenie (ďalej len „iné porušenie“), alebo = 1, ak došlo k predčasnému ukončeniu zmluvy z dôvodu iného porušenia,

18.04.2016

Va – váha kritéria kvality predčasné ukončenie zmluvy z dôvodu iného porušenia,

18.04.2016

Vb – váha kritéria kvality celkové trvanie omeškania dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa (ďalej len „celkové omeškanie“),

18.04.2016

Oc – celkové omeškanie v dňoch; ide o číslo z množiny celých kladných čísel a 0, ak je jeho hodnota väčšia ako hodnota Dp, = hodnote Dp,

18.04.2016

Dp – plánovaná dodávka v dňoch podľa zmluvy; ide o číslo z množiny celých kladných čísel okrem 0.

18.04.2016

(2) Váha kritéria kvality predčasné ukončenie zmluvy z dôvodu iného porušenia (Va) je 80 a váha kritéria kvality celkové omeškanie (Vb) je 20.

18.04.2016

(3) Do kritéria celkové omeškanie sa nezapočítava prípustné omeškanie dohodnuté v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode.

18.04.2016

(4) Výsledná hodnotiaca známka sa matematicky zaokrúhli na celé číslo.


18.04.2016

§ 2

18.04.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 18. apríla 2016.


18.04.2016

Zita Táborská v. r.